UP

Cybersecurity Management

Places exhaurides

Màster Presencial.

Continguts

5a EDICIÓ
UPC School

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Detecció i Resposta de Ciberatacs

Postgrau presencial. Data d'inici: 27/02/2017. Barcelona

Governança, Risc i Compliment (GRC) de Ciberseguretat

Postgrau presencial. Data d'inici: octubre de 2017. Barcelona

Planificació i Gestió de la Ciberseguretat

Postgrau presencial. Data d'inici: octubre de 2017. Barcelona

Eines i Tècniques de Detecció de Ciberamenaces

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: abril de 2017. Barcelona

Ciberseguretat en Infraestructures Crítiques i Dispositius Mòbils

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: març de 2017. Barcelona

Operació d'un CERT: Ciber-SOC

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: maig de 2017. Barcelona

Auditoria de Sistemes: Hacking Ètic

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: març de 2017. Barcelona

Eines de Gestió d'Identitat, Privacitat i Autenticitat

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: gener de 2018. Barcelona

Anàlisi de Riscos, Disseny i Implantació de Seguretat

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: novembre de 2017. Barcelona

Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI)

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: octubre de 2017. Barcelona

Matèries

Hacking ètic
6 ECTS. 34 hores lectives.
 • Eines i procediments bàsics d'anàlisi de xarxes i sistemes
 • Introducció al hacking ètic
 • Information Gathering
 • Escaneig de xarxa i enumeració
 • Vulnerabilitats comuns
 • Anàlisi manual de vulnerabilitats
 • Anàlisi automatitzat
 • Explotació de vulnerabilitats
 • Gestió de vulnerabilitats
Monitorització d'esdeveniments de seguretat
3 ECTS. 22 hores lectives.
 • Registres propis del sistema
 • Sistemes de detecció i monitorització
 • Fonts heterogènies de dades
 • Correlació de logs
Data Driven Security
3 ECTS. 22 hores lectives.
 • R
 • Dades Elegants
 • Anàlisi de dades
 • Visualització de dades avançada
 • Investigació reproduïble
 • Data Driven Security with r-net-tools
Entorns ubics: SCADA i mòbils
5 ECTS. 28 hores lectives.
 • Android
 • iOS
 • SCADA
 • Internet of everything
Resposta a incidents
3 ECTS. 22 hores lectives.
 • CERT i IRT
 • Eines de l'atacant
 • Forensics
 • Artefactes de Forensics
 • Estudi de l'espai no assignat
Anàlisi de Malware
3 ECTS. 22 hores lectives.
 • Anàlisi estàtic
 • Anàlisi dinàmica
 • Tendències d'atacs
 • APT (Advanced Persistent Threat)
 • Malware en dispositius mòbils
Compliment
5 ECTS. 33 hores lectives.
 • Regulació, metodologies, normativa i legislació internacional
 • Bones pràctiques i recomanacions de seguretat
 • Normes de continuïtat de negoci i minimització de l'impacte
 • Informes: aspectes legals, imatge corporativa, lliçons apreses
 • Preparació CISA: Operacions, Manteniment i Suport de Sistemes d'Informació
Govern de la seguretat
4 ECTS. 24 hores lectives.
 •  Característiques de la governança IT
 • Marcs i models de referència
 • Estratègia d'IT i de seguretat IT
 • Preparació CISA: Govern i Gestió de TI
 • Mecanismes per al govern d'IT i de seguretat IT
Amenaces i anàlisi de riscos
4 ECTS. 28 hores lectives.
 • Estàndards internacionals de seguretat de la informació
 • Processos d'anàlisi i gestió de riscos
 • Metodologies d'anàlisi i gestió de riscos
 • Actius
 • Vulnerabilitats versus amenaces
 • Anàlisi de riscos
 • Plans directors de Seguretat
 • Preparació CISA: Procés d'Auditoria de Sistemes d'Informació
Disseny, desenvolupament i implantació
5 ECTS. 29 hores lectives.
 • Confidencialitat, integritat i disponibilitat dels actius
 • Gestió de servei
 • Controls d'accés lògic
 • Controls d'accés físic
 • Protecció de serveis:
 • Control d'accés a les xarxes
 • Protecció de programes: disseny de programari i seguretat
 • Operació dels sistemes d'informació
 • Manteniment: backup, actualitzacions, etc.
 • Pla de contingència
 • Preparació CISA: Adquisició, Desenvolupament i Implementació de Sistemes d'Informació
Criptografia i autenticació
5 ECTS. 33 hores lectives.
 • Criptografia simètrica o de clau secreta
 • Criptografia asimètrica o de clau pública
 • HSM (maquinari Security Module)
 • Protocols I: sense PKI
 • Infraestructura de clau pública, PKI
 • Protocols II: amb PKI
 • Projecte PKI
 • Serveis de confiança
 • Preparació CISA: Protecció dels Actius d'Informació
Projecte Final de Màster
14 ECTS. 27 hores lectives.

El projecte final de màster podrà estar basat en una de les següents modalitats:

a) Projecte realitzat sobre un o més casos a l'empresa on treballa l'alumne. En aquest cas, l'alumne plantejarà un projecte vinculat a una necessitat de l'empresa en la qual treballa.
b) Projecte sobre una temàtica d'interès derivada dels ensenyaments del màster, d'una empresa del sector (ex .: temàtica d'auditories, planificació, resposta a incidents, etc.)
c) Projecte d'investigació sobre una temàtica concreta relacionada amb els àmbits impartits.
Un cop finalitzat el projecte, els resultats del mateix hauran de presentar i debatre a final de curs.


Tots els projectes seran guiats per un director de projecte, expert en la matèria.


Al fulletó del Màster es poden trobar els continguts detallats del programa.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
60 ECTS
(324 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:27/02/2017 Fi classes:16/06/2018Fi programa: 16/10/2018
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)

Import de la matrícula:
8.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs