UP

Project Management Avançat

Postgrau Presencial.

Continguts

24a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Introducció al Project Management. Planificació, Programació i Metodologia PMBOK
4 ECTS. 40 hores lectives.
1. Project Management com a metodologia de direcció. Projectes: objectius, estructura de descomposició del projecte, anàlisi de risc, organització, programació i pressupost. Implantació i control, informe i tancament. Factors que afecten al rendiment dels equips de projecte.
2. Projectes de desenvolupament de productes. Fases: conceptualització (briefing i sketching), desenvolupament i industrialització. Projectes de nous desenvolupaments de productes i serveis. Projectes de millora. Eficiència.
3. Metodologia PMOK per al desenvolupament i execució de projectes del Project Management Institute. Aspectes diferencials sobre la metodologia convencional. Integració, abast, temps, costos, qualitat i recursos humans en la gestió de projectes. Aplicacions.
4. Integració i abast dels projectes: Direcció estratègica, missió, visió i valors. Planificació estratègica. Diagnòstic: DAFO. Direcció per objectius: BSC i Hoshin Kanri.
5. Planificació i programació de projectes. Metodologies GANTT i PERT/CPM. Estimació de durades. Recursos. Organització. La Gestió del Risc. Gestió del temps: Programació de projectes. Aplicació mitjançant el paquet informàtic Project de Microsoft ®.
6. Projectes de serveis i la seva gestió. Estratègia de qualitat total. Indicadors clau de la qualitat i satisfacció del client. Processos de serveis. Factors crítics d'èxit. Implantació dels processos de serveis. Aspectes específics i diferencials dels projectes de serveis. Gestió dels projectes de serveis.
Gestió dels Recursos Humans. Habilitats Directives
4 ECTS. 25 hores lectives.
1. Gestió dels recursos humans: Perfil del directiu gestor de projectes. Realització test 16 PF (Cattel). Estudi del perfil directiu i anàlisi de les pautes de comportament dels participants. Anàlisi de les causes a través del test de Lûscher. Aplicació en la gestió de projectes.
2. Lideratge. Motivació i comunicació. El "contracte psicològic". Lideratge i equips humans dels projectes. Dinàmica de grups. Habilitats directives. Selecció de l'equip del projecte. Empowerment. El directiu de projecte. Habilitats directives. Selecció de l'equip del projecte.
3. Programa simulador Proman. Simulador conductual per a la formació de líders de projecte. Aquesta eina permet modificar les actituds dels participants amb l'objectiu de que s'entenguin els nous models de gestió proposada i millorar les seves capacitats directives. A més, permet reforçar els coneixements conceptuals exposats durant el curs.
Tècniques Avançades en la Direcció i Gestió de Projectes.
3 ECTS. 25 hores lectives.
1. Gestió del temps: La cadena crítica. Multitasking. Entorns monoprojecte i multiprojecte. Dimensionat de les tasques sense marge de protecció, identificació de la cadena crítica, introducció automatitzada de buffers i gestió en entorns multiprojecte.
2. Simulació de projectes. Metodologia de Montecarlo. Assatjos complets per a les durades i costos. Optimització de la planificació global del projecte. Control del risc d'un projecte per simulació.
3. Sistemes avançats de control de projectes. Advanced Quality Planning sota la responsabilitat del Project Manager: identificació i control de les fases del projecte amb risc per als objectius i els terminis. Norma ISO 10.006 (gestió de projectes en qualitat per a qualsevol sector d'activitats): Advanced Product Quality programa de la norma QS 9000 per a la gestió de projectes. Processos. Fases. Circulació de la informació i identificació de riscos. Anàlisi de Factibilitat.
4. Lean Management en la gestió de projectes. Processos ajustats a les especificacions, desenvolupades a baix cost i lead time mínim. Tècniques Lean per a la gestió d'un projecte. Comparació amb els sistemes de gestió convencionals. Identificació dels balafiaments. Value Stream Mapping.
Gestió Econòmica de Projectes, Subcontractació i Riscos. Gestió de la Qualitat i del Temps en els Projectes.
4 ECTS. 40 hores lectives.
1. Gestió de costos i inversions als projectes. Aspectes econòmics i financers dels projectes. Anàlisi de les inversions en projectes empresarials. Rendibilitat i rendiment. Instruments de finançament de projectes empresarials. Scoring. Rating. Cost financer.
2. Outsourcing en projectes. Processos externs en la planificació i desenvolupament dels projectes. Compres. Cicle de compra i cicle d'aprovisionament. Agilitat de resposta. Termini i avantatge competitiva. Gestió de la seguretat en la planificació de projectes. Gestió de temps, recursos i inventaris. Gestió del risc.
3. Gestió de la qualitat en projectes: Planificació de projectes en base a requisits i especificacions. Q.F.D: requeriments del client, avaluació competitiva, objectius, relacions i correlacions. Anàlisi Modal d'Errades i Efectes (AMEE).
4. Gestió del temps i els costos. Enginyeria concurrent: avantatges i inconvenients davant el desenvolupament seqüencial. Cas Land Rover: discussió i treball en grup. Projectes d' I+D+i. Enginyeria concurrent. Procés de desenvolupament de nous productes a diverses empreses. Cas Sony Workstation: discussió i treball en grup.
5. Metodologia Sis Sigma: l'excel.lència en el desenvolupament de productes. Metodologia Sis Sigma. La importància d'assolir resultats correctes a la primera. Objectiu: nivells molt elevats d'excel.lència.
Preparació per a la certificació Project Management Professional (PMP)
2 ECTS. 15 hores lectives.
Preparació per a la realització dels test per a l'obtenció de la certificació PMP del Project Management Institute, en relació amb la competència professional per a la direcció de projectes, de professionales individuals.

Adreçada a comprendre i interioritzar, no a memoritzar. Utilització de la guía del Curs KION (Proveedor Registrat de PMI® 2953) per al seguiment del curs i revisions posteriors.

Web de simulacions d'examen PMP ®, Amb cada hora de formació online monitoritzada s'acumula 1 PDU. Són necessàrias como mínim 11 PDUs per a sumar les 35 necessàries per a l'examen.

Assessorament per a la sol·licitud de candidatura al Project Management Institute per part de consultor experimentat. Suport pel consultor i interacció amb els companys del curs 24/7 On-Line durant el temps de l'estudi a travès de l'espai d'assessoria On-Line KIONPM.
Projecte Project Manager Avançat
3 ECTS. 15 hores lectives.
Com a fil conductor del programa cada participant desenvoluparà un projecte (individual o en grup) d'aplicació real, tutoritzat per un expert.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
20 ECTS
(160 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:10/02/2017 Fi classes:07/07/2017Fi programa: 15/09/2017
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs