UP

Tecnologia i Gestió de l'Aigua (Online)

Màster Online.

Continguts

5a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Recursos Hídrics
4 ECTS. 40 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com vull que sigui el meu sistema de clavegueram en 10 anys
-Com dissenyo i dimensiono la meva xarxa de clavegueram
-Com asseguro la neteja de la meva xarxa de clavegueram
-Com minimitzo l'envelliment de la meva xarxa de clavegueram
-Com opero la meva xarxa de clavegueram en temps sec i en temps de pluja
-Com controlo i gestiono els abocaments a la meva xarxa de clavegueram
Aigua i Sostenibilitat
4 ECTS. 40 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com és la gestió del cicle de l'aigua
-Com és el marc regulador del cicle urbà de l'aigua
-Com gestiono els recursos hídrics
-Com realitzo la planificació hidrològica d'una conca
Captació i Tractament
7 ECTS. 70 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com assimilo aigua i desenvolupament sostenible (impacte ambiental, canvi global, empremtes)
-Com implantar l'eficiència energètica en les meves instal·lacions d'aigua
-Com asseguro la seguretat i la salut en les meves instal·lacions i infraestructures d'aigua
-El trinomi aigua, energia i alimentació

Xarxes de Distribució
7 ECTS. 70 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com pre-dissenyo la meva xarxa de proveïment
-Com dimensiono els elements de la meva xarxa de proveïment
-Com incorporo la gestió del risc del servei en l'execució de la planificació
-Com opero la meva xarxa de proveïment
-Com optimitzo la vida útil dels elements de la meva xarxa
-Com asseguro l'eficiència de la meva xarxa de proveïment
-Com trec partit de les noves tecnologies i gestiono la informació de la meva xarxa
Drenatge Urbà
7 ECTS. 70 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com aprofito els meus recursos subterranis
-Com realitzo la captació i tractament de les meves aigües superficials
-Com dissenyo els tractaments amb membranes
-Com opero la meva planta de tractament d'aigua
-Com gestiono l meva planta de tractament d'aigua
-Com optimitzo els meus recursos amb una gestió conjunta d'aigües superficials i aigües subterrànies
-Com asseguro la qualitat de l'aigua de consum
Depuració Urbana
7 ECTS. 70 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Com dissenyo el tractament d'una depuradora
-Com dimensiono la línia d'aigua de la meva depuradora
-Com opero la meva depuradora en condicions normals
-Com opero la meva depuradora en condicions extraordinàries
-Com gestiono els meus actius de depuració
-Com reciclo l'aigua de la meva depuradora
-Com modernitzo la meva depuradora
Globalització, Estratègia i Innovació
5 ECTS. 50 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen a través dels següents temes:

- Coneixement, globalització i generació de valor
- L'anàlisi de l'empresa (intern i extern)
- Direcció estratègica i la seva formulació
- Estratègies d'innovació
- Implementant i mesurant els resultats d'innovació
Direcció d' Empreses i Gestió del Talent
5 ECTS. 50 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

- Gestió del talent
- Les organitzacions i la seva transformació
- Gestió de projectes
- Qualitat en la direcció d'empreses
- Cas de negoci sobre Aguas Andinas
Finances
4 ECTS. 40 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Balanç de situació
-Compte de resultats
-Anàlisi de flux d'efectius
-Anàlisi de rendibilitat de l'empresa
Màrqueting i Clients
4 ECTS. 40 hores lectives. 1er any
Els continguts es desenvolupen mitjançant els següents casos d'estudi:

-Màrqueting estratègic i operatiu
-Cicle comercial
-Atenció al client
-Preu de l'aigua i models tarifaris
Projecte Final
6 ECTS. 60 hores lectives. 1er any
Desenvolupament del treball final de màster a través d'una memòria que ha de contenir els següents apartats:

- Resum executiu amb les principals idees i conclusions
- Plantejament del problema a abordar
- Descripció de la metodologia
- Desenvolupament del projecte
- Conclusions i recomanacions
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 247 97 35

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
60 ECTS
(600 hores lectives)

Import de la matrícula:
Contacta'ns

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs