UP

Project Management Industrial i de Serveis

Màster Presencial.

Continguts

16a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Project Management. Planificació i Gestió Estratègica de Projectes. Metodologia PMBOK. PRINCE2
7 ECTS. 70 hores lectives.
 • Presentació i enfocament general del Màster. Estratègia d'empresa i gestió de projectes. El Quadre de Comandament Integral (MI) i la seva aplicació a la gestió de projectes.
 • Gestió de/per Projectes. Cicle de vida d'un projecte. Temps, qualitat, recursos, cost, àmbit i especificacions. Direcció de projectes. Objectius. Rols. Equips de projecte.
 • Business Process Management. Processos com a suport dels projectes. Millora de processos en cinc fases. Gestió Integral de processos i la seva millora continua.
 • Projectes industrials. Característiques i metodologies específiques. Qualitat i temps d'execució òptims. Control de projectes i gestió del risc. ADPQ.
 • Projectes de serveis. Característiques diferencials. Quadre d'indicadors i mapa de processos. Gestió de les reclamacions. Serveis genèrics i perifèrics.
 • Planificació i anàlisi estratègic. Diagnòstic DAFO. Missió, visió i valors. Direcció per objectius. Hoshin Kanri. Business Intelligence. Direcció per valors.
 • Els projectes des de la direcció general. Planificació, cost i comunicació. Innovació. Casos: Toyota-Prius i el Bulli. Problemes: Volkswagen, Dieselgate i Galaxy S8.
 • Metodologia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del Project Management Institute (PMI). Responsabilitats de la direcció de projectes. Matriu dels processos i diagrama de flux. Pla de direcció d'un projecte. Planificació, execució, seguiment, control i tancament. Integració, abast, temps, costos, qualitat i recursos humans. Cicle de vida dels projectes. Àrees de coneixement de la gestió de projectes. Abast del projecte i requisits.
 • Metodologia PMBOK. Anàlisi de les àrees. Integració, abast, gestió del temps i costos. El Project Charter. Abast preliminar. Planificació de les activitats del projecte. Estimació dels recursos, costos i pressupost. Planificació de la qualitat, dels recursos humans, de comunicacions, de riscos, resposta, compres, adquisicions i contractació. Execució, seguiment i control del projecte. Tancament del projecte. Control. Anàlisi i documentació dels resultats.
 • Metodologia PRINCE (PRojects IN Controlled Environements). PRINCE2. Projectes amb enfocament business, flexibilitat i centrats en el producte. PRINCE2: organització, planificació, controls, etapes, gestió del riscos, qualitat, gestió de configuracions i control de canvis. Start Up. Iniciació. Autoritzacions. Control, verificació, revisió i informes. Actualitzacions. Tancament del projecte. Comparativa de la metodologia PRINCE2 amb el PMBOK.

 

Projectes amb Qualitat i Mínim Cost i Temps. Enginyeria Concurrent
7 ECTS. 55 hores lectives.
 • Desenvolupament de nous productes; tipus d'innovació: producte (cas Nespresso i de procés (cas Procter  & Gamble).
 • Enginyeria concurrent. Projectes d'innovació. Design Thinking. Cas Lego. Gestió del canvi. Creativitat. Cas IDEO.
 • Gestió de la qualitat en el desenvolupament de projectes. Models de qualitat. Model europeu EFQM.
 • Projectes de desenvolupament de productes i serveis ajustats a la demanda. Quality Function Deployement (QFD).
 • La qualitat en el disseny i desenvolupament de projectes. Anàlisi Modal de Fallades i Efectes (AMFE). Causes de les errades.
 • Innovació i creativitat en el desenvolupament de projectes de nous productes i serveis. Simulació mitjançant casos de Lego.
 • Projectes de desenvolupament de serveis. Eficiència, el timming i el cost. Serveis postvenda. Indicadors i mapa de processos.
 • Excel·lència en la qualitat en projectes de serveis. Percepció vs. expectatives. Gestió d'intangibles.
Recursos Humans en el Desenvolupament de Projectes. Equips de Projecte. Habilitats Directives. Perfils. Coaching
11 ECTS. 80 hores lectives.
 • Lideratge, poder i eficàcia empresarial. El lideratge i les diferents formes d'aplicar-ho. Poder i lideratge. Desenvolupament del talent. Grups informals.
 • Equips de treball. Gestió proactiva. Competències i responsabilitats del Project Manager i de l'equip de projecte. Gestió d'equips de treball.
 • Formació d'equips de projecte d'alt rendiment. Etapes. Model Belbin. Rols d'un equip equilibrat i d'alt rendiment. Identificació de rols.
 • La comunicació. Tècniques. Comunicació en públic. Barreres, la capacitat empàtica i l'assertivitat. Presentacions en públic. Anàlisi de les presentacions.
 • La intel·ligència emocional en la direcció de projectes. Influència en el perfil dels directius. Competències emocionals clau en la direcció de projectes. Autoanàlisi.
 • Contractació en el desenvolupament de projectes. Tipus de contractes. Negociació. Gestió de conflictes. 
 • Habilitats directives i perfil del directiu responsable d'un projecte. Habilitats específiques i transversals. Test 16PF. Test de Lusher per a tots els assistents.
 • L'activitat emprenedora i la direcció de projectes: Business Plan Project. Elements clau d'un model de negoci consistent, viable i rendible. Elaboració d'un pla d'empresa (Business Pla). Guia per la seva elaboració.
 • L'activitat emprenedora i la direcció de projectes. Creativitat i innovació. Projectes Start Up per iniciar activitats innovadores. Els recursos en el procés emprenedor. Model de Canvas. Lean Start Up. De la creativitat a la innovació. Model de Kotter.
 • Gestió estratègica del canvi cultural: projectes estratègics. Casos d'èxit. Leading the change: emprenedoria, creativitat i gestió de la innovació. Desplegament del canvi cultural. Nous projectes estratègics.
 • Coaching per a la direcció d'equips de projectes. Desenvolupament d'habilitats per a la generació de visió, valors i compromís i motivació. El feedback i l'assertivitat. Coaching per a la direcció d'equips de projectes. Competències.
 • Coaching per al canvi. Gestió de la resistència emocional al canvi. Rol del líder. Habilitats per a processos de canvi. Nivells de canvi i el seu impacte. Corba de canvi emocional. Rol del líder. Eines crítiques. Resistència emocional

  >> El programa inclou 3 hores de Coaching Personalitzat per a cada alumne.
Planificació de Projectes. Camí Crític. Cadena Crítica. Gestió Avançada. Normes ISO i UNE. Lean Project. Simulació
9 ECTS. 85 hores lectives.
 • Planificació i control de projectes. Metodologies basades en el camí crític. Tasques. Estimació de temps. Programació del projecte: PERT i CPM. Diagrama de GANTT. Costos. Recursos. Desviacions. Software basat en el camí crític. Microsoft Project ®.
 • Planificació i control de projectes avançada: la cadena crítica. Del camí crític Push a la cadena crítica Pull. Les restriccions de recursos. Aplicació a entorns monoprojecte i multiprojecte. Multitasking. Buffers. Software Prochain Scheduling ®. Programació.
 • Gestió avançada de projectes. Normalització de projectes, evolució i eines. Pràctiques avançades en control de projectes, planificació del producte, qualitat i gestió del risc. Normes per al control de projectes. Advanced Quality Planning (AQP).
 • Normes específiques del desenvolupament de projectes. ISO 10.006 i ISO 21.500. Directrius per a la direcció i gestió de projectes. Auditoria de les empreses dels assistents. Revisió de normatives, estàndards i certificacions. Gestió de risc.
 • Gestió avançada de projectes. El Portfolio Management. Mapes de projectes per seleccionar el projecte més adequat. Aplicació per a la R+D+i: la norma UNE 166.000 i els Mapes de Projectes. El Portfolio Management. Casos d'empreses.
 • Noves tècniques per a la gestió avançada de projectes: eines del Lean Management en projectes (Lean Project). SIPOC. Metodologia PDCA i A3. Value Stream Mapping (VSM). Lean en proyectos: Oobeya. Optimització del temps i el cost dels projectes. Lean Startup i connexió amb el SIPOC i el VSM-DP.
 • Gestió del risc en els projectes. Desviacions en temps i costos. Avaluació, impacte i control. Riscos de producte, tècnics, legals, de temps i econòmics.
 • Simulació de projectes per avaluar el risc i l'eficiència aconseguida. Metodologia de Montecarlo. Aplicació a la gestió de projectes.  
Externalització de Projectes. Outsourcing. Projectes entre Diferents Cultures
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Externalització de processos de projectes. Compres. Outsourcing. Proveïdors i la seva integració. Contractació. Gestió de l'aprovisionament.
 • El disseny estratègic de les compres. Outsourcing en projectes. Inclusió de les operacions. Externalització de funcions core competencies. Cas Federal Exprés.
 • Globalització dels mercats i la deslocalització de les operacions. Reducció de proveïdors. Party Logistics. Casos d'estudi: IBM, Jocs Olímpics de Sydney 2000. Outsourcing en operacions de producció, innovació i desenvolupament. Cas Hewlett Packard.
 • Outsourcing i deslocalització. Ètica en les compres. Projectes entre diferents cultures. Comunicació intercultural.
Gestió Econòmica dels Projectes. Costos. Inversions. Finançament. Integració amb els Aspectes Tècnics
6 ECTS. 40 hores lectives.
 • Aspectes econòmics de la direcció de projectes. Costos. Metodologies Direct i Full Costing. Costos derivats de les desviacions en la planificació dels projectes. Sistemes avançats: costos basats en les activitats (Activity Based Costing ¿ ABC). Cost Drivers. Target costing. Activity Based Management (ABM). Activity Based Budgeting (ABB). Business angels.
 • Aspectes econòmics i financers en el desenvolupament de projectes. Balanç. Compte de Resultats. Ràtios per identificar punts forts i febles. Necessitats de fons. Avaluació econòmica i financera d'un projecte. Gestió de les inversions.
 • Fonts de finançament dels projectes. Plantejament i actuació d'una entitat financera davant les operacions de risc. Concessió i renovació de crèdits. Variables d'una cessió monetària. Acord de capitals: Basilea II. Scoring. Rating.
 • Desenvolupament d'un projecte complet integrant aspectes tècnics, econòmics i de gestió de projectes. Equip de projecte. Planificació. Desenvolupament i control fase a fase. Control de les desviacions. Tancament i resultats.

Preparació per a l'Obtenció de la Certificació Project Management Professional (PMP) del PMI
4 ECTS. 10 hores lectives.
 • Preparació per obtenir el certificat Project Management Professional (PMP) del PMI. Revisió del PMBOK. Revisió dels conceptes clau a practicar a fons per a l'examen: aspectes fonamentals del PMBOK. Training per a preparar l'examen. Realització d'un examen de prova.
 • Preparació per obtenir el certificat Project Management Professional (PMP) del PMI. Metodologia del simulador. Exposició del procés de candidatura per al certificat PMP. Exposició de la metodologia per l'accés al simulador, que ha de permetre practicar a fons la preparació de l'examen.
Projecte Final
12 ECTS. 20 hores lectives.

Realització tutoritzada d'un projecte, en grups d'alumnes, al llarg del curs, basat en la realització d'un projecte concret i realitzable, sigui de desenvolupament o millora, mantenint com a guia la metodologia PMBOK.

 • El projecte de direcció de planta es realitzarà de forma tutoritzada, en equips de dos a quatre persones, sense descartar la possibilitat de fer-ho en solitari.
 • Es basarà en una situació plantejada pels integrants de l'equip (si pot ser, real).
 • El tutor pot aconsellar alguna situació concreta i guiarà la realització del projecte al llarg del curs de forma presencial i no presencial.
 • Els professors del programa Màster de cada àmbit del projecte, poden col·laborar en la tutoria, en aspectes de caràcter tècnic.
 • El projecte s'elaborarà en una memòria i una presentació pública.
 • La presentació es durà a terme en sessions especials al final del curs. Cada integrant de l'equip de projecte, haurà de realitzar una part de la presentació.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
60 ECTS
(390 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:25/10/2019 Data de fi:06/11/2020
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
9.300 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs