UP

Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering

Màster Presencial.

Continguts

6a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Prevenció i seguretat en cas d'incendi
8 ECTS. 57 hores lectives.

Introducció
- Regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments.
- Normativa de prevenció i seguretat en cas d'incendi a les activitats, establiments, edificis i infraestructures.

Conceptes bàsics
- Construcció i estructures edificatòries.
- Hidràulica bàsica.
- El risc d'incendi. Concepte i càlcul de la càrrega de foc.
- Conceptes de reacció i resistència al foc. Classificació. Certificats d'assaig. Marcatge CE dels productes de la construcció.

Protecció passiva
- Protecció estructural i sectorització.
- Intumescències. Panells resistents al foc. Morters.

Protecció activa
- Les instal·lacions de protecció contra incendis (sistemes automàtics de detecció, sistemes manuals d'alarma d'incendis, abastament d'aigua contra incendis, hidrants, extintors d'incendis, boques d'incendi equipades, columna seca, ruixadors d'aigua, aigua nebulitzada, escuma física, extinció per agents gasosos, sistemes de control de temperatura i evacuació de fums d'incendi). Identificació, components i funcionament. Condicions d'ús i manteniment.
- Exemples: NFPA, Euronormes, RIPCI.

Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència

Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats

Reglamentacions. Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració


Aquesta matèria desenvolupa el programa de preparació oficial per a l'examen de Certificació tècnica de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi de Nivell Bàsic, expedit per l'ISPC, que permet tramitar l'habilitació com a tècnic/a de nivell bàsic en entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció de incendis (Llei 3/2010, de 18 de febrer i Ordre INT / 22/2013, d'1 de febrer).

Sistemes constructius i instal·lacions
4 ECTS. 25 hores lectives.
Bases de l'anàlisi i el disseny de les estructures
- Resistència de materials. Estructures de barres. Estat límit últim i estat límit de servei.
- Estructures metàl·liques. 
- Formigó armat. 

Tipologies estructurals i sistemes constructius
- Tipologies estructurals emprades habitualment segons el tipus d'edifici i els materials: edificis residencials i d'oficines, magatzems i establiments industrials, grans superfícies comercials, EGA. Exercicis i exemples pràctics.

Instal·lacions als edificis
- Instal·lacions i xarxes bàsiques: elèctriques BT, climatització, aigua i ACS, gas i comunicacions. Instal·lacions PCI: detecció, alarma i extinció.
- Exemples pràctics d'identificació de les instal·lacions de climatització, subministrament d'energia i PCI.

Comportament termo-mecànic dels materials estructurals

Fonaments de dinàmica del foc
2 ECTS. 14 hores lectives.
Introducció. Aspectes fonamentals de la combustió
- Fisicoquímica de la combustió en un incendi
- Flames de difusió i flames de premescla
- Incendis amb flama, sense flama i combustió explosiva
- Equacions de conservació i mecanismes de transferència de calor

Dinàmica del foc
- La ignició en líquids i en sòlids.La propagació de la flama.
- Velocitat de combustió. Característiques dels plomalls d'incendi.

Dinàmica del foc en incendis forestals

L'extinció: mecanismes i agents

Resistència al foc de les estructures
3 ECTS. 25 hores lectives.
Accions mecàniques i tèrmiques sobre les estructures en situació d'incendi
- El mètode semiprobabilístic basat en els coeficients de seguretat i els coeficients de simultaneïtat. Càrregues de càlcul sobre l'estructura. Normes Eurocodi-1 UNE-EN 1991-1-2/ CTE DB SE AE i DB SI.
- Resolució general del problema tèrmic. Equacions de govern; conducció, convecció i radiació. 

Tecnologia de la protecció passiva
- Aplicació dels recobriments de morter projectat i de plaques. Les pintures intumescents. Tècniques d'execució i control de la protecció passiva. Càlculs senzills utilitzant el criteri de limitació de la temperatura.
- Exemples d'aplicació amb productes comercials i valoracions econòmiques.

Verificació de la resposta estructural enfront d'un incendi
- Estructures de formigó armat i pretensat. Solucions tabulades mitjançant l'ús del coeficient de sobredimensionament. Bigues, pilars i forjats convencionals. El mètode de la isoterma de 500°C. Spalling o eclosió del formigó. Utilització del programari.
- Estructures d'acer. Concepte de la temperatura crítica. Tractament general de les inestabilitats en situació d'incendi. Utilització del software.
- Estructures mixtes acer-formigó. Solucions tabulades en bigues i pilars mixtes. Cas particular de les lloses mixtes. 
- Estructures de fusta. Mètode de la secció reduïda. Velocitat de carbonització. Unions. 
- Estructures d'obra de fàbrica. Solucions tabulades. Criteris resistents i d'aïllament tèrmic a la sectorització. 

Simulació computacional d'incendis
4 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció a la modelització d'incendis en compartiments. Dinàmica del foc en compartiments
- Fases de l'incendi confinat.
- Dinàmica de fluids en moviment. Stackeffect.
- Pla neutre i ventilació natural, equacions físiques i correlacions.
- Càlculs per a casos estratificats (pre-flashover) i sense estratificació (post-flashover).
- Càlcul de la temperatura de la capa de fums, corbes de creixement de foc i el temps per flashover.

Models de dues zones
- Equacions de conservació del model de dues zones.
- Modelització de la transferència de calor.
- Pràctiques de modelització amb els simuladors CFAST i OZONE.

Modelització avançada. Turbulència i models de camp (FDS)
- Turbulència, naturalesa, efectes i implicacions.
- Estratègies de simulació de la turbulència.
- Fonaments de mecànica de fluids computacional (Computational Fluid Dynamics - CFD).
- Equacions fonamentals i mallat.
- Introducció al simulador Fire Dynamics Simulator (FDS).

Introducció a la modelització en incendis forestals
- Models d'incendis forestals: sistema físic, enfocaments matemàtics i variables de sortida.
- Simuladors d'incendis, operatius i d'investigació.

El disseny basat en prestacions (Performance Based Design, PBD) i l'ús de la modelització avançada
- Bases i etapes del PBD.
- Guies d'aplicació del PBD existents a nivell internacional.
- Cas pràctic d'aplicació mitjançant l'ús del simulador FDS.

Casos pràctics. Noves tecnologies i disseny prestacional
4 ECTS. 33 hores lectives.
L'excepcionalitat al compliment reglamentari
- Objectius i requisits bàsics.
- Requisits funcionals o prestacionals.
- Aplicacions a projecte.
- Exemples pràctics i visites a establiments.

El disseny basat en prestacions (PBD)
- Disseny PDB i normatives prescriptives.
- Metodologia del PDB: criteris, escenaris, incendis de disseny, desenvolupament i avaluació de dissenys de prova.
- Enfocaments típics del PDB: moviment de persones, moviment de fums, anàlisis estructural.
- Mesures addicionals i manteniment.
- Validació i verificació.
- Fonts d'informació a nivell internacional.
- Exercicis d'aplicació pràctica.

La visió des del món de les asseguradores

Anàlisi i simulació d'evacuació de persones

El fenomen de la propagació del foc per façana

Noves tecnologies
- Noves tecnologies de sistemes de protecció contra incendis.
- Enfocament prestacional dels sistemes de control de fums.
- Sistemes d'extinció per aplicacions especials.
- Casos pràctics.

Seguretat industrial i enginyeria legal
3 ECTS. 20 hores lectives.
Àmbit legal i responsabilitats

Seguretat

Instal·lacions i energia

Medi ambient i activitats

Urbanisme, construcció i rehabilitació

Peritatges judicials i forenses

Tècnic en elaboració de PAUs
7 ECTS. 47 hores lectives.
Introducció bàsica a la protecció civil

La Prevenció i Planificació de riscos greus a Catalunya

La gestió de les emergències

Tecnologies de suport a la Protecció Civil. Xarxa d'alarmes i avisos a la població

Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d'Autoprotecció

Els PAUs: pautes bàsiques per a la seva elaboració i implantació
- Introducció bàsica a la redacció d'un PAU. Descripció d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil Local. Continguts mínims d'un PAU.
- Anàlisi del risc: riscos interns i externs que poden afectar una instal·lació, anàlisi segons el tipus de risc associat (espectacles, activitats recreatives, centres comercials, pirotècnia, riscos naturals, riscos de la societat).
- Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció d'un PAU: mitjans materials, humans, dispositius de vigilància, dispositius sanitaris, primers auxilis, mesures correctores i plànols.
- Estructura organitzativa d'un PAU: fases i criteris d'activació, equips d'emergència, accions a realitzar.
- Implantació, manteniment i actualització d'un PAU.
- Casos pràctics.
- Projecte d'avaluació continuada: elaboració d'un PAU.

Anàlisi de risc
5 ECTS. 50 hores lectives.
Riscos Tecnològics
- Prevalença dels accidents greus, concepte de risc i tolerabilitat del mateix.
- Terme font.
- Càlcul dels efectes derivats dels accidents: incendis, explosions, BLEVE, dispersió de substàncies tòxiques.
- Vulnerabilitat.

Risc d'incendi i explosió
- Resum del mètode.
- Guia completa de l'índex d'incendi i explosió.
- Presentació d'exemples de càlcul.

Normativa Seveso III
- Antecedents i guies de referència.
- Anàlisi detallada de la Directiva 2012/18 / UE.
- Presentació d'exemples de càlcul per determinar l'afectació.

Anàlisi quantitativa del risc (ACR)
- Introducció i presentació d'un cas exemple.
- Identificació de perills.
- Successos iniciadors: genèrics, específics. Casos de fallada. Escalat.
- Estimació de freqüències dels successos iniciadors: arbres de fallades.
- Successos facilitadors o modificadors: salvaguardes tecnològiques, condicions de contorn, etc.
- Càlcul de la freqüència d'esdeveniments finals: arbres de successos.
- Simulació dels diferents fenòmens possibles durant un accident.
- Risc i els seus tipus: individual, social, agregat.

Riscos Naturals
- Riscos meteorològics: vents, sequeres, inundacions, nevades, incendis forestals.
- Riscos geològics / geomorfològics: sísmic, volcànic, moviments de vessant i subsidències, allaus.

Conseller de seguretat
4 ECTS. 30 hores lectives.
Aquesta matèria aporta una visió global de l'exercici professional com a conseller/a de seguretat en el transport de mercaderies perilloses (ADR).

Introducció a la seguretat en el transport
- El transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses.
- El paper de l'ONU. Reglaments vigents.

Naturalesa dels perills i classificació de les mercaderies perilloses
- Elements d'identificació de les matèries perilloses.
- Classificació segons perillositat (classes de perill). Principals característiques.

Expedicions
- Participants en qualsevol operació amb mercaderies perilloses.
- Pla de protecció de mercaderies perilloses d'alt risc (MPAR).
- Túnels i xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses (XIMP). Restriccions a la circulació. Exempcions. Successos notificables.

Tipus d'embalatges autoritzats
- Homologació. Senyalització d'embalums i sobreembalatges.
- Criteris en la utilització d'envasos, embalatges i cisternes. Adequació dels mateixos.
- Etiquetatge de vehicles i unitats de transport

Utilització de vehicles en el transport de mercaderies perilloses
- Requisits, identificació. Documentació en el transport de mercaderies perilloses.
- Equipament a bord, tripulació i equips.

Pla Especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril 

Matèries Perilloses i Atmosferes Explosives (HAZMAT-ATEX)
3 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció bàsica a les matèries perilloses

Risc Químic
- Definició de risc químic i de matèries perilloses segons diferents fonts.
- Localització de les matèries perilloses i tipologies de perill més acceptades.
- Visió general de la legislació que regula els materials perillosos a tot el món.
- Introducció als sistemes de classificació de materials perillosos.
- Presentació del Global Harmonized System (GHS).
- Similituds i diferències del GHS amb el sistema de classificació CLP (Classification Labelling and Packaging).
- Risc químic: salut humana i medi ambient.

Risc Biològic
- Classificació dels agents biològics segons la seva naturalesa i segons el risc.
- Identificació i avaluació dels riscos biològics.
- Mesures de prevenció.
- Nivells de contenció biològica i mesurament dels agents biològics.
- Transport de substàncies infeccioses i gestió de residus.
- Pandèmies.

Risc Radiològic
- El cicle del combustible nuclear i la indústria nuclear.
- Les instal·lacions nuclears i les instal·lacions radioactives. 
- La classificació de les fonts radioactives de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica.
- El transport de matèries radioactives: tipus i categories d'embalums, fluxos i fitxes d'intervenció específiques per a materials radioactius.
- Accidents nuclears i radiològics en el passat.
- Càlculs bàsics en la protecció radiològica.

Atmosferes Explosives (ATEX)
- Conceptes sobre atmosferes explosives: gasos/vapors/boires inflamables i pols/partícules combustibles.
- Les Directives europees 1999/92/CE i 2014/34/EU. Relació de ATEX amb prevenció de riscos laborals i Directiva de Máquines (Marcat CE).
- La classificació de zones. Fonaments i metologies.
- Estándards internacionals: Sèries IEC EN 60079 i ISO/IEC 80079. 
- Tècniques de prevenció i protecció contra atmosferes explosives.
- Maneres de protecció Ex per equips elèctrics i no elèctrics.
- Marcat d'equips: Marcat ATEX europeu i marcat internacional IECEx.
- Normes d'instal·lació, manteniment i reparació d'equips Ex.

Estabilitat tèrmica
- Conceptes de l'estabilitat tèrmica.
- Autoescalfament de dipòsits de pols.
- Assajos d'estabilitat tèrmica.
- Exemples d'incidents reals.

Projecte final de màster
13 ECTS. 6 hores lectives.
Treball final de Programa - Projecte d'Aplicació Professional
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
60 ECTS
(357 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:19/10/2018 Fi classes:13/07/2019Fi programa: 04/10/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs