UP

Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables a l'Arquitectura

Màster Presencial.

Continguts

16a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Medi Ambient Urbà: Matèria, Energia i Informació.
15 ECTS. 130 hores lectives.
L'objectiu del primer mòdul és proporcionar les eines necessàries per seguir el màster amb èxit. Les diferents aproximacions a l'energia són fonamentals en aquest mòdul: l'energia en el món, energia primària i final, exergia, recursos energètics, energies renovables, etc. Tot això té com a objectiu final una arquitectura que proporcioni confort als usuaris. El coneixement dels principis físics, fisiològics i psicològics que intervenen en el control tèrmic, acústic i lumínic de l'ambient ocuparà les primeres sessions.

En la creació o modificació de teixits urbans no sempre es tenen en compte les repercussions sobre el medi ambient i en la vida de les persones. En acabar el mòdul, l'alumne haurà adquirit l'esperit crític necessari per intervenir en processos de planejament, ja que tindrà una visió global dels factors que hi intervenen. L'espai públic té un paper estratègic per redefinir noves pautes de comportament a nivell urbà. L'estudiant aprendrà a detectar els processos de transformació i els paràmetres que influeixen per plantejar noves estratègies instrumentals urbanes, creatives i innovadores, adequades a la nova realitat socioeconòmic-cultural. Els coneixements adquirits permetran a l'alumne proposar actuacions sobre projecte urbà o arquitectònic
Control Energètic a l'Arquitectura
10 ECTS. 75 hores lectives.
La incidència del Sol i la quantitat d'energia disponible en cada cas, haurien de ser eines per prendre decisions a nivell urbà i arquitectònic. En aquest mòdul l'estudiant s'inicia en l'ús de diferent software per a la simulació, el càlcul i l'estudi de la radiació solar aplicats a l'arquitectura. Una altra forma d'energia, menys estudiada però no menys important per l'usuari, és l'acústica, tant a les sales com a nivell urbà. En el mòdul s'utilitza software de senzilla aplicació per la simulació de recintes que ajudi a valorar i analitzar les diferents propostes amb les que un arquitecte es pot trobar en situacions quotidianes. Els conceptes teòrics i les pràctiques realitzades preparen l'alumne per a utilitzar les eines més adequades en l'exercici professional.
Energies Renovables a l'Arquitectura
10 ECTS. 70 hores lectives.
El control ambiental en l'arquitectura per mitjans naturals es pot fer per mitjans passius o per mitjans actius. Els sistemes passius són els que estan directament relacionats amb el disseny de l'arquitectura aprofitant al màxim el rendiment de les energies de l'entorn. Els sistemes actius són aquells que transformen les energies naturals en energia de servei a l'arquitectura. Aquest és el cas de les energies renovables com l'energia solar tèrmica, la fotovoltaica, l'eòlica i la geotèrmica, que es veuran en aquest mòdul.

En l'exercici pràctic s'assentaran les bases per poder afrontar projectes en diferents situacions climàtiques
Integració d'Energies Renovables a l'Arqutiectura
15 ECTS. 105 hores lectives.
La integració de sistemes de captació d'energia solar, emmagatzematge i distribució en l'arquitectura és un repte que cada vegada és més necessari afrontar. En aquest mòdul s'aplicaran els coneixements adquirits en mòduls anteriors a un exercici pràctic, en règim de taller, que integrarà els conceptes passius i actius en arquitectura. S'abordarà el projecte des del punt de vista climàtic, per obtenir un resultat confortable i que requereixi la menor quantitat d'energia per al seu funcionament. La presència i integració en el disseny d'elements generadors d'energia mitjançant fonts renovables, permetrà abastir al projecte d'energia durant els períodes en què aquesta sigui necessària, així com per a usos concrets.
Tesina
10 ECTS. 100 hores lectives.
L'estudiant ha d'elaborar un treball inèdit i individual on pugui fer una síntesi dels coneixements adquirits que s'avalua en una presentació oral, pública davant d'un tribunal.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 401 58 69

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
60 ECTS
(480 hores lectives)

Horari:
Dilluns  16:00 a 21:00Dimarts  16:00 a 21:00Dimecres  16:00 a 21:00Dijous  16:00 a 21:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
6.400 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs