UP

BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci

Màster Presencial.

Continguts

8a EDICIÓ
UPC School

Matèries

BIM per a Edificació
5 ECTS. 36 hores lectives.

L'edificació és, potser, l'àmbit d'aplicació del BIM més popular de tots. En aquesta matèria es tracten de forma transversal les principals estratègies de modelat de la informació en projectes d'edificació, tenint en compte les particularitats d'aquest tipus constructiu, així com els requeriments dels agents que hi intervenen.

Aquesta matèria es desenvolupa a través de diverses solucions de software, entre les que destaca Autodesk Revit Architecture, la qual és una de les eines de modelat d'edificació amb més implantació a escala internacional. Amb ella es poden crear models tridimensionals que tenen el potencial de contenir informació útil per a tots els agents de l'edificació, de tal forma que esdevinguin eines eficaces de coordinació multidisciplinar. Per altra banda, la plataforma BIM d'Autodesk Revit disposa d'aplicacions especialitzades en el disseny arquitectònic, d'estructures i d'instal·lacions, així com multitud d'eines perifèriques que treballen sobre els models que genera.

Un dels seus punts forts és la seva Interface gràfica de generació de components, que permet modelar ràpidament elements paramètrics sense haver de programar. L'altre és, sens dubte, la seva API de programació, que ha permès desenvolupar un software de programació visual, Dynamo, que està revolucionant el sector.

BIM per a Enginyeria
5 ECTS. 36 hores lectives.

Les empreses d'enginyeria més avançades han emprat sistemes de simulació tridimensional per a desenvolupar els seus dissenys. No obstant, no va ser fins que el BIM es va començar a implantar que aquest fenomen es va generalitzar. Actualment és difícil seguir sent competitiu si no s'és capaç d'oferir serveis d'enginyeria en entorns BIM, especialment, en els àmbits del disseny i càlcul d'instal·lacions i estructures.

En aquest sentit, ja no n'hi ha prou en desenvolupar bons projectes d'enginyeria, sinó que resulta crucial comprendre com es desenvolupen la resta de disciplines i, sobretot, treballar compassadament per a poder optimitzar el resultat global del projecte.

Aquesta matèria es desenvolupa a través de diverses solucions de software, entre les que destaca Autodesk Revit MEP i Autodesk Revit Structure. En aquest mòdul s'aprèn en profunditat l'ús d'un d'aquests softwares depenent de la especialització escollida per l'alumne.

BIM per a Obra Civil
5 ECTS. 36 hores lectives.

Els beneficis del BIM en el disseny i gestió de projectes d'obra civil, com ara obres lineals, ponts, moviments de terres, mines, etc. han trigat una mica més en arribar que en la resta dels sectors de la construcció. No obstant, la creixent demanda de professionals formats en aquesta nova metodologia ha motivat la inclusió de contingut específic per a ells en aquest programa.

Per altra banda, la interacció d'enginyers civils amb altres professionals del sector resulta beneficiosa per a ambdues parts, ja que poden aprendre els uns dels altes i, a més, és força comú veure projectes que integren obra civil, edificació i enginyeria.

Aquesta matèria es desenvolupa a través de diverses solucions de software, entre les que destaca Nemetschek Allplan.

BIM per a Pre-Construcció i Industrialització
5 ECTS. 36 hores lectives.

L'ús del BIM per a pre-construcció i industrialització és un dels que més expectatives genera entre el sector. La promesa de grans estalvis en la fase d'execució s'ha mantingut durant anys i, de fet, va ser la que va motivar que els grans contractistes americans s'introduïssin aviat en aquest món.

No obstant, molts dels projectes no es desenvolupen des del punt de vista constructiu per manca de formació dels equips de redacció de projectes i de les oficines tècniques de contractistes i instal·ladors. Aquesta situació és incompatible amb l'enfoc de cicle de vida complert que actualment s'exigeix al BIM, doncs impedeix que els models puguin servir a una fase tan crítica com és la de construcció. Per això, aquesta matèria s'ocupa de dotar als alumnes de coneixements específics de modelat de la informació per a la construcció, incloent el maneig de software de disseny constructiu com ara Graphisoft ArchiCAD, AECOsim Building o Tekla Structures, depenent de la especialització escollida per l'alumne.

BIM per a la Gestió de la Informació
5 ECTS. 36 hores lectives.

El modelat tridimensional és una competència molt important en la fase de disseny, doncs té un gran impacte en els usos més populars del BIM, com  ara la coordinació espacial i els amidaments. No obstant, la Gestió de la Informació juga un paper clau en molts altres, doncs de la seva correcta estructuració en depèn gran part del processos multidisciplinars, així com l'assoliment dels objectius marcats tant pels promotors com pels futurs gestors dels immobles que es projecten.

Per tant, l'objectiu d'aquesta matèria és la de dotar a l'alumne d'una àmplia formació en l'ús de tecnologies i metodologies per a desenvolupar un BIM de qualitat des del punt de vista del coneixement que ha d'emmagatzemar. Per tant, es tracta d'una matèria que es desenvolupa transversalment amb l'ús de les diferents eines de modelat i gestió que s'empren durant el curs. D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne adquireixi un criteri propi sobre el grau d'idoneïtat de les diferents eines vers aquesta disciplina alhora que serveix d'introducció a la matèria "Gestió automatitzada de la Informació".

Per altra banda, en l'entorn del BIM cada cop es parla més de com emprar la informació dels models per al Facility Management en general, especialment per les activitats d'Operació i Manteniment, doncs dóna sentit a tot l'esforç que els altres agents fan durant les fases anteriors.

Per aquesta raó, aquesta matèria és desenvolupa de forma transversal en la matèria d'Aplicació Pràctica del IPD, on apareix la figura del Facility Manager com un agent que estableix els seus propis requeriments als alumnes mentre interactua amb es durant el desenvolupament de les pràctiques.

Finalment, la matèria es tanca de forma monogràfica a través de la creació de models d'Operacions i Manteniment amb Nemetschek Allplan, on es dóna resposta a la pregunta que es fa el sector sobre com es poden emprar els models as-buld per a l'explotació de l'edifici infraestructura.

Gestió Automatitzada de la Informació
5 ECTS. 27 hores lectives.

De res no ens serveixen els models d'informació que es creen a través del BIM si no sabem explotar-ne el contingut i fer-ho de forma automatitzada, doncs la gran quantitat de dades que emmagatzemen així ho requereix.

Un clar exemple d'això és l'ús dels models com a suport per a la Planificació del Temps i la Gestió del Cost. Tradicionalment, aquesta operació s'ha desenvolupat com una activitat finalista, quan el projecte estava quasi del tot definit. Amb el BIM aquesta activitat canvia, ja que és possible vincular els models d'informació a simulacions del temps i el cost, per tal de fer un seguiment del seu comportament a mesura que avança el projecte o l'obra.

Això permet als agents prendre decisions molt més fonamentades que abans, especialment en les fases de redacció del projecte i de pre-construcció. També permet obtenir simulacions més fiables, ja que els amidaments es poden automatitzar en gran mesura i es manté la traçabilitat de les activitats que es planifiquen, es pressuposten o se certifiquen, respecte dels elements del model que les originen.

Per altra banda, aquesta disciplina també es desenvolupa de forma monogràfica a través de sessions dedicades a la programació aplicada a objectes, emprant Dynamo, Excel i GDL a través d'uns continguts que complementen l'après a la matèria de Gestió de la Informació des de l'òptica de l'automatització i l'optimització.

La Col·laboració en el BIM
5 ECTS. 27 hores lectives.

El BIM implica un canvi en les relacions entre les parts que participen en un projecte. Un cop entesos els fonaments teòrics de la col·laboració amb BIM, cal aprendre a com implementar-los. Això implica aprendre a modificar tant les estructures organitzatives com els hàbits de relació humana i contractual.

Per altra banda, les eines que faciliten la col·laboració entre les parts estan revolucionant la manera com  es gestionen els projectes i de passada la manera de treballar. Més transparència, periodicitat i eficiència en els fluxos de col·laboració implica una reducció considerable de la burocràcia, cosa que redunda en una major optimització global del procés BIM i en una millora dels resultats per a totes les parts. No obstant, això fa que les tècniques tradicionals de gestió de projectes quedin obsoletes, prenent protagonisme el Lean i l'Agile Project Management.

De la mateixa manera, BIM requereix d'excel·lents competències socials i de comunicació interpersonal, ja que són indispensables en la complexa tasca de mantenir equips pluridisciplinars cohesionats i informats. Per això en aquesta matèria es tracta i aprofundeix en el BIM Human Method o les implicacions que BIM té en la intel·ligència emocional i les relacions humanes.

BIM com a Model de Negoci
5 ECTS. 27 hores lectives.

El BIM implica un canvi en el model de negoci en el qual s'aplica. Per tant, cal formar-se per ser capaç d'entendre les noves regles del joc en què es mou. No només canvia el producte que es lliura al client, sinó també els recursos necessaris i la forma amb què es contracten. També cal conèixer com aconseguir comunicar el valor d'un producte al client, ja que d'aquesta habilitat depèn l'èxit de la majoria de projectes BIM. Abans de fer-ho, però, cal aprendre a entrevistar a un client, per tal de conèixer que és el que realment necessita i per què esta disposat a pagar.

El nou escenari del sector de la construcció està globalitzat. Això obre el camí a nous models de negoci possibles, però al seu torn representa un repte a l'hora d'interactuar en contextos i equips que, a banda, de multidisciplinaris, són multiculturals.

Finalment, estar atent a les tendències que es donen en el nivell internacional és vital per entendre el BIM en si mateix. En un context global, la influència del pensament d'altres països s'acaba notant d'una manera o altra en el propi país. Això pot servir per anticipar reaccions als canvis que han de venir però també és molt útil a l'hora d'idear.

Aplicació Pràctica de l'Integrated Project Delivery
10 ECTS. 54 hores lectives.

Totes les matèries anteriors convergeixen en aquesta matèria transversal que s'ocupa del BIM des del punt de vista del cicle de vida de la construcció. Per a tal missió, s'imparteixen diverses sessions monogràfiques, com ara la configuració d'un organigrama adequat, la gestió integrada d'un projecte, les operacions relacionades amb el format IFC, el control de qualitat, les tècniques de coordinació de models o l'ús i configuració d'un Common Data Enviroment.

Aquestes sessions s'acompanyen d'un taller multidisciplinar que ocupa bona part del curs, a través del qual els alumnes desenvoluparan un projecte real en equip, permetent que es posi en pràctica tot l'après en un entorn col·laboratiu. En aquest taller els alumnes aprendran a coordinar-se per a desenvolupar un projecte que parteix d'un enunciat amb solució oberta. És a dir, no només posaran en pràctica els coneixements instrumentals, sinó també els de caire humà, estratègic i operatiu, establint una nova manera de treballar més eficient i sostenible.

Durant aquesta activitat els alumnes aprofundiran en l'ús d'una de les eines que escullin per al desenvolupament de la seva disciplina al voltant de sis línies d'especialització:

  • Edificació: Revit Architecture per al Projecte Bàsic + ArchiCAD o Allplan per al Projecte Executiu-Constructiu. Coordinació de disciplines amb Navisworks, Tekla BIMSight i BIMSync.
  • Instal·lacions: Revit MEP per al Projecte Bàsic + AECOsim Building Desinger per al Projecte Executiu-Constructiu. Coordinació de disciplines amb Navisworks, Tekla BIMSight i BIMSync.
  • Estrcutures: Revit Structures per al Projecte Bàsic + Tekla Structure Desinger per al Projecte Executiu-Constructiu. Coordinació de disciplines amb Navisworks, Tekla BIMSight i BIMSync.
  • Obra Civil: Nemetscheck Allplan per al Projecte Bàsic + Tekla Structure Desinger per al Projecte Executiu-Constructiu. Coordinació de disciplines amb Navisworks, Tekla BIMSight i BIMSync.
  • Operacions i Manteniment: Desenvolupament de qualsevol especialització anterior en el projecte bàsic + integració dels models constructius i de projecte en un model d'operacions i manteniment amb Nemetscheck Allplan. Coordinació de disciplines amb Navisworks, Tekla BIMSight i BIMSync
  • Gestió 4D i 5D: Fonaments de modelat en qualsevol de les anteriors disciplines + Vico Office, TCQ i Navisworks per a la planificació, seguiment i control dels costos de projecte. Coordinació de disciplines amb Navisworks, Tekla BIMSight i BIMSync.

Pràctica BIM Start-UP
10 ECTS. 9 hores lectives.

Amb la pràctica final del programa de Màster es completa el procés formatiu basat en el Desenvolupament de Projectes i la Resolució de Problemes. Es tracta de que l'alumne trobi el seu propi camí professional alhora que aprèn a desenvolupar noves idees de negoci.

El BIM obre un ventall ampli de possibilitats en el qual cada un té l'oportunitat de desenvolupar els projectes en què se senti més còmode i capaç. Es busca que l'alumne transformi els seus talents en fortaleses que donin resposta a necessitats reals del mercat i, d'aquesta manera, desenvolupi una actitud emprenedora que l'acompanyi tota la vida. Els professionals del present i del futur són els que aporten valor i innovació en el seu desenvolupament professional, sigui quin sigui el rol que ocupi.

Per altra banda, Innovar és essencial en el nou entorn que ens planteja, ja que és la única manera de seguir essent competitius a mesura que el BIM es vagi implantant, ja que es corre el risc que els serveis més comuns es copin de presa. En canvi, si s'adquireixen metodologies d'innovació continua és possible seguir aportant valor en un mercat que, per altra banda, és amplíssim i està ple d'oportunitats si es sap com aprofitar-les.

Per a questa raó, incorporem la metodologia Lean Start-up al nostre programa per tal que els alumnes aprenguin a desenvolupar una Proposta de Valor per a un client real i desenvolupar un Prototip de servei o producte BIM per tal que un client real valori la idoneïtat de la proposta.

D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne desenvolupi la temàtica que més l'interessi al voltant del BIM, permetent-lo créixer més enllà de l'abast del propi programa.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
60 ECTS
(324 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:25/01/2019 Data de fi:11/01/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
8.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs