UP

Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business)

Màster Presencial.

Continguts

22a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Dret Públic de la Navegació i Dret Portuari
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Fonts i caràcters del dret marítim.
 • Dret del mar aplicat a la navegació.
 • Ordenació administrativa de la navegació.
 • Dret portuari: administració, serveis i tarifes.
La Seguretat de la Navegació i Protecció del Fons Marí
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Convenis específics de l'Organització Marítima Internacional (OMI) i normativa de la Unió Europea.
 • Seguretat de vaixell: projecte, construcció, estructura i equips de construcció naval.
Subjectes de la Navegació
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Propietaris, copropietaris i naviliers.
 • Gestors navals (ship managers).
 • Personal de bord: capità, oficials i tripulació.
 • Relacions marítimes laborals.
 • Col·laboradors terrestres del navilier.
L'Estatut Jurídic del Vaixell
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Concepte, naturalesa i mètodes d'adquisició.
 • Matrícula i abanderament de vaixells.
 • Publicitat registral jurídico privada.
 • Contracte de construcció naval.
 • Contracte de compravenda de vaixell.
 • Hipoteca naval.
 • Crèdits marítims privilegiats.
Contracte d'Explotació del Vaixell i Contractes Auxiliars
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • Introducció, classificació i fonts.
 • Contracte d'arrendament del vaixell.
 • Contracte de noliejament per temps.
 • Contracte de noliejament per viatge.
 • Contracte de transport marítim en règim de coneixement d'embarcament.
 • Contracte de transport de passatgers.
 • Contractes de remolc.
 • Contracte de transport multimodal.
 • Contracte de pràctiques.
 • Contracte de càrrega i descàrrega.
Els Accidents de Navegació i la Limitació de Responsabilitats
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Introducció, classificació i fonts.
 • Abordatge.
 • Salvament.
 • Avaria grossa.
 • Responsabilitat de contaminació marina.
 • Limitació de responsabilitat.
Dret de l'Assegurança Marítima
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Introducció, fonts aplicables i condicions generals.
 • Elements formals i personals del contracte.
 • Elements reals: els interessos assegurables.
 • Obligacions de l'assegurat.
 • Els riscos assegurats en la cobertura de cascs.
 • Els riscos assegurats en la cobertura de mercaderies.
 • Cobertures especials.
 • Liquidació de la indemnització: accions d'avaries.
 • Els clubs de protecció i indemnització.
 • Les cobertures de responsabilitat de vaixells noliejadors i agents.
Procediments Marítims
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Competència judicial.
 • Embargament preventiu de vaixells.
 • Execució sobre el vaixell i jurisdicció voluntària.
 • Arbitratge marítim.
Tecnologia i Operacions Marítimes Portuàries
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Teoria del vaixell.
 • Nomenclatura naval.
 • Classificació de vaixell segons servei.
 • Documents del vaixell.
 • El procés de construcció naval.
 • Societats de classificació.
 • Navegació.
 • Reparacions i manteniment.
 • Transformacions.
 • Inspeccions i peritatges (vaixell i càrrega).
Anàlisi de Tràfics
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Línia regular versus la línia discrecional: la línia regular i la comparació de nolis.
 • Tràfic de cru i productes petrolífers i químics.
 • Transport de contenidors.
 • Transport de passatge.
 • Tràfic de creuers.
 • Transport de gasos.
 • Transport de mercaderia a granel seca.
 • Transports marítims diversos.
Explotació Comercial del Vaixell. Noliejaments
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • Empreses del negoci marítim.
 • L'empresa naviliera, consignatària i transitària.
 • El broker marítim.
 • Costos de capital.
 • Costos fixos.
 • Costos variables.
 • Costos totals.
 • Costos en línia regular: la compta d'escala.
 • El transport en règim de c/e.
 • El noliejament per temps.
 • Negociació del noliejament.
 • Noliejament per viatge.
 • Planxa i demora.
 • Arrendament a casc despullat.
 • Formes alternatives de noliejament.
 • Ingressos versus despeses.
 • El vetting.
 • El mercat de nolis.
 • Equivalència de nolis.
 • Bunker.
Transport Internacional de Mercaderies
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • Introducció al comerç internacional.
 • Terminis de lliurament.
 • Incoterms.
 • Medis de cobrament i pagament internacionals.
 • Dret uniforme del comerç internacional.
 • Transport multimodal.
 • Operació de càrrega i descàrrega.
 • Transport de mercaderies per carretera.
 • La funció de la duana en el transport.
 • Intermodalitat i logística avançada eficient.
 • Intermodalitat portuària.
 • Configuració d'una xarxa logística.

CURS/TALLER EN LOGÍSTICA MARÍTIMA I SHORT SEA SHIPPING.

Els alumnes del Màster participaran en un curs-creuer sobre Logística Marítima que organitza l'Escola de Short Sea Shipping de quatre dies de durada, a bord d'un dels cruise-ferri que la companyia Grimaldi té destinats a la ruta Barcelona-Roma.

El curs inclou classes teòriques, tallers pràctics sobre el vaixell (visita de les diferents parts operatives d'un vaixell: càrrega i estiba de la càrrega, pont de comandament, sala de màquines ...), treball en equip per resoldre un cas i visita als ports de Barcelona i Civittavecchia.

Política Marítima
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Introducció a la política marítima.
 • Política marítima internacional.
 • Política marítima comunitària.
 • Registres oberts.
 • El cabotatge i el short sea shipping.
Assegurança Marítima
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Introducció a l'assegurança marítima.
 • Rams tècnics.
 • L'assegurament dels bucs.
 • L'assegurament de mercaderies.
 • La gestió del sinistre en l'assegurament del transport.
 • Els clubs de protecció i indemnització.
 • La reassegurança de transports.
Economia Marítima
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • Balanç i compte de resultats.
 • Introducció a l'economia.
 • Comptabilitat i PGC.
 • Matemàtiques financeres.
 • Préstecs i la seva devolució.
 • Immobilitzat i amortitzacions.
 • Finançament bàsic.
 • Finançament naval.
 • El circulant.
 • Anàlisi de balanços.
 • Ràtios.
 • Estats financers d'empreses navals.
 • Anàlisi d'inversions.
 • Valoració d'empreses.
 • Suspensió de pagaments i fallides.
 • Macroeconomia.
 • Sistema fiscal espanyol.
 • Aplicació al sector marítim.
Gestió Empresarial
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Gestió de Recursos Humans.
 • Curriculum vitae.
 • Tècniques de presentació eficaç.
 • Tècniques de selecció de personal.
 • Pla estratègic i presa de decisions.
 • Estratègia logística.
 • Sistemes d'informació i la nova economia.
 • Gestió de qualitat.
 • Creació d'empresa.
 • Prevenció de blanqueig de capitals.
Màrqueting
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Introducció al màrqueting.
 • Conceptes funcions i eines.
 • Direcció estratègica.
 • Estratègia comercial.
 • Força de vendes.
 • Política de producte.
 • Política de preu.
 • Pla de màrqueting.
Anglès Marítim
3 ECTS. 25 hores lectives.
 • Anglès nàutic i tècnic.
 • Anglès comercial.
 • Anglès jurídic.
Gestió Portuària
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Tipologia de ports.
 • Planificació de la demanda i del tràfic.
 • Planificació estratègica.
 • Ports comercials.
 • Anàlisi de capacitat portuària.
 • Concessions administratives.
 • ZAL.
 • Codi PBIP.
Marina d'Esbarjo
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Introducció a la nàutica d'esbarjo.
 • Ports esportius.
 • Registre i abanderament.
 • El contracte d'assegurança d'embarcacions d'esbarjo.
 • Els contractes d'explotació d'embarcacions d'esbarjo.
Projecte final màster
6 ECTS. 20 hores lectives.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
60 ECTS
(515 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:18/10/2019 Fi classes:19/06/2020Fi programa: 18/12/2020
Horari:
Dilluns  18:00 a 22:00Dimarts  18:00 a 22:00Dimecres  18:00 a 22:00Dijous  18:00 a 22:00Divendres  17:00 a 21:00Dissabte  10:00 a 14:30
Lloc de realització:
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Pla de Palau, 18
Barcelona

Import de la matrícula:
9.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs