UP

Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering

Màster Presencial.

Continguts

6a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Projecte final de màster
13 ECTS. 6 hores lectives.
Prevenció i seguretat en cas d'incendi
8 ECTS. 57 hores lectives.

Introducció
- Regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de Catalunya
- La Llei de prevenció i seguretat en cas d'incendi a les activitats, establiments, edificis i infraestructures

Conceptes bàsics
- Interpretació de Plànols
- Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i els materials que les formen
- Hidràulica bàsica
- El risc d'incendi. Concepte de la càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi
- Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació. Certificats d'assaig. Marcatge CE dels productes de la construcció

Protecció passiva
- Protecció estructural i sectorització
- Intumescències. Panells resistents al foc. Morters

Protecció activa
- El Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
- Les instal·lacions de protecció contra incendis (sistemes automàtics de detecció, sistemes manuals d'alarma d'incendis, abastament d'aigua contra incendis, hidrants, extintors d'incendis, boques d'incendi equipades, columna seca, ruixadors d'aigua, aigua nebulitzada, escuma física, extinció per agents gasosos, sistemes de control de temperatura i evacuació de fums d'incendi). Identificació, components i funcionament. Condicions d'ús i manteniment

Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència

Els procediments administratius en l'edificació
- La Llei d'ordenació de l'edificació
- Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats

Reglamentacions
- El Codi tècnic de l'edificació (CTE). Documents bàsics de seguretat en cas d'incendi (DB SI) i seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA)
- El Reglament de Seguretat contra incendis als establiments industrials (RSCIEI)
- L'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona
- Reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al Codi Tècnic de l'Edificació. Períodes de vigència

Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració

Aquesta matèria desenvolupa el programa de preparació oficial per a l'examen de Certificació tècnica de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi de Nivell Bàsic, expedit per l'ISPC, que permet tramitar l'habilitació com a tècnic/a de nivell bàsic en entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció de incendis (Llei 3/2010, de 18 de febrer i Ordre INT / 22/2013, d'1 de febrer).

Sistemes constructius i instal·lacions
4 ECTS. 25 hores lectives.
Bases de l'anàlisi i el disseny de les estructures
- Resistència de materials. Estructures de barres. Estat límit últim i estat límit de servei
- Estructures metàl·liques. Dimensionament de bigues a flexió. Vinclament de barres. Inestabilitats. Unions
- Formigó armat. Materials. Càlcul de les armadures. Detalls constructius

Tipologies estructurals i sistemes constructius
- Tipologies estructurals emprades habitualment segons el tipus d'edifici i els materials: edificis residencials i d'oficines, magatzems i establiments industrials, grans superfícies comercials, EGA

- Interpretació de plànols. Exercicis i exemples pràctics

Instal·lacions als edificis
- Instal·lacions i xarxes bàsiques: elèctriques BT, climatització, aigua i ACS, gas i comunicacions. Instal·lacions PCI: detecció, alarma i extinció
- Exemples pràctics d'identificació de les instal·lacions de climatització, subministrament d'energia i PCI

Comportament termo-mecànic dels materials estructurals
- L'acció tèrmica del foc sobre els materials. Les dilatacions tèrmiques a altes temperatures
- Comportament de les estructures de formigó. Comportament de les estructures d'acer

Fonaments de dinàmica del foc
2 ECTS. 14 hores lectives.
Introducció. Aspectes fonamentals de la combustió
- Fisicoquímica de la combustió en un incendi
- Flames de difusió i flames de premescla
- Incendis amb flama, sense flama i combustió explosiva
- Equacions de conservació i mecanismes de transferència de calor

Dinàmica del foc
- La ignició en líquids i en sòlids
- La propagació de la flama
- Velocitat de combustió
- Característiques dels plomalls d'incendi

Dinàmica del foc en incendis forestals
- Introducció a l'estudi dels incendis forestals
- La combustió en incendis forestals
- Mecanismes de transferència de calor
- Característiques físiques

L'extinció: mecanismes i agents
- Mecanismes bàsics d'extinció
- L'aigua i les escumes
- Els gasos inerts
- El pols química

Resistència al foc de les estructures
3 ECTS. 25 hores lectives.
Accions mecàniques i tèrmiques sobre les estructures en situació d'incendi
- El mètode semiprobabilístic basat en els coeficients de seguretat i els coeficients de simultaneïtat. Càrregues de càlcul sobre l'estructura. El temps equivalent. Eurocodi-1 UNE-EN 1991-1-2/ CTE DB SE AE i DB SI.
- Resolució general del problema tèrmic. Equacions de govern; conducció, convecció i radiació. Plantejament del problema mitjançant el mètode dels elements finits. Utilització del programari

Tecnologia de la protecció passiva
- Aplicació dels recobriments de morter projectat i de plaques. Les pintures intumescents. Tècniques d'execució i control de la protecció passiva. Càlculs senzills utilitzant el criteri de limitació de la temperatura
- Exemples d'aplicació amb productes comercials i valoracions econòmiques

Verificació de la resposta estructural enfront d'un incendi
- Estructures de formigó armat i pretensat. Solucions tabulades mitjançant l'ús del coeficient de sobredimensionament. Bigues, pilars i forjats convencionals. El mètode de la isoterma de 500°C. Spalling o eclosió del formigó. Utilització del programari. Normes: Eurocodi-2 / CTE DB SI-6 Annex C/ EHE Annex6
- Estructures d'acer. Concepte de la temperatura crítica. Tractament general de les inestabilitats en situació d'incendi. Utilització del programari. Normes: Eurocodi-3 / CTE DB SI-6 Annex D/ EAE Capítol XII
- Estructures mixtes acer-formigó. Solucions tabulades en bigues i pilars mixtes. Cas particular de les lloses mixtes. Norma: Eurocodi-4
- Estructures de fusta. Mètode de la secció reduïda. Velocitat de carbonització. Unions. Normes: Eurocodi 5 / CTE DB SI-6 Annex E
- Estructures d'obra de fàbrica. Solucions tabulades. Criteris resistents i d'aïllament tèrmic a la sectorització. Normes: Eurocodi-6 / CTE DB SI-6 Annex F

Simulació computacional d'incendis
4 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció a la modelització d'incendis en compartiments. Dinàmica del foc en compartiments
- Fases de l'incendi confinat
- Dinàmica de fluids en moviment. Stackeffect
- Pla neutre i ventilació natural, equacions físiques i correlacions
- Càlculs per a casos estratificats (pre-flashover) i sense estratificació (post-flashover)
- Càlcul de la temperatura de la capa de fums, corbes de creixement de foc i el temps per flashover

Models de dues zones
- Equacions de conservació del model de dues zones
- Modelització de la transferència de calor
- Pràctiques de modelització amb els simuladors CFAST i OZONE

Modelització avançada. Turbulència i models de camp (FDS)
- Turbulència, naturalesa, efectes i implicacions
- Estratègies de simulació de la turbulència
- Fonaments de mecànica de fluids computacional
(Computational Fluid Dynamics - CFD)
- Equacions fonamentals i mallat
- Introducció al simulador FDS

Introducció a la modelització en incendis forestals
- Models d'incendis forestals: sistema físic, enfocaments matemàtics i variables de sortida
- Simuladors d'incendis, operatius i de recerca

El disseny basat en prestacions (Performance Based Design, PBD) i l'ús de la modelització avançada
- Bases i etapes del PBD
- Guies d'aplicació del PBD existents a nivell internacional
- Cas pràctic d'aplicació mitjançant l'ús del simulador FDS

Casos pràctics. Noves tecnologies i disseny prestacional
4 ECTS. 33 hores lectives.
L'excepcionalitat al compliment reglamentari
- Objectius i requisits bàsics
- Requisits funcionals o prestacionals
- Aplicacions a projecte
- Exemples pràctics i visites a establiments

El disseny basat en prestacions (PBD)
- Disseny PDB i normatives prescriptives
- Metodologia del PDB: criteris, escenaris, incendis de disseny, desenvolupament i avaluació de dissenys de prova
- Enfocaments típics del PDB: moviment de persones, moviment de fums, anàlisis estructural
- Mesures addicionals i manteniment
- Validació i verificació
- Fonts d'informació a nivell internacional
- Exercicis d'aplicació pràctica

La visió des del món de les asseguradores

Anàlisi i simulació d'evacuació de persones

El fenomen de la propagació del foc per façana

Noves tecnologies
- Noves tecnologies de sistemes de protecció contra incendis
-Enfocament prestacional dels sistemes de control de fums
- Sistemes d'extinció per aplicacions especials
- Casos pràctics

Seguretat industrial i enginyeria legal
3 ECTS. 20 hores lectives.
Àmbit legal i responsabilitats
- Introducció a la normativa
- Tipus de disposicions legals. Administració i procediments administratius
- Responsabilitat Civil. Responsabilitat Administrativa. Responsabilitat Penal

Seguretat
- Seguretat de producte. Marcatge CE
- Seguretat de màquines (RD 1644/2008)
- Seguretat d'utilització d'equips de treball (RD 1215/1997)

Instal·lacions i energia
- Aparells elevadors (RAE i RD 88/2013 AEM-1)
- Baixa tensió (REBT) i alta tensió (RLAT i RAT)
- Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
- Prevenció de la legionel·losi
- Instal·lacions frigorífiques (RSIF)
- Equips a pressió (REP)
- Subministrament d'aigua (HS4 del CTE)
- Reglament d'emmagatzematge de productes químics (RD 379/2001)
- Instal·lacions petrolíferes (RD2085 / 1994)
- Instal·lacions de gas (RD 919/2006)

Medi ambient i activitats
- Llei de prevenció i control ambiental. Aplicació a Catalunya i afectació municipal
- Llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes
- Regulació administrativa d'espectacles públics i activitats recreatives
- Llicència urbanística

Urbanisme, construcció i rehabilitació
- Planejament urbanístic.
Llei d'ordenació de l'edificació 38/1999
- Codi Tècnic de l'Edificació. Accessibilitat

Peritatges judicials i forenses
- Organització judicial. Els que poden ser perits. Control d'imparcialitat dels perits: el rebuig i l'abstenció i la recusació. El dictamen pericial
- Criteris generals per a l'elaboració d'informes i dictàmens pericials (UNE 197001)
- Casos pràctics

Tècnic en elaboració de PAUs
7 ECTS. 46 hores lectives.
Introducció bàsica a la protecció civil
- La Protecció Civil a Catalunya:
Què és? objectius i organització
- Actuacions de la Protecció Civil a Catalunya
- Estratègia actual i futura

La Prevenció i Planificació de riscos greus a Catalunya
- Introducció a l'anàlisi i coneixement del risc. Classificació dels riscos greus
- Principis de la planificació d'emergències. Plans d'emergència vigents a Catalunya
- La implantació dels plans d'emergència

La gestió de les emergències
- Paràmetres que condicionen la gestió de les emergències
- Centres d'emergències de Protecció Civil: CECAT, Telèfon únic d'emergències 112
- Informació a la població
- Funcions dels diferents cossos durant les emergències: Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
- Funcions de la protecció civil municipal durant les emergències

Tecnologies de suport a la Protecció Civil. Xarxa d'alarmes i avisos a la població

Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d'Autoprotecció
- Normes bàsiques d'autoprotecció: L'Estatut de Catalunya i la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya. El Reial Decret 393/07 (Norma bàsica d'autoprotecció). El Decret d'autoprotecció de la Generalitat de Catalunya
- Plataforma de registre dels PAUs i signatura electrònica
- Normes tècniques d'autoprotecció: Codi Tècnic de l'Edificació, Normativa específica de seguretat contra incendis i relativa a espectacles i activitats recreatives. Normativa d'altres activitats: centres comercials i altres

Els PAUs: pautes bàsiques per a la seva elaboració i implantació
- Introducció bàsica a la redacció d'un PAU. Descripció d'activitats i centres d'interès per a la Protecció Civil Local. Continguts mínims d'un PAU
- Anàlisi del risc: riscos interns i externs que poden afectar una instal·lació, anàlisi segons el tipus de risc associat (espectacles, activitats recreatives, centres comercials, pirotècnia, riscos naturals, riscos de la societat)
- Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció d'un PAU: mitjans materials, humans, dispositius de vigilància, dispositius sanitaris, primers auxilis, mesures correctores i plànols
- Estructura organitzativa d'un PAU: fases i criteris d'activació, equips d'emergència, accions a realitzar
- Implantació, manteniment i actualització d'un PAU
- Casos pràctics
- Projecte d'avaluació continuada: elaboració d'un PAU

Anàlisi de risc
5 ECTS. 45 hores lectives.
Riscos Tecnològics
- Prevalença dels accidents greus, concepte de risc i tolerabilitat del mateix
- Terme font
- Càlcul dels efectes derivats dels accidents: incendis, explosions, BLEVE, dispersió de substàncies tòxiques
- Vulnerabilitat

Risc d'incendi i explosió
- Resum del mètode
- Guia completa de l'índex d'incendi i explosió
- Presentació d'exemples de càlcul

Normativa Seveso III
- Antecedents i guies de referència
- Anàlisi detallada de la Directiva 2012/18 / UE
- Presentació d'exemples de càlcul per determinar l'afectació

Anàlisi quantitativa del risc (ACR)
- Introducció i presentació d'un cas exemple
- Identificació de perills
- Successos iniciadors: genèrics, específics. Casos de fallada. Escalat
- Estimació de freqüències dels successos iniciadors: arbres de fallades
- Successos facilitadors o modificadors: salvaguardes tecnològiques, condicions de contorn, etc.
- Càlcul de la freqüència d'esdeveniments finals: arbres de successos
- Simulació dels diferents fenòmens possibles durant un accident
- Risc i els seus tipus: individual, social, agregat

Riscos Naturals
- Riscos meteorològics: vents, sequeres, inundacions, nevades, incendis forestals
- Riscos geològics / geomorfològics: sísmic, volcànic, moviments de vessant i subsidències, allaus

Conseller de seguretat
4 ECTS. 30 hores lectives.
Aquesta matèria aporta una visió global de l'exercici professional com a conseller/a de seguretat en el transport de mercaderies perilloses (ADR).

Introducció seguretat en transport
- El transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses
- El paper de l'ONU. Reglaments vigents

Naturalesa dels perills i classificació de les mercaderies perilloses
- Elements d'identificació de les matèries perilloses
- Classificació segons perillositat (classes de perill). Principals característiques

Expedicions
- Participants en qualsevol operació amb mercaderies perilloses
- Pla de protecció de mercaderies perilloses d'alt risc (MPAR)
- Túnels i xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses (XIMP). Restriccions a la circulació. Exempcions. Successos notificables

Tipus d'embalatges autoritzats
- Homologació. Senyalització d'embalums i sobreembalatges
- Criteris en la utilització d'envasos, embalatges i cisternes. Adequació dels mateixos
- Etiquetatge de vehicles i unitats de transport

Utilització de vehicles en el transport de mercaderies perilloses
- Requisits, identificació. Documentació en el transport de mercaderies perilloses
- Equipament a bord, tripulació i equips

Pla Especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (TRANSCAT)
- Característiques generals del risc en la fase de transport. Classificació accidents
- Consideració en els Plans d'autoprotecció

Matèries Perilloses i Atmosferes Explosives (HAZMAT-ATEX)
3 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció bàsica a les matèries perilloses Hazmat (Hazardous Materials)

Risc Químic
- Definició de risc químic i de matèries perilloses segons diferents fonts
- Localització de les matèries perilloses i tipologies de perill més acceptades
- Visió general de la legislació que regula els materials perillosos a tot el món
- Introducció als sistemes de classificació de materials perillosos
- Presentació del Global Harmonized System (GHS)
- Similituds i diferències del GHS amb el sistema de classificació CLP (Classification Labelling and Packaging)
- Risc químic: salut humana i medi ambient
- Resposta a incidents amb materials perillosos

Risc Biològic
- Classificació dels agents biològics segons la seva naturalesa i segons el risc
- Identificació i avaluació dels riscos biològics
- Mesures de prevenció
- Nivells de contenció biològica i mesurament dels agents biològics
- Transport de substàncies infeccioses i gestió de residus
- Pandèmies

Risc Radiològic
- El cicle del combustible nuclear i la indústria nuclear
- Les instal·lacions nuclears i les instal·lacions radioactives. Classificació segons el Reial Decret 1836/1999
- La classificació de les fonts radioactives de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica
- El transport de matèries radioactives: tipus i categories d'embalums, fluxos i fitxes d'intervenció específiques per a materials radioactius
- Accidents nuclears i radiològics en el passat
- Càlculs bàsics en la protecció radiològica

Atmosferes Explosives (ATEX)
- Reglamentació ATEX
- Conceptes generals en atmosferes explosives
- Les directives 1999/92 / CE i 94/9 / CE
- La classificació de zones
- Modes de protecció per a equips elèctrics en atmosferes explosives formades per gasos / vapors inflamables
- Modes de protecció per a equips elèctrics en atmosferes explosives formades per pols combustible
- Normes d'instal·lació, intervenció i manteniment en zones ATEX
- Els marcats Ex imposats per la Directiva 94/9 / CE

Estabilitat tèrmica
- Conceptes de l'estabilitat tèrmica
- Autoescalfament de dipòsits de pols
- Assajos d'estabilitat tèrmica
- Exemples d'incidents reals

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Sessions informatives
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
60 ECTS
(351 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:19/10/2018 Fi classes:13/07/2019Fi programa: 04/10/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs