Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Gestió de les Infraestructures
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Informació edició 2019-20
L'edició 2019-20 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
13a Edició
Crèdits
60 ECTS (376 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
6.500€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Febrer 2021
Horari
Dilluns: 18:00 a 22:00
Dimarts: 18:00 a 22:00
Dimecres: 18:00 a 22:00
Llocs de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
ETSECCPB - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona
Per què aquest programa?

La gestió de les infraestructures és cada cop més rellevant en un entorn socioeconòmic canviant i globalitzat. El paper de les empreses constructores i prestadores de serveis, el de les de consultoria i d'enginyeria ha canviat de forma notable en els darrers anys. La col·laboració entre el sector públic i les empreses privades en la provisió, finançament i gestió d'infraestructures, equipaments i serveis mitjançant contractes a llarg termini, s'ha convertit en un dels instruments més poderosos a l'hora de donar respostes als nous reptes.

Les expectatives de recuperació econòmica situen a la col·laboració publicoprivada en la gestió d'infraestructures, equipaments i serveis com un dels pilars bàsics per consolidar el creixement. I és que davant de l'escassetat de recursos financers en els pressupostos de les administracions públiques, que encara durarà un cert temps, cal garantir la continuïtat d'aquelles inversions imprescindibles pel progrés econòmic i pel benestar social.

La complexitat de les fórmules de col·laboració publicoprivada requereix professionals capaços de dirigir els projectes amb un conjunt de coneixements i capacitats més enllà del propi nivell de competència tecnològica. Cal adquirir l'ús de tècniques de gestió empresarial i aconseguir adaptar-se amb rapidesa als nous entorns de negoci.

Aquests són els eixos al voltant dels quals s'ha estructurat el contingut i la metodologia d'aquest màster de Gestió de les Infraestructures. El professorat està format per professionals en actiu amb experiència en gestió d'infraestructures en el sector privat i públic i amb una àmplia trajectòria de docència.

Objectius
 • Proporcionar una base sòlida de coneixements en economia aplicada que permeti desenvolupar la capacitat d'anàlisi de l'entorn econòmic nacional i internacional en què s'emmarca la gestió de les infraestructures.
 • Facilitar coneixements avançats en els aspectes legals i institucionals relacionats amb la provisió, la construcció, el finançament i la gestió de les infraestructures.
 • Millorar la capacitat de gestió empresarial i la capacitat d'adaptar-se amb rapidesa als entorns de negoci propis de la provisió i la gestió d'infraestructures.
 • Optimitzar la capacitat de presa de decisions en el terreny de les concessions i altres col·laboracions públiques i privades per a la provisió, el finançament i la gestió d'infraestructures.
 • Millorar la capacitat d'anàlisi econòmica i estratègica, especialment pel què fa a la diversificació de l'activitat de les empreses constructores i de serveis.
 • Subministrar la vessant internacional de la gestió i provisió de les infraestructures.
A qui va dirigit?

S'adreça a titulats universitaris i/o de grau de les següents titulacions: enginyers de camins, canals i ports, enginyers industrials o de telecomunicació, llicenciats en dret, llicenciats en ciències econòmiques, enginyers en obres públiques, enginyers tècnics industrials o diplomats en ciències empresarials.
En el cas de no tenir una titulació universitària, cal acreditar una dilatada experiència en el món de la provisió, la planificació, la construcció o la gestió de les infraestructures.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 30h
Conceptes Generals i Metodologia Pràctica d'Actuació
 • Realització de casos pràctics durant el mòdul i debat final.
 • Sortides outdoor.
6 ECTS 42h
El Sector de l'Obra Pública
 • L'activitat empresarial en l'àmbit català, espanyol, europeu i llatinoamericà. Mercat exterior.
 • El paper de les administracions públiques.
 • Direcció estratègica en empreses d'obra pública.
6 ECTS 48h
Comptabilitat General i Analítica. Direcció Financera
 • Comptabilitat general i analítica.
 • Direcció financera a les empreses d'infraestructures.
5 ECTS 32h
Dret Mercantil, Fiscal, Laboral i Relacions Humanes
 • El codi mercantil i els impostos.
 • Relacions laborals a l'empresa d'infraestructures.
 • Relacions humanes a l'empresa d'infraestructures.
3 ECTS 18h
Màrqueting i Comunicació
 • Branding i màrqueting.
 • Conceptes generals del màrqueting i comunicació empresarial.
 • Cross-cultural management.
3 ECTS 21h
Planificació d'Infraestructures i Ordenació de la Mobilitat
 • La planificació de les infraestructures.
 • L'ordenació de la mobilitat.
4 ECTS 33h
Perspectiva de la Gestió Privada Concessional i Project Finance
 • El marc de la Unió Europea i la resta del món.
 • Perspectiva de la gestió privada concessional.
 • Marc jurídic i econòmic de les public private partnership (PPP).
 • Project finance.
3 ECTS 18h
Estructuració Financera i Contractació de les Participacions Publicoprivades
 • Estructuració financera de les public private partnership (PPP).
 • Contractació de les public private partnership (PPP).
3 ECTS 31h
Mètode del Cas i Debat Participatiu
 • Realització de casos pràctics durant el mòdul i debat final.
 • Sortides outdoor.
7 ECTS 42h
Gestió d'Infraestructures del Transport
 • Serveis aeroportuaris. Serveis viaris. Serveis portuaris. Serveis ferroviaris. Serveis logístics.
6 ECTS 36h
Gestió de les Infraestructures de Proveïment i Equipaments
 • Serveis ambientals. Serveis energètics. El cicle de l'aigua. Telecomunicacions. Equipaments urbans.
10 ECTS 25h
Projecte Final
 • Desenvolupament d'un projecte de concessió.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Business Game
Es promou el pensament del joc i la seva mecànica per resoldre determinats problemes o prendre decisions, amb l'objectiu de motivar als estudiants en el procés d'aprenentatge i disposar d'uns resultats a analitzar.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Labraña de Miguel, Carles

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Executive MBA per la Universitat de Barcelona (UB) i l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE). Actualment és responsable d'Estudis i Projectes de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i professor de la Secció de Projectes del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC.
 • Macias i Arau, Pere
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular d'Urbanisme del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Director de la Càtedra Cercle d'Infraestructures-UPC (Copisa, FCC, Construccions Rubau). President de la Fundació Cercle d'infraestructures. Fundador de la Xarxa Universitària Iberoamericana de Territori i Mobilitat (RUITEM). Ha estat alcalde d'Olot, president de la Diputació de Girona i conseller de Medi Ambient i conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Autor de deu llibres sobre política i infraestructures. Coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya.
Professorat
 • Andreo Asunción, Jesús Jacinto

  Llicenciat en Dret per la Universitat Europea de Madrid (UE), màster en Gestió de les Infraestructures per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), màster en Assessoria i Gestió Tributària per Esade, màster en Corporate Finance & Law per Esade, Programa en Finances Corporatives per l'IESE Business School i màster en Advocacia per l'ISDE Law Business School (ISDE). Cap de control financer d'empreses del Port de Barcelona, responsable de l'anàlisi, control i seguiment de societats concessionàries i de les societats participades per aquesta entitat (juntament amb la iniciativa privada), així com de l'execució dels processos d'adquisició i transmissió de participacions de capital.
 • Angerri Auberni, Jaume

  Economista per la Universitat de Barcelona (UB). Ha complementat la seva formació amb màsters de gestió pública a l'IESE Business School o a Esade i d'especialització en institucions europees (Ministeri d'Afers Exteriors). Disposa d'experiència professional en l'ensenyament de formació professional a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb col·laboracions a la formació universitària i en l'exercici lliure de la professió. Ha estat director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya. És soci i administrador d'Angerri Consultors, una consultoria per al creixement empresarial, des de l'assessorament estratègic, la investigació de mercats i el suport a la gestió de projectes.
 • Bonifaz Fernández, José Luis

  Enginyer Civil per la Universitat Catòlica de Perú i màster of Arts in Economics per la Universitat de Georgetown. Ha estat director de l'Escola de Gestió Pública ERCA, vicedegà de la Facultat d'Economia i director del mestratge en Regulació i Gestió d'Infraestructures de la Universitat del Pacífic. Al sector públic ha estat gerent general de la Superintendència Nacional de Serveis de Sanejament (SUNASS), president de Comitè de l'Agència de Promoció de la Inversió Privada (PROINVERSION) i president de Tribunal de Competència de l'Institut Nacional de Defensa de la Competència i de la Protecció de la Propietat Intel·lectual (INDECOPI). Així mateix, ha estat consultor de multilaterals. Actualment és cap d'economia de la Universitat del Pacífic.
 • Burguera Blay, Núria

  Llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Disposa d'estudis de doctorat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Va ser directora del Gabinet de Premsa del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Actualment és la responsable d'Atenció al Client de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 • Calvet Tordera, Pere

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És director general de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Va ser director general tècnic d'Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) i director de projectes a FGC. Prèviament havia ocupat posicions directives dins de FGC en els àmbits del manteniment i el planejament. És president de la Unió Internacional de Transport Públic (UITP), president de l'Smart Mobility Congress de Fira de Barcelona i membre de la Junta Directiva de l'Associació d'Empreses Gestores dels Transports Urbans Col·lectius (ATUC). Li ha estat atorgada la Medalla al mèrit professional i la Medalla Ildefons Cerdà.
 • Carbó Balañá, Francesc

  Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona (UB) i diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Actualment és gerent d'Urbicsa, societat concessionària de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Va iniciar la seva carrera professional de més de vint-i-cinc anys al món de l'auditoria i la consultoria al Grup Mazars. Posteriorment ha ocupat llocs de màxima responsabilitat dins l'àrea financera de Lear Corporation i a SCPF, amb expatriacions a Tunísia, Estats Units i Mèxic. Actualment és vocal de la Junta Directiva de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).
 • Cervero Puig, Josep

  Doctor en Ciències Econòmiques, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i llicenciat en Ciències Empresarials per Esade. Va ser director general del Centre d'Ensenyament de Barcelona, director de la Caixa de Pensions i Estalvis de Barcelona, director de Turisme de la Generalitat de Catalunya, soci director d'Assessors Turístics Internacionals SL, president de Markefin, Investigació i Estudis de Marketing i Finances SL, president d'Ati Markefin SL i president del Grup Cerveró.
 • Compte Espuelas, Joaquim

  Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Enginyeria i Gestió Portuària per la UPC i Advanced Management Program per Esade. Actualment és cap d'Operacions Portuàries i de Mercaderies de l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB).
 • Farriols Solà, Xavier

  Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en Desenvolupament Directiu per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Actualment és vocal de la Societat Catalana d'Economia (SCE) i membre de la Comissió d'Economia Territorial del Col·legi d'Economistes. Va ser professor associat d'Economia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Ha estat director de serveis del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, responsable de Finançaments Estructurats per a Energia Renovable al sector Bancari i director de Copcisa Eléctrica.
 • Garola Crespo, Àlvar
  Veure perfil a futur.upc
  Economista per la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Enginyeria i Infraestructures del Transport per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diploma d'Estudis Avançats del programa de Gestió del Territori i Infraestructures de Transport de la UPC. Ha estat investigador a la Universitat d'Stanford. És professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Imparteix classes en la titulació d'Enginyeria de Camins i en els màsters de Logística, Transport i Mobilitat, Enginyeria Ambiental, Sostenibilitat i Gestió d'Infraestructures. És sotsdirector del màster en Ciència i Tecnologia de la Sostenibilitat (MCTS) de la UPC. Anteriorment ha treballat al Gabinet d'Estudis Econòmics SA.
 • González Zaragoza, Cristina-Patricia
  Veure perfil a Linkedin
  Graduada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), màster universitari en Advocacia (itinerari de Dret Mercantil) per la UPF Barcelona School of Management, curs d'especialització en Transformació Digital per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i màster en Dret de la Societat de la Informació per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB). Advocada in house en una de les principals empreses internacionals del sector de les TIC, amb amplis coneixements en matèria de contractació pública, protecció de dades, dret mercantil i TIC.
 • Gudiol de Castellarnau, Marta

  Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (UB). És cap d'unitat del Pla d'Eficiència Energètica als Edificis de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment va ser tècnica d'Eficiència Energètica als Edificis de la Generalitat de Catalunya, tècnica de coordinació de les Societats Participades a Eficiència Energètica SA (EFIENSA), tècnica d'Eficiència Energètica al sector del transport i tècnica de l'Institut Català d'Energia.
 • Jordà Santana, Elena

  Llicenciada en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB) i postgrau en Anàlisi de Riscs i Rendibilitat d'Operacions Financeres per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Certified European Financial Analyst (CEFA) que acredita la Federació Europea d'Associacions d'Analistes Financers (EFFAS). És membre de la Comissió d'Economia i Sostenibilitat del Col·legi d'Economistes de Catalunya i va ocupar el càrrec de directora del Departament de Finançament de Projectes, Corporativa i Préstecs Sindicats a CatalunyaCaixa. En aquesta entitat també va ocupar diverses funcions d'analista de riscos. Acumula una experiència de més de trenta anys en finances corporatives i més de quinze anys en formació a professionals. El seu projecte actual és la recerca en el món de l'economia sostenible.
 • Labraña de Miguel, Carles

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Executive MBA per la Universitat de Barcelona (UB) i l'Escola d'Administració d'Empreses (EAE). Actualment és responsable d'Estudis i Projectes de l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i professor de la Secció de Projectes del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC.
 • Macias i Arau, Pere
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular d'Urbanisme del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC. Director de la Càtedra Cercle d'Infraestructures-UPC (Copisa, FCC, Construccions Rubau). President de la Fundació Cercle d'infraestructures. Fundador de la Xarxa Universitària Iberoamericana de Territori i Mobilitat (RUITEM). Ha estat alcalde d'Olot, president de la Diputació de Girona i conseller de Medi Ambient i conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Autor de deu llibres sobre política i infraestructures. Coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya.
 • Manrique Gual, Juan Manuel

  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Actualment és secretari executiu de la Xarxa Universitària Iberoamericana de Territori i Mobilitat (RUITEM) i vocal del Consell Assessor d'Infraestructures de Catalunya (CAdIC). Anteriorment ha estat director general de Cedinsa, empresa que ha desenvolupat, mitjançant el sistema de peatge a l’ombra, les autovies C-16 (Manresa-Berga), C-35 (Maçanet-Platja d'Aro), C-17 (Centelles-Ripoll) i C-25 (Eix Transversal). Ha estat també delegat i director de zona a Corsan, empresa constructora, i ha treballat a Rafael Comella Pons SL, empresa dedicada a la construcció i especialitzada en ponts.
 • Mirambell Arrizabalaga, Andres

  Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB). Auditor de comptes, inscrit a l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC). És economista en l'exercici lliure de la professió, amb despatx professional a Barcelona. Anteriorment ha estat professor associat del departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la UPC.
 • Morales Molina, Gonzalo

  Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Abat Oliva CEU. Professor associat del Departament de Dret Financer i Tributari de la UB de la Facultat de Dret. Assessor fiscal amb més de trenta anys d'experiència, els últims vint amb despatx propi. Gerent de l'Associació de Comerciants d'Electrodomèstics de Catalunya, membre de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) i del Registre d'Economistes Assessors Fiscals (REAF) del Consell d'Economistes. Col·legiat al Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Oliver i Cristià, Oscar

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Administració i Direcció d'Empreses (MBA) per l'Institut d’Educació Contínua (IDEC). Va començar la seva carrera professional en l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme. Evolucionant cap a la planificació i la consultoria estratègica dels serveis i les infraestructures de transport, s'ha especialitzat en la gestió aeroportuària i en el negoci del transport aeri. Ha ocupat responsabilitats al Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO) del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i a la Cambra de Comerç i Indústria de Sabadell, dirigint l'Assessoria d'Urbanisme, Infraestructures i Transport.
 • Perez Beumala, Angel
  Veure perfil a Linkedin
  Informàtic, màster en Gestió de les Infraestructures per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Cybersecurity Management per la UPC. Responsable de Seguretat d'Informació, Continuïtat de Negoci i manager d'Organització de Recursos Humans a Abertis Autopistas.
 • Salido Banus, Jose Luis

  Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Diplomat en Medicina d'Empresa. Professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UB. Acadèmic Numerari de la Reial Acadèmia de Doctors. És advocat en exercici. Anteriorment va ser soci del Bufet Garrigues, director de Relacions Laborals de Foment del Treball Nacional i jutge substitut.
 • Sistach i Manén, Marc

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), Màster en Direcció de Màrqueting per l'Institut Superior de Màrqueting (ISM) i Postgrau en Smart Cities per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És director corporatiu de Facility Management a Cirsa. Anteriorment havia estat director d'Explotació a Urbicsa, concessionària de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat i director d'Explotació a Agbar. Va ser coordinador general del grup de treball de Facility Management del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya(COEIC) i president de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).
 • Solé Muntada, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), MBA per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Analista Financer Europeu (CEFA) per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Professor voluntari del programa d'Educació Financera a les escoles de Catalunya (EFEC). Cofundador i director d'Operacions a Ecrowd!, la plataforma web per al finançament col·lectiu de projectes d'inversió rendibles, de l'economia real i amb impacte social o mediambiental positiu. Disposa de divuit anys d'experiència com a analista de Risc de Crèdit d'Empreses i de Projectes al sector Bancari.
 • Turró Calvet, Mateu
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), master of Science per la Universitat de Michigan i catedràtic de Transports de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) de la UPC. Director honorari del Banc Europeu d'Inversions, on va treballar durant més de vint anys. Dins la direcció general de projectes, era responsable de l'avaluació de projectes urbans, incloent-hi els de mobilitat, de renovació urbana i d'habitatge social. La seva activitat professional s'ha desenvolupat principalment en el camp del transport, de l'urbanisme i del finançament d'infraestructures. Consultor internacional i autor de nombrosos llibres i articles.
 • Ventura i Teixidor, Francesc Xavier

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), estudis complementaris a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat de Barcelona (UB), Esade i l’IESE Business School. Actualment és director gerent de VVM SL i de FVM SL, empreses consultores en l'àmbit de l'urbanisme, l'enginyeria urbana i l'edificació. Presideix l'Agrupació Barcelona Mobilitat. Ha estat director general d'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, cap del Gabinet del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, membre del Consell d'Administració, president del Comitè Executiu i director general de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona.
 • Vergés Fernández, Robert
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb una àmplia experiència en planejament, projecte i construcció de carreteres, ferrocarrils i obres hidràuliques. Ha col·laborat en la redacció de diversos plans urbanístics com a expert en matèria d'infraestructures. Professor d'Ordenació del Territori i Urbanisme a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Ha estat cap del Servei de Documentació de la Direcció General d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, cap de Projectes del Comitè Organitzador de l'Olimpíada de Barcelona 1992 (COOB'92), secretari de la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, director de la Junta d'Aigües i actualment és director de Projectes i Obres d'Aigües Ter Llobregat.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Aporta ajuts econòmics al programa o beques a la matrícula d'estudiants.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
 • Fundació Cercle Infraestructures
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Director i/o responsable de l’Administració Pública en gestió i planificació d'infraestructures i/o serveis půblics.
 • Especialista en consultoria i enginyeria, o en R+D+I.
 • Director d'àrea d'empresa concessionària.
 • Responsable d'infraestructures en el sector financer.
 • Consultor de grups inversors.
 • Especialista i tècnic de les àrees de construcció.

Testimonis

Testimonis

El màster en Gestió de les Infraestructures em va oferir una visió més àmplia de la gestió de projectes d'infraestructura i conèixer més sobre les modalitats d'execució d'obra pública. En la meva tasca com a supervisora d'expedients tècnics d'obra en projectes d'hospitals, els meus criteris de supervisió es sustenten en la part tècnica de la meva especialitat. Com a producte dels coneixements obtinguts en el màster, estic en la capacitat d'abordar amb millors garanties les situacions que es presenten durant l'elaboració d'un expedient tècnic amb una visió holística de les especialitats involucrades i plantejar solucions en benefici del projecte.

Rosaria Luz García Especialista en arquitectura hospitalària al Programa Nacional d'Inversions en Salut del Ministeri de Salut del Perú

Testimonis<
Amb els anys d'experiència professional construint i conservant infraestructures he acumulat força coneixements. El meu objectiu cursant aquest màster era completar-los i ordenar-los. La diversitat d'edat, formació i experiència entre els estudiants és un punt a favor. Durant el curs ens vam complementar molt bé: els "sèniors" aportàvem coneixements addicionals sobre el que presentaven els professors i els "juniors" aportant noves perspectives. Vaig gaudir especialment amb el projecte final: la licitació d'un dret de superfície per a la construcció i explotació d'un forn de carbó actiu, als terrenys del Consorci d'Aigües de Tarragona a l'Ampolla. Un treball on vam poder desenvolupar tots els recursos adquirits. Dels continguts del màster, destacaria el bloc de col·laboracions publico-privades i les visites a empreses d'infraestructures i enginyeries. En definitiva, una experiència molt positiva, ja que un surt del màster preparat per afrontar amb profunditat la provisió, finançament i gestió integral de les infraestructures. A més a més, tornar a estudiar on ja havia estudiat anys enrere és un afegit a la motivació. És rejovenidor!

Josep Maria Escorsa Cap d'obres i conservació de les xarxes Acesa i Gencat (Autopistas
Abertis)

Testimonis<
Vaig voler fer el màster en Gestió d'Infraestructures per consolidar i millorar els coneixements que he anat adquirint al llarg dels meus 11 anys en el món de les concessions (2 anys en obra a Dragados i 11 anys a la Concessionària de CAT). Al màster és especialment enriquidora la diversitat de perfils professionals, la interacció entre diverses branques com són l'advocacia, l'enginyeria o l'arquitectura permet aplicar de manera conjunta totes les disciplines. La qualitat dels continguts, el personal docent (majoritàriament professionals del sector) i el mètode aplicat són altres dels punts forts del programa. Aquesta formació m'ha ofert l'oportunitat de millorar la meva tasca a l'empresa, i a la vegada, que aquesta reconegui l'esforç realitzat. Com a conseqüència, m'he integrat en noves àrees d'activitat que abans no desenvolupava. Ara sóc capaç d'abordar qualsevol aspecte relacionat amb la gestió de projectes de concessió (Project Finance), analitzant qüestions com l'àmbit territorial, els riscos, etc.

Nélida Ruiz Rueda Economista a Cat, Desenvolupament de Concessions Catalanes S.L. (Iridium, Grupo ACS)

Testimonis<

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 706 80 35
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar