Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Digitalització de Patrimoni Cultural: Processos de Captació d'Imatge Fixa
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Programa

Edició
2a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.000€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: novembre 2020
Data de fi: juliol 2021
Horari
Dilluns: 18:00 a 21:00
Dimecres: 18:00 a 20:00
Observacions a l'horari.
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest programa?

El patrimoni cultural existent en els diferents arxius i museus és d'una gran magnitud i actualment s'estan centrant esforços per fer difusió i posar-lo a l'abast de la població, amb objectius tant socials com educatius i econòmics. Com a pas previ a la difusió, tant arxius com museus han iniciat processos de digitalització dels seus fons i col·leccions per tal de crear arxius digitals que garanteixin també la seva preservació. En qualsevol cas, cal que la qualitat de les imatges obtingudes sigui prou alta i per això cal que els processos de digitalització es realitzin amb els equips, tecnologies i coneixements suficients.

Per tant, les competències d'aquesta proposta de formació contínua, adreçada al perfil professional que participa en els processos de digitalització de patrimoni cultural, se centren en abordar en profunditat els aspectes tècnics de la digitalització de material en tres dimensions: fotogràfic, pictòric i documental. Es tracta de proporcionar els coneixements i eines necessaris per afrontar un projecte de digitalització, des de l'elecció de l'equip, fins a la mesura de la qualitat d'imatge obtinguda, passant per l'establiment dels ajustos de captació i optimització, la gestió del color i les eines de processament d'imatge.

Objectius
 • Donar a conèixer els tipus de materials fotogràfics que es poden trobar en un arxiu o museu i les característiques a tenir en compte de cara a la digitalització.
 • Ensenyar els tipus d’equipaments de digitalització i les seves característiques.
 • Establir els requeriments tècnics i de qualitat de les imatges digitals, en funció de les característiques dels originals i de les necessitats de preservació i usos futurs.
 • Caracteritzar equipaments i mesurar la qualitat de les imatges per poder establir les condicions de digitalització òptimes per assolir la màxima qualitat que l’equip pot proporcionar.
 • Establir el flux de treball i el processament òptims per preservar la qualitat obtinguda en la captació i per optimitzar els arxius per les possibles sortides.
A qui va dirigit?

El programa s'adreça a professionals que dirigeixen o participen en projectes de digitalització de col·leccions en biblioteques, museus i arxius. Professionals del patrimoni científic, educatiu i informatiu o dels fons documentals d'empreses privades i públiques. Fotògrafs, investigadors, estudiants i altres professionals dedicats a la preservació i difusió del patrimoni interessats a aprendre processos de digitalització i sistemes de mesurament de qualitat d'imatge.

L'assignatura de "Mesura de Qualitat de la Imatge" aprofundeix en aspectes tècnics de qualitat d’imatge, amb aplicació més transversal en quant a àmbits professionals. Per tant, també pot apuntar a professionals de la imatge en àmbits tècnic-científics, fora de l’àmbit específic de la digitalització.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 40h
Digitalització de Material Fotogràfic Translúcid

1.   Introducció a la digitalització del patrimoni cultural
2.   Característiques de la imatge digital
        - Espai continu vs. Espai discret
        - Atributs de qualitat
3.   Característiques dels materials translúcids
        - Mida
        - Mínim detall
        - Color
        - Densitat òptica
        - Rang dinàmic
4.   Tipus de materials translúcids
        - Negatius sobre placa de vidre
        - Negatius sobre suport plàstic
        - Autocroms
        - Diapositives
        - Parells esteroscòpics
        - Altres
5.   El procés de digitalització de materials translúcids - necessitats en funció del 
      material original
        - Augments de treball i fotomacrografia
        - Digitalització amb escàner
        - Digitalització amb càmera
        - Factors que influeixen en la correcta reproducció
6.   Il·luminació per transmitància
        - Tipus de fonts de llum per materials translúcids
        - Caracterització de les fonts de llum
        - Accessoris per il·luminació transmesa
7.   Equipaments de captació per reproducció de materials translúcids
        - Tipus de càmeres
        - Tipus d'objectius
        - Fotomacrografia
        - Accessoris
        - Caracterització de l'equipament de captació
8.   L'espai de treball
9.   Processament d'imatge per preservació
10. Gestió del color en reproducció de materials translúcids
11. Processament per sortida i necessitats específiques
        - HDR
        - Conversió a blanc i negre
        - Processament de negatius color
12. Introducció als protocols de digitalització: FARGI i Metamorfoze

4 ECTS 40h
Digitalització d'Imatge Fixa i Documents Sobre Suport Opac

1.   Introducció a la digitalització del patrimoni cultural
2.   Característiques de la imatge digital
        - Espai continu vs. Espai discret
        - Atributs de qualitat
3.   Característiques dels materials opacs
        - Mida
        - Mínim detall
        - Color
        - Textura
        - Especularitat
4.   Tipus de materials opacs
        - Material fotogràfic
        - Obres d'art - pintures
        - Gravats
        - Documents
        - Pergamins
        - Imatge impresa
        - Etc.
5.   El procés de digitalització de materials opacs - necessitats en funció del material
      original
        - Augments de treball
        - Textura
        - Especularitat
        - Digitalització amb escàner
        - Digitalització amb càmera
        - Factors que influeixen en la correcta reproducció
6.   Il·luminació per reflectància
        - Tipus de fonts de llum per materials opacs
        - Caracterització de les fonts de llum
        - Accessoris per il·luminació reflectida
        - Disposició de les lluminàries i grup d'angles
7.   Equipaments de captació per reproducció de materials opacs
        - Tipus de càmeres
        - Tipus d'objectius
        - Fotografia d'acostament
        - Accessoris
        - Caracterització de l'equipament de captació
8.   L'espai de treball
9.   Processament d'imatge per preservació
10. Gestió del color en reproducció de materials opacs
11. Processament per sortida i necessitats específiques
        - Stitching
        - Conversió de documents a text editable
12. Introducció als protocols de digitalització: FARGI i Metamorfoze

4 ECTS 40h
Sistemes de Mesura de Qualitat de la Imatge

1.   Introducció a la qualitat d'imatge - característiques de la imatge digital
2.   Atributs de qualitat d'imatge
3.   Factors que influeixen en la pèrdua de qualitat d'imatge
       - La font de llum
       - Sistemes òptics - aberracions i difracció
       - El sensor - resolució, aliasing
       - Alteracions de la imatge durant el processament
       - Formats d'imatge
4.   Sistemes de mesura de la reproducció del to
       - Interpretació de l'histograma
       - Funció de Conversió Optoelectrònica
       - Rang Dinàmic
       - Exemples d'aplicació
5.   Sistemes de mesura de la reproducció del color
       - Colorimetria
       - Càlcul de diferència de color: ΔE
       - Perfils ICC
       - Exemples d'aplicació
6.   Sistemes de mesura de resolució i nitidesa
       - Concepte de PSF
       - Límit de resolució del sistema
       - Mesura de la Funció de Transferència de la Modulació (MTF)
       - Exemples d'aplicació: diafragma òptim, USM, comparació objectius,...
7.   Sistemes de mesura del soroll i detecció d'artefactes
       - SNR
       - Mean Square Error
       - Altres
       - Exemples d'aplicació
8.   Exemples d'interpretació d'informació tècnica d'equipaments
9.   Interpretació tècnica de guies de digitalització: FARGI i Metamorfoze
10. Interpretació tècnica de normatives industrials de qualitat d'imatge

3 ECTS 10h
Treball Final

1.   Estructuració d'un projecte
2.   Definició dels objectius del projecte
3.   Marc teòric
4.   Material i mètodes
5.   Presentació de resultats

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.
Oferta modular
Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Postgrau:
relation Cursos de formació contínua:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Fòrums síncrons
Activitats que permeten discussions obertes sobre casos d'estudi, articles o preguntes sobre qüestions concretes. Aquests espais de debat tenen com a objectiu compartir punts de vista i fomentar la participació dels estudiants.
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Martínez Navarro, Beatriz

  Graduada en Fotografia i Creació Digital i Màster en Fotònica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora en Gestió del Color, Processament i Qualitat de la Imatge i Tecnologia de la Imatge Digital. Ha participat en diversos projectes d'assessorament tècnic per processos de digitalització, des del Laboratori de Qualitat de la Imatge del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM).
Professorat
 • Iglesias Franch, David

  Graduat en Història per la UAB, Graduat en Documentació per la UOC i Postgrau en "Noves tecnologies per la gestió i accés a la informació" per la UPC. Tècnic d'arxiu a l'Ajuntament de Girona. Coordinador i professor del postgrau ¿Gestió, preservació i difusió d'arxius fotogràfics (ESAGED-UAB). Coordinador del Working Group in Photographic and Audiovisual Archives al International Council of Archives (ICA).
 • Martínez Navarro, Beatriz

  Graduada en Fotografia i Creació Digital i Màster en Fotònica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professora en Gestió del Color, Processament i Qualitat de la Imatge i Tecnologia de la Imatge Digital. Ha participat en diversos projectes d'assessorament tècnic per processos de digitalització, des del Laboratori de Qualitat de la Imatge del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM).
 • Vidal Tello, Berenguer

  Graduat en Fotografia i Creació Digital a la Universitat Politècnica de Catalunya. Beca Sòcrates a l'École Nationale Supérieure Louis Lumière (París). Postgrau en Gestió de documents fotogràfics a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és el responsable de l'Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya, on treballa des del 2004 en tasques de gestió, conservació, identificació, digitalització, difusió i explotació dels fons fotogràfics. També ha treballat a l'Association des amis de Jacques Henri Lartigue (Mission du Patrimoine Photographique) (París) i a la galeria Kowasa de Barcelona.
 • Vilalta de Renobales, Nerea

  Llicenciada en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i Graduada en Fotografia i Creació Digital a la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa en l'assessorament i optimització de qualitat d'imatge. Realitza processos de retoc i restauració de reproduccions digitalitzades per al sector editorial.

Testimonis

Testimonis

Amb aquest curs he pogut aprendre realment la ciència que hi ha darrere la fotografia. Es pot assistir a les classes en línia o es poden veure gravades. Encara que sigui un curs a distància no és impediment per fer els exercicis, perquè les professores donen flexibilitat per tal que cadascú ho resolgui amb el material que tingui. Si tens qualsevol dubte, sempre pots consultar a les classes o per correu. És difícil trobar un curs com aquest i amb aquest nivell tècnic. Si realment vols fer fotografia de patrimoni, necessites uns coneixements sòlids, i aquest curs sens dubte te'ls oferirà. Ho recomano.

Norto Méndez, graduat en Humanitats
Testimonis<
Soc llicenciada en Arts Visuals per la Universidad de la República de Uruguay, on també treballo com a professora adjunta en el sisè any de la llicenciatura de fotografia. He treballat en alguns projectes que impliquen la digitalització de patrimoni cultural i vaig considerar que la proposta del postgrau de la UPC era una oportunitat única per aprofundir en aquesta temàtica. La virtualitat de la proposta em va resultar molt adequada per poder adaptar-la a les meves responsabilitats acadèmiques i professionals. Destacaria, a més, que en l'àmbit acadèmic regional no existeixen propostes similars.
Al llarg del postgrau vaig poder comprendre la necessitat que els professionals que treballem amb imatge i ens interessa l'accessibilitat i preservació del patrimoni cultural, ens formem en aquells aspectes tècnics que juguen un paper essencial en la qualitat de la feina. Després d'haver cursat la formació, he adquirit eines que em permetran proposar i desenvolupar projectes de digitalització, tenint un major control sobre els procediments implicats en la preservació i divulgació del patrimoni cultural.

Sandra Marroig, professora adjunta a la Universidad de la República de Uruguay
Testimonis<
Inicialment, em vaig matricular al postgrau de Digitalització de Patrimoni de la UPC amb l’objectiu d’ampliar les meves sortides professionals. La formació m'ha aportat una visió molt més àmplia en aquest camp i m’ha permès aprendre no només els aspectes més tècnics, sinó també que la digitalització és una eina més per a la conservació del patrimoni.

Nil·la Petit Requena, conservadora-restauradora

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 68 06
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar