UP

Enginyeria Estructural a l'Arquitectura

Màster Presencial.

Continguts

23a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El curs s'organitza en 8 matèries. Dues de les assignatures, anàlisi estructural i anàlisi avançada, es centren en la necessària capacitat d'analitzar el comportament estructural de forma estàtica i en mitjans continus, en el primer cas, i de forma dinàmica amb la introducció a la mecànica de fluids, en el segon.

Quatre de les assignatures, acer, formigó, mecànica del sò i materials especials, es centren en desenvolupar extensament els coneixements en disseny i anàlisi específics per a cada un dels materials o grups tipològics.

Les dues assignatures restants, rehabilitació i reforç i l'exercici professional tenen un caire molt més orientat a la metodologia -sense abandonar la tècnica- capacitant a l'alumne en dos àmbits professionals: la rehabilitació estructural, camp amb gran creixement de les dedicacions professionals, i el projecte i direcció d'obres des de la visió del Consultor d'Estructures professional.

Totes les assignatures tenen, intencionadament, el mateix pes dins el màster (des d'una visió actual de la professió oposada a la tradicional centrada en el formigó i l'acer) i cada una d'elles està plantejada de forma autònoma podent-se cursar com a curs de formació contínua.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Anàlisi d'Estructures

Postgrau presencial. Data d'inici: 24/10/2016. Barcelona

Anàlisi Estructural i Acer

Postgrau presencial. Data d'inici: 24/10/2016. Barcelona

Anàlisi Estructural i Formigó

Postgrau presencial. Data d'inici: 24/10/2016. Barcelona

Estructures d'Acer, Formigó i Mecànica del Sòl

Postgrau presencial. Data d'inici: 25/10/2016. Barcelona

Rehabilitació Estructural i Materials

Postgrau presencial. Data d'inici: 07/03/2017. Barcelona

Anàlisi Estructural

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 24/10/2016. Barcelona

Estructures d'Acer

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 25/10/2016. Barcelona

Estructures de Formigó

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 26/10/2016. Barcelona

Mecànica del Sòl, Fonamentació i Contenció

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 27/10/2016. Barcelona

Anàlisi dels Materials Estructurals

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 01/03/2017. Barcelona

Anàlisi Estructural Avançat

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 06/03/2017. Barcelona

Rehabilitació i Reforç d'Estructures

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 07/03/2017. Barcelona

Matèries

Anàlisi Estructural
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Introducció a l'anàlisi estructural i a les seves tipologies bàsiques
 • Conceptes elementals referents a l'anàlisi estructural i a la resistència de materials
 • Accions en l'edificació i criteris de predimensionament dels seus elements principals
 • Resolució manual i informàtica d'estructures porticades
 • Anàlisi matricial d'estructures de barres
 • Mètode d'elements finits
 • Anàlisi estructural mitjançant programes informàtics específics
Acer i Mixtes
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Anàlisi d'estructures d'acer
 • Tipologies d'estructures d'acer
 • Disseny i càlcul d'estructures metàl·liques
 • Unions soldades i cargolades
 • Suports
 • Estructures mixtes
 • Anàlisis de vibracions
 • Protecció activa i passiva contra el foc
 • Modelització amb programes de càlcul específics
Formigó Armat i Postesat
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Principis fonamentals del formigó
 • Tipologies estructurals en formigó
 • El mètode de bieles i tirants: anàlisi d'elements
 • Anàlisi d'elements de formigó sotmesos a flexió
 • Anàlisi d'elements de formigó sotmesos a compressió
 • Anàlisi d'elements sotmesos a tallant i torsió
 • Anàlisi estructural
 • Anàlisi d'estructures de formigó amb software específic
 • Introducció a l'anàlisi de formigó posttesat
 • Anàlisi d'estructures posttesades amb software específic
 • Estructures de formigó prefabricades
 • Nous formigons
 • El projecte d'estructures de formigó
Mecànica del Sòl, Fonamentació i Contenció
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Conceptes de geotècnia
 • Assajos in situ i de laboratori
 • L'estudi geotècnic
 • Disseny i càlcul de fonamentacions directes
 • Disseny i càlcul de fonamentacions profundes
 • Disseny i càlcul d'elements de contenció
 • Estudi d'interacció sòl-fonament
 • Sistemes d'auscultació i control
 • Modelització amb programes de càlcul específics
Anàlisi Avançada. Dinàmica i Sisme
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Dinàmica d'estructures
 • Enginyeria sísmica
 • Projecte sismorresistent d'edificis
 • Aïllament de base
 • Dissipadors d'energia
 • Amortidors de massa
 • Vibracions
 • Mecànica de fluids
Rehabilitació i Reforç d'Estructures
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Anàlisi i interpretació de les patologies estructurals i les seves causes
 • Marc normatiu i adaptació d'estructures existents a normatives actuals
 • Rehabilitació i reforç de pilars, forjats, bigues, murs, voltes i cúpules
 • Reforç de fonamentacions i contencions
 • Apeuaments i estabilitzacions provisionals durant el procés d'obra
 • Pla de cales, informe tècnic, dictamen i projecte d'estructures
Materials Clàssics i Especials
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Bases de càlcul
 • Materials en estructures
  • La fusta
  • L'obra de fàbrica
  • La terra
  • Polímers i FRP
  • Els tèxtils
  • El vidre
  • Tipologia Estructural
 • Anàlisi exemples i pre-dimensionats
 • Modelització amb programes de càlcul específics

 

Exercici Pràctic Professional, Projecte i Obra
7.5 ECTS. 60 hores lectives.
 • Desenvolupament d'un projecte real i gestió d'una obra
 • Interacció PROMOTOR - PROJECTISTA i CONSULTOR
 • Capacitació en el modelatge BIM, Building Information Modeling, orientada a la consultoria Estructural
 • Gestió del projecte i dels equips
 • Gestió de l'obra; Direcció Facultativa i Direcció d'Execució
 • Modelització amb programes de càlcul específics
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
60 ECTS
(480 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:24/10/2016 Data de fi:10/07/2017
Horari:
Dilluns  17:30 a 21:30Dimarts  17:30 a 21:30Dimecres  17:30 a 21:30Dijous  17:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
7.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs