UP

Arquitectura i Estalvi Energètic: Eines Informàtiques per al Disseny i l'Avaluació

Postgrau Online.

Continguts

6a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El curs s'estructura en 4 matèries, partint de l'anàlisi de les variables climàtiques, passant per els programes informàtics de càlcul de radiació solar, il·luminació, comportament tèrmic i energètic, aerodinàmica de fluids, etc. 

Cada Matèria del postgrau seguirà un ordre lògic d'aprenentatge i pràctica per tal d'aconseguir el coneixement òptim de cadascuna de les eines informàtiques:

- Explicació i aclariment dels conceptes o paràmetres físics i constructius que el software utilitza.
- Aprenentatge pas a pas i utilització del programa.
- Obtenció i comprensió de resultats.
- Aplicació puntual de la normativa vigent.
- Redacció d'informes i valoracions energètiques de diferents casos.

 

Matèries

Bases pel Disseny Bioclimàtic
6 ECTS. 52 hores lectives.

Teoria

 • Definició del confort tèrmic.
 • Introducció a les estratègies passives de climatització.
 • Generació i estudi de diagrames psicomètrics.
 • Estudi del recorregut solar al llarg de l'any.

Software METEONORM

 • Generació de dades climàtiques i bases de dades horaris per a qualsevol ubicació.
 • Obtenció de fitxers en diferents formats per a l'anàlisi amb eines informàtiques.

Software CLIMATECONSULTANT

 • Visualització i anàlisi de variables meteorològiques.
 • Exemples d'aplicació: estudi del clima mediterrani.

Ajustar variables

 • Meteocat, EERE, MICT: fonts fiables per a importació de dades climàtiques.
 • Interpretar, corregir i ajustar variables climàtiques obtinguts d'altres fonts: .dat, .wea.

Presentació de gràfics climàtics.

 • Tractament i presentació de dades climàtiques.
 • Maneig de dades en Excel: Definició de rangs, gràfics transitoris, funcions i macros bàsiques.
 • Importació de dades .csv o separats per caràcters.
 • Presentació final i preparació de les bases per l'informe energètic.
Radiació Solar i Il·luminació
3 ECTS. 26 hores lectives.
Teoria
 • Classe d'iniciació a conceptes físics i arquitectònics.
 • Les radiacions, tipus i efectes.
 • La radiació solar. Filtres de reflexió i tipus de transmissió
 • Factor d'ombra, factor solar i factor solar modificat.
 • Efectes tèrmics i efectes lumínics de la radiació solar

Software ARCHIWIZARD

 • Paràmetres luminotècnics, confort visual i nivells d'il·luminació segons l'ús, il·luminació i factors d'il·luminació natural.
 • Generació d'imatges per a l'estudi de nivells lumínics.
 • Optimització de models solars tenint en compte el comportament tèrmic.
 • Energies renovables aplicades (fotovoltaica, solar tèrmica, etc)
 • Casos d'estudi i metodologia de treball per a l'informe energètic.

Software ECOTEC *

 • Geometria solar, radiació, gràfiques solars i estudi d'ombres.
 • Càlcul i quantificació de radiació solar incident a l'edifici.
 • Accés solar dels edificis
 • Dimensionament, verificació i optimització d'elements de protecció solar.

* A causa de la constant evolució i aparició de noves eines informàtiques, Ecotect pot ser substituït en la propera edició del curs.

Anàlisi Tèrmic d'Edificis
8 ECTS. 80 hores lectives.

Teoria

 • Introducció dels paràmetres físics i sistemes de climatització natural i artificial.
 • El balanç energètic de l'ésser humà. El confort higrotèrmic d'un local.
 • El RITE: càrregues higrotèrmiques màximes parcials i simultànies. Sensibles i latents. El àbac psicromètric.
 • Condicions exteriors, magnituds bàsiques i la seva variabilitat diària i estacional.
 • Factors desestabilitzants del confort tèrmic interior d'un local (estiu, hivern).
 • Fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues.
 • Transmitància (Resistència a conducció i convecció), factor solar, efecte transmissió i radiació sobre paraments opacs i transparents.

Software DESIGNBUILDER

 • Introducció a EnergyPluS i format "green building": edifici i zonificació.
 • Models Designbuilder: situació, jerarquia, formes i elements
 • Parametrització: propietats envoltant, ponts tèrmics, espais instal·lacions, obstacles de façana i ombres, etc.
 • Simulacions tèrmiques dinàmiques sense instal·lacions.
 • Disseny virtual d'instal·lacions tèrmiques.
 • Parametrització sistemes de calefacció i refrigeració de l'edifici.
 • Simulacions tèrmiques dinàmiques de les instal·lacions. Consum energètic i emissions de CO2. Estratègies per a la reducció de demanda amb sistemes actius i millora de la qualificació energètica.
 • Potències instal·lades per climatitzar
 • Demandes energètiques i consum final
 • Equivalència a emissions de CO2, energia primària i Tep
 • Consums econòmics i amortització
 • Reducció de la demanda amb estratègies passives.
 • Dimensionament, verificació i comprovació del comportament de l'edifici amb / sense instal·lacions tèrmiques.
 • Elaboració d'informes ràpids comparatius per a l'obtenció de conclusions i presa de decisions
 • Edició de resultats. Consums energètics i econòmics i amortització.

Software THERM

 • Anàlisi de transferència de calor en 2D (dues dimensions) a través dels materials de construcció.
 • Dibuixar les seccions transversals de les finestres, tancaments i altres elements constructius
 • Generar malla d'anàlisi i algoritmes de transferència de calor d'elements finits.
Aerodinàmica i Ventilació Eficient
3 ECTS. 24 hores lectives.
Teoria
 • Introducció al Rite i la normativa de rendiment de renovació i tractament de l'aire.
 • La densitat i l'estratificació dels continguts de l'aire
 • Sistemes de ventilació: natural, mecànica i mixta
 • La lògica del moviment de l'aire. Dinàmica de fluids. Aire conduït
 • Comentaris sobre la ventilació natural (per tir tèrmic i per pressió dinàmica). Conseqüències de la variació de temperatura de l'aire exterior (diària i estacional).
 • Ventilació i climatització. Recuperació de calor (sensible i latent) de l'aire expulsat. Ventilació controlada i no controlada. Procediments de control.
 • Ventilació i consums energètics. Ventilació i soroll.
 • El manteniment de la qualitat de l'aire interior.

Software CFD-DESIGNBUILDER i PHOENICS

 • Simulació bàsica Designbuilder, basada en els càlculs tèrmics de les superfícies i temperatures interiors.
 • Motor CFD: Anàlisi aerodinàmic interior i exterior d'edificis
 • Estudi de velocitats, temperatures i pressions de l'aire interior.
 • Verificació de sistemes passius relacionats amb la radiació solar: mur Trombe, xemeneia solar, torres de vent i façanes ventilades.
 • Sistemes passius, laberints geotèrmics, tubs canadencs per pretractament de l'aire i torres de vent.
 • Càlcul d'estratègies generalitzades a la reducció del consum amb estratègies de renovació d'aire.
 • Comparació de propietats aerodinàmiques entre propostes.
 • Estudi comparatiu de l'índex PPD (% de descontents) i PMV (vot mitjà de la sensació tèrmica).
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
20 ECTS
(182 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:16/02/2017 Fi classes:01/06/2017Fi programa: 01/07/2017
Horari:
Dijous  16:00 a 20:00Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  10:00 a 14:00

Import de la matrícula:
2.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs