UP

Executive en Lean Supply Chain Management. Direcció d'Operacions i Logística

Màster Presencial.

Continguts

16a EDICIÓ
UPC School
Consulteu l'itinerari formatiu del curs en el gràfic següent.

Matèries

Introducció a la Cadena Logística. World Class Logistics. Lean Operations Strategy
2 ECTS. 16 hores lectives.

1.1. LEAN OPERATIONS STRATEGY

El programa s'inicia realitzant una definició de la cadena logística global en els diferents sectors i una introducció de processos i noves tecnologies en les cadenes de subministrament, les tendències del mercat i l'impacte de la globalització dels mercats a la cadena logística.

- Visió global de la Supply Chain Management (SCM)
- Oportunitats, amenaces de la SCM
- Disseny estratègic de la Supply Chain
- Tendències
- Les claus competitives de l'empresa
- Antropologia de la gestió de les operacions (del projecte a la gestió lean)
- La logística empresarial
- Estratègia d'empresa i d'operacions
- Diferents enfocaments de les operacions i la logística
- Estratègia d'operacions
- Enfocament de la SCM
- Integració d'estratègies de la SCM
- Estratègia d'operacions a la SCM
- Focalització de les operacions
- Processos d'operacions
- Presa de decisions Hard i Soft en operacions
- Decisions Hard: ubicació geogràfica, capacitat, tipus de procés, grau i integració vertical, compres¿
- Decisions Soft: qualitat, planificació, recursos humans, innovació, enginyeria concurrent, industrialització, manteniment¿
- Relació amb el cicle de vida del producte
- Tipus de procés
- Matriu procés ¿ producte
- Enfocament de plantes en producte o procés
- Focalització de plantes a Europa

1.2. ESTRATÈGIA DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

En funció del posicionamient de marketing de l'empresa al mercat (preu, servei, qualitat, marca, flexibilitat, innovació...), l'empresa ha d'establir el nivell de servei requerit i desenvolupar a partir d'aquest la Cadena de Subministrament (Supply Chain Management).

- Evolució històrica dels enfocaments d'operacions
- Les economies a escala de principis del segle XX
- Evolució als actuals ERP
- Gestió de projectes
- Gestió d'stocks
- Planificació, programació i control
- Filosofies i tècniques utilitzades a Japó (JIT)
- Lean Management
- Planificació per limitacions

Visió General de l'empresa
2 ECTS. 16 hores lectives.
2.1. MÉS ENLLÀ DE L'EMPRESA: L'ART DE DIRIGIR

Els directius d'avui han de ser capaços de realitzar un anàlisi permanent de la situació, un replantejament continuat i disposar d'un esperit de millora permanent que va més enllà de l'última moda de gestió. La gestió d'un mateix i del seu entorn forma part de la resposta a la pregunta ¿com puc dirigir a d'altres si no sé dirigir-me a mi mateix? Així, en llocs de responsabilitat, les habilitats directives són un factor més relevant inclús que els coneixements.

- La gestió d'un mateix i la del seu entorn
- Gestió de les contradiccions, frustracions i superació
- El directiu i la comunicació
- Organització per departaments
- Gestió de reunions
- Comunicació amb els clients
- La gestió i direcció de la petita empresa (PYME) versus la multinacional

2.2. ORGANITZACIÓ I POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS

Veure l'empresa més enllà d'un simple conjunt de persones i màquines constitueix el factor clau que distingeix als dirigents de les empreses líders en el seu sector.

- Organització: àrees, processos i projectes
- L'Organizació. Alternatives organizatives
- Gestió de RR.HH.
- Direcció i motivació d'equips de treball
- Habilitats directives
- Relació entre les teories de la motivació
- Polítiques de RR.HH.: objectius, retribució i motivació
- Riscos psicosocials. L'estrés
- Intel·ligència emocional
- Gestió del canvi
- El lideratge
- La comunicació i els equips de treball

2.3. FINANCES PER A NO FINANCERS

Els directius han de disposar dels coneixements econòmics i financiers suficients per que tinguin consciència de l'alt grau de relació que existeix entre les decisions logístiques i d'operacions de l'empresa i les seves conseqüències econòmiques i financeres.

- L'estratègia empresarial
- L'empresa en nombres
- Consells financers per no enfonsar la seva empresa
- El rendiment econòmic
- Rendibilitat i apalancament financer
- La gestió del circulant
- Les NOF
- Gestió de clients i proveïdors
- Gestió de les existències i la facturació
- Instruments de finançament
- Cash Management
- El Quadre de Comandament Integral i la funció logística i d'operacions
- L'anàlisi d'inversió en les decisions logístiques i d'operacions

2.4. SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SOSTENIBLE. SOSTENIBILITAT DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT

En el disseny i gestió de la Cadena de Subministrament converheixen diversos aspectes relacionats amb la sostenibilitat: temes com l'ètica en la interrelació amb clients i proveïdors (soborno i extorsions) i en la subcontractació de les operacions, especialment en els països de baix cost (low cost countries).

- Sostenibilitat 360º
- Respecte pel medi ambient
- Integritat en la relació amb col·laboradors i operaris
- El compromís amb l'entorn social
- L'ètica professional dels directius
- La responsabilitat dels accionistes

La Cadena Logística a l'Àrea de Distribució. Lean Distribution
6 ECTS. 50 hores lectives.

3.1. MERCAT. RELACIÓ AMB CLIENTS

S'aprofundeix en la vinculació de la cadena logística amb el client/mercat. A partir de l'anàlisi del mercat i la definició del nivell de servei a oferir als clients, es dissenya la cadena logística. Els primers passos del disseny: canals de distribució, xarxa logística de distribució, distribució física, emmagatzematge i transport.

- El mercat
- Marketing
- E-Commerce
- Creació de valor pel client
- Definició del nivell de servei
- Canals de distribució
- Estratègies de canal i implicacions logístiques
- Xarxes de distribució

3.2. LEAN SELLING. LEAN DISTRIBUTION: COMPRAR O VENDRE

Desde la introducció del pensament del Lean Management a les empreses, els conceptes derivats dels sistemes de Toyota estan revolucionant no només els sistemes de producció (Lean Manufacturing), sinó totes les diferents operacions de la cadena de subministrament, constituïnt el concepte de Lean Supply Chain Management (Lean Distribution, Lean Buying-Supplying, Lean Planning, Lean Warehousing...).

- Definició del nivell de servei
- El cicle de satisfacció del client
- C.R.M.
- Gestió del cicle de comanda
- Organització i gestió del departament d'atenció al client
- Lean transport
- Distribució física
- Operadors logístics i subcontractació
- Gestió d'un operador logístic
- 3PL i 4PL

3.3. ESTRATÈGIA DE DISTRIBUCIÓ I OPERACIONS LOGÍSTIQUES

La subcontractació de les operacions logístiques, especialment en la distribució, permeten a l'empresa centrar-se en el seu core bussiness. No obstant, essent la logística una funció crítica, el procés de subcontractació ha de plantejar-se a nivell estratègic.

- La subcontractació de les operacions logístiques
- Distribució
- Outsourcing
- El desenvolupament del Third Party Logistics (3PL)
- Selecció de 3PL
- Concurs, avaluació i selecció final
- Gestió de contractes d'outsourcing
- Desenvolupaments futurs
- Més enllà de la 3PL: aliances, 3PL i 4PL

3.4. LA GESTIÓ DEL TRANSPORT

La gestió del transport des del punt de vista del carregador (contractació) i del transportista (oferta de serveis).

- El transport terrestre de mercaderies
- Transport per carretera
- Gestió global de les operacions de transport
- Principals reglamentacions i restriccions a tenir en compte
- Gestió d'una companyia de transports
- El compte de resultats d'un camió de llarga distancia
- Costos del transport. Indicadors
- Estructura del mercat de les companyies de transport a Espanya, comparat amb països d'Europa i EE.UU.
- Oferta del transport al mercat
- La integració dels serveis de transport amb l'emmagatzematge i la distribució
- El rol de l'operador logístic
- El transport per ferrocarril. Situación actual en España
- Rutes rendibles a l'estat espanyol
- Dèficit d'infraestructures ferroviàries per la connexió i exportació a Europa
- El transport aeri. Nivell d'expansió i principals usuaris de transport aeri
- El transport intermodal: entre carretera, ferrocarril, aeri i marítim

3.5. ESTRATÈGIES DE COL·LABORACIÓ I INTEGRACIÓ AMB CLIENTS

La implantació de programes de col·laboració avançada amb els clients (ECR, CPFR, VMI, etc.) és cada vegada més rellevant en el disseny de la cadena de subministrament.

Lean Supply Chain Management. Lean Management en el disseny i gestió de la cadena de subministrament
9 ECTS. 68 hores lectives.

4.1. DISSENY ESTRATÈGIC DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT

La gestió de la cadena de subministrament és una funció estratègica de caràcter horitzontal que engloba totes les operacions entre clients i proveïdors (distribució, fabricació, compres / aprovisionament, planificació, etc.) amb l'objectiu de donar resposta de forma integrada a la diferència competitiva de les empreses.

- Formulació, diseny i implantació de l'estratègia de la SCM en una empresa.
- Coherència de les decisions en la SCM
- Disseny i gestió de la cadena de subministrament
- Condicionants de l'entorn
- Factors de competitivitat
- Innovació: desafiaments, reptes i carències
- Matrius d'integració logística
- Punt de penetració de comanda
- Punt d'inventari
- Punt de customització
- Punt de màxima comunalitat
- Punt de previsió de vendes
- Tipus de planificació
- Punt de desacoblament
- Punt coll d'ampolla
- Punt de core business

4.2. LEAN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

La introducció del pensamiento Lean Management en les empreses està revolucionant el disseny i la gestió, no només de la fabricació (lean manufacturing), sinó de totes les diferents operacions de la cadena de subministrament, constituïnt el concepte de Lean Supply Chain Management en els seus diferents enfocaments: Lean Distribution, Lean Buying / Procurement, Lean Planning, Lean Manufacturing, Lean Warehousing,etc.

- Lean Business Management
- Lean Supply Chain Management
- Lean Manufacturing
- Sistemes de Producció de Toyota
- Les noves formes de gestió de manteniment i qualitat
- Lean Management - Les noves formes de treball
- Sistemes de planificació en la SCM
- Lean Planning
- Planificació Just In Time - Kanban
- Disseny del V.S.M. (Value Stream Map) de tota la cadena de subministrament

4.3. EVOLUCIÓ DELS SISTEMES DE PLANIFICACIÓ I CONTROL DE LES OPERACIONS. DES DEL PUNT DE COMANDA ALS SISTEMES LEAN

Es revisan els diferents sistemes de planificació i programació. Els seus punts forts i les seves debilitats. Incongruències en la seva utilització. S'analitzarà la interacció de cadascun dels sistemes de planificació i control, amb les claus competitives de l'empresa al mercado, i amb les decisions d'operacions al larg de la cadena de subministrament. Es realitzaran exercicis pràctics de planificació i programació.

4.4. LEAN PLANNING

Es diferenciaran els diferents sistemes de planificació al treballar sota comanda, contra demanda (reposició) o contra stock. La programació del dia a dia es realitza de forma simple (i visual) treballant contra el client immediat posterior a la cadena de subministrament (sistemes pull). Així, les previsions de vendes no s'utilitzaran per confeccionar la programació i llançar ordres d'aprovisionament, producció o distribució, sinó per dimensionar correctament els recursos al llarg de la cadena de subministrament (stocks, maquinària, personal, etc.). Es realitzaran exercicis pràctics dels sistemes de planificació en distribució, producció i aprovisionament.

4.5. LEAN MATERIALS HANDLING. LOGÍSTICA INTERNA

A partir de l'estratègia de compres i aprovisionament, els  diferents materials han de subministrar-se en els punts de consum de les línies de fabricació, en funció de la planificació i programació de la producció.

La Cadena de subministrament en producció. Enginyeria de processos i enginyeria de productes. Lean Manufacturing
8 ECTS. 62 hores lectives.

5.1. ENGINYERIA DE PRODUCTES. REENGINYERIA DE PROCESSOS I ENGINYERIA CONCURRENT. GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ EMPRESARIAL

- Estratègies d'innovació
- Innovació oberta
- Organització i cultura innovadores
- Gestió del procés de disseny del producte
- Enginyeria concurrent
- Reenginyeria de processos aplicada al procés de desenvolupament de nous productes

5.2. LLANÇAMENT I INDUSTRIALITZACIÓ DE NOUS PRODUCTES

- Disseny, planificació, desenvolupament i industrialització de nous productes
- Enginyeria de processos (fabricació i muntatge)
- Adaptació dels processos als requeriments i exigències del mercat i dels clients
- Subministraments i industrialització
- Advanced Product Quality Planning

5.3. QUALITAT TOTAL. MILLORA CONTÍNUA. PLANIFICACIÓ DE LA QUALITAT. MODELS QFD I EFQM. SIS SIGMA

- Qualitat total. TQM. Millora contínua. Planificació de la qualitat
- Model QFD
- Sis Sigma i Six Sigma com a sistema de gestió empresarial
- Model EFQM
- Metodologia de projectes DMAIC
- Enfocament Lean Six Sigma

5.4. LEAN MANUFACTURING

- Principis bàsics de Lean Management
- Grups de millora i resolució de problemes
- Creació de fluxe continu en els processos
- Eliminació de malbarataments
- KAIZEN, SOIFUKU, PDCA, A3, 5 Why¿s, SCRA¿s, MUDA, MURA, MURI, 5S, ANDON, POKAYOKE, SMED (canvis ràpids), SHONINKA, SHOJINKA, JIDOKA, Andon, Pokayoke, line stop, Kanban, Heijunka, SPC, estandarització, visual control,¿
- Production Control Board
- Visió global de la fàbrica
- (V.S.M.) Value Stream Map de fabricación

5.5. DISSENY D'ENGINYERIA DE PLANTES EN UN ENTORN LEAN. DISENY I ORGANITZACIÓ DE PROCESSOS I PLANTES INDUSTRIALS

- Disseny de processos i plantes de producció
- Diseny de cèlules flexibles: tipologies i connexió entre elles
- Línies multiproducte. Agrupació per famílies. Seqüenciació d'operacions i nivellat
- Sistemes de fabricació sota comanda
- Producció seriada i alta variabilitat amb baix volum
- Disseny i organització de processos especials: productes complexos i voluminosos
- Logística interna: fluxe de materials i informació
- Gestió dels RR.HH. en una planta Lean
- Gestió visual de planta

5.6.- GESTIÓ DEL MANTENIMENT. TPM. TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

- Manteniment bàsic, de prevenció, autònom, preventiu i correctiu
- Millora del rendiment
- Formació adequada al personal de producció i manteniment
- Desenvolupament d'indicadors operacionals: OEE, MTBF, MTTR, disponibilitat operacional

La Cadena de subministrament en compras i aprovisionament. Lean Buying, Lean Supplying, Outsourcing
6 ECTS. 50 hores lectives.

6.1 LEAN MANAGEMENT EN ELS PROCESSOS DE COMPRES

En els últims anys, les estratègias de compres i aprovisionament ens han conduït a una relació de col·laboració amb els proveïdors (lean buying): en els àmbits de servei, qualitat, enginyeria de producte i procés..., fent que el proveïdor quedi totalment integrat en la nostra (única) cadena logística de subministrament.

- Lean Buying
- Estratègia de compres i gestió de l'aprovisionament
- Fabricar o subcontractar?
- El diseny estraègic de les compres. Outsourcing
- Outsourcing a la S.C.M
- Lean Supplying

6.2 ESTRATÈGIA DE COMPRES I APROVISIONAMENT. OUTSOURCING-INSOURCING.

La tendència actual tant en l'estratègia de compres com en la gestió d'aprovisionament és la de la integració del proveïdor en tots els processos de compra, determinació de les necessitats i gestió de l'aprovisionament fins el punt de consum del producte o servei.

- Estratègia de compres
- Aprovisionament estratègic i selecció de proveïdors
- Models i processos de compres
- Models de segmentació
- Rol de l'e-Procurement
- Gestió d'ordres de compra
- Processos de subministrament. Gestió d'ordres de subministrament
- Selecció i desenvolupament de proveïdors
- Generació de valor desde l'aprovisionament estratègic
- Operadors logístics en aprovisionament
- Programes de col·laboració avançada
- Parc de proveïdors
- Externalització
- Subcontractació de processos
- Globalització
- Deslocalització

6.3. DISSENY AVANÇAT DE MAGATZEMS

S'inclou la gestió i diseny avançat dels magatzems, tenint en compte que cada magatzem compleix un determinat rol dins la cadena logística de subministrament. És un tema comú a tota la cadena logística. Es desenvoluparan els temes relatius a la decisió d'inversió en magatzems, disseny i gestió avançats dels magatzems.

- El disseny i gestió del magatzem a la moderna S.C.M
- Disseny avançat de magatzems
- Criteris de decisió i inversió
- Elements de manutenció i emmagatzematge
- Criteris en el dimensionat de prestatgeries
- Picking i sorting
- Control de fluxe de materials
- Dispatching i expedicions
- Radiofreqüència en diseny de magatzems
- Sistemes de gestió de magatzems SGA WMS
- Lean Warehousing
- Coordinació entre transport i emmagatzematge

Anàlisi de les Operacions i de la cadena de Subministrament per sectors
6 ECTS. 50 hores lectives.

S'analitzaran els diversos nivells de desenvolupament de les operacions i la cadena de subministrament en funció dels diferents sectors industrials en els que la logística té una incidència destacada en la organització, la gestió i l'estructura dels costos. S'observaran els sectors de la distribució comercial, l'automòbil, la fabricació de gran consum, alimentació, electrònica de gran consum, la siderúrgia, el farmacèutic i els serveis (sanitat, turisme,..), entre altres. El plantejament serà pràctic a partir de l'estudi de casos reals i de visites tècniques a empreses destacades que permetran als participants palpar directament la situació real en logística i operacions d'organitzacions punteres en cadascun dels seus àmbits.

 

 

Logística Internacional
5 ECTS. 42 hores lectives.

8.1. LOGÍSTICA INTERNACIONAL

La logística internacional s'ha convertit en un dels actors clau en l'actual entorn econòmic mundial. Les empreses competeixen en un mercat global, ja sigui a través de la comercialització dels seus productes, l'aprovisionament de matèries primes o components o, molt probablement, una combinació d'ambdues activitats.

- Globalització
- Transport marítim
- Transport terrestre/ferrocarril
- Transport aeri
- Incoterms 2010
- Aduanes
- Formes de pagament
- Control de riscos
- Estratègia d'internacionalització

8.2. GESTIÓ DEL TRANSPORT. TRANSPORT INTERNACIONAL

En un entorn global, el transport a nivell internacional adquireix una majaor rellevància. Les operacions de contractació internacional tendeixen a formar part de l'ADN de la logística.

- Compravendes intracomunitàries i extracomunitàries
- Obligacions legals i fiscals
- Logística internacional
- Globalització
- Deslocalització
- Legislació del transport internacional
- Utilitat dels Incoterms
- Normatives i convenis del transport aeri i terrestre de mercaderies
- L'assegurança en el comerç exterior
- El transport terrestre de mercaderies
- El transport multimodal
- Transport aeri
- Logística marítima
- Transport marítim
- Logística portuària
- Zones d'activitats logístiques, ZAL
- L'Hinterland d'un port
- L'experiència del port de Barcelona
- Transport per carretera
- Gestió global de les operacions de transport
- La gestió d'una empresa de transports.

8.3. GLOBALITZACIÓ. CAS DEL MERCAT XINÈS I SUDEST ASIÀTIC

La tendència de la globalització ens ha portat a l'externalització i deslocalització de la fabricació a països de baix cost.

Actualment l'àrea geogràfica més important on s'ubica l'origen dels materials importats és el sudest asiàtic i especialment Xina.

- Globalització: implantacions corporatives i operacions a l'exterior
- Mercat xinès i Sudest Asiàtic
- Mercat internacional: immersió en el mercat xinès
- Efectes de la globalització i deslocalització
- El seu efecte a l'economia espanyola i l'expansió a través de les economies emergents
- Inversió directa i establiment corporatiu
- Como abordar amb èxit el projecte a Xina
- Anèlisi del mercat xinès
- Gestió de negocis a Xina
- Gestió de compres internacionals
- Mercats emergents del sudest asiàtic

8.4. LOGÍSTICA MARÍTIMA. CURS - CRUCERO SHORT SEA SHIPPING

Els alumnes del Màster participaran en un curs-creuer sobre logística marítima per conèixer de primera mà les particularitats de la logística marítima i el potencial de creixement i eficiència de les autopistes del mar en connexió amb el transport intermodal.

- Logística intermodal
- Serveis marítims de curta distància
- Autopistes del mar: característiques del short sea shipping
- Impulsar una logística sostenible a través d'un ús eficient dels modes de transport
- Operadors i funcions en els ports

La logística avui: tendències i control de la cadena
2 ECTS. 16 hores lectives.

9.1. e-LOGISTICS. B2C y B2B

S'introduiran conceptes d'e-Business en la seva vessant de venda a client final (B2C Business to Consumer) i els principals reptes logístics que aquest tipus de negoci comporta (operadors preparats, distribució urbana, etc.).

- E-Business
- E-Commerce
- E-Logistics
- El B2C: e-fulfilment, la darrera milla
- El B2B: e-procurement. Market Places
- Rol de les noves tecnologies en els processos de sourcing i aprovisionament
- Sistemes de pagament
- Futur de l'e-Business
- La realitat avui i futur de l'e-Commerce
- Models Operatius SC per Empreses Globals

9.2. RENDIBILITAT I EFICIÈNCIA DE LES CADENES LOGÍSTIQUES: KPIS

Una vegada disenyada i posada en marxa una cadena d'aprovisionament: cómo la controlem?; què hem de mesurar?; és eficient?; aporta valor al negoci?; i al client?; Quin serà el seu futur?; com hauran d'evolucionar per ser més eficients i rendibles?

- Rendibilitat, liquidesa i ús dels actius
- Valor per l'accionista
- Rendibilitat financiera i no financiera a la cadena d'aprovisionament
- Quadre de comandament integral (balanced scorecard)
- KPIs
- Costos ABC
- Control de la cadena mitjançant indicadors
- Identificació de la cadena de valor
- Anàlisi del valor

9.3 GRANS TENDÈNCIES

Aquest apartat pretén, a mode de conclusió, resumir els principals avenços en l'àmbit de les cadenes d'aprovisionament. Es recopilen aquí les grans tendències que afectaran a la logística en el futur proper.

Projecte real d'empresa
14 ECTS. 15 hores lectives.
El Projecte Final del Màster estarà basat en diverses possibilitats de situacions reals relacionades amb la cadena de subministrament:
- Projecte d'una empresa per a la que planteja una implantació, reorganització, gestió i/o millora en els àmbits de compres, aprovisionament, fabricació, logística interna, planificació, distribució, outsourcing...
- Projecte d'una empresa de serveis d'operacions logístiques o de serveis d'externalització de processos, etc.
- Projecte centrat en algun àmbit particular (logística farmacèutica, logística del fred, logística inversa, logística sostenible, etc.) o de temes regionals determinats amb relacions amb mercats emergents, etc.
El projecte es realizarà per equipos i serà dirigit i assessorat per part d'un Director/Tutor de Projecte, que és un professional prestigiós en actiu, que desenvolupa la seva activitat professional a l'empresa o tema del projecte.

Al fulletó del Màster es poden observar alguns exemples de projectes reals realitzats en les darreres edicions.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 68 05

Crèdits:
60 ECTS
(385 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:14/10/2016 Data de fi:13/10/2017
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
9.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs