UP

Enertrònica

Màster Presencial.

Continguts

7a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Energies Renovables i Mobilitat Elèctrica
12 ECTS.
Es tractaran les temàtiques més rellevants relacionades amb les energies renovables i la mobilitat elèctrica, des dels fonaments bàsics de l'enginyeria elèctrica i la generació elèctrica que permetran analizar i entendre els circuits i les màquines elèctriques, les aplicacions d'energies renovables eòlica i fotovoltaica i les diferents tecnologies relacionades amb la mobilitat elèctrica.

Fonaments d'enginyeria elèctrica
- Sistema elèctric (BT, MT, AT).
- Lleis de Kirchhoff.
- Llei d'Ohm.
- Règim estacionari.
- Règim transitori.
- Règim estacionari sinusoïdal.
- Potències en corrent alterna.
- Ressonàncies sèrie i paral·lel.
- Sistemes trifàsics.
- Transformadors ideals.
- Transformació de tensions, corrents i impedàncies.

Generació elèctrica
- Parts d'una central de generació.
- Modelització del generadors síncrons.
- Connexió a xarxa de potència de curtcircuit infinita.
- Simulació generador síncron convencional.
- PMSM com a generador.
- Generació amb màquina d'inducció.
- Simulació generadors de rotor debanat.

Energia solar fotovoltaica
- Introducció a l'energia solar fotovoltàica, la unió pn, la celda fotovoltàica, tecnologies, tipologies de centrals fotovoltàiques i associació de panels.
- Introducció a la electrònica de potència aplicada a inversors fotovoltaics.
- Inversors solars connectats a la xarxa.
- Introducció a la dinàmica de sistemes i control de sistemes per a la regulació del corrent a la xarxa (sistemes trifàsics i monofàsics).
- Sistemes de sincronització (PLLs).
- Algoritmes de seguiment del punt de màxima potència.
- Detecció d'illa.
- Rendiment de l'inversor.
- Disseny d'instal·lacions residencials i comercials.
- Gestació i execució de projectes fotovoltàic.
- Marc legal actual.

Energia eòlica
- Introducció a la simulació sistemes eòlics.
- Màquines elèctriques emprades per a la generació eòlica.
- Convertidors estàtics emprats per a la generació eòlica.
- Modelització i simulació de convertidors estàtics.
- Control aplicat a la generació eòlica.
- Simulació de sistemes de generació eòlica.

Mobilitat elèctrica
- Vehicles elèctrics i vehicles híbrids. Història, mercat i estat actual.
- Dinàmica del vehicle elèctric.
- Emmagatzematge i fonts d'energia.
- Tracció elèctrica. Motors i convertidors.
- Tracció elèctrica. Control, modelat i simulació.
- Hibridació de sistemes elèctrics.
Smart Grids. Xarxes Elèctriques Intel·ligents
12 ECTS.
Es tractaran tots els aspectes importants per poder dissenyar, analitzar i controlar les xarxes elèctriques intel·ligents (smart grids). S'analitzaran tant els aspectes econòmics, com els més relacionats amb la tecnologia de control i d'electrònica de potència.

Mercats i planificació energètica
- Sector energètic.
- Mercat elèctrics: mercat diari, intradiari i serveis tècnics.
- Regulació del sector elèctric.
- Aplicació de models de planificació Leap.
- Aplicació de models de planificació Homer.
- Avaluació de programes de planificació verda: REETSCREEN.

Anàlisi de xarxes elèctriques
- Paràmetres elèctrics de les línies elèctriques.
- Càlcul de resistència, inductància i capacitat de les línies.
- Anàlisi en el règim permanent.
- Model T i model Pi.
- Transformadors en sistemes elèctrics de potència.
- Flux de càrregues.
- Càlcul de la matriu d'admitància.
- Curtcircuits en sistemes elèctrics de potència.

Xarxes elèctriques intel·ligents: elements, monitorització i gestió
- Introducció a les Smart Grids.
- Monitorització energètica i Smart Buildings.
- Qualitat de subministrament i gestió d'actius.
- Sistemes de mesures de variables elèctriques i de consum.
- Vehicle elèctric.

Xarxes elèctriques intel·ligents: automatització, comunicacions i aplicacions
- Mineria de dades aplicada a les xarxes intel·ligents.
- Microxarxes i emmagatzematge.
- Proteccions, telecontrol i telesupervisió en xarxes de distribució.
- TIC's com a tecnologia transversal clau.

HVDC i FACTS, sistemes elèctrics DC i AC controlables
- Tecnologies de convertidor per HVDC i FACTS.
- Control de convertidors per HVDC i FACTS.
- Casos pràctics de xarxa elèctrica amb dispositiu FACTS.
- Control de fluxos de potència a la xarxa elèctrica.
- Operació i control d'una línia HVDC.
- Integració de parcs eòlics offshore a la xarxa.

Components i Sistemes Mecatrònics i Enertrònics
12 ECTS.
Aquest curs dóna una formació sobre sensors i adquisició de dades, electrònica de potència, actuadors elèctrics, microcontroladors i lògica programable o control i tractament de senyal.

Microcontroladors i Lògica Programable
- Àlgebra binària: funcions lògiques, sistemes de numeració i àlgebra booleana.
- Sistemes combinatoris i seqüencials.
- Aritmètica binària.
- Memòries i nucli d'un microprocessador.
- Anàlisi de llenguatges i estructures de programació.
- Realització de pràctiques amb un DSC: estructura del programa, interrupcions, perifèrics.

Sensors i Adquisició de Dades 
- Sensors de presència, posició, deformació i força.
- Sensors de pressió, velocitat, acceleració i temperatura.
- Sensors de cabal, nivell.
- Sensors de magnituds elèctriques.
- Connexió dels sensors.
- Sistemes d'adquisició de dades: introducció, configuració, elements, sistemes.
- Programació del processament de senyals.

Electrònica de Potència
- Introducció als convertidors estàtics.
- Interruptors estàtics: díode, tiristor, triac, bipolar, MOSFET, IGBT...
- Rectificadors controlats i no controlats. Monofàsics i trifàsics.
- Circuits de control. Reguladors de corrent altern. Engegadors estàtics.
- Trossejadors: reductor, elevador, 2 i 4 quadrants.
- Onduladors monofàsics i trifàsics. Modulació sinusoïdal PWM i SVPWM. Convertidors de freqüència.
- Compatibilitat electromagnètica.

Control i Tractament del Senyal
- Models estàndards de sistemes dinàmics.
- Simulació del motor DC amb el PSPICE.
- Sistemes de 1r i 2n ordre.
- Diagrames de blocs i funcions de transferència.
- Equació d'estat i llaços de regulació.
- Control digital. Programació de controladors PID. DSP.
- Control no lineal: modes lliscants i lògica difusa.
- Filtres analògics i digitals.
- Simulació de sistemes de control amb els programes Pspice, Psim i Matlab/Simulink.

Actuadors Elèctrics
- Materials constituents dels actuadors elèctrics: conductors, dielèctrics i magnètics. Generació de camps magnètics giratoris.
- Motor de corrent continu.
- Motor d'inducció. Model estàtic i dinàmic. Control de velocitat, vectorial i directe del parell.
- Motor de corrent continu sense escombretes (brushless trapezoïdal).
- Motor síncron d'imants permanentment autopilotat (brushless sinusoïdal).
- Motor pas a pas. Tècniques d'excitació.
- Motor de reluctància commutada i motor piezoelèctric.
Automatització i Sistemes
12 ECTS.
Ofereix informació sobre els actuadors hidràulics i neumàtics, una introducció i aplicació dels autòmats programables industrials i sobre les comunicacions industrials i les tecnologies de la informació.

Automatismes i Accionaments Hidràulics i Pneumàtics 
- Elements dels circuits, sistemes hidràulics i aplicacions típiques.
- Selecció d'elements i disseny de circuits i sistemes hidràulics.
- Elements generals de pneumàtica, vàlvules distribuïdores.
- Estalvi d'energia en pneumàtica, exemples d'aplicació i demostració de circuits en laboratori.
- Seguretat en aplicacions pneumàtiques.
- Pneumàtica industrial.
- Introducció a la electropneumàtica.
- Electrovàlvules distribuïdores, relés, temporitzadors i lògica electromecànica.

Introducció als Autòmats Programables
- Automatització vs. control automàtic.
- Els elements de l'automatització.
- Introducció al hardware i al software dels autòmats.
- Introducció als llenguatges de programació: Gràfics (Ladder (LD)), Blocs Funcionals (FBD, Grafcet) i textuals (estructurat, (ST)) i llista d'instruccions (IL).
- Pràctiques de programació amb Ladder. Ús dels blocs de comptatge i temporització (TON, TOFF i TP). Programació d'una cruïlla semaforitzada.
- Introducció a la norma IEC61131. El llenguatge GRAFCET al detall. Guia Gemma.
- Pràctiques de programació en GRAFCET. Programació d'una porta de garatge.

Aplicació dels Autòmats Programables Industrials
- Pràctiques amb entrades i sortides analògiques; automatització d'un procés químic.
- Programació d'una cèl·lula de producció flexible amb actuadors elèctrics i pneumàtics.
- Control d'un motor d'inducció controlat per variador.
- Pantalles d'explotació, SCADAs i terminals d'operador.
- Instruccions i funcions especialitzades.
- Pràctiques dels 5 llenguatges de programació de la norma IEC61131-3 amb l'entorn Codesys sobre una estació remota.

Tecnologies de la Informació
- Introducció Hardware, SO, Xarxes i Virtualització
- Fonaments de programació. Llenguatge C i Java.
- Bases de dades. Disseny Y SQL. MySQL.
- Aplicació a pàgina web (xhtml, css).
- Aplicació a pàgina web (php).
- Pràctiques (aplicacions).

Comunicacions Industrials
- Introducció a les comunicacions industrials.
- Suport físic i transmissió de dades.
- Capa d'enllaç de dades.
- Necessitat en temps real en les comunicacions industrials.
- Xarxes de comunicacions industrials I i II.
- El bus CAN.
- Protocol CANOpen.
- Pràctica de CAN (placa LEMUR).
- Ethernet. Ethernet industrial: introducció a buses de motion control.
- Bus motion control.Projecte Final
12 ECTS.
L'alumne haurà de plasmar tot el que ha aprés en un projecte innovador.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
60 ECTS
(432 hores lectives)

Horari:
Dilluns  18:00 a 21:30Dimarts  18:00 a 21:30Dimecres  18:00 a 21:30Dijous  18:00 a 21:30
Lloc de realització:
CITCEA-UPC
Av. Diagonal, 647. Planta 2. Aula Schneider
Barcelona

Import de la matrícula:
7.700 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs