UP

Valoracions Immobiliàries. European Master

Màster Online.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'ofereix amb metodologia on-line, a través d'un entorn virtual d'aprenentatge que permetrà a l'alumne:

  • Accedir a tots els materials en suport digital. Documentació, exercicis, vídeos, tutorials i recursos complementaris.
  • Sessions Online Adobe Connect. Sessions de vídeo on-line amb la plataforma Adobe Connect. Aquesta tecnologia permet als alumnes interactuar en directe i comunicar-se amb el professorat i amb els companys simulant una aula real.
  • Seguiment tutoritzat. Els docents guiaran el procés d'aprenentatge dels mòduls i el projecte final proposant preguntes al fòrum, responent consultes grupals i individuals i els aclariments necessaris per a les activitats avaluatives. L'assessorament a l'alumne serà continuat al llarg el curs i es realitzarà a través dels canals de comunicació directa de la plataforma: missatges, fòrums, videoconferències, etc.

El Màster Europeu en Valoracions Immobiliàries s'estructura en 3 blocs i un Projecte final de màster. Cada bloc es desenvolupa a través de diferents matèries de contingut teòric i pràctic  i un taller d'aplicació pràctica. La temàtica abordada en els tallers respon a casos reals que tenen per objecte desenvolupar habilitats en l'aplicació de les tècniques estudiades i estratègies de resolució de reptes professionals. El conjunt de tallers i el treball final de màster tenen una coherència temàtica.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Valoracions Immobiliàries Internacionals i Desenvolupament Professional

Postgrau online. Data d'inici: 03/10/2016. Barcelona

Gestió i Valoracions Urbanístiques

Postgrau online. Data d'inici: 01/03/2017. Barcelona

Viabilitat de Plans i Projectes Urbans i Immobiliaris

Postgrau online. Data d'inici: 02/10/2017. Barcelona

Valoració Immobiliària

Curs de formació contínua online. Data d'inici: 03/10/2016. Barcelona

Gestió Urbanística

Curs de formació contínua online. Data d'inici: 03/04/2017. Barcelona

Valoracions Urbanístiques: Reparcel·lacions i Expropiacions

Curs de formació contínua online. Data d'inici: 15/05/2017. Barcelona

Matèries

Valoració Immobiliària
10 ECTS. 60 hores lectives.
Es revisen les principals fonamentacions teòriques sobre les quals se sustenten les tècniques de valoració. S'estudia la metodologia d'optimització del millor i major ús dels solars i edificis en transformació. Es fa un repàs detallat dels quatre grans mètodes de valoració: comparació amb el mercat, actualització de rendes, cost de reposició, i valoració residual. S'analitza el valor de l'immoble com un conjunt "sòl-edificació" i s'harmonitzen els diferents mètodes de taxació. S'estudia la valoració dels drets reals limitatius de la propietat. S'analitza el procés de valoració i la forma de reportar els resultats.
Valoracions Reglades per al Mercat Financer i la Fiscalitat
3 ECTS. 18 hores lectives.
Es fa una revisió de les diferents valoracions reglades per l'administració en matèria hipotecària, fiscal i una breu introducció urbanística (que té el seu curs propi), destacant els àmbits competencials d'aplicació i les normatives que les regulen.
International Valuation and Professional Development
5 ECTS. 30 hores lectives.
Es revisa el marc de regulació i ordenació de l'activitat de les valoracions a nivell internacional, posant especial èmfasi en les European Valuation Standards donada la seva progressiva importància en l'àmbit de la regulació europea. S'estudien altres estàndards internacionals, i es diferencia la valoració d'actius a efectes comptables amb estàndards internacionals. Es revisa el marc de regulació deontològica, els models de negoci en l'àmbit de les valoracions i la forma d'organització professional.
Taller de Valoracions
2 ECTS. 12 hores lectives.
Es realitza un taller pràctic, basat en un cas d'estudi real,  per aplicar els coneixements que s'han desenvolupat a les matèries de l'àmbit de valoracions immobiliàries.
Dret Immobiliari Pràctic
3 ECTS. 18 hores lectives.
En aquest mòdul s'estudien els principals coneixements pràctics relacionats amb la gestió legal dels immobles, tals com la regulació del dret de propietat, el funcionament del registre, els deures dels propietaris d'immobles, l'abast, responsabilitat dels agents relacionats amb els serveis immobiliaris, inclosos els valoradors. S'estudien els drets reals, així com altres càrregues limitatives del ple domini
Gestió Urbanística
6 ECTS. 36 hores lectives.
S'imparteixen els principals coneixements que permeten tenir una idea clara del sistema de planejament, les seves competències i implicacions de cara a la valoració dels immobles. El curs repassa les tècniques urbanístiques i les seves aplicacions pràctiques. S'introdueix el conjunt de sistemes de gestió tant de caràcter públic com privat, posant especial èmfasi en la repercussió sobre la valoració del sòl.
Valoracions Urbanístiques: Reparcel·lacions i Expropiacions
6 ECTS. 36 hores lectives.
Es desenvolupa la valoració dels immobles a efectes de la seva transformació urbanística, tot i distingint la modalitat privada de la pública. Es revisa el marc vigent d'aplicació en quant els processos i la pròpia valoració del sòl. Es revisa el conjunt de conceptes subjectes d'indemnització, així com les excepcions generals.
Taller de Gestió i Valoracions Urbanístiques
2 ECTS. 12 hores lectives.
Es realitza un taller pràctic, basat en un cas real d'estudi, per aplicar els coneixements que s'han desenvolupat a les matèries de làmbit de gestió i valoracions urbánístiques.
Inversió i avaluació immobiliària i edificació
8 ECTS. 48 hores lectives.
S'analitzen els models d'inversió immobiliària, els agents i processos de promoció, i s'estudia la seva repercussió sobre la cadena de formació de valor. S'estudien els diferents models d'inversió i la seva repercussió en el sector immobiliari. S'estudien els elements de macroeconomia i política amb incidència sobre els processos de producció Immobiliària i formació del valor.
Es revisa la regulació de l'edificació amb incidència en el valor dels immobles, especialment les relacionades amb les condicions d'habitabilitat, conservació o reforma i eficiència ambiental. S'analitzen els elements de l'edificació i la seva relació amb la formació dels valors immobiliaris. S'estudien les diferents unitats de mesurament comercial dels immobles.
Viabilitat de les Promocions Immobiliàries i Urbanes
8 ECTS. 48 hores lectives.
S'estudien les tècniques d'anàlisis de viabilitat de les promocions de transformació immobiliària i urbanística. S'aborda l'aplicació d'aquestes tècniques tant al mercat de nova planta, com de la rehabilitació. S'estudia l'anàlisi de viabilitat d'operacions de permuta i transformació urbanística. S'estudien els elements de màrqueting, finances i matemàtiques financeres necessaris per resoldre amb solvència tècnica encàrrecs professionals relacionats amb els estudis previs de les operacions immobiliàries.
Taller de Viabilitat de Plans i Projectes
2 ECTS. 12 hores lectives.
Es realitza un taller pràctic per aplicar els coneixements adquirits en les matèries de l'àmbit de la viabilitat de promocions.
Professional Case Studies Review: TFM
5 ECTS. 30 hores lectives.

Es realitza un projecte final de màster que està vinculat als tallers parcials que es realitzen al llarg del màster. En aquests tallers parcials, s'aprofundeix l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics i metodològics impartits en les lliçons dels diferents cursos. En finalitzar l'etapa formativa s'inicia la realització d'un estudi de cas tutelat, basat en la temàtica i els continguts dels tallers que s'han anat realitzant al llarg del màster. El projecte és presentat i avaluat davant una comissió mixta integrada per professionals del món de les valoracions de reconegut prestigi i membres del *staff docent de la UPC

Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 114 80 23

INFORMACIÓ EDICIÓ 2016-17

Propera edició:
Octubre de 2017

Crèdits:
60 ECTS
(360 hores lectives)

Import de la matrícula:
7.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Descarregar en PDF | 930,56 kB
Imprimeix tot el curs