UP

BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci

Màster Presencial.

Continguts

8a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

BIM per a Modelatge. Edificació
Optativa. 10 ECTS. 63 hores lectives.

La generació de Models d'Informació és el primer pas per a poder desplegar tots els usos del BIM, tant pel que fa al disseny com a la gestió del projecte. En aquesta matèria es tracten de forma transversal les principals estratègies de modelatge de la informació en projectes d'edificació, Instal·lacions i Estructures, tenint en compte les particularitats de cada disciplina, així com els requeriments dels agents que hi intervenen.

Aquesta matèria es desenvolupa a través d'Autodesk Revit, cobrint els àmbits d'Edificació, Instal·lacions i Estructures. Autodesk Revit és una de les eines de modelatge d'edificació amb més implantació a escala internacional. Amb ella es poden crear models tridimensionals que tenen el potencial de contenir informació útil per a tots els agents de l'edificació, de tal forma que esdevinguin eines eficaces de coordinació multidisciplinària. Per altra banda, la plataforma BIM d'Autodesk Revit disposa d'aplicacions especialitzades en el disseny arquitectònic, d'estructures i d'instal·lacions, així com multitud d'eines perifèriques que treballen sobre els models que genera.

Un dels seus punts forts és la seva Interface gràfica de generació de components, que permet modelar ràpidament elements paramètrics sense haver de programar. L'altre és, sens dubte, la seva API de programació, que ha permès desenvolupar un software de programació visual, Dynamo, que està revolucionant el sector.

BIM per a Modelatge. Obra Civil
Optativa. 10 ECTS. 63 hores lectives.
La generació de Models d'Informació és el primer pas per a poder desplegar tots els usos del BIM, tant pel que fa al disseny com a la gestió del projecte. En aquesta matèria es tracten de forma transversal les principals estratègies de modelatge de la informació en projectes d'Obra Civil, tenint en compte les particularitats de cada disciplina, així com els requeriments dels agents que hi intervenen.

Aquesta matèria es desenvolupa a través d'Autodesk Infraworks, Civil 3D i Istram, els quals permeten desenvolupar un disseny bàsic dels traçats lineals i dels seus serveis associats. Amb Infraworks es desenvolupa el disseny preliminar, incorporant tota la informació disponible a nivell topogràfic, d'equipaments existents i de ciutat, i amb Civil 3D i Istram es treballen amb més detalls els traçats i les instal·lacions lineals i urbanes. Totes dues són eines flexibles que permeten incorporar models generals per altres plataformes, com ara ponts o equipaments puntuals.
La Coordinació en el BIM
4 ECTS. 18 hores lectives.

Donat que el BIM és una activitat pluridisciplinària, es precisa que allò que representen els models estigui coordinat des d'un punt de vista multidisciplinari. Per això aquesta matèria s'ocupa dels aspectes tècnics que permeten fer-ho. Des de l'ús d'estàndards a la gestió de les incidències trobades durant els processos de coordinació, passant pels processos de coordinació emprant Entorns Comuns de Dades on-line.

L'objeciu és que l'alumne aprengui a estructurar correctament els models per tal de que es puguin fer servir per a coordinar les disciplines que representen.

Càlcul i Simulació
3 ECTS. 18 hores lectives.

De res no ens serveixen els models d'informació que es creen i es coordinen amb el BIM si no sabem explotar-ne el contingut per a prendre decisions i donar valor afegit al servei que els professionals donen a través d'ells.

El BIM permet emprar els models com a base per a tota mena de càlculs i simulacions per tal de prendre decisions molt més fonamentades que abans i, sobretot, dur-los a terme com un procés interactiu que permeti anar refinant el disseny o anticipar resultats que més tard podrien causar la necessitat de reconsiderar tot el disseny.

Per altra banda, també permet obtenir simulacions més fiables, ja que es poden automatitzar en gran mesura i es manté la traçabilitat dels elements del model que les originen.

Aquesta matèria ofereix l'oportunitat a l'alumne de capacitar-se en almenys una de les següents àrees: Simulació Visual, Càlcul d'Estructures, Càlcul d'Instal·lacions, Càlcul de Ramals i Drenatges i Càlcul de costos Econòmics i Mediambientals.

Automatització. Edificació
Optativa. 3 ECTS. 18 hores lectives.

Les activitats de modelatge geomètric i d'informació es poden automatitzar aprofitant que els models estan orientats a objectes. En aquest sentit, l'actual tendència és emprar eines de programació visual que permetin un acostament molt directe i planer a l'automatització dels processos de Modelatge de la Informació.

Per això aquesta matèria es desenvolupa de forma monogràfica a través de sessions dedicades a la programació aplicada a objectes, emprant Dynamo.

Automatització. Obra Civil
Optativa. 3 ECTS. 18 hores lectives.

Les activitats de modelatge geomètric i d'informació es poden automatitzar aprofitant que els models estan orientats a objectes. En aquest sentit, l'actual tendència és emprar eines de programació visual que permetin un acostament molt directe i planer a l'automatització dels processos de Modelatge de la Informació.

Per això aquesta matèria es desenvolupa de forma monogràfica a través de sessions dedicades a la programació aplicada a objectes, emprant Subassembly Composer.

També es treballaran els processos d'automatització de càrrega i extracció de dades, així com els d'interoperabilitat entre les diferents eines de traçat i les d'edificació.

Disseny Col·laboratiu i Factor Humà
6 ECTS. 36 hores lectives.

El BIM implica un canvi en les relacions entre les parts que participen en un projecte. Es necessita més transparència, periodicitat i eficiència en els fluxos de col·laboració, implica una reducció considerable de la burocràcia, cosa que redunda en una major optimització global del procés BIM i en una millora dels resultats per a totes les parts. Això fa que les tècniques tradicionals de gestió de projectes quedin obsoletes, prenent protagonisme el Lean i l'Agile Project Management.

Per altra banda, el BIM requereix d'excel·lents competències socials i de comunicació interpersonal, ja que són indispensables en la complexa tasca de mantenir equips pluridisciplinaris cohesionats i informats. Per això en aquesta matèria es tracta el factor humà en el BIM.

Per últim, la matèria s'ocupa del desenvolupament del Pla d'Execució del BIM, que permet establir com es duran a terme els processos de gestió d'informació durant les diferents fases del projecte.

Amb tot, cal estar atent a les tendències que es donen a escala internacional, és vital per entendre el BIM en si mateix. En un context global, la influència del pensament d'altres països s'acaba notant d'una manera o altra en el mateix país. Això pot servir per anticipar reaccions als canvis que han de venir però també és molt útil a l'hora d'idear nous productes o serveis.

Aplicació Pràctica de l'Integrated Project Delivery
11 ECTS. 45 hores lectives.

Totes les matèries anteriors convergeixen en aquesta matèria transversal que s'ocupa del BIM des del punt de vista del cicle de vida de la construcció. Per a tal missió, s'organitza un taller multidisciplinari que ocupa bona part del curs, a través del qual els alumnes desenvoluparan un projecte real en equip, permetent que es posi en pràctica tot l'après en un entorn col·laboratiu. En aquest taller els alumnes aprendran a coordinar-se per a desenvolupar un projecte que parteix d'un enunciat amb solució oberta. És a dir, no només posaran en pràctica els coneixements instrumentals, sinó també els de caràcter humà, estratègic i operatiu, establint una nova manera de treballar més eficient i sostenible.

Aquesta activitat es divideix en dues parts: La primera s'ocupa de la conceptualització del projecte i del disseny de la solució general, mentre que la segona s'ocupa de definir constructivament el disseny, planificar l'obra i preparar el model per a la fase d'operacions i manteniment.

Part 1. Avantprojecte i Projecte Bàsic

Durant la primera part, cada equip definirà el concepte general de la solució i dissenyarà la solució que consideri més oportuna des del punt de vista multidisciplinari. El repte consisteix a avançar tots plegats en paral·lel, trobant la forma de contribuir en la solució general des de bon principi. En aquest sentit, dos dels agents que participen en els projectes són el Promotor i l'altre l'Operador final, els rols dels quals són assumits per a professors del màster. D'aquesta manera, els alumnes aprenen a negociar l'abast de l'encàrrec i la solució final amb el client, que en aquest taller es desdobla en qui inverteix i en qui explota la inversió. Des del punt de vista de l'especialització, aquesta activitat permet que els alumnes profunditzin en els àmbits que més els interessi de les sis disponibles: Edificació, Instal·lacions, Estructures, Obra Civil, Gestió d'Obra o Operacions i Manteniment.

Durant el desenvolupament del projecte, els alumnes seran tutoritzats i acompanyats a classe pels professors que els han impartit les matèries anteriors, ajudant-los a aplicar tot el que han après en un cas real.

Part 2. Projecte Constructiu i d'Operacions i Manteniment

Durant la segona part, allò après en la matèria BIM per a Pre-Construcció, Operacions i Manteniment, aplicarà en el context del projecte que s'ha iniciat en la primera part de l'Aplicació Pràctica de l'IPD, tot desenvolupant el Projecte Constructiu i d'Operacions i Manteniment d'una zona de l'equipament.

Com en el cas anterior, l'activitat es du a terme de forma multidisciplinària, de forma que cada alumne aplicarà el que ha après en el projecte des del punt de vista dels àmbits de coneixement en els que vulgui aprofondir. El seu treball serà tutoritzat i acompanyat per als mateixos professors amb qui han adquirit la formació instrumental.

BIM per a Pre-Construcció, Operacions i Manteniment
12 ECTS. 81 hores lectives.

L'ús del BIM per a pre-construcció i industrialització és un dels que més expectatives genera entre el sector. La promesa de grans estalvis en la fase d'execució s'ha mantingut durant anys i, de fet, va ser la que va motivar que els grans contractistes americans s'introduïssin aviat en aquest món.

No obstant, molts dels projectes no es desenvolupen des del punt de vista constructiu per manca de formació dels equips de redacció de projectes i de les oficines tècniques de contractistes i instal·ladors. Aquesta situació és incompatible amb l'enfoc de cicle de vida complert que actualment s'exigeix al BIM, doncs impedeix que els models puguin servir a una fase tan crítica com és la de construcció. Per això, aquesta matèria s'ocupa de dotar als alumnes de coneixements específics de modelat de la informació per a la construcció, incloent el maneig de software de disseny constructiu com ara Graphisoft ArchiCAD, Tekla Structures o Nemetschek Allplan, que l'alumne aprendra en funció dels àmbits de coneixement que vulgui desenvolupar.

D'aquesta manera s'aconsegueix que l'alumne pugui desenvolupar tant Projectes Constructius amb BIM, quelcom que cada cop es demanda més en les fases de redacció i d'execució del projecte.

Per altra banda, en l'entorn del BIM cada cop es parla més de com emprar la informació dels models per al Facility Management en general, especialment per a les activitats d'Operació i Manteniment, doncs dóna sentit a tot l'esforç que els altres agents fan durant les fases anteriors.

BIM com a Model de Negoci. Creació d'una Start-UP
11 ECTS. 45 hores lectives.

Aquesta matèria es divideix en dues parts. Una part teòrica-pràctica i una part pràctica:

Part 1: BIM com a model de Negoci

El BIM implica un canvi en el model de negoci en el qual s'aplica. Per tant, cal formar-se per ser capaç d'entendre les noves regles del joc en què es mou. No només canvia el producte que es lliura al client, sinó també els recursos necessaris i la forma amb què es contracten.

Per altra banda, el sector de la construcció està globalitzat. Això obre el camí a nous models de negoci possibles, però al seu torn representa un repte a l'hora d'interactuar en contextos i equips que, a banda, de multidisciplinaris, són multiculturals.

També cal conèixer com aconseguir comunicar el valor d'un producte al client, ja que d'aquesta habilitat depèn l'èxit de la majoria de projectes BIM. Abans de fer-ho, però, cal aprendre a entrevistar a un client, per tal de conèixer que és el que realment necessita i per a què està disposat a pagar.

Finalment, cal aprendre a com implementar innovació a escala d'organització i de projecte. Això implica aprendre a modificar tant les estructures organitzatives com els hàbits de relació humana i contractual.

Part 2: Pràctica BIM Startup

Amb aquesta pràctica final, el programa de Màster completa el procés formatiu. Es tracta que l'alumne trobi el seu propi camí professional alhora que aprèn a desenvolupar noves idees de negoci.

El BIM obre un ventall ampli de possibilitats en el qual cada un té l'oportunitat de desenvolupar els projectes en què se senti més còmode i capaç i pels que realment té talent. Es busca que l'alumne transformi els seus talents en fortaleses que donin resposta a necessitats reals del mercat i, d'aquesta manera, desenvolupi una actitud emprenedora que l'acompanyi tota la vida. Els professionals del present i del futur són els que aporten valor i innovació en el seu desenvolupament professional, sigui quin sigui el rol que ocupi.

Per altra banda, Innovar és essencial en el nou entorn que es planteja, ja que és l'única manera de seguir essent competitius a mesura que el BIM es vagi implantant, ja que es corre el risc que els serveis més comuns es copin de pressa. En canvi, si s'adquireixen metodologies d'innovació continua  és possible seguir aportant valor en un mercat que, per altra banda, és amplíssim i està ple d'oportunitats si se sap com aprofitar-les.

Per a aquesta raó, incorporem la metodologia Lean Startup al nostre programa per tal que els alumnes aprenguin a desenvolupar una Proposta de Valor per a un client real i desenvolupar un Prototip de servei o producte BIM per tal que un client real valori la idoneïtat de la proposta.

D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne desenvolupi la temàtica que més l'interessi al voltant del BIM, permetent-lo créixer més enllà de l'abast del propi programa.

Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
60 ECTS
(324 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:25/01/2019 Fi classes:11/01/2020Fi programa: 30/04/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs