Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Edició
12a Edició
Crèdits
60 ECTS (350 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Fase en línia: d'octubre de 2021 a gener de 2022.

Fase presencial: de gener a juliol de 2022, a Barcelona.

Les sessions en línia es retransmetran en directe.

Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.800€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 14/10/2021
Fi classes: 29/06/2022
Fi programa : 15/07/2022
Horari
Dilluns: 16:00 a 21:00
Dimarts: 16:00 a 21:00
Dimecres: 16:00 a 21:00
Dijous: 16:00 a 21:00
Divendres: 16:00 a 21:00
Els horaris de les assignatures són:

 • Planificació Territorial i Urbana: del 14 d’octubre al 20 de desembre, dilluns i dijous de 16:00 a 21:00 h.
 • Gestió, Governança i Polítiques Urbanes: de l’11 de novembre al 16 de desembre, dijous de 16:00 a 21:00 h.
 • Sistemes d'Informació Geogràfica: de l’11 al 26 de gener, de dimarts a divendres de 16:00 a 19:00 h.
 • Urbanisme Sostenible: del 27 de gener al 14 de març, dilluns i dijous de 16:00 a 21:00 h.
 • Clima Urbà i Canvi Climàtic: del 10 de març al 29 d’abril, dijous de 16:00 a 21:00 h.
 • Avaluació Ambiental del Planejament: de l’1 d’abril al 13 de maig, divendres de 16:00 a 21:00 h.
 • Smart Cities: Urbanisme i Tecnologies: de l’11 de febrer al 18 de març, divendres de  16:00 a 21:00 h.
 • Projecte Final de Màster: del 2 de febrer al 29 de juny, dimecres de 16:00 a 21:00 h.

Al llarg del curs es faran visites en l'horari pactat amb les empreses, que pot ser fora de l’horari de classe habitual.

Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster?

Oferir propostes viables de desenvolupament sostenible, però sense renunciar a fer ciutat. Aquest és l'objectiu d'aquest màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat, que vol donar eines als professionals que treballen en com fer compatible la planificació territorial amb el medi ambient. La manera com es dissenya un projecte urbanístic, com s'integra dins el territori i com afecta la qualitat mediambiental de l'entorn són conceptes que formen part d'una arquitectura sostenible. La regulació del sòl té un paper fonamental en el camí cap a un futur més sostenible, i així ho han establert una àmplia sèrie d'estudis i d'estratègies de política pública, tant en l'àmbit nacional com en l'europeu.

Han passat ja aquells anys en què les metròpolis creixien sense cap control, de forma desordenada i caòtica i obviant la capacitat limitada d'absorbir habitants i oferir-los els recursos necessaris per a la seva vida diària. En l'actualitat, les administracions públiques vetllen per garantir l'abastament d'aquests recursos (aigua, electricitat, gas, recollides d'escombraries...) i han dissenyat projectes per construir ciutats sostenibles. Entre aquests instruments, trobem les Agendes 21 Locals. Es tracta de polítiques transversals que tenen en compte la mobilitat, el paisatge, els residus i l'estructura urbana.

En definitiva, aquest màster ofereix les més innovadores eines per integrar la preservació del medi ambient en els sistemes urbans i territorials contemporanis.

Impulsat per:
 • Centre de Política de Sòl i Valoracions
Objectius
 • Generals
  • Aprofundir en les diferents àrees de la planificació territorial i urbana així com la gestió de la ciutat en aquest segle XXI, sempre des de la perspectiva de fer ciutat a través del desenvolupament sostenible.
  • Atorgar les eines perquè el treball de la planificació territorial sigui compatible amb la preservació del medi ambient. D'aquesta manera, aconseguirem autèntics planificadors, o planners en la denominació anglosaxona, especialistes en els sistemes urbans i territorials contemporanis.
 • Específics
  • Valorar la regulació del sòl, la morfologia edificadora i la morfologia del terreny.
  • Identificar els instruments de la gestió ambiental del territori i de l'avaluació, que permetin mesurar el valor econòmic i social de béns sense un mercat manifest, com ara els ambientals o els espais urbans.
  • Elaborar mapes temàtics de visualització i anàlisi de l'estructura urbana, territorial i ambiental mitjançant les tecnologies SIG.
  • Estudiar les formes de fer un balanç del consum de matèria dels sistemes urbanístics i de la seva interacció amb l'entorn.
  • Definir l'ecologia urbana i territorial i dibuixar el seu paper en el desenvolupament de la disciplina urbanística.
  • Conèixer el dret ambiental, la legislació i els acords internacionals en matèria de medi ambient.
  • Tractar la importància de les Agendes 21 Locals i els seus paràmetres.
A qui va dirigit?
 • Urbanistes i arquitectes tècnics o superiors.
 • Enginyers de diverses especialitats.
 • Economistes, geògrafs, sociòlegs o llicenciats en Ciències Ambientals o en Dret.
 • Professionals que es dediquin a la planificació urbana i territorial.
 • Professionals de les administracions públiques en les àrees d'urbanisme, territori, medi ambient, etc.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
10 ECTS 60h
En línia
Planificació Territorial i Urbana
 • La gènesi del planejament urbanístic i la seva evolució. La problemàtica territorial i urbana generada a partir de la revolució industrial.
 • Estudi dels paradigmes urbans i territorials
  • El fenomen urbà del segle XX.
  • Expansió urbana i suburbanització vs. compacitat.
  • La crisi i la decadència dels centres urbans.
  • La ciutat monocèntrica i els models policèntrics.
  • L'evolució de la ciutat actual del postfordisme.
  • L'economia i la ciutat del coneixement.
  • La sostenibilitat ambiental, econòmica i social de les estructures urbanes.
  • La immigració i la segregació social, els barris privats, la metropolitanització, la megalòpolis i ciutats intermèdies, entre d'altres.
 • L'estratègia territorial europea. El desenvolupament equilibrat de les regions. L'Agenda Territorial Europea: Towards an Inclusive, Smart and Sustainable Europe of Diverse Regions.
 • El dret urbanístic espanyol. Concepte i evolució. Principis i estructura del sistema normatiu de l'urbanisme. Tècniques d'ordenació urbanística: classificació i qualificació del sòl, el règim jurídic del sòl i l'execució del planejament.
 • El planejament territorial a Catalunya. Estudi dels plans territorials, territorials parcials i els plans directors. Altres plans d'incidència al territori, com ara mobilitat, habitatge o infraestructures.
 • Sistema de Planejament Urbanístic General, les seves competències i el seu abast. Els Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), els Programes d'Actuació Urbanística Municipal (PAUM) i el Planejament Urbanístic Derivat: Plans Especials, Parcials, de Millora i de Delimitació.
 • Instruments prospectius de planificació.
 • Anàlisi dels plans i programes de renovació urbana.
 • Tallers pràctics, tant d'estudi de casos a escala territorial com experiències a escala urbana.
 • Visites (en horari de matins) a les Àrees de Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, Serveis d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona.
5 ECTS 30h
En línia
Gestió, Governança i Polítiques Urbanes
 • Polítiques en matèria de sòl i habitatge, amb especial èmfasi en la revisió de bones pràctiques a escala europea. Anàlisi de l'evolució històrica i assoliment dels objectius.
 • Relacions entre política de sòl i mercat immobiliari.
 • Factors que, des del planejament urbanístic, influeixen en la normalització del mercat del sòl, entre altres objectius.
 • Desenvolupament dels principals elements de la política urbana (anàlisi de l'oferta i demanda de sòl i habitatge, accessibilitat al mercat, finançament, fiscalitat, etc.).
 • Instruments bàsics de gestió, com ara expropiació, distribució equitativa de beneficis i càrregues, reserves de sòl per a habitatge social, patrimonis públics de sòl, intervenció al mercat, política de lloguer, etc.
 • La participació ciutadana com a garant del desenvolupament econòmic, la cohesió social i la qualitat de vida, sota els principis de la governança. Comptem amb la participació d'organitzacions no governamentals de participació ciutadana, així com l'experiència en aquest camp a la ciutat de Barcelona.
5 ECTS 30h
En línia
Sistemes d'Informació Geogràfica
 • Introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), a través del software ArcGis.
 • Estructura de dades gràfiques i alfanumèriques, dels seus components i procediments de treball.
 • Estudi dels sistemes d'informació vectorial i ràster.
 • Introducció a la teledetecció.
 • Conceptes rellevants en l'estructura urbana i territorial, possibles criteris i procediments de treball, fonamentalment per a la seva visualització sintètica en un àmbit municipal.
 • Processos per explorar i mostrar diferents factors que conflueixen en un entorn. Les seves relacions espacials i la lectura integradora dels diversos components.
 • Millora qualitativa de la informació que permet combinar elements. Síntesi de continguts mitjançant l'exploració de diferents bases d'informació urbana en format digital i d'aplicacions informàtiques basades en SIG.
 • Tallers pràctics amb coneixements i criteris de treball dels SIG.
10 ECTS 60h
Presencial
Urbanisme Sostenible
 • Fonaments ecològics de la ciència del medi ambient. Ecologia urbana. Evolució de la consciència ambiental i del concepte de sostenibilitat.
 • Els cicles de matèria, fluxos d'energia i diversitat. Informació i entropia.
 • La ciutat i el territori com a ecosistemes. Els cicles ecològics (el cicle de l'aigua, del carboni, etc.). L'efecte de l'acció humana, especialment en el desenvolupament urbà. El metabolisme de la ciutat i la petjada ecològica.
 • Els recursos naturals renovables i no renovables. El sòl com a recurs no renovable.
 • La matriu ecològica del territori: sistemes territorials d'espais lliures, la conservació de la biodiversitat i la connectivitat ecològica. L'espai rural. Planificació i gestió sostenible del paisatge.
 • L'urbanisme ecològic, l'origen i evolució de la sostenibilitat en el territori i la ciutat. Els principis de l'urbanisme ecològic, ecocity, smart growth i new urbanism. Certificacions per al desenvolupament sostenible, especialment la Leadership in Energy & Environmental Design (LEED for ND) i BREEAM Communities.
 • Indicadors de sostenibilitat. Principals referències internacionals. Resiliència de les ciutats davant el canvi climàtic. Estratègies i models territorials sostenibles: consum del sòl, compacitat, contenció i renovació urbana, diversitat i mixtura, cohesió social, mobilitat sostenible, autonomia energètica i gestió de residus.
 • L'espai públic. Espai de cohesió social. Importància del verd urbà, de la qualitat acústica i de l'aire.
 • Tallers pràctics sobre l'anàlisi de la generació d'emissions i del consum de sòl. Estudi de casos a partir de l'avaluació d'un barri amb l'ajuda de les guies del LEED for ND o el BREEAM Communities.
 • Visites (en horari de matí) a infraestructures sostenibles dins de la ciutat.
5 ECTS 30h
Presencial
Clima Urbà i Canvi Climàtic
 • Coneixement científic bàsic sobre canvi climàtic i climatologia urbana.
 • Tècniques d'anàlisi del clima urbà. Mesures d'adaptació a petita escala i la implementació en processos de planejament urbà, és a dir, a gran escala.
 • Tallers en grups de treball i joc de rols per desenvolupar propostes de mesures d'adaptació al canvi climàtic en la petita i gran escala.
 • Sortides de treball de camp per a la presa de mesures climàtiques i per a la realització d'exercicis pràctics, com la preparació de climatopes i altres mesures d'adaptació i recomanació en el planejament urbanístic.
5 ECTS 30h
Presencial
Avaluació Ambiental del Planejament
 • Principals instruments de control ambiental.
 • Mètodes per a les avaluacions d'impacte ambiental i la seva aplicació en plans i projectes.
 • Autoritzacions ambientals integrades.
 • Instruments de protecció i gestió de patrimoni natural.
 • Xarxes d'espais naturals protegits. Planificació i gestió. Corredors biològics.
 • Protecció del patrimoni geològic. Gestió d'hàbitats singulars.
 • Instruments d'ordenació i gestió dels recursos naturals renovables. Infraestructures ambientals.
 • Integració ambiental en els diversos tipus de plans. Verificació posterior, tant la valoració estratègica dels models i alternatives d'ordenació com la consideració dels diversos vectors ambientals.
 • Contingut dels diversos documents d'avaluació ambiental i criteris per a la seva elaboració, amb especial atenció als Informes de Sostenibilitat Ambiental (ISA) i les memòries ambientals.
 • Anàlisi de casos reals representatius.
 • Tallers d'avaluació ambiental.
5 ECTS 30h
Presencial
Smart Cities: Urbanisme i Tecnologies
 • Intel·ligència i ciutat: les ciutats sempre han atresorat la intel·ligència humana i les innovacions tecnològiques.
 • Les revolucions tecnològiques: de la revolució agrària a la industrial, i de la revolució industrial a la informacional.
 • Anàlisi dels canvis experimentats per les ciutats en l'era de la informació.
 • Smart cities en l'era del coneixement. La informació i la globalització basades en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicades al govern, la gestió i la participació ciutadana.
 • Anàlisi de casos d'estudi revisant 3 dels 6 eixos que conformen les ciutats intel·ligents: economia, mobilitat i medi ambient, que tenen com a objectiu generalitzar l'ús de tecnologies per crear ciutats més sostenibles, digitals i competitives.
 • Els efectes que provoquen les TIC sobre la ciutat i el territori, des de les perspectives econòmica, cultural, mediambiental i social.
 • Tallers pràctics sobre la ciutat virtual. Visites a institucions, espais i organitzacions que col·laboren amb les ciutats i formen part d'aquesta xarxa de ciutats intel·ligents.
 • Es faran visites tècniques (en horari de matí) a llocs d'interès vinculats amb els continguts de la matèria, per exemple a institucions com TRAM, Bicing i Ecoparc Besòs, entre d'altres.
15 ECTS 80h
Presencial
Projecte Final de Màster
 • El projecte final de màster és el treball de recerca que l'alumne desenvolupa al mateix temps que està cursant el programa. La data d'inici és a partir del segon quadrimestre i es realitzen tutories durant el màster.
 • El treball es realitza sobre un projecte d'àmbit territorial o urbà plantejat a classe. Pot fer-se en grup o de forma individual, depenent de l'abast i els objectius del projecte.
 • La seva finalitat és reflectir el conjunt de coneixements adquirits sobre planificació urbana i sostenibilitat. És un treball d'enfocament professional, com poden ser l'anàlisi territorial, l'impacte ambiental o el planejament urbà, a través de l'elaboració de plans i programes. El lliurament d'aquest projecte conclourà els estudis de màster.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

- Fase en línia: d'octubre de 2021 a gener de 2022.

Els estudiants iniciaran el màster de forma no presencial. En aquesta etapa es realitzaran els 3 primers mòduls: Planificació Territorial i Urbana, Gestió, Governança i Polítiques Urbanes, i Sistemes d'Informació Geogràfica. Pel que fa a la metodologia, s'impartiran classes teòriques i sessions grupals virtuals.

- Fase presencial: de gener a juliol de 2022, a Barcelona.

Durant aquesta fase presencial s'impartiran els següents mòduls: Urbanisme Sostenible, Clima Urbà i Canvi Climàtic, i Avaluació Ambiental del Planejament.

En aquesta etapa també es faran visites a diferents organitzacions i es realitzaran les tutories per desenvolupar el Projecte Final de Màster. El lliurament final i presentació dels projectes tindrà lloc al juny de 2022.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Arellano Ramos, Blanca Esmaragda
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universidad Autónoma de Baja California i Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), investigadora del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la UPC i forma part del grup de recerca Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana, política de sòl i habitatge, anàlisi dels processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible, mobilitat sostenible, espai públic, regeneració urbana, cultura ciutadana, plusvàlues i models de gestió de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en les àrees d'habitatge, sòl, desenvolupament urbà i ecologia, així com planificació territorial i urbana.
 • Roca Cladera, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. Director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. Autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. Referent en l'àmbit nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. Pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions, pel que fa a estudis de postgrau, des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels vuitanta.
Professorat
 • Al Haddad, Baheaaedinne
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des del 2004 fins al 2011 va treballar i va participar en projectes de col·laboració europeus al Centre de Polítiques i Valoracions del Sòl (CPSV) de la UPC y al Centre for Advanced Spatial Analysis (CASA) de la University College de Londres (UCL) en projectes de teledetecció urbana i projectes relacionats amb les ciutats intel·ligents. Des del 2012, treballa com a expert en desenvolupament empresarial espacial i en teledetecció urbana a Starlab Ltd, Harwell Oxford Innovation Centre (Regne Unit). Al 2018, es va unir a RHEA Group Ltd com a director de projectes i expert en teledetecció urbana al Harwell Oxford Innovation Center (Regne Unit).
 • Andreu del Álamo, Angel

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Business Administration per EAE Business School. Amb més de 15 anys d'experiència en el sector de l'energia, des de 2017 és el responsable a escala mundial de les solucions District Energy de Veolia a la seu central de París.
 • Arellano Ramos, Blanca Esmaragda
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universidad Autónoma de Baja California i Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), investigadora del Centre de Política del Sòl i Valoracions de la UPC i forma part del grup de recerca Qualitat de Vida Urbana i Sostenibilitat. Ha realitzat i dirigit recerca en les àrees de planificació urbana, política de sòl i habitatge, anàlisi dels processos de creixement urbà: Sprawl vs. Compact City, urbanisme sostenible, mobilitat sostenible, espai públic, regeneració urbana, cultura ciutadana, plusvàlues i models de gestió de la ciutat. Ha ocupat diversos càrrecs dins l'administració pública en les àrees d'habitatge, sòl, desenvolupament urbà i ecologia, així com planificació territorial i urbana.
 • Arevalo Roa, Gustavo

  Doctor (1983) en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, enginyer Químic (1976) per l'Institut National Polytechnique de Toulouse (França) i màster en Science en Enginyeria Química (1979) per la Universitat de Sherbrooke (Canadà). Catedràtic d'Enginyeria Ambiental a la Universitat Politècnica de Catalunya. Director de l'dpt. de Projectes d'Enginyeria de la UPC (2001-2005), director de l'Institut de Petrolquímica Aplicada (1988-1991) i de l'Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental (1992-1997). Va fundar i dirigir el programa de doctorat en Enginyeria Ambiental (1986-2006). Va fundar i co-dirigir el màster en Enginyeria Ambiental (2006-2011). Fundador i director de l'dpt. de Ciències de la Terra de el Barcelona Supercomputing Center (2005-2014).
 • Baldasano Recio, Jose Maria
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i candidat a doctor en Gestió i Valoració Urbana de la UPC. Investigador de clima urbà i sostenibilitat, sistemes d'informació geogràfica (SIG) i teledetecció en el Centre de Política de l'Sòl i Valoracions (CPSV). Amb experiència professional en l'avaluació del comportament climàtic de les ciutats; l'eficiència energètica i sostenibilitat d'edificacions sota estàndards normatius locals i internacionals; l'estudi del confort tèrmic en edificacions i exteriors urbans; el disseny urbà-arquitectònic; i la docència.
 • Barceló Bugeda, Jaume

  Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Catedràtic del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politèctica de Catalunya (UPC), amb docència a la Facultat d'Iinformàtica de Barcelona (FIB) i la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC fins al 2014. Professor emèrit de la UPC. Especialitzat en Sistemes de Transport i les aplicacions de models d'optimització i simulació per a l'anàlisi de sistemes de transport. És autor de més 130 treballs de recerca publicats a revistes indexades, actes de congressos i llibres.
 • Batalla Teruel, Carles

  Enginyer tècnic de Telecomunicació i enginyer superior en Electrònica per la Universitat Ramon Llull (URL). Actualment és customer solutions architect del sector públic català i balear a l'oficina comercial de Cisco Systems de Barcelona.
 • Batlle Durany, Enric
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Arquitectura (2002), amb la tesi: El Jardí de la Metròpoli (ed. Gustavo Gili), per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori i director del MBLandArch, màster universitari de paisatgisme de la UPC. És arquitecte del paisatge de reconegut prestigi, impartint conferències i cursos arreu del món. És soci fundador, conjuntament amb Joan Roig Duran, de l'oficina Batlleiroig Arquitectura, que treballa des del 1981 en projectes de paisatge, urbanisme i edificació.
 • Burón Cuadrado, Francisco Javier

  Llicenciat en Dret i Màster en Assessoria Fiscal per la Universidad de Deusto. Màster en Administració d'Empreses per la Universidad del País Vasco. Gerent d'Habitatge de la ciutat de Barcelona. Va ser consultor en polítiques públiques (Urbania ZH Gestió), advocat especialitzat en dret públic (Cuatrecasas Gonçalves Pereira), viceconseller d'Habitatge i director de Planificació del Govern Basc, assessor jurídic i econòmic de grups parlamentaris al Parlament Basc i el Congrés espanyol. Col·laborador en diferents períodes de l'Associació Espanyola d'Habitatge Públic, Associació catalana de professionals de l'habitatge social, Xarxa Europea d'Investigació d'Habitatge, Grup de Treball d'Habitatge d'Eurocities (xarxa de grans ciutats europees) i Housing Europe (Associació Europea de l'Habitatge Social). Professor i conferenciant ocasional en els camps de reforma administrativa i política d'habitatge en diverses universitats.
 • Carrera Alpuente, Josep Maria

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Coordinador del Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Actualment treballa a l 'Àrea Metropolitana de Barcelona, com a cap de secció de coordinació de plans i programes de presidència i és president de la Lliga per la Defensa del Parimoni Natural (DEPANA).
 • Clavell Nadal, Dolors
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), especialista en dret administratiu. Professora en cursos de postgrau en diverses universitats, on imparteix matèries relacionades amb l'urbanisme i l'habitatge. Assessora en medi ambient, urbanisme, habitatge, contractació pública, energia i mobilitat. Defensora de un nou model energètic i amb experiència en processos de regeneració urbana. Ha estat consultora internacional en projectes a Amèrica Llatina. Participant activa en entitats defensores de la mobilitat sostenible, de l'europeisme i el dret social i cooperatiu. Va ser parlamentària a Catalunya entre 2003-2010.
 • Donat Muñoz, Carles

  Doctor en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és cap de projectes de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona i professor associat del Departament de Geografia de la UAB. Acumula una experiència de més de quinze anys en el camp de la consultoria pública (cap de les àrees de territori i d'habitatge de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona), la recerca competitiva i la docència en graus i en més de deu màsters i programes de doctorat.
 • Esquius Rafat, Andreu

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb les especialitats de Transports i Ordenació del Territori. Programa en Direcció Estratègica de la Col·laboració público-privada per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Soci i director d'MCRIT SL.
 • Esteban Noguera, Juli

  Arquitecte, doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 2011) per la seva llarga trajectòria en l'àmbit de l'urbanisme. Va participar en la redacció del Pla General Metropolità de Barcelona i va ser director dels Serveis d'Urbanisme de les institucions metropolitanes de Barcelona (1983-1992). Va dirigir el Gabinet d'Estudis Urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona (1992-2004) y el Programa de Planejament Territorial de la Generalitat de Catalunya (2004-2010). És autor d'Elements d'Ordenació Urbana, L'Ordenació Urbanística, i Urbanisme. Una immersió ràpida.
 • Ezquiaga Dominguez, José María
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Professor titular de la UPM. President de l'Associació Espanyola de Tècnics Urbanistes. Ha estat degà de Col·legi d'Arquitectes de Madrid, director de Planejament de l'Ajuntament de Madrid (1985-1988), director general d'Urbanisme (1988-1991) i director general de Planificació Urbanística i Concertació de la Comunitat de Madrid (1991-95). Premi Nacional d'Urbanisme 2005 i Premi Europeu d'Urbanisme ECTP-CEU 2012.
 • Fariña Tojo, José

  Dr. Arquitecte per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Llicenciat en Dret per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED). Tècnic Urbanista per l'Institut d'Estudis d'Administració Local (IEAL). Tècnic en Administració d'Empreses per la UPM. Expert en Dret Urbanístic per l'Escola de Pràctica Jurídica de la Universitat Complutense de Madrid (UCM). Catedràtic d'Universitat. Al juliol de 2018 va ser nomenat professor emèrit de la UPM. Ha estat director de Consell de Redacció de la revista Urban. Director de Quaderns d'Investigació Urbanistica. Membre de Comitè Habitat, de l'Associació Internacional d'Urbanistes, de GBCe i del  comitè científic de l'Associació Sostenibilitat i Arquitectura (ASA). Ha format part durant quatre anys de la Comissió de Disseny Urbà Sostenible de la Unió Europea.
 • Ferran Mèlich, Antoni

  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (UB). Tècnic de medi ambient a l'Ajuntament de l'Arborç. Professor d'Ordenació del Territori a la Universitat de Vic (UVic).
 • García Haro, Alan

  Arquitecte per la Universitat Autònoma de Baixa Califòrnia i candidat a doctor en Gestió i Valoració Urbana. Investigador de Clima Urbà i Sostenibilitat, sistemes d'informació geogràfica (SIG) i Teledetecció al Centre de Política del Sòl i Valoracions (CPSV) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Amb experiència professional en l'avaluació de l'comportament climàtic de les ciutats; l'eficiència energètica i sostenibilitat d'edificacions sota estàndards normatius locals i internacionals; l'estudi de l'confort tèrmic en edificacions i exteriors urbans; el disseny urbà-arquitectònic; i la docència.
 • Jornet Forner, Sebastià
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. President de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) Professor en diversos cursos de formació en el camp de l'urbanisme i la gestió a la UPC, Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Premi Europeu d'Urbanisme 2010 i Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya 2006 pel Pla al barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs amb el despatx de Jornet Llop Pastor arquitectes.
 • Lambies Ortin, Enric

  Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Tècnic urbanista i secretari d'administració local. Ha ocupat diversos càrrecs directius en els Serveis d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona i de Coordinació amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Docent en el camp del dret urbanístic a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
 • Llop Torné, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director d'Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 i 1991-2003). Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1987-1991). Professor de la Universitat de Lleida (UdL) i de la UPC. Primer Premi d'Urbanisme de Catalunya pel Pla General de Lleida 1995-2015. Coordinador del projecte "Gestió i control de la urbanització" de la Xarxa Urb-AL sobre els instruments de redistribució de la renda urbana. Director Càtedra UNESCO sobre ciutats intermèdies, urbanització i desenvolupament" (2008-2023).
 • Mariño Bermúdez, Xavier

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), al 2003. La seva experiència en el món de l'urbanisme s'inicia al 1998, col·laborant en el Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la UPC. Des del 2011 treballa a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), primer com arquitecte del Servei de Planejament Territorial i Director, participant entre d'altres en la redacció del Pla Especial de protecció i millora del Parc Agrari del Baix Llobregat i formant part de la ponència tècnica de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit Metropolità i, des del 2015, com a Cap del Servei de redacció del Pla director Urbanístic.
 • Martínez Gil, Eduardo
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Programa de desenvolupament directiu (PMD) per l'Escola d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). En la seva trajectòria professional ha estat molt vinculat a temes de tecnologia i de l'Administració Pública, treballant, entre d'altres, per al Consell de la Unió Europea. Ara és gerent del centre d'Excel·lència Smart Cities a Indra-Minsait. Com a formador ha col·laborat amb diferents universitats i per la Generalitat de Catalunya en formació en Smart Cities i coordinador de projectes smart i d'innovació a l'Escola Superior de Disseny (ESDi) de la URL.
 • Mas Ibañez, Sara

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), postgrau en Planificació Urbana i Territorial i màster de Gestió Urbanística per la UPC. Cofundadora de Mas Valiente Arquitectos SLP. Actualment combina la seva activitat al despatx professional amb l'assessoria urbanística externa, en una praxi transversal que conjumina les experiències adquirides en els àmbits de la institució, l'acadèmia i la professió durant més de quinze anys. Forma part de les juntes directives de l'Agrupació d'Arquitectes Urbanistes de Catalunya i de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas.
 • Massot Vila, Martí

  Llicenciat en Geografia i Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica per la Universitat de Barcelona (UB) i màster Business Administration Essentials per l'Escola d'Economia de Londres (en anglès, London School of Economics). Ha desenvolupat la seva trajectòria professional tant en institucions privades (Enginyeria EGI i consultora ENIDE) com públiques (Comissió Europea), sempre en l'àmbit de la mobilitat. Des del 2016 treballa al RACC com a responsable de projectes.
 • Mayor Farguell, Francesc Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Biologia i màster en Ecologia i Biologia Vegetal per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i màster en Tecnologia i Gestió Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, 2001). Des de 1999, dirigeix l'Estudi Irbis, un estudi professional especialitzat en l'àmbit de l'ecologia aplicada al territori i la sostenibilitat, desenvolupant una innovadora activitat professional com a consultor. Des de l'any 2009 és membre del Consell de Protecció de la Natura de Catalunya.
 • Mercadé Marimon, Montserrat

  Llicenciada en Filosofia i Lletres, secció Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Especialitzada en estudis sociodemogràfics per a planejament urbanístic general i les seves modificacions, per a projectes de barris, plans d'habitatge i d'equipaments. Ha treballat el tema de les urbanitzacions residencials de Catalunya. Ha realitzat informes d'alteracions de límits de termes municipals. Ha estat codirectora de l'Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya i de l'Anuari Territorial de Catalunya. Treballa per compte propi.
 • Miralles i Sabadell, Eulàlia

  Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona(UAB) i Màster en Economia Ecològica i Gestió Ambiental per la UAB, compta amb 20 anys d'experiència en el sector de la consultoria ambiental en l'àmbit de la planificació, intervenció i gestió ambiental del territori. Ha liderat un gran nombre de projectes territorials per a l'Administració i el sector privat en l'avaluació ambiental del planejament territorial i urbanístic, i la planificació i gestió d'espais naturals protegits, entre d'altres així com altres tipus de projectes en l'àmbit de la sostenibilitat.
 • Molist Pujadas, Laia
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Planificació Territorial i Màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat per la UPC. Des del 2011 treballa a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Fins al 2014 a la Secció d'informació i estudis territorials. Des de 2015, forma part de l'equip del Servei de Redacció del Pla Director Urbanístic. Paral·lelament, ha col·laborat en varis projectes d'urbanisme i ha publicat diversos articles en congressos. Desde 2017 col·labora com a professora en el Postgrau en Arquitectura Mediambiental i Urbanisme Sostenible de La Salle, Universitat Ramon Llull (URL).
 • Navarro Valbuena, David

  Responsable de la Unitat de Planificació Tributària de l'Agència Catalana de l'Aigua.
 • Navazo Lafuente, Marius

  Llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona (UB). La seva activitat professional s'ha desenvolupat entorn l'ordenació del territori i la planificació urbana, sempre des de la perspectiva de la mobilitat i les infraestructures de transport. Ha treballat tant des de l'àmbit privat com des de l'administració de la Generalitat de Catalunya, on va participar en diferents plans sectorials (Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya), plans territorials i plans de mobilitat. Com a consultor ha elaborat diferents plans i avantprojectes, així com ha assessorat en la redacció de textos normatius.
 • Norte Pinto, Nuno Eduardo

  Doctor en Gestió i Valoració Urbana per l'Escola d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor en Urbanisme i Disseny Urbà a l'Escola de Medi Ambient, Educació i Desenvolupament de la Universitat de Manchester, Regne Unit.
 • Palacio i Villacampa, Gabriel Àngel

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Planificador territorial sènior, és el responsable del desenvolupament del pensament territorial al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Acumula una experiència professional en planificació territorial de més de 30 anys, durant els quals ha ocupat diferents càrrecs tècnics. Està especialitzat en la formulació i aplicació del planejament territorial, i la connexió d'aquest amb altres matèries més o menys relacionades, com ara el planejament urbanístic, l'habitatge, les polítiques de paisatge, la custòdia del territori, el desenvolupament rural, entre d'altres, i les implicacions ambientals i legals que se'n deriven.
 • Perez Lamas, Carlos
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte i màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), professor titular de la Càtedra de Valoracions, Dret Urbanístic i Arquitectura Legal de la UPC. Ha estat Arquitecte Municipal en l'àmbit de planejament, llicències i gestió urbanística. Expert en matèries referides a les normatives en l'edificació, l'urbanisme, la gestió i la valoració urbanística. Participa en la impartició de cursos de postgrau en diferents universitats i col·legis professionals. És autor de nombrosos llibres i manuals sobre arquitectura legal, valoracions i gestió urbanística.
 • Pindado Sanchez, Fernando

  Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Professor a la UAB. Actualment treballa en temes d'assessoria, consultoria de políques públiques, acció comunitària i participació ciutadana. Va ser comissionat de Participació i Democràcia Activa de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Puig i Boix, Josep

  Doctor en Enginyeria Industrial, especialitzat en tècniques energètiques i diplomat en Enginyeria del Medi Ambient, Ecologia i Gestió Ambiental per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director d'Ecoserveis. Premi Poul laCour European Conference on Wind Energy 2001, Premi Solar Europeu 2004 en la categoria d'Arquitectura Solar.
 • Roca Cladera, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte, catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Centre de Política de Sòl i Valoracions de la UPC. Director del Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica, programa únic en el seu gènere a Espanya en conjuminar els processos econòmics, jurídics, socials i ambientals que subjuguen en la planificació de la ciutat i el territori. Autor de nombrosos articles relacionats amb l'economia immobiliària, l'anàlisi de les estructures territorials i de la ciutat. Els seus llibres més destacats se centren en l'anàlisi teòrica de la formació del valor del sòl i en l'aplicació pràctica dels mètodes de valoració. Referent en l'àmbit nacional i internacional en l'àmbit de les valoracions, especialment les relacionades amb els processos de gestió urbanística. Pioner a Espanya en l'ensenyament de les valoracions, pel que fa a estudis de postgrau, des de l'aparició dels estudis de màster a principis de la dècada dels vuitanta.
 • Tejedor Bielsa, Julio
  Veure perfil a Linkedin
  Catedràtic de Dret Administratiu per la Universitat de Saragossa (UZ). Especialitzat en dret urbanístic, immobiliari i d'habitatge i contractació de el sector públic. Autor de 7 monografies, coordinador de 4 volums col·lectius i autor d'un centenar de treballs de la seva especialitat. Director General d'Habitatge i Rehabilitació (2003-2005 i 2009-2011) i director general d'Urbanisme de el Govern d'Aragó (2005-2007). Vocal de la Junta Consultiva de Contractació administrativa d'Aragó. Actualment presta servei com a Secretari General de la Presidència d'Aragó.
 • Torrents Abad, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Medi Ambient Urbà i Sostenibilitat i Màster oficial en Gestió i Valoració Urbana per la UPC. És cap del Servei de Plans i Programes de la Sub-direcció General d'Avaluació Ambiental, al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
 • Valdivia Gutiérrez, Blanca Alexandra

  Sociòloga urbana per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i Màster en Gestió i Valoració Urbana per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Integrant de Col·lectiu Punt 6, cooperativa dedicada a la feina en urbanisme des d'una perspectiva de gènere. Experta en temes vinculats amb ciutat, cures, qualitat de vida, mobilitat i seguretat.
 • Valls Dalmau, Francisco
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica per la UPC, Màster i doctorand en Gestió i Valoració Urbana de la UPC. Expert en el desenvolupament de projectes d'estudis urbans des del punt de vista funcional i morfològic. També realitza recerca en l'àmbit educatiu respecte a la docència de tecnologies geoespaials a l'educació superior. Els resultats la seva recerca s'han publicat en 9 articles científics en revistes indexades i en 4 llibres, i ha presentat 25 ponències a congressos d'àmbit nacional i internacional.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Responsable tècnic de departaments d'urbanisme, territori i medi ambient en administracions públiques.
 • Consultor en urbanisme i ordenació territorial.
 • Tècnic urbanista especialista en planejament urbanístic.
 • Cap de projectes en l'àrea de planificació, territori i medi ambient.
 • Urbanista en lliure exercici professional.

Testimonis i notícies

Testimonis

Durant el pregrau d'Arquitectura i vivint en una capital llatinoamericana congestionada amb falta de planificació urbana, com és Bogotà, vaig voler enfocar-me en el benefici que li pot generar l'arquitectura a una ciutat d'aquestes dimensions. En comptes de ser una persona més que es queixés del nucli urbà en què vivíem, vaig voler començar a ser part del canvi que aquesta ciutat necessita. Per això vaig decidir estudiar el màster en Planificació Urbana i Sostenibilitat, per comprendre els processos i gestions necessàries per millorar la qualitat de vida dels habitants d'una ciutat. En la decisió d'escollir aquest programa, va ser clau el fet que s'impartís a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La majoria dels meus professors d'urbanisme em van aconsellar la universitat i el país. Professionalment, m'ha aportat eines per comprendre i analitzar les problemàtiques d'una ciutat, des de la valoració d'un territori fins a la gestió de cadascuna de les entitats involucrades. El fet d'haver realitzat un màster professional, a diferència d'un màster universitari, et brinda més eines per enfrontar-te a la pràctica laboral diària.

Carolina Mejía alumni del màster

Altres notícies
Betevé: Experts de la UPC reclamen illes de fred per lluitar contra l'augment de temperatures
04-10-2021
Entrevista a Blanca Arellano: "L'smart city és més un horitzó que una realitat"
03-02-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 62
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar