Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació (CIME)
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
31a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.950€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2022
Horari
Dilluns: 18:15 a 21:45
Dimarts: 18:15 a 21:45
Dimecres: 18:15 a 21:45
Dijous: 18:15 a 21:45
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Per què aquest màster?

El màster CIME (Computer Integrated Manufacturing and Engineering) té com a objectiu preparar professionals – gestors i tècnics– en les diferents tecnologies d’enginyeria de producte i de fabricació assistides per ordinador, per que siguin capaços d’aconseguir millores substancials en els seus productes i també d’implementar i/o d’optimitzar els seus processos de fabricació associats.

Avui dia, el desenvolupament i la fabricació de productes no és possible sense una gestió integral del disseny, desenvolupament i producció fent ús intensiu d’eines assistides per ordinador, que possibiliti de manera efectiva els processos d’innovació. El màster CIME conjuga la utilització de mitjans tècnics amb metodologies més efectives per tal de materialitzar productes guanyadors a les empreses, tot tenint en compte els paradigmes actuals de desenvolupament avançat de producte, indústria connectada i indústria 4.0.

Impulsat per:
Objectius
De forma genèrica, en finalitzar el curs els participants seran capaços de:

--Identificar i avaluar les característiques, els avantatges d'utilització i els requeriments dels sistemes CAD/CAE/CAPE existents al mercat.
--Analitzar les diferents tècniques d'optimització del producte, així com els mètodes de gestió de projectes de disseny de nous productes.
--Utilitzar la tecnologia CAD/CAE/CAPE en el procés de disseny, enginyeria i fabricació de productes industrials:
- CAD (disseny assistit per ordinador): permet passar de la "idea" a un "model virtual" en l'ordinador, tridimensional i fàcilment modificable. Resultat: producte.
- CAE (enginyeria assistida per ordinador): permet, mitjançant el "model virtual", estudiar i millorar la funcionalitat del producte que s'està desenvolupament. Resultat: funcionalitat.
- CAPE (enginyeria de procés assistida per ordinador): permet dissenyar, simular, optimitzar i programar la fàbrica. Resultat: procés.
A qui va dirigit?
El CIME està orientat a professionals tècnics, especialment enginyers i dissenyadors industrials, però també professionals de totes aquelles disciplines que desitgin disposar dels coneixements i les habilitats necessàries per ser proficients en les tasques de desenvolupament i/o d’industrialització de producte en empreses que innoven utilitzant tecnologies CAD/CAE/CAM i metodologies d’enginyeria concurrent per a una gestió integral del cicle de vida del producte.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 28h
Tècniques Innovadores en el Disseny Conceptual i Tècnic de Producte
 • Tècniques de creativitat.
 • Design Thinking.
 • Comunicació oral i tècniques d'exposició en l'entorn acadèmic i professional.
4 ECTS 35h
Desenvolupament tècnic en el disseny de producte assistit per ordinador
 • Metodologia única d'sketching.
 • Dibuix a mà alçada (proporcions d'objectes, cub, perspectives 2pt, el·lipsis).
 • Tècniques de rotuladors.
5 ECTS 42h
Eines no paramètriques de suport digital al disseny de producte
 • Metodologia de disseny.
 • Disseny 3D mitjançant Rhinoceros i Grasshopper (modelatge no paramètric vs. paramètric generatiu).
 • Ús de superfícies amb metodologia NURBS.
 • Tècniques de modelatge amb Grasshopper mitjançant gestió de dades.
 • Tècniques avançades de disseny 3D mitjançant software paramètric Solidworks.
 • Combinació de modelatge Rhinoceros i Solidworks per treballar les superfícies i els sòlids.
2 ECTS 24h
Fonaments Teòrics per al CAE
 • El mètode dels elements finits.
 • Teoria de l'elasticitat.
 • Sòlids bidimensional i tridimensionals. Plaques i làmines.
 • Estudis tèrmics dels productes.
2 ECTS 26h
CAE i l'Anàlisi de Productes
 • Els materials metàl·lics. Tall i conformat.
 • Estudis CAD-CAE de components.
 • Eines Open Source.
 • Selecció de materials plàstics al disseny de producte.
 • Optimització cinemàtica d’assemblatges.
 • CAE per a la innovació en els productes.
 • Experimentació i simulació numèrica en disseny estructural.
2 ECTS 16h
Aplicacions CAE Avançades
 • Fonaments de càlculs geomètricament no lineals.
 • Simulació de processos de fabricació de xapa metàl·lica en fred.
 • Supercomputació i mecànica computacional.
 • Aplicacions CAE per al desenvolupament de vehicles.
 • Fonaments del càlcul dinàmic.
 • Simulació per ordinador de la mecànica de fluids.
 • La modelització de la fatiga a l'ordinador.
6 ECTS 39h
Pràctiques Enginyeria Assistides per Ordinador
 • Disseny i càlcul d'estructures de barres.
 • Càlcul d'una biela sotmesa a tracció modelada amb elements plans 2D.
 • Càlcul de la fixació d'un cinturó amb elements tipus shell.
 • Anàlisis de la malla. Distorsió, ratis d'aspecte, punts singulars.
 • Càlcul estructural d'una premsa hidràulica amb elements tipus sòlid.
 • Fusió d'una cinta de polipropilè amb un soldador.
 • Estudi del refredament d'una fosa d'acer en motlle de terra.
 • Unions. Introducció als acoblaments.
 • Anàlisi dels models de vibració d'una placa d'acer.
 • Anàlisi i optimització mitjançant càlcul dinàmic d'un component d'automoció.
 • Càlcul 2D d'un connector (no linealitat de material).
 • Estudi de la deformació d'una grapa metàl·lica.
 • Estudi de pretensió de caragols.
 • Introducció a les simulacions encadenades.
 • Anàlisi dinàmic transitori.
 • Simulació d'un impacte.
3 ECTS 37h
Processos de Fabricació
 • Introducció als processos de fabricació.
 • Processos d'obtenció de peces plàstiques.
 • Processos d'obtenció de peces de xapa.
 • Processos d'obtenció de peces de forja i fosa.
 • Impressió 3D de peces plàstiques i metàl·liques.
3 ECTS 17h
Control Numèric Computeritzat (CNC)
 • Introducció als sistemes de control numèric.
 • Mecanitzat CNC amb CAM.
 • Fabricació additiva.
 • Cas CIMRARI.
6 ECTS 51h
Lean Six Sigma
 • Simulació de processos industrials.
 • Anàlisi de costos de producció i viabilitat econòmica d'inversions.
 • Producció en països de baix cost.
 • Negociació amb proveïdors.
4 ECTS 35h
Innovació i Entepreneurship
 • Gestió de projectes d'innovació: Innovació 6.0 i “Business Model Canva”.
 • Del concepte a la innovació. Visió estratègica del procés d'innovació: Pensament estratègic i gestió de la innovació.
 • Estudis de mercat i desenvolupament de nous productes.
 • Visió estratègica del procés d’innovació: Pensament estratègic i gestió de la innovació.
 • Els projectes. Estratègia i “Marketing tools” per al nostre producte.
 • Innovació i pla de desenvolupament de nous productes.
2 ECTS 17h
Disseny de Productes, Prototips i Validació
 • Els prototips en el desenvolupament de producte.
 • Assegurament de la funcionalitat. El protocol d’assaig. Cas pràctic.
 • Disseny estadístic d’experiments (DOE).
 • La qualitat com a base pel desenvolupament de producte.
 • Propietat intel·lectual i industrial.
 • Estudi de riscos i marcatge CE.
3 ECTS 32h
Gestió de Projectes
 • Planificació, supervisió i control de projectes.
 • Eines de planificació i control de l’execució: GANTT, PERT, Pla de riscos.
 • Planificació i execució de projectes: El cas HP.
 • L’R+D+I a l’entorn industrial actual.
 • Subvencions i finançament públic per a R+D+I.
 • Finançament i retorn de la inversió.
3 ECTS 21h
Habilitats directives
 • Lideratge, motivació i gestió de persones en un equip.
 • Gestió dels conflictes.
 • Lideratge per influències.
 • Negociació.
 • El professional i el seu desenvolupament.
 • Eines de comunicació efectives (Elevator pitch).
12 ECTS 30h
Projecte Final del Màster
En acabar el màster, els alumnes desenvoluparan un projecte final relacionat amb les diferents matèries del curs. Els participants hauran de preparar un estudi que contingui el plantejament de la problemàtica a resoldre, la solució proposada, així com la seva viabilitat tècnica i econòmica.

El projecte es basarà en situacions reals de les pròpies empreses dels participants o del Centre CIM.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Uceda Molera, Roger
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a Director d'Operacions en la Planta Pilot. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i pre-series per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació.
Professorat
 • Casafont Ribera, Miquel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialista en estabilitat d'estructures i estructura metàl·lica lleugera.
 • Celigueta Jordana, Miguel Angel
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctorat en dinàmica de fluids per a problemes d'enginyeria civil. Recerca centrada en el desenvolupament de mètodes numèrics per a la dinàmica de fluids amb superfície lliure, dinàmica de partícules i dinàmica no lineal de sòlids. Professor associat del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des de 2011. Docència centrada en l'anàlisi pel Mètode d'Elements Finits d'estructures. Investigador en el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria des de 2004.
 • Chica Espinar, David
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte per la Fundació CIM (UPC). Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació per la Fundació CIM (UPC). Actualment és enginyer de producte en l'empresa Maquinària Agrícola Solà.
 • Chiumenti, Michele
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Enginering in Structural Analysis en la Politecnico di Milà. Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor del departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Sotsdirector del programa de doctorat en anàlisi estructural. Professor titular de recerca (Industrial Manufacturing Processes group) al International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE).
 • Escartín Sánchez, Raúl
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial pel Centro Politécnico Superior (CPS) de la Universitat de Saragossa (UZ). Expert Degree in Fluid Mechanics Simulation of Master's Degree in numerical simulation in engineering with Ansys de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Diploma d'estudis avançats al Doctorat: Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis. Actualment és el Responsable del Departament de Simulació de Between Technology. Acumula una experiència de més de 15 anys al sector de la simulació estructural (FEM) com a la simulació Fluid-Tèrmica (CFD).
 • Escuer Julien, Jose Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial Mecànic. Màster en Enginyeria de l'Automòbil i PDD per ESADE. Compta amb més de 30 anys d'experiència en gestió de diverses àrees de l'empresa: direcció general, desenvolupament de negoci, anàlisi i estratègia, finances, product management, vendes i màrqueting i desenvolupament de producte, repartits entre 18 anys al sector de l'automòbil i més de 12 anys a la tecnologia sanitària on actualment és co-fundador i Director General de l'empresa Tecnologia Regenerativa Qrem dedicada a la medicina regenerativa.
 • Fàbrega Freixes, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment responsable del disseny de la carcassa de l'aerogenerador offshore HALIADE X de General Electric (GE). Acumulo una experiència de 10 anys en el món de l'energia eòlica, més concretament en el disseny mecànic de components estructurals i materials compòsits. Professor del departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Gallozzi Ortega, Alfredo
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial superior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialitzat en CAD / CAM a partir de formacions orientades en l'aprenentatge de programes de disseny 3D, renderitzat i fabricació de prototips. Actualment treballa com a dissenyador de producte en Anima Design Barcelona, dedicant-se principalment a tasques relacionades amb el disseny computacional (Rhinoceros - Grasshopper). Acredita una experiència de 8 anys en l'àmbit de la formació, com a formador i gestor acadèmic a CIM UPC.
 • Gual Falcó, Andreu
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciatura en Ciències polítiques i de l'Administració (UAB). Cofundador de (nexgen) careers i director de programes així com cofundador i director d'operacions en Corkscrew. Coordinador acadèmic per a l'àrea de creativitat i innovació de l'Institut Culinari de Barcelona. Col·labora amb l'Institut de Ciències i Tecnologia de Barcelona (BIST) com a formador dels programes de desenvolupament professional per a doctorats i postdoctorats. Anteriorment consultor en processos de compra pública innovadora per a ajuntaments de NYC, Moscú, Los Angeles, París o Santiago de Xile.
 • López Hermoso, Josué

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és enginyer sènior de sistemes en Deepull i professor associat al departament de Resistencia de los Materiales a la ETSEIB, UPC. Acumula una experiència de més de 20 anys en empreses multinacionals dels sectors de l'automoció, robòtica i indústria mèdica.
 • Navas Martínez, Javier
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Madrid, Màster en Desenvolupament Sostenible per la Universitat d'Uppsala (Suècia) i Màster en Formació del Professorat, especialitat Ciències (UNED). Ha treballat en diversos projectes d'innovació educativa de la mà d'entitats com Teamlabs, Alwa, Ship2b i el centre UNESCO de Catalunya. Actualment treballa a Generation Spain, liderant l'àrea de currículum i ensenyament i impartint formacions en innovació i emprendiment en universitats i escoles de negocis.
 • Poudelet, Louison
  Veure perfil a Linkedin
  Diploma Universitari de tecnologia (DUT) de la Universitat de Rennes I. Postgrau CAE al CIM UPC. Enginyer Senior a CIM UPC encarregat del desenvolupament de projecte de desenvolupament de noves tecnologies de Fabricació additiva. Acumula 8 anys d'experiència en el desenvolupament de maquinària industrial, d'impressores 3D de grans dimensions i de processos de fabricació additiva a mida.
 • Puigdomènech Thibaut, Pere

  Enginyeria Industrial a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) on va participar activament en la Fórmula Student, la seva passió per les simulacions computacionals ho van portar a treballar al CESCA, canviat de nom recentment CSUC, on, durant 6 anys, va donar suport a usuaris de HPC i va implementar diversos projectes FP7 (Numexas, Cloudflow) i CDTI (Supercalculus) amb socis industrials, a més de gestionar l'equip del departament de Càlcul Científic com a tècnic líder durant l'últim any. Durant els últims 10 anys ha desenvolupat el negoci de l'empresa HPCNow!
 • Ribas Moreu, Esteve

  Enginyer Tècnic Industrial Mecànic per la Universitat Politènica de Catalunya (UPC). Màster FEM per la UNED, Màster en Desenvolupament de Producte per la Fundació Centre CIM (UPC). Cursos de Postgrau en Mecànica de Fluids Computacional en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Enginyer d'estructures I&D en GE-Wind Barcelona, Enginyer de Disseny i Càlcul FEM en Ingenieria ABGAM. Professor de Matemàtiques i Tecnologia en l’Escola el Turó-Mataró. Cap de Departament Post-Venda en Ascensors Zener.
 • Ruggiero Pucci, Filippo
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Mecànic per la Universitat Simón Bolívar (Caracas, Veneçuela). Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de suport per a HP a través de Capgemini per a impressores de gran format. Actualment professor de cursos de formació contínua per a treballadors i formació especialitzada en la Fundació CIM UPC: Solidworks (xapa metàl·lica, superfícies, disseny mecànic), Autodesk Inventor, Rhinoceros & Grasshopper.
 • Sánchez Soto, Miguel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic de el Departament de Ciència i Enginyeria de Materials. Responsable de l'àrea d'innovació tecnològica de Centre Català del Plàstic (CCP), forma part del grup de recerca consolidat e-PLASCOM - Plàstics i Compòsits Ecològics. Més de 25 anys d'experiència en l'àrea de polímers, compostos i materials ultralleugers, les seves tecnologies de fabricació i el reciclatge i recuperació dels mateixos.
 • Uceda Molera, Roger
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a Director d'Operacions en la Planta Pilot. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i pre-series per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació.
 • Ventura, Jordi

  Enginyeria en Disseny de Producte per la Facultat de disseny ELISAVA. Actualment membre i fundador de l'empresa de serveis d'enginyeria i desenvolupament de producte PLUMARTIS. Acumulada Experiència de més de catorze anys en multinacionals (GERMANS BOADA, LEGRAND). Experiència en gestió i direcció de departaments tècnics i I+D (SIGNES, Quintela). Professor del departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Direcció de departaments de projectes.
 • Direcció de departaments d’R+D+i.
 • Responsables d’industrialització de producte.
 • Product manager de desenvolupament de producte.
 • Product developer especialitzat en eines CAD/CAE/CAM.

Testimonis i notícies

Testimonis

Vaig escollir aquest màster perquè volia ampliar els meus coneixements, tant tècnics com de gestió, en el camp de les tecnologies de l'enginyeria del producte i de fabricació. Em va semblar molt atractiu el pla d'estudis, ja que ofereix continguts molt acotats en l'àmbit del disseny complementats amb gestió de projectes i de persones. De la metodologia utilitzada destacaria la creativitat i l'experiència aportada per part del professorat. Tots els docents estan oberts i atents a resoldre qualsevol dubte que puguis tenir i s'interessen pel teu aprenentatge. El Centre CIM disposa d'excel·lents instal·lacions amb unes eines molt actualitzades que permeten una molt bona experiència. Des d'un punt de vista personal, he conegut a molts companys i professors de diferents edats i professions que avui dia ja formen part de la meva xarxa professional. A nivell professional, com a enginyer de producte, aquest màster m'ha aportat noves tècniques i coneixements que utilitzo en el meu dia a dia i que m'han permès créixer professionalment. Per tot això crec que haver cursat aquesta formació ha complert amb les expectatives que tenia inicialment de fer el salt professional i personal que buscava.

David Chica Product developer at Maquinària Agrícola Solà

Testimonis<
Volia ampliar coneixements en enginyeria de producte, tant a nivell tècnic i de fabricació com en gestió de projectes i equips. Malgrat que ja tenia experiència en disseny industrial, vaig sentir la necessitat d'anar més enllà en conceptes com la resistència de materials o la transmissió tèrmica per tal de desenvolupar productes minimitzant incidències en la fase productiva. El meu objectiu era aconseguir anticipar-me als problemes que sorgeixen en fabricar un producte. El nostre projecte final de màster va ser premiat com a Millor Projecte del Màster CIM i com a Millor Projecte en Categoria Absoluta pel CIM UPC, a més de ser guardonat com la Millor Lluminària d'Enllumenat Exterior a la fira d'il·luminació Lux Live 2017 de Londres. A la meva empresa vaig aconseguir desenvolupar amb èxit i en termini desitjat diversos productes. Això em va fer destacar professionalment i em van oferir la posició actual com a responsable d'Oficina Tècnica. Ara duc a terme tasques de gestió, però segueixo vinculat al disseny i desenvolupament de productes, que és el que realment m'apassiona.

Iban Solà Responsable d'Oficina Tècnica a C&G Carandini

Testimonis<
Altres notícies
Impressió 3D per a la rehabilitació d'un ictus
26-07-2021
Present i futur de la tecnologia de fabricació digital
26-07-2021
Vídeos
Projecte Final | Postgrau en Disseny de Producte Assistit per Ordinador
Prototips Ràpids per a Desenvolupament de Producte - Telefónica I+D: Com es va fer Bewifi
Centre CIM: Mecanitzat CNC dels Premis Delta 2014
Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Producció (CIME) + Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP)

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 669 90 00
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar