UP

Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial

Màster Presencial.

Continguts

21a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Enginyeria de Sistemes Mecànics
12 ECTS. 105 hores lectives.
Aquest curs presenta les nocions bàsiques necessàries per definir, coordinar o realitzar el disseny de màquines i equipaments industrials de base mecànica. S'incideix especialment en els sistemes de guia (membres de suport i enllaços de guia) i en els sistemes d'accionament (motors, transmissions i formes de control). En la determinació dels sistemes mecànics es fa referència a criteris d'ús i selecció de components estàndards de mercat. Finalment, es presenten tecnologies relacionades amb la fabricació de prototips i la realització i avaluació d'assaigs representatius del funcionament real.

Introducció a l'Enginyeria de Sistemes Mecànics
Nova perspectiva del disseny
Estructura del disseny
Arquitectura de producte i cicle de vida
Components de mercat i especialitzats
Cinemàtica plana i equilibri de forces

Disseny de Mecanismes
Modelització i esquematització de mecanismes
Optimització cinemàtica de mecanismes. Síntesi dimensional
Mobilitat
Optimització dinàmica de mecanismes. Equilibrat

Estructura Constructiva de les Màquines
Funcions estructurals de les màquines: guiatge i transmissió
Enllaços de guiatge angular i lineal
Guies lineals (Schaeffler Group)
Membres de suport. Resistència i rigidesa

Accionament de Màquines
El sistema mecànic d'accionament
Característiques de motor i receptor
Característiques i funcions de les transmissions
Accionaments de potència
Accionaments per a desplaçaments ràpids

Tècniques de Prototipat i Assaig
Models i simulació d'assaig en el desenvolupament d'un producte
Assajos de fiabilitat
Metodologia de prototipat i assaig en empreses de disseny
Metodologia de prototipat i assaig en el sector de la motocicleta (Arianetech)
Tests de fabricabilitat

Simulació de Mecanismes amb Eines CAE
Introducció a la simulació de mecanismes amb eines CAE
Simulació de mecanismes plans i tridimensionals amb eines CAE
Anàlisi de mecanismes mitjançant elements finits
Condicionants i Normatives en el Disseny de Màquines
12 ECTS. 105 hores lectives.
Aquest curs permet al participant adquirir una visió de l'abast i les implicacions a tenir en compte en el disseny de màquines i que vénen donades pels requeriments de les etapes del cicle de vida d'un equipament o producte. En aquest curs s'incideix especialment en aspectes com ara l'assegurament del seu ús durant la vida útil (fiabilitat i mantenibilitat), els aspectes de propietat industrial, l'adequació de la relació amb els usuaris (ergonomia, seguretat) i la bona harmonia amb el medi (minimització d'impactes ambientals i desballestament a la fi de vida). Les sessions s'enfoquen en el marc de l'enginyeria concurrent.

Enginyeria Concurrent
- Concepte d'enginyeria concurrent
- Desenvolupament d'un producte
- Modularitat i complexitat d'un producte
- Gestió de projectes de R + D
- Disseny per a la conformació
- Disseny per al muntatge

Propietat Industrial. Fiabilitat i Mantenibilitat
- Disseny per a la disponibilitat
- Metodologies utilitzades durant la fase de disseny de màquines
- Conceptes generals sobre propietat industrial
- Participació de l'enginyer en el formulari de patent
- Cerca de patents. Interpretació de patents concedides

Ergonomia de les Màquines
- Introducció a l'ergonomia i al disseny de llocs de treball i màquines
- Soroll i vibracions
- Antropometria: conceptes d'antropometria
- Mètodes d'avaluació ergonòmica. Ergonomia relacional
- Disseny per a la usabilitat

Seguretat de les Màquines
- La reglamentació a la Unió Europea. Directiva de màquines
- L'adequació dels equips de treball i l'avaluació del risc
- Normativa tècnica de seguretat de màquines
- La "documentació administrativa" i el "cas pràctic"
- Seguretat i qualitat de subministrament a les instal·lacions elèctriques
- Components de seguretat

Impactes Ambientals i Fi de Vida
- Consum d'energia i impactes ambientals
- Introducció a l'ecodisseny
- Normativa mediambiental
- Anàlisi del Cicle de Vida (ACV)
- Disseny per la fi de vida
Disseny de Components Metàl·lics
12 ECTS. 105 hores lectives.

El disseny de màquines i d'equipaments industrials comporta la creació de components específics que han de respondre a una gran varietat de requeriments, com ara la funció, la forma, l'aspecte, el comportament amb l'entorn, el cost segons el volum de fabricació, etc.

El dissenyador disposa d'una diversitat creixent de materials i de processos de conformació, de tractaments i de recobriments. Es fa especial atenció en aquells processos que permeten una gran versatilitat en la fabricació de petites sèries.

El propòsit del curso de postgrau en materials és, a partir dels requeriments del component que es vol dissenyar, proporcionar coneixements i eines per prendre la decisió més encertada pel que fa a la relació entre la funció, la forma, el material i el procés, i posar-los en pràctica durant el curs amb la realització d'exercicis de disseny de components.

Introducció als Metalls

- Introducció als materials basats en els metalls
- Característiques i propietats dels metalls
- Criteris de selecció
- Materials amb base fèrrica. Acers
- Materials amb base d'alumini i coure
- Altres metalls i aliatges (Zn, Ti, Ni...)

Components Emmotllats
- Introducció al disseny de components emmotllats
- Emmotllament per colada
- Visita a una fundició
- Emmotllament d'alumini i Zamak per injecció
- Microfusió

Components de Forjat, Extrusió i Sinterització
- Components forjats
- Components laminats
- Components tèrmics
- Extrusió d'alumini
- Visita a una fàbrica d'extrusió d'alumini
- Components sinteritzats

Components de Xapa i Tubulars
- Introducció als components de xapa
- Formes d'unió de construccions de xapa
- Components de xapa repussats
- Visita a una fàbrica de components estampats
- Visita a una fàbrica de components per a tall fi
- Components d'acer d'alt límit elàstic

Recobriments i Proteccions
- Funcions dels recobriments i proteccions
- Visita a una fàbrica de recobriments amb polímers
- Recobriments d'alta duresa i resistència al desgast
- Visita a una fàbrica de recobriments galvànics
- Revestiments per projecció tèrmica

Disseny de Components de Plàstic i Elastòmer
12 ECTS. 105 hores lectives.

El disseny de màquines i d'equipaments industrials comporta la creació de components específics que han de respondre a una gran varietat de requeriments, com ara la funció, la forma, l'aspecte, el comportament amb l'entorn, el cost segons el volum de fabricació, etc.

El dissenyador disposa avui dia en el mercat d'una diversitat creixent de materials i de processos de conformació, de tractaments i de recobriments. Es fa especial atenció en aquells processos que permeten una gran versatilitat en la fabricació de petites sèries.

El propòsit dels cursos de postgrau de materials és, a partir dels requeriments del component que es vol dissenyar, proporcionar coneixements i eines per prendre la decisió més encertada pel que fa a la relació entre la funció, la forma, el material i el procés, i posar-los en pràctica durant el curs amb la realització d'exercicis de disseny de components.

Introducció als Plàstics i als Elastòmers
- Propietats dels materials i criteris de selecció
- Materials plàstics: caracterització termomecànica i comportament en el temps
- Principals grups de materials plàstics i les seves aplicacions
- Presentació de plàstics tècnics
- Materials especials per a components de plàstic: aditius i càrregues
- Introducció als elastòmers

Processos de Fabricació de Components Plàstics
- Introducció a la injecció de plàstics
- Altres processos d'injecció
- Visita a una fàbrica d'injecció de plàstics
- Extrusió i termoconformació
- Altres tecnologies de fabricació amb plàstic
- Visita a una fàbrica d'extrusió

Disseny i Càlcul de Components Plàstics
- Criteris per al disseny de components
- Disseny de components (engranatges, rodaments, articulacions de pel·lícula,...)
- Unions amb adhesius
- Unions per soldadura
- Simulacions per ordinador
- Tècniques de prototipat ràpid i presèries

Components dels Elastòmers
- Famílies de cautxú. Característiques i toleràncies
- Processos de fabricació de cautxús i especificitats
- Components d'elastòmers termoplàstics
- Silicones i poliuretans
- Visita a una fàbrica de components d'elastòmer
- Components de mercat basats en elastòmers

Components dels Materials Compost
- Introducció als materials compostos i definicions
- Càlcul de peces amb materials compostos
- Eines de disseny i càlcul dels materials compostos
- Tecnologies de fabricació dels materials compostos
- Aplicacions i components de materials compostos
- Visita a una empresa productora de components de materials compostos
Projecte Final de Màster
12 ECTS. 30 hores lectives.
Amb el projecte final de màster, l'alumne posa en pràctica i demostra els coneixements adquirits al llarg del curs, a més de tenir l'ocasió de realitzar i presentar un projecte que pot ser d'utilitat per a la seva empresa.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
60 ECTS
(450 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:octubre de 2019 Data de fi:juliol de 2020
Horari:
Dilluns  18:00 a 21:30Dimarts  18:00 a 21:30Dimecres  18:00 a 21:30Dijous  18:00 a 21:30
Lloc de realització:
Centre de Disseny d'Equips Industrials (CDEI-UPC)
C/ Llorens Artigues, 4-6. Edifici U, planta 0
Barcelona

Import de la matrícula:
7.800 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs