II Simposi Intelligent Coast. “Turisme XXL”

5 de juny de 2009

Entre les intervencions dels experts destaca Enric Truñó, que ha presentat, com a coordinador general, el Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona: Turisme BCN/2015.

El Pla estableix objectius i accions de futur vers l’horitzó 2015 per millorar l’activitat turística i afavorir l’encaix del turisme a Barcelona, deixant obert, a més, un espai permanent d’avaluació i reflexió. “Els propòsits del Pla se centren en determinar els impactes i efectes que l’activitat turística genera en el si de la ciutat, reflexionar sobre el model de turisme a Barcelona, emmarcar el desenvolupament turístic a la ciutat en la línia del creixement sostenible i implicar positivament la ciutadania en el projecte turístic de la capital catalana”.

Els principis que han inspirat Turisme Barcelona a elaborar aquest pla són diversos: la identitat de ciutat, la sostenibilitat econòmica, social i ambiental, la cooperació i participació dels sectors implicats, l’equilibri territorial, l’orientació a la demanda, la qualitat, la innovació i el valor afegit. L’expert en el sector també ha destacat, dins el programa d’actuació municipal, la relació turisme-ciutadania, la gestió i model de turisme, el reequilibri i diversificació territorial, les infraestructures i mobilitat interna, la imatge internacional de Barcelona i la professionalització del sector.

D’altra banda, un altre tema en el què s’ha posat l’accent aquests dies al simposi és el model d’organització del territori. En aquest sentit, Manuel Gausa, Silvia Banchini i Luis Falcón, codirectors del màster Intelligent Coast (IC): Noves Estratègies Turístiques, Noves Estructures Territorials , que s’imparteix a la UPC School of Professional & Executive Development, han destacat en una conferència els sis vectors d’innovació urbana en les metròpolis turístiques dins el marc del II Simposi Internacional Turisme XXL.

Segons l’arquitecta i urbanista Silvia Banchini, “hem de valorar les activitats turístiques a la capital catalana dins l’àmbit europeu i el seu estudi requereix una investigació en què cal tenir en compte dos factors: l’urbà i el turístic”. Barcelona, com a metròpoli, és part d’una xarxa de ciutats i punt de trobada d’infraestructures, per això és important analitzar els seus límits i marges, a més de veure els instruments de gestió del territori que ens permetran innovar. “Per assolir el lideratge turístic, és important definir quin model de desenvolupament podem promoure”.

Els directors de l’IC, i organitzadors d’aquest simposi, han explicat els sis factors que determinen el lideratge de ciutats innovadores com San Francisco o Vancouver, coneguts com les 6 “T”: Territori, Turisme, Temps, Tecnologia, Talent i Tolerància. Els tres últims s’argumenten en la tesi de Richard Florida i estan desenvolupats en el seu llibre The Flight of the Creative Class. Els tres primers són els que ells han afegit per completar aquesta nova forma de llegir la ciutat i l’economia turística, els quals ha detallat l’arquitecte i urbanista Luis Falcón.

Al simposi també han tingut lloc altres conferències en el que s’han destacat temes com els nous plans urbans-turístics de París, els processos de monitoratge d’àrees urbanes i el lideratge turístic des de la innovació urbana, així com dues taules rodones, una al voltant del cicle de vida de les destinacions turístiques, les noves estratègies del turisme urbà i les noves icones turístiques, i l’altra sobre els nous nínxols d’innovació a Barcelona, el disseny, l’arquitectura, l’anell cultural i la innovació turística. ■

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.