Arquitectura i Estalvi Energètic: Eines Informàtiques per al Disseny i l'Avaluació > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Arquitectura i Estalvi Energètic: Eines Informàtiques per al Disseny i l'Avaluació

Postgrau Online.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

L'arquitectura i la construcció persegueixen l'eficiència, l'estalvi energètic i la sostenibilitat, per aconseguir menor dependència de les energies de procedència fòssil o nuclear. Aquest Postgrau dóna resposta a la tendència cap al desenvolupament de programes informàtics que faciliten l'avaluació energètica dels edificis. Aquestes eines d'anàlisi digital ecosostenible, cada cop més, s'incorporen en els processos de disseny, així com en els projectes de rehabilitació i el compliment de normativa.

Hem triat els programes informàtics que actualment tenen millor projecció, són més complets i més fiables, per satisfer aquesta tendència també en el marc de la formació acadèmica:

- METEONORM
- CLIMATE CONSULTANT
- SEFAIRA
- ARCHIWIZARD
- DESIGNBUILDER
- THERM
- INTRO AL BIM (ARCHICAD & REVIT)
( +info dels Software seleccionats) 
Objectius

 • Formar tècnics en gestió energètica que dominaran les últimes tendències informàtiques i motors de càlcul energètic.
 • Saber adaptar-se a les futures i noves aplicacions informàtiques que sorgiran al llarg del temps.
 • Familiaritzar-se amb la parametrització, monitorització, simulació, càlcul i aplicació dels resultats a la vida real.
 • Coneixement de l'"Arquitectura Paramètrica Energètica" i capacitació per realitzar informes energètics.
 • Utilitzar les eines per avaluar i proposar millores en els projectes, que els facin molt més eficients i respectuosos amb el medi ambient.
 • Ser capaços d'aplicar, amb més facilitat i seriositat, la certificació energètica contemplada en el Codi Tècnic de la Edificació (CTE) en projectes arquitectònics.
 • Augmentar el camp de treball professional dels participants.
 • Adquirir noves habilitats que seran imprescindibles en equips de projectes, concursos, grups d'investigació i en tasques de lideratge.
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements entre grups pluridisciplinaris provinents de diferents sectors.

A qui va dirigit

El postgrau va dirigit a professionals dels sectors de la construcció, indústria, economia, energia, medi ambient i sostenibilitat

Les titulacions universitàries habituals que encaixen amb l'oferta docent són:
· Arquitectes, Enginyers d'edificació i/o arquitectes tècnics i aparelladors
· Enginyers superiors o tècnics de diverses especialitats 
· Llicenciats en disciplines mediambientals.

 

Continguts

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El curs s'estructura en 4 matèries, partint de l'anàlisi de les variables climàtiques, passant per els programes informàtics de càlcul de radiació solar, il·luminació, comportament tèrmic i energètic, aerodinàmica de fluids, etc. 

Cada Matèria del postgrau seguirà un ordre lògic d'aprenentatge i pràctica per tal d'aconseguir el coneixement òptim de cadascuna de les eines informàtiques:

- Explicació i aclariment dels conceptes o paràmetres físics i constructius que el software utilitza.
- Aprenentatge pas a pas i utilització del programa.
- Obtenció i comprensió de resultats.
- Aplicació puntual de la normativa vigent.
- Redacció d'informes i valoracions energètiques de diferents casos.

 

Matèries

Bases pel Disseny Bioclimàtic
6 ECTS. 52 hores lectives.

Teoria

 • Definició del confort tèrmic.
 • Introducció a les estratègies passives de climatització.
 • Generació i estudi de diagrames psicomètrics.
 • Estudi del recorregut solar al llarg de l'any.

Software METEONORM

 • Generació de dades climàtiques i bases de dades horaris per a qualsevol ubicació.
 • Obtenció de fitxers en diferents formats per a l'anàlisi amb eines informàtiques.

Software CLIMATECONSULTANT

 • Visualització i anàlisi de variables meteorològiques.
 • Exemples d'aplicació: estudi del clima mediterrani.

Ajustar variables

 • Meteocat, EERE, MICT: fonts fiables per a importació de dades climàtiques.
 • Interpretar, corregir i ajustar variables climàtiques obtinguts d'altres fonts: .dat, .wea.

Presentació de gràfics climàtics.

 • Tractament i presentació de dades climàtiques.
 • Maneig de dades en Excel: Definició de rangs, gràfics transitoris, funcions i macros bàsiques.
 • Importació de dades .csv o separats per caràcters.
 • Presentació final i preparació de les bases per l'informe energètic.
Radiació Solar i Il·luminació
3 ECTS. 26 hores lectives.
Teoria
 • Classe d'iniciació a conceptes físics i arquitectònics.
 • Les radiacions, tipus i efectes.
 • La radiació solar. Filtres de reflexió i tipus de transmissió
 • Factor d'ombra, factor solar i factor solar modificat.
 • Efectes tèrmics i efectes lumínics de la radiació solar

Software ARCHIWIZARD

 • Paràmetres luminotècnics, confort visual i nivells d'il·luminació segons l'ús, il·luminació i factors d'il·luminació natural.
 • Generació d'imatges per a l'estudi de nivells lumínics.
 • Optimització de models solars tenint en compte el comportament tèrmic.
 • Energies renovables aplicades (fotovoltaica, solar tèrmica, etc)
 • Casos d'estudi i metodologia de treball per a l'informe energètic.

Software ECOTEC *

 • Geometria solar, radiació, gràfiques solars i estudi d'ombres.
 • Càlcul i quantificació de radiació solar incident a l'edifici.
 • Accés solar dels edificis
 • Dimensionament, verificació i optimització d'elements de protecció solar.

* A causa de la constant evolució i aparició de noves eines informàtiques, Ecotect pot ser substituït en la propera edició del curs.

Anàlisi Tèrmic d'Edificis
8 ECTS. 80 hores lectives.

Teoria

 • Introducció dels paràmetres físics i sistemes de climatització natural i artificial.
 • El balanç energètic de l'ésser humà. El confort higrotèrmic d'un local.
 • El RITE: càrregues higrotèrmiques màximes parcials i simultànies. Sensibles i latents. El àbac psicromètric.
 • Condicions exteriors, magnituds bàsiques i la seva variabilitat diària i estacional.
 • Factors desestabilitzants del confort tèrmic interior d'un local (estiu, hivern).
 • Fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues.
 • Transmitància (Resistència a conducció i convecció), factor solar, efecte transmissió i radiació sobre paraments opacs i transparents.

Software DESIGNBUILDER

 • Introducció a EnergyPluS i format "green building": edifici i zonificació.
 • Models Designbuilder: situació, jerarquia, formes i elements
 • Parametrització: propietats envoltant, ponts tèrmics, espais instal·lacions, obstacles de façana i ombres, etc.
 • Simulacions tèrmiques dinàmiques sense instal·lacions.
 • Disseny virtual d'instal·lacions tèrmiques.
 • Parametrització sistemes de calefacció i refrigeració de l'edifici.
 • Simulacions tèrmiques dinàmiques de les instal·lacions. Consum energètic i emissions de CO2. Estratègies per a la reducció de demanda amb sistemes actius i millora de la qualificació energètica.
 • Potències instal·lades per climatitzar
 • Demandes energètiques i consum final
 • Equivalència a emissions de CO2, energia primària i Tep
 • Consums econòmics i amortització
 • Reducció de la demanda amb estratègies passives.
 • Dimensionament, verificació i comprovació del comportament de l'edifici amb / sense instal·lacions tèrmiques.
 • Elaboració d'informes ràpids comparatius per a l'obtenció de conclusions i presa de decisions
 • Edició de resultats. Consums energètics i econòmics i amortització.

Software THERM

 • Anàlisi de transferència de calor en 2D (dues dimensions) a través dels materials de construcció.
 • Dibuixar les seccions transversals de les finestres, tancaments i altres elements constructius
 • Generar malla d'anàlisi i algoritmes de transferència de calor d'elements finits.
Aerodinàmica i Ventilació Eficient
3 ECTS. 24 hores lectives.
Teoria
 • Introducció al Rite i la normativa de rendiment de renovació i tractament de l'aire.
 • La densitat i l'estratificació dels continguts de l'aire
 • Sistemes de ventilació: natural, mecànica i mixta
 • La lògica del moviment de l'aire. Dinàmica de fluids. Aire conduït
 • Comentaris sobre la ventilació natural (per tir tèrmic i per pressió dinàmica). Conseqüències de la variació de temperatura de l'aire exterior (diària i estacional).
 • Ventilació i climatització. Recuperació de calor (sensible i latent) de l'aire expulsat. Ventilació controlada i no controlada. Procediments de control.
 • Ventilació i consums energètics. Ventilació i soroll.
 • El manteniment de la qualitat de l'aire interior.

Software CFD-DESIGNBUILDER i PHOENICS

 • Simulació bàsica Designbuilder, basada en els càlculs tèrmics de les superfícies i temperatures interiors.
 • Motor CFD: Anàlisi aerodinàmic interior i exterior d'edificis
 • Estudi de velocitats, temperatures i pressions de l'aire interior.
 • Verificació de sistemes passius relacionats amb la radiació solar: mur Trombe, xemeneia solar, torres de vent i façanes ventilades.
 • Sistemes passius, laberints geotèrmics, tubs canadencs per pretractament de l'aire i torres de vent.
 • Càlcul d'estratègies generalitzades a la reducció del consum amb estratègies de renovació d'aire.
 • Comparació de propietats aerodinàmiques entre propostes.
 • Estudi comparatiu de l'índex PPD (% de descontents) i PMV (vot mitjà de la sensació tèrmica).

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Dept. de Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Codirector del Màster "Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny i tècniques de control mediambiental" i del curs de postgrau "Arquitectura i Estalvi energètic". Doctor Arquitecte i Màster en edificis Intel · ligents i construcció sostenible (MEICS) per la Universitat Ramon Llull i Màster en Urbanisme per IEAL, a l'actualitat és professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC a l'ETSAB i director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL. És també "Bye Fellow" del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències i és autor d'articles i de llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.

Coordinació

 • Tarrida Llopis, Marçal
  Expert en Software Bioclmàtic d¿anàlisi energètic. Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement.

Professorat

 • Bunyesc Palacin, Josep
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya a l¿Escola Tècnica Superior d¿Arquitectura de Barcelona. Master of Advanced Studies (MAS) Arquitectura sostenible. (EPFL Lausanne et UC Louvain Belgique). (Conferenciant)
 • Folch Hernández, Marc
  Arquitecte. Co-fundador de l'estudi Calderon-Folch-Sarsanedas. (Conferenciant)
 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Dept. de Construccions Arquitectòniques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Guillén Amigó, Carles
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Ibañez, Yanina
  Arquitecta per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement. Experta acreditada en Certificació LEED, Certificació espanyola i Green Rating.
 • Labeur, Alejandro
  Arquitecte i investigador per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Expert en Arquitectura Bioclimàtica.
 • Ruiz Martorell, Galdric
  Arquitecte tècnic i Màster en Sostenibilitat per la UPC (Conferenciant)
 • Sole Bonet, Josep
  Uralita Sistemas de Tuberias, SA
 • Tarrida Llopis, Marçal
  Expert en Software Bioclmàtic d¿anàlisi energètic. Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Codirector del Màster "Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny i tècniques de control mediambiental" i del curs de postgrau "Arquitectura i Estalvi energètic". Doctor Arquitecte i Màster en edificis Intel · ligents i construcció sostenible (MEICS) per la Universitat Ramon Llull i Màster en Urbanisme per IEAL, a l'actualitat és professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC a l'ETSAB i director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL. És també "Bye Fellow" del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències i és autor d'articles i de llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.
 • Vives Rego, José
  Doctor en Microbiologia i Catedràtic Emèrit de Microbiologia de la Universitat de Barcelona (UB).

Informació general

Crèdits
20 ECTS (182 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:16/02/2017Fi classes:01/06/2017Fi programa: 01/07/2017
Horari
Dijous  16:00 a 20:00Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  10:00 a 14:00

El curs es realitza en modalitat on line. En les sessions de divendres professorat i estudiants es connecten alhora i les sessions de dissabte són gravades. Així mateix, si un estudiant no pot connectar-se en l'horari de divendres, també tindrà accés a la sessió gravada.

Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 62
Horari d'atenció: Dilluns de 10-14h i de 16-20 hores
Dimecres de 10-14h i de 16-20 hores
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
2.500 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa
Software utilitzat durant el curs:
- Meteonorm
- Climateconsultant
- Archiwizard
- Sefaira
- Designbuilder (Tèrmic)
- Therm
- Designbuilder (Dinàmica de fluïds, CFD)
- BIM (introducció a Revit i Archicad)

nota: algun software pot ser puntualment substituït per un altre per motius d'actualització de continguts

Entitats relacionades

Col·laboradors