UP

Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats

Màster Presencial.

Continguts

16a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

GOVERN LOCAL. Governança i Gestió Relacional
4 ECTS. 30 hores lectives.
COORDINADOR: Josep Centelles

Reflexions sobre el fet urbà, la ciutat, el seu nou rol en el món i la importància del seu bon govern, entenent les institucions, les gestions urbanes i de govern (formals i informals) com les regles de la convivència urbana i la seva necessitat per al desenvolupament humà sostenible.
Aproximacions als models de finançament municipal i les seves conseqüències en la prestació de serveis públics locals, sobre la base de casos pràctics, mètodes i tècniques de gestió relacional i treball en xarxa.
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA. Estratègies de Desenvolupament
6 ECTS. 48 hores lectives.
COORDINADOR: Sebastià Jornet Forner

La "cultura del pla" com a forma de projecte, d' intervenció i de gestió en el desenvolupament local dels municipis, estructurant una visió projectual dels problemes urbans, territorials i la forma d'abordar-los en clau de proposta a través de la planificació urbanística. Estudis d'estructures, mètodes i tècniques de planificació urbanística sobre la base d'experiències reals desenvolupades a Catalunya i els instruments de gestió incorporats en la fase de formulació dels plans.
ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL. Polítiques de Desenvolupament
5 ECTS. 36 hores lectives.
COORDINADOR: Josep Maria Carrera Alpuente

Presentar estratègies de desenvolupament local i sostenible a través d'experiències recents de planificació en ciutats i territoris del context europeu i llatinoamericà amb fortes dinàmiques de creixement o en procés de transformació, establint analogies entre conceptes, formulació dels plans i instruments. Revisió i anàlisi crítica sobre la implementació de polítiques i estratègies en processos d'elaboració de plans territorials de desenvolupament, mitjançant processos participatius (agenda local 21, de la cultura, etc.) i la gestió de conflictes i negociacions entre els diversos agents. Aprofundiment de noves estratègies de desenvolupament sobre la base dels recursos patrimonials (tangibles i intangibles) com a recurs per al desenvolupament de polítiques territorials que sorgeixen de la realitat local i que es llegeixen com "paisatge cultural".
PROJECTE URBÀ I DE CIUTAT. Morfologies Urbanes
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Francesc Peremiquel Lluch

Visió integral sobre els problemes d'estructura urbana presents en els teixits residencials a Amèrica Llatina i la forma d'abordar-los en clau projectual a partir de l'anàlisi del teixit com component bàsic de la ciutat des de diferents aproximacions que ens remeten tant aspectes identitaris com programàtics, de gestió i producció de la ciutat, prenent com element central de discussió els components morfològics dels mateixos: el carrer, la parcel·la, forma d'agregació, els edificis, etc., tant en els seus components individuals com agregats. Estudi d'experiències de construcció de teixits urbans en ciutats d'Amèrica Llatina i Europa coneixent nous mecanismes generadors, models o referents clau, així com bones pràctiques d'intervenció, permetent conèixer noves metodologies de caràcter generalitzable segons les característiques del teixit. Anàlisi gràfica comparativa dels components essencials i característics del projecte residencial d'habitatge públic i altres alternatives a Amèrica Llatina: la seva estructura urbana, sistema viari, estructura parcel·lària, formes d'agregació, elements de construcció, composició de l'espai públic, etc. i la seva incidència en les transformacións de les ciutats llatinoamericanes.
ESTRUCTURES I INFRAESTRUCTURES URBANES. Transports i Gestió de la Mobilitat
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Miquel Roa López

Construcció d'una visió global dels processos de mobilitat i del paper de les infraestructures en aspectes funcionals, paisatgístics, estructurals de la ciutat i el seu rol transformador. Coneixement de nous sistemes de gestió d'infraestructures i serveis públics a partir d'experiències reeixides a Amèrica Llatina i Europa.
GESTIÓ URBANÍSTICA I POLÍTIQUES URBANES
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Ferran Navarro Acebes

Descriure els elements del model de gestió de política de sòl: la forma de tinença, domini de la propietat, mecanismes de gestió, procés d'urbanització, gestió de costos i la seva repercussió, formació de rendes i plusvàlues urbanes, patrimoni del sòl públic i altres formes de tinença. Bases i nocions de la gestió urbanística, economia urbana i la seva articulació en processos de gestió de la ciutat, en base amb la legislació espanyola i en referència a altres normatives regionals, enfocant els coneixements adquirits en formulacions concretes i aplicables en les ciutats llatinoamericanes, partint de l'anàlisi comparativa de les capacitats de les ciutats intermèdies de definir polítiques urbanes i de sòl.
PRODUCCIÓ SOCIAL DE L'HÀBITAT. Habitatge Progressiu en Ciutat Progressiva
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Pedro Lorenzo Gálligo

Transferència de tecnologies apropiables com a possibles solucions a les necessitats de producció d'habitatge de baix cost i amb criteris de sostenibilitat. El taller de tecnologies se centra específicament en les tecnologies "dures" per a la construcció d'habitatge social, però fa referència a les necessitats tecnològiques "toves" (gestió, participació, formació, capacitació i economia).
PROCESSOS PARTICIPATIUS. Actors Urbans i Planificació Participativa
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADORA: María Herrero Canerla

Confrontar en temps real una situació complexa de la ciutat, amb l'obligació de "sortir dels plans" per discutir en viu amb els habitants i en particular amb els afectats per la planificació urbana, preparant i enfortint aptituds del professional de la ciutat per a comunicar idees, projectar i al mateix temps atendre i intervenir en casos d'impacte, involucrant a l'afectat en la construcció de noves idees i projectes; buscant identificar nous processos de creativitat social urbana específica, vinculant experiències i innovant en propostes comunes que afavoreixin i cobreixin les demandes dels diversos actors socials de la ciutat.
METABOLISME SOCIAL, SOSTENIBILITAT. Agenda Local 21 i Canvi Climàtic
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Marc Montlleó

La realitat urbana des d'una perspectiva sistèmica, integrant els subsistemes ambientals, socials, econòmics i les polítiques aplicades des de la institució local, a través de noves metodologies i eines per afrontar processos d'anàlisi de la sostenibilitat local de manera integrada a través d'indicadors i agendes locals 21.
AVALUACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES. Recursos i Finançament de Projectes en el Món Local
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Eduard Rodríguez i Villaescusa

A partir de casos d'estudi concrets de ciutats com ara Quito, Montevideo, La Pau, Asunción, Tegucigalpa, etc. i també Barcelona, descobrir el paper inductor que pot jugar el municipi per aconseguir el projecte de ciutat desitjat, a través de l'estímul i la gestió dels recursos que disposa. A més de les eines habituals, els ens locals han de mobilitzar altres instruments o mecanismes, directes i indirectes, que sorgeixen de la concertació entre sectors que faciliten i enriqueixen la negociació.
Seminaris
5 ECTS. 82 hores lectives.
- SEMINARI INICIAL
COORDINADOR: Carles Llop Torné

- DEBATS URBANS
COORDINACIÓ: Ma Isabel Espinosa y José Salazar

- PLANS I PROJECTES ANDALUSIA - LLATINOAMÈRICA (Condicionat a la possibilitat de gestió)
COORDINADOR: Carles Llop Torné

 - TALLER D'INTENSIFICACIÓ
COORDINADOR: Carles Llop Torné
Taller de Pla Base
6 ECTS. 52 hores lectives.
- PLA BASE
COORDINADOR: Josep Mª Llop Torné

Posada en comú i presentació de l'avenç inicial dels treballs d'investigació dels estudiants, com a resultat de totes les experiències rebudes en el període presencial del màster i la vivència en la ciutat de Barcelona, que després de reflexions es concretitzen en idees propositives per a l'entorn llatinoamericà i el seu país en concret.
Treball Final de Màster
6 ECTS. 6 hores lectives.
Incentivar i promoure la transmissió Sud-Sud mitjançant la xarxa de professionals i institucions que participant en el DUT a manera de corresponsals en diferents països contribueixin al desenvolupament, la investigació i l'intercanvi de coneixements en el camp de l'Ordenament Territorial i l'Urbanisme a través de l'estudi del metabolisme de les ciutats en l'actualitat.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
60 ECTS
(450 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:gener de 2020 Data de fi:desembre de 2020
Horari:
Dilluns  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30Dimarts  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30Dimecres  10:00 a 14:00Dijous  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30Divendres  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30
Lloc de realització:
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès

Import de la matrícula:
6.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs