Auditor Leader per a Certificació Energètica ISO 50001:2011 i Auditoria Energètica segons norma UNE EN 16247-1 > Barcelona > Curs de formació contínua > UPC School > Imprimir -

Auditor Leader per a Certificació Energètica ISO 50001:2011 i Auditoria Energètica segons norma UNE EN 16247-1

Curs de formació contínua Online.

Presentació

UPC School

El curs respon a la demanda en el mercat laboral, d'auditors energètics especialitzats en l'organització, implementació i certificació de Sistemes de Gestió de l'Energia basats en la norma ISO 50001: 2011 i en el compliment de la Directiva Europea d'Eficiència Energètica EED 2012/27 / UE, d'obligat compliment en els països de la Unió.

A l'Estat Espanyol el proppassat 12 de febrer de 2016, va ser aprovat el Reial Decret 56/2016 que transposa la directiva europea relativa a l'eficiència energètica en tres àmbits: Auditories energètiques, Acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i Promoció de l'eficiència en el subministrament de l'energia. Segons aquest Reial Decret, les grans empreses de més de 250 treballadors o de més de cinquanta milions d'euros de volum de negoci, s'hauran de sotmetre a una auditoria energètica cada quatre anys, que cobreixi almenys el 85% del consum total d'energia del conjunt de les seves instal·lacions. A més les empreses tindran un termini de nou mesos per realitzar les auditories, que hauran de ser realitzades per auditors energètics professionals degudament qualificats tal com s'estableix en el Reial Decret.

Per aquest motiu la UPC School juntament amb la certificadora alemanya TÜV-NORD, han desenvolupat un curs on-line no presencial d'auditor Leader per Certificació Energètica ISO 50001: 2011 i Auditoria Energètica segons norma UNE EN 16.247 (parts 1, 2 i 3), orientat a establir i auditar sistemes de gestió energètica en empreses de l'àmbit industrial, serveis o organitzacions empresarials en general. Aquest programa vol donar resposta a la mancança que hi haurà al mercat, de professionals especialitzats que donaran aquest servei a les empreses.

Aquest programa inclou la realització de l'examen que conduirà a l'obtenció del Certificat  LEAD Auditor d'ISO 50001, que el capacita i habilita per realitzar auditories de sistemes energètics de 1a Part (o auditories internes), de 2a Part (o auditories encarregades a entitats externes) i l'habilita per participar com a auditor en pràctiques en auditores de 3a part (Certificació ISO per entitats de certificació com TÜV NORD).

Objectius

 • Auditar Sistemes de Gestió Energètica (SGEn) en organitzacions empresarials i industrials, amb títol Lead Auditor de la certificadora alemanya TUV NORD amb competències reconegudes en tots els països del món.
 • Implementar sistemes de gestió de l'energia.
 • Planificar, desenvolupar i documentar processos d'auditoria energètica de processos industrials i empresarials en general.
 • Conèixer les pautes i eines per a l'organització, seguiment i verificació d'un SGEn.
 • Comprendre els avantatges competitius i financers que comporta per a una empresa la implementació d'un SGEn.
 • Conèixer l'estructura, organització i tècniques a emprar en una auditoria de sistemes energètics per eficiència energètica.

A qui va dirigit

 • El programa va adreçat a titulats universitaris amb formació en alguna de les següents disciplines: elèctrica, mecànica, electromecànica, energètica, mediambiental, electrònica, sistemes, automàtica, producció, manteniment, sense descartar altres àrees tècniques com química, física, i també administració, organització i gestió d'empreses.
 • Està orientat a persones amb responsabilitat a l'staff tècnic de l'empresa així com gerents, gestors energètics, tècnics i enginyers de producció, manteniment, compres, qualitat, sistemes i mediambientals, etc.
 • També a totes aquelles persones que desitgin millorar la seva carrera en l'àmbit de l'eficiència energètica o millorar les seves competències referents a la implantació d'un sistena de gestió de l'energia en una organització, empresa o indústria i la seva auditoria energètica.

Continguts

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix amb metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

 • Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.
 • Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.
 • Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge dels mòduls i el projecte final proposant preguntes al fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.

Matèries

Sistemes de Gestió de la Energia. Norma ISO 50001
5 ECTS. 34 hores lectives.
 • Introducció
 • Eficiència energètica. Visió global. Concepte
 • Sistemes de gestió de l'energia. Norma ISO 50001
  • Casos d'exit
  • Objecte i camp d'aplicació
  • Referències normatives
  • Termes i definicions
  • Requisits del sistema de gestió de l'energia
   • Requisits generals
   • Responsabilitat de la eirecció
   • Política energètica
   • Planificació energètica
   • Implementació i operació
   • Verificació
   • Revisió per la direcció
 • Estudi exhaustiu de cas

L'objectiu d'aquesta matèria és que l'estudiant conegui l'objecte, estructura i contingut detallat de la Norma ISO 50001. S'inicia amb una introducció als conceptes d'eficiència energètica i sistemes de gestió de l'energia , alhora que es fa una revisió del present i futur de la producció i consum energètica, per vectors energètics i zones econòmiques al món.

Es mostren casos d'èxit d'augment de l'eficiència energètica i estalvi associat en organitzacions empresarials i industrials.

S'estudia la norma ISO 50001 en la seva literalitat i s'acompanya d'exemples i exercicis basats en l'experiència auditora dels docents.

Els coneixements de la matèria es culminen amb l'estudi exhaustiu d'un cas real d'implantació d'un sistema de gestió de l'energia.

Auditories de Sistemes de Gestió de l'Energia i Auditories Energètiques. ISO 19011 i EN 16247-1
5 ECTS. 32 hores lectives.
 • Auditories de sistemes de gestió. ISO 19011
  • Introducció
  • Principis d'auditoria
  • Gestió d'un programa d'auditoria
  • Activitats d'auditoria
  • Competència i avaluació d'auditors
 • Auditories energètiques A 16.247-1
  • Introducció
  • Termes i definicions
  • Requisits de qualitat
   • Auditor energètic
   • Procés d'auditoria energètica
  • Elements del procés d'auditoria energètic
 • Software i estudi de cas

Els objectius d'aquesta matèria són per una banda capacitar a l'estudiant en l'organització, desenvolupament i tècniques d'auditoria de sistemes de gestió a través de la Norma ISO 19011, d'altra que l'estudiant conegui l'objecte, estructura i contingut detallat de la Norma EN 16247-1.

Els coneixements de la matèria es culminen amb l'estudi exhaustiu d'un cas real d'implantació d'un sistema de gestió de l'energia.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Alvarez del Castillo, Javier
  Professor del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC. Ha estat coordinador de projectes d'energia fotovoltaica al Chaco Americà des de 1993, promotor i dissenyador de projectes de Biomassa per a la producció d'energia tèrmica i elèctrica a Catalunya amb potències de 2 MW, ha participat en el disseny de més de 15 mega plantes fotovoltaiques juntament a l'empresa ATOS i Gransolar i dues plantes d'energia solar tèrmica de concentració worldwide, és auditor Leader ISO 50001 per TUV NORD i ha impartit 4 cursos presencials de 40 h de capacitació d'ISO 50001 i un Sistemes de Gestió Energètica en cinc ciutats colombianes , conferenciant sobre el futur de les Energies Renovables a la Indústria, professor de la Càtedra UNESCO en Sostenibilitat fent projeccions de futur sobre qüestions energètiques i mediambientals, així com de relacions Nord-Sud.

Professorat

 • Alvarez del Castillo, Javier
  Professor del Departament d'Enginyeria Mecànica de la UPC. Ha estat coordinador de projectes d'energia fotovoltaica al Chaco Americà des de 1993, promotor i dissenyador de projectes de Biomassa per a la producció d'energia tèrmica i elèctrica a Catalunya amb potències de 2 MW, ha participat en el disseny de més de 15 mega plantes fotovoltaiques juntament a l'empresa ATOS i Gransolar i dues plantes d'energia solar tèrmica de concentració worldwide, és auditor Leader ISO 50001 per TUV NORD i ha impartit 4 cursos presencials de 40 h de capacitació d'ISO 50001 i un Sistemes de Gestió Energètica en cinc ciutats colombianes , conferenciant sobre el futur de les Energies Renovables a la Indústria, professor de la Càtedra UNESCO en Sostenibilitat fent projeccions de futur sobre qüestions energètiques i mediambientals, així com de relacions Nord-Sud.
 • Carres Gonzalez, Jordi
  Soci fundador PACI Enginyers - any 2001. Doctorat en Sostenibilitat Càtedra UNESCO en Sostenibilitat. Enginyer Superior Industrial - Universitat Politècnica de Catalunya. Auditor Cap en eficiència energètica ISO 50001: 2011.Formador de Formadors en ISO 50001: 2011 Acreditat per IRCA. Auditor Cap en Responsabilitat Social SA8000. Professional acreditat en Protocols de Mesura i Verificació Energètica. Membre de l'AEE (Associació Enginyers Energia dels Estats Units d'Amèrica).
 • Cruz Lopez, Yazmín
  Soci i Gerent de projectes en PACI Enginyers SLP. Lead Auditor en ISO 50001: 2011 per TUVNORD-Cualicontrol ACI. Doctora en Sostenibilitat Tecnologia i Humanisme-Universitat Politècnica de Catalunya. Enginyera Civil-Institut Tecnològic d'Estudis Superiors de Monterrey (ITESM). Mestratge en Enginyeria Ambiental-ITESM. Màster en Minimització de Residus Industrials- Universitat Politècnica de Catalunya.

Informació general

Crèdits
10 ECTS (66 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:17/10/2016Fi classes:10/12/2016Fi programa: 15/12/2016
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 35
Titulació
Diploma de formació contínua expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Curs de formació contínua tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
1.800 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Curs de formació contínua.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol

Entitats relacionades

Col·laboradors