BIM Management. Gestió Multiplataforma de Building Information Modeling > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

BIM Management. Gestió Multiplataforma de Building Information Modeling

Postgrau Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

Aquest postgrau es pot cursar independentment o en el marc del màster BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci.

La necessitat d'incrementar l'eficiència i la sostenibilitat de tot procés relacionat amb el cicle de vida de la construcció creix cada vegada més. En aquest context, cal desenvolupar nous mètodes i instruments de treball que permetin a tots els implicats integrar els seus coneixements des d'un principi. L'objectiu és optimitzar recursos, reduir riscos i obtenir millors resultats per a tots ells. En els últims anys, el Building Information Modeling (BIM) ha demostrat tenir la capacitat de respondre a aquestes necessitats, ja que ofereix la possibilitat de manejar informació valuosa de forma coordinada.

BIM és una metodologia de treball basada en l'ús d'informació coordinada, coherent i computable relativa a les característiques físiques i funcionals d'un edifici o infraestructura.

El context de treball amb BIM és heterogeni, i actualment hi ha un augment de la demanda internacional de professionals capaços d'organitzar fluxos de treball multiplataforma.

Aquest programa de postgrau té la missió de dotar als futurs professionals d'una àmplia formació tecnològica i metodològica, que podran implementar en funció dels diferents rols sectorials que hi ha al món de la construcció. D'altra banda, també es persegueix dotar els alumnes de la capacitat de prendre decisions en contextos canviants, ja que el BIM està transformant els models de negoci relacionats amb el sector.

Per aquesta raó, el programa s'ocupa de les plataformes BIM amb més implantació a nivell internacional - Revit, Naviswork, ArchiCAD, Building Designer, Allplan, Solibri Model Checker, Allplan, Tekla BIMsight, Simplebim, Presto, CYPECAD, etc.- i ofereix l'oportunitat d'intercanviar coneixements amb professionals del sector que provenen de diferents disciplines, des del disseny arquitectònic fins al facility management. D'aquesta manera, es garanteix que l'alumne adquireixi un criteri propi sobre les possibilitats d'aquestes eines en una diversitat de situacions i projectes de treball, així com la capacitat per discernir entre el que és particular d'una solució de programari en concret i el que és inherent al BIM.

L’enfoc multi-plataforma d’aquest programa reforça el valor i competitivat dels professionals que s’hi formen. Una formació BIM limitada a una única plataforma no ajuda a cobrir les demandes actuals i encara menys les futures d’un mercat en constant evolució. L’experiència viscuda durant les 5 edicions anteriors amb els alumnes del Posgrau BIM Mangament ens ha demostrat que els alumnes amb capacitat de treballar amb diferents plataformes BIM s’han pogut posicionar com a professionals amb un valor diferencial respecte la resta, ocupant diferents rols dins els organigrames de les empreses i institucions del sector.  

La visió holística i estratègica que adquiriran els alumnes del postgrau en BIM Management és fonamental per aprofitar les oportunitats i nous models de negoci que estan sorgint en un sector immers en un procés de canvi i transformació profund.

Aquest programa de formació ha rebut el reconeixement per l'Agència de Certificació Professional ACP, per al compliment del requisit de formació específica d'alguns dels seus perfils. Per a més informació contactar amb l’ACP.

Objectius

 • Transmetre els principis de la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la a tercers, siguin operadors o directors.
 • Dotar l'alumne del potencial per emprar amb criteri i coherència un ampli ventall d'instruments específics per a la modelització i anàlisi de models BIM.
 • Crear professionals - BIM Managers - que siguin capaços d'implementar i gestionar processos d'innovació amb entorns i eines d'última generació.
 • Fomentar una actitud proactiva i crítica cap al BIM que els permeti adaptar-se a l'evolució i canvis del sector: Green Building, PassivEnergetic, PassivHouse, Construcció Industrialitzada, Lean Construction, IPD (Integrated Project Delivery), etc ...
 • Millorar la competitivitat dels professionals del sector de la construcció.
 • Promoure la creació de nous models de negoci i fomentar el caràcter emprenedor dels futurs professionals del BIM.

A qui va dirigit

A persones que ja treballin en empreses que operen en el sector de la construcció o que pretenguin fer-ho i també a aquells professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial.

A titulats del sector:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics

A professionals i agents de l'edificació que aporten valor en la gestió d'aquests processos:

 • Contractistes i Promotors
 • Projectistes i Calculistes
 • Project Managers
 • Facility Managers
 • Chief Technology Officers (CTO)
 • Gerents d'empreses de serveis associats a qualsevol de les activitats del sector

Continguts

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Gràcies a l'especial disseny i metodologia d'aquest programa de formació, l'alumne pot explorar i conèixer diverses realitats BIM que li permetran obtenir una visió holística i estratègica. Només així, serà capaç d'entendre l'abast actual del BIM, Building Information Modeling, i la seva projecció de futur.

Consulteu l'itinerari formatiu del curs en el gràfic següent.

Matèries

BIM per a Edificació
5 ECTS. 36 hores lectives.

L'edificació és, potser, l'àmbit d'aplicació del BIM més popular de tots. En aquesta matèria es tracten de forma transversal les principals estratègies de modelat de la informació en projectes d'edificació, tenint en compte les particularitats d'aquest tipus constructiu, així com els requeriments dels agents que hi intervenen.

Aquesta matèria es desenvolupa a través de diverses solucions de software, entre les que destaca Autodesk Revit Architecture, Nemetshcek Allplan i Graphisoft ArchiCAD.

Autodesk Revit Architecture és una de les eines de modelat d'edificació amb més implantació a nivell internacional. Amb ella es poden crear models tridimensionals que tenen el potencial de contenir informació útil per a tots els agents de l'edificació, de tal forma que esdevinguin eines eficaces de coordinació multidisciplinar. Per altra banda, la plataforma BIM d'Autodesk Revit disposa d'aplicacions especialitzades en el disseny arquitectònic, d'estructures i d'instal·lacions, així com multitud d'eines perifèriques que treballen sobre els models que genera.

Un dels seus punts forts és la seva Interface gràfica de generació de components, que permet modelar ràpidament elements paramètrics sense haver de programar. L'altre és, sens dubte, la seva API de programació, que ha permès desenvolupar un software de programació visual, Dynamo, que està revolucionant el sector.

Graphisoft ArchiCAD és el software per al disseny paramètric d'arquitectura BIM més antic i per això té l'avantatge de tenir un bon bagatge tècnic a les seves esquenes. Això fa que hi hagi professionals que l'empren des de fa més d'una dècada i que existeixi un ampli ventall d'aplicacions de tercers fabricants que el complementen. Capella Garcia, autors de l'Heron City i Nikken Sekkei, guanyadors del concurs per a la redacció del Nou Camp Nou, en són experts usuaris i professors d'aquest programa de formació.

Es tracta d'una aplicació coherent i robusta, amb una organització del model semblant a la de Revit, però que conserva la flexibilitat del sistema de capes i plometes propi de les aplicacions de CAD. Treballa amb un arxiu únic amb possibilitat d'accés simultani que emmagatzema les llibreries fora d'ell (tot i que també s'hi poden incloure). En aquest mòdul s'aprèn en profunditat l'ús d'aquests softwares i els seus punts estratègics i de valor diferencial.

Per altra banda, gaudeix d'un llenguatge de programació propi (el GDL) que permet desenvolupar objectes paramètrics amb una gran llibertat d'acció, podent configurar fins i tot la interface amb l'usuari. A més, enguany s'ha llençat al mercat la integració amb Grasshopper, un conegut software de modelat algorítmic que treballa sobre Rhinoceros.

Nemetchsek Allplan
és el software estrella de la companyia Nemetscheck, un grup de referència en el desenvolupament de software per a la construcció. Com ArchiCAD, es tracta d'un software amb molta història amb un sistema integrat de gestió del projecte que li permet manegar projectes de grans dimensions sense pràcticament limitacions computacionals mantenint una bona proporció entre escalabilitat i usabilitat. Així, els alumnes aprenen, entre altres coses, com és poden gestionar projectes veritablement grans sense patir limitacions inherents de les plataformes que empren models-arxiu, com ara Revit.

Per altra banda, des de la compra de Graphisoft per part de Nemetscheck, Allpan incorpora també el llenguatge GDL per a la creació d'objectes paramètrics mantenint l'anterior sistema basat en macros. Altres punts forts és  la seva capacitat per a exportar PDF i treballar-hi directament, així com la seva capacitat per a integrar arxius de CAD en models BIM.

BIM per a Enginyeria
5 ECTS. 36 hores lectives.

Les empreses d'enginyeria més avançades han emprat sistemes de simulació tridimensional per a desenvolupar els seus dissenys. No obstant, no va ser fins que el BIM es va començar a implantar que aquest fenomen es va generalitzar. Actualment és difícil seguir sent competitiu si no s'és capaç d'oferir serveis d'enginyeria en entorns BIM, especialment, en els àmbits del disseny i càlcul d'instal·lacions i estructures.

En aquest sentit, ja no n'hi ha prou en desenvolupar bons projectes d'enginyeria, sinó que resulta crucial comprendre com es desenvolupen la resta de disciplines i, sobretot, treballar compassadament per a poder optimitzar el resultat global del projecte.

Aquesta matèria es desenvolupa a través de diverses solucions de software, entre les que destaca Autodesk Revit MEP, Graphisoft MEP Modeler, Autodesk Revit Structure i Tekla Structures. En aquest mòdul s'aprèn en profunditat l'ús d'aquests softwares i els seus punts estratègics i de valor diferencial.

BIM per a Obra Civil
5 ECTS. 36 hores lectives.

Els beneficis del BIM en el disseny i gestió de projectes d'obra civil, com ara obres lineals, ponts, moviments de terres, mines, etc. han trigat una mica més en arribar que en la resta dels sectors de la construcció. No obstant, la creixent demanda de professionals formats en aquesta nova metodologia ha motivat la inclusió de contingut específic per a ells en aquest programa.

Per altra banda, la interacció d'enginyers civils amb altres professionals del sector resulta beneficiosa per a ambdues parts, ja que poden aprendre els uns dels altes i, a més, és força comú veure projectes que integren obra civil, edificació i enginyeria.

Aquesta matèria es desenvolupa a través de diverses solucions de software, entre les que destaca Nemetschek Allplan.

BIM per a Pre-Construcció i Industrialització
5 ECTS. 36 hores lectives.

L'ús del BIM per a pre-construcció i industrialització és un dels que més expectatives genera entre el sector. La promesa de grans estalvis en la fase d'execució s'ha mantingut durant anys i, de fet, va ser la que va motivar que els grans contractistes americans s'introduïssin aviat en aquest món.

No obstant, molts dels projectes no es desenvolupen des del punt de vista constructiu per manca de formació dels equips de redacció de projectes i de les oficines tècniques de contractistes i instal·ladors. Aquesta situació és incompatible amb l'enfoc de cicle de vida complert que actualment s'exigeix al BIM, doncs impedeix que els models puguin servir a una fase tan crítica com és la de construcció. Per això, aquesta matèria s'ocupa de dotar als alumnes de coneixements específics de modelat de la informació per a la construcció, incloent el maneig de software de disseny constructiu com ara Nemetschek Allplan, Graphisoft ArchiCAD, Graphisoft  MEP Modeler i Tekla Structures, així com eines de planificació avançada de l'obra, com ara VIco Office.

BIM per a la Gestió de la Informació
5 ECTS. 36 hores lectives.

El modelat tridimensional és una competència molt important en la fase de disseny, doncs té un gran impacte en els usos més populars del BIM, com  ara la coordinació espacial i els amidaments. No obstant, la Gestió de la Informació juga un paper clau en molts altres, doncs de la seva correcta estructuració en depèn gran part del processos multidisciplinars, així com l'assoliment dels objectius marcats tant pels promotors com pels futurs gestors dels immobles que es projecten.

Per tant, l'objectiu d'aquesta matèria és la de dotar a l'alumne d'una àmplia formació en l'ús de tecnologies i metodologies per a desenvolupar un BIM de qualitat des del punt de vista del coneixement que ha d'emmagatzemar. Per tant, es tracta d'una matèria que es desenvolupa transversalment amb l'ús de les diferents eines de modelat i gestió que s'empren durant el curs. D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne adquireixi un criteri propi sobre el grau d'idoneïtat de les diferents eines vers aquesta disciplina alhora que serveix d'introducció a la matèria "Gestió automatitzada de la Informació".

Aplicació Pràctica de l'Integrated Project Delivery
10 ECTS. 54 hores lectives.

Les matèries anteriors convergeixen en aquesta matèria transversal que s'ocupa del BIM des del punt de vista del cicle de vida de la construcció. Per a tal missió, s'imparteixen diverses sessions monogràfiques, com ara la configuració d'un organigrama adequat, la gestió integrada d'un projecte, les operacions relacionades amb el format IFC, el control de qualitat, les tècniques de coordinació de models o l'ús i configuració d'un Common Data Enviroment.

Aquestes sessions s'acompanyen d'un taller multidisciplinar que ocupa bona part del curs, a través del qual els alumnes desenvoluparan un projecte real en equip, permetent que es posi en pràctica tot l'après en un entorn col·laboratiu. En aquest taller els alumnes aprendran a coordinar-se per a desenvolupar un projecte que parteix d'un enunciat amb solució oberta. És a dir, no només posaran en pràctica els coneixements instrumentals, sinó també els de caire humà, estratègic i operatiu, establint una nova manera de treballar més eficient i sostenible.

Durant aquesta activitat els alumnes comptaran amb el recolzament dels professors que els han impartit la resta de matèries, que els ajudaran a resoldre els reptes que sorgeixin o que els mateixos alumnes plantegin.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació BIM "InBIMation®" orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic i d'steering de la Comissió BIM del Ministeri de Foment i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence per l'ACP i és avaluador de l'ACP de tots perfils de BIM.

Coordinació

 • Armengol Aragonès, Montserrat
  Mestra i Psicopedagoga per la UAB. Sòcia fundadora de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant a nivell organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones en relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.

Professorat

 • Armengol Aragonès, Montserrat
  Mestra i Psicopedagoga per la UAB. Sòcia fundadora de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant a nivell organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones en relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.
 • Cámara Zapata, Antolí
  Enginyer Tècnic Industrial en mecànica d'estructures per la UPC. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit del CAD i el BIM com a consultor, implantador i formador d'aquests sistemes. Ha realitzat implantacions en un gran nombre d'estudis d'arquitectura, enginyeries i empreses constructores. Actualment és director tècnic de "Actigrama Enginyeria de Serveis", empresa dedicada a la informatització professional d'empreses i forma part de Nemetschek Consulting i Competence Center d'Allplan.
 • Campos Cámara, Javier
  Enginyer Tècnic d'Obres Públiques per la UPC i BIM Manager per la UPC School. Porta més de 10 anys treballant en empreses constructores i és soci fundador de l'empresa estudios365 (2011), Plikum (2014) i DoBIM (2015). Actualment a més de les funcions de Gerència és Director Tècnic i BIM Manager d'estudios 365.
 • Carreira Castro, Iria
  Technical Architect & Construction Manager per la Technical School of Design and Technology (KEA). Titulada com Technical Architect & Construction Manager per Copenhagen School of Design and Technology (Copenhague - Dinamarca). a l'actualitat treballa com a Coordinadora BIM per a l'empresa multinacional australiana Lend Lease a Londres.
 • Coll Amargant, Josep
  Arquitecte tècnic per la UPC, postgrau en urbanisme i màster en Project Management. Experiència en gestió d'obres d'edificació i obra pública, en tot el seu cicle de vida. Actualment treballa en el desenvolupament d'eines que facin productiu el programari BIM.
 • Coll Amargant, Xavier
  Arquitecte per la UPC i consultor BIM, per l'empresa Nemetschek. Experiència en la gestió d'obres d'edificació, en tot el seu cicle de vida. Treballa en el desenvolupament d'eines de gestió i metodologia de treball que facin productiu l'ús del programari BIM.
 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació BIM "InBIMation®" orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic i d'steering de la Comissió BIM del Ministeri de Foment i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence per l'ACP i és avaluador de l'ACP de tots perfils de BIM.
 • Cortada Sindreu, Andreu
  Arquitecte per la UPC i màster en Arquitectura digital per la UIC. Experiència com a arquitecte projectista. Actualment exerceix com a especialista BIM a l'enginyeria IDP, liderant la implementació d'aquesta tecnologia als diferents departaments tècnics, i coordinant projectes de diferents disciplines tant a nivell nacional com internacional.
 • Fresnillo Saló, Alexis
  Arquitecte amb més de 10 anys d'experiència en projectes d'obra nova, interiorisme i rehabilitació. Fundador i consultor BIM de l'empresa 3D leap. Ha impartit cursos sobre la metodologia BIM a la Universitat de Barcelona, el Col·legi d'Aparelladors de Barcelona i de Girona, a l'espai Cibernàrium de Barcelona Activa, a la Fundació CIM de la UPC i en diversos IES i centres privats. Des de la Fundació de 3D leap l'any 2011, ha assessorat més de 20 empreses d'arquitectura, enginyeria, constructores i promotores, aplicant la metodologia BIM en més de 50 projectes.
 • García Juncadella, Miquel
  Arquitecte per la UPC (ETSAB). Soci fundador de l'estudi Capella Garcia Arquitectura, en el que ha desenvolupat nombrosos projectes d'edificació e interiorisme en els últims 15 anys, a Espanya i a l'estranger, destacant entre la seva obra els centres d'oci i els hotels. Expert usuari del software BIM ArchiCAD amb el que l'estudi desenvolupa tots els seus projectes.
 • Garcia Montesinos, Javier
  Arquitecte. Màster en Facility Management per la "Fundación Camuñas". Curs superior en "Prevención de Riesgos Laborales". Docent a la "Universidad Europea de Madrid", a la "Universidad La Salle" i a IFMA (Internacional Facility Management Association).
 • García Vogedes, Daniel
  Arquitecte per l'ETSAB i Postgrau en Bim Managment per la UPC. Professor col·laborador en els graus d'Enginyeria de l'Edificació i Arquitectura tècnica a l'Escola Elisava de 2000 a 2013. Arquitecte associat des de 2004 al 2014 realitzant fonamentalment projectes d'obra pública. Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a gestor de projectes BIM per a diferents clients.
 • Godel, Laurent
  B Arch per la Université de Montreal (1991). Co-fundador i CEO de Gotadis. Co-autor amb Jason West "del concepte ASICS Flagship Store" a Amsterdam i premi MAPIC "Best New Retail Concept" 2011.
 • Miquel Becker, Susanna
  Arquitecta per la UPC. Instructora certificada en Strengths-Based Education per Gallup. Cofundadora del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. Assessora tant a persones com a equips en l'entesa, aplicació i gestió de les fortaleses individuals i conjuntes donant solidesa a la part humana del treball col·laboratiu.
 • Morán Martín, Jose Antonio
  Llicenciat en Geografia per la Universidad Autónoma de Madrid i Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica per la Universidad Pontifica de Salamanca. És Product Manager a Asidek Grup CT i desenvolupa la seva activitat professional com a consultor BIM en Infraestructures, implementacions en els àmbits de l'edificació i la construcció i anàlisis funcionals de noves aplicacions.
 • Morea Nuñez, Jose Miguel
  Arquitecte per la Universitat Camilo José Cela i Project Manager per l'Escola d'Edificació de la UPM. Està certificat com BIM Manager a la categoria Expert per l'ACP. És membre dels Grups de Treball de Formació i Processos de la Comissió BIM del Ministeri de Foment. És formador i implantador de BIM. Direcció de projectes, obra i execució d'obra en Morea y Zaragoza Arquitectura y Técnica S.L. Coautor de la "Guía práctica para la implantación de entornos BIM en despachos de arquitectura e ingeniería" i del "Cuaderno Técnico: BIM en edificios existentes".
 • Núñez Noda, Alejandro
  Arquitecte per la EsArq-UIC 2004. Soci fundador de IMC BIM, consultora de projectes de edificació BIM i constructora que utilitza els criteris del BIM i Lean Construction en les seves obres. Finalista dels Premis DXR 2013 i el seus projectes han estat objecte de publicació de "case studies" en EUBIM, congres nacional BIM a Valencia 2013.
 • Pérez Carretero, Ivan Francisco
  Arquitecte per la UPC. Formador autoritzat de Graphisoft des de 2002. Postgrau en BIM Management per la UPC School. Treballa a l'Estudi Meura & Pérez-Carretero des de 2004.
 • Puetter, Boris
  Arquitecte per la Technische Universität Braunschweig (Alemanya) i soci a Ona arquitectes amb experiència en redacció de projectes i direcció d'obra. Ha desenvolupat el model de treball amb simulació de processos amb programes de disseny BIM i la implementació de passarel.la de dades. Exerceix de BIM Manager en el departament d'Industrialització de Continuum Project, una col·laboració de les empreses Ehisa grup Elecnor i Ona arquitectes.
 • Puig Soler, Pio
  Enginyer electrònic per la UPC i MBA per la URV. Líder tecnològic i de gestió de la innovació des de 2005, dissenyant i desplegant solucions Open Source tant en el sector públic com en el privat. Per la complexitat en la gestió d'equips de projecte en un entorn de treball col·laboratiu és especialista en la gestió del talent i el mentoring. Fundador i impulsor del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones.
 • Rodriguez Niedenführ, Miguel
  Enginyer de Camins per la UPC. Postgrau en Disseny i Anàlisi Avançat d'Estructures per la UPC. Professor del dept. d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Soci d'ACE (Associació de Consultors d'Estructures). Consultor d'estructures i director en STATIC Enginyeria.
 • Roger Berenguer, Sebastià
  Enginyer Industrial per la UPC. Consultor i assessor d'empreses en aspectes relacionats amb la Gestió d'Actius Immobiliaris i FM en CARPIRE Solutions. Soci de RE&FM Expertise Group, Soci Fundador de SEFM (actualment IFMA-España) i Soci Fundador d'ACFM (Associació Catalana de FM).
 • Sarró Alonso, Alejandro
  Arquitecte per la UPC (ETSAB). Director de Arktec a Catalunya des de l'any 1994, empresa especialitzada en el desenvolupament, comercialització i suport tècnic de programari específic per a Arquitectura, Enginyeria i Construcció AEC. Especialitzat en el Departament Tècnic de programari BIM per a càlcul d'estructures amb Tricalc i gestió de pressupostos i obra amb Gest.Mideplan.
 • Segarra Torres, Marc
  Graduat en Comunicació visual. Màster en disseny d'interfícies multimèdia. Màster en Programació Neurolingüística (PNL). Fundador de Micelulacreativa, formador, coach creatiu amb molta experiència en gestió de la creativitat i en dinamització de grups per a generació d'idees i gestió del canvi. Gran experiència en projectes estratègics per a la innovació prenent especial atenció en l'usuari i la Human Centered Innovation.
 • Surós Solé, Pau
  Grau en Enginyeria de l'Edificació per la UEM (Universidad Europea de Madrid), Postgrau en BIM Management per la UPC School. Iniciant una startup especialitzada en consultoria BIM i col·laborant amb el despatx d'arquitectura ONA arquitectes en metodologia BIM i com AECOsim Manager.
 • Zaffari, Roberto
  Màster en Project Management per La Salle Business School, Postgrau en BIM Management per la UPC School. Arquitecte per la PUC-RS, Brasil.BIM/IT Manager, 3D Designer Conceptual a l'estudi b720 Fermín Vázques Arquitectos. Especialista en eines BIM i 3D, actualment desenvolupa el Departament de Gestió de Projectes (PMO) de b720 Arquitectes i treballa en la creació del "Consorcio BIM", fomentant entre les principals empreses del sector de la construcció de Catalunya l'ús del procés BIM com a nou estàndard per al treball de l'arquitecte.

Informació general

Crèdits
35 ECTS (234 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:27/01/2017Fi classes:23/09/2017Fi programa: 24/11/2017
Horari
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 68 05
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
5.000 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors