UP

Restauració de Monuments d'Arquitectura

Màster Presencial.

Continguts

29a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Història i teoria de la restauració, des dels seus orígens fins la Carta de Venècia
5 ECTS. 38 hores lectives.
Els monuments i la forma de la història. La pertinença a un contínuum temporal i espacial. Historicitat del monument. Relacions entre historiografia, anàlisi històric, desenvolupament sociopolític, conservació i restauració de monuments.
La valoració del patrimoni monumental abans del segle XIX. Conservacionisme vs intervencionisme al segle XIX Stern i Valadier. Viollet-le-Duc. John Ruskin.
El relativisme vienès: Alois Riegl i Max Dvòrak.
La restauració a Itàlia des de finals del XIX fins el 1930. Camillo Boito i el Restauro Modern, Gustavo Giovannonni i el Restauro científic, Luca Beltrami i el Restauro Històric.
La generalització del concepte de monument. Carta d'Atenes (1931) Taula rasa o respecte per les preexistències històriques i ambientals.
Cesare Brandi i la Carta de Venècia (1964). La restauració integrada. Roberto Pane i la Restauració crítica.
La restauració arquitectònica com a disciplina autònoma. Llacunes i reintegracions. Addicions. Pàtines. Reconstruccions. Anastilosi. Agregats. Reproduccions. Còpies.
El saber constructiu: materials i tècniques
5 ECTS. 38 hores lectives.
La tècnica en la memòria de l'arquitectura. Evolució dels elements i procediments constructius tradicionals.
Estructures verticals. Murs de pedra en sec, tàpia, tova, carreus, maó, mixt. Pòrtics, arcs i voltes: tipologies, traçats i construcció. La volta gòtica i el seu traçat. La volta a la catalana. Fonaments.
Estructures horitzontals: Forjats, teulades i terrats, escales.
La fusta: Fusteria grossa i d'obra. Medis auxiliars, Encavallades de coberta, ràfecs i canalons d'obra.
Façanes i ornaments. Revestiments i pintures. Balcons, dintells, capitells, cornises, arcs, fusteries i reixeries. Paviments de pedra, fusta, ceràmica.
La pintura mural i la decoració arquitectònica: definició, tipus i materials. Conservació i restauració.
Les tècniques del segle XIX i XX. El cas de Catalunya.
Morfologia urbana i intervenció en els centres històrics
6 ECTS. 37 hores lectives.
Formes d'anàlisi de la ciutat heretada. Interescalaritat. Situació i emplaçament. Interdependència entre traçat urbà, parcel·lari, tipologia i sistemes constructius. Elements urbans bàsics. Categorització urbana. La singularitat dels centres històrics: locus, elements primaris, àrees d'estudi i la ciutat per parts. Assentaments primaris, secundaris i terciaris.
Formes d'intervenció als centres històrics. Propostes. Identificació dels elements singulars i exemples de tipologies representatives. Casos d'estudi: Tarragona i Tarraco, Santiago de Compostela i la Catedral, Granada i l'Alhambra, Barcelona i el Pla Cerdà, Elies Rogent i la Universitat de Barcelona.
Arqueologia i arquitectura. Metodologies d'aixecament i diagnòstic
3 ECTS. 18 hores lectives.
L'aixecament arquitectònic indirecte. El suport topogràfic. Fotogrametria terrestre. Instruments per a la presa de dades. Aixecament amb una fotografia. Aixecament amb un par fotogràfic. Ortofotografia. Làser escaner terrestre. L'expressió de la restitució. Tipus i escales de documents a obtenir. Pràctiques amb càmeres mètriques i restituïdors analítics.
Anàlisi estratigràfic. Mètode Harris.
Arqueologia i arquitectura: el cas de Tarragona.
Intervencions a la Tarragona Romana.
Intervencions a les esglésies de Terrassa.
Arquitectures de Barcelona
3 ECTS. 18 hores lectives.
Formació d'una identitat (650ac-1137). Naixement d'una capital. De la Barcelona pre-romànica al Gòtic català (800-1350). Triomf i decadència d'una capital (1350-1714). De la derrota a la Renaixença. Mercantilisme i revolució industrial (1714-1888). La ciutat dels prodigis: Modernisme i Noucentisme (1888-1929). De les projeccions de la gran ciutat fins l'Autarquia (1929-1949). La Barcelona del Grup R (1949-1957). El desarrollismo (1957-1975) Transició democràtica i transformació olímpica (1975-1992) , heroisme i hedonisme (1988-1992). La crisi del Model Barcelona (1993-2004)
Gaudí: origen i formació. El Palau Güell, primera síntesi de joventut.
L'Escola de les Teresianes o la lògica constructiva com a base del projecte.
La Casa Batlló, una tipologia residencial d'una casa reformada de l'Eixample.
La Casa Milà o l'arquitectura de la naturalesa.
El Parc Güell: del jardí de suburbi al Parc Urbà.
La Cripta de la Colònia Güell.
La Sagrada Família.
Taller d'anàlisi de camp i representació del patrimoni construït
8 ECTS. 48 hores lectives.
Estudi d'exemples de centres històrics monumentals, subconjunts monumentals i/o monuments.
Treball de camp i d'arxiu consistent en la recollida de dades i documentació capaç de permetre l'anàlisi i la interpretació. Utilització de cartografies històriques i modernes. Utilització de fonts escrites, gràfiques i fotogràfiques.
Anàlisi de l'estructura urbana i del seu desenvolupament històric.
Anàlisi de les tipologies arquitectòniques.
Anàlisi dels elements arquitectònics i estudi dels sistemes constructius històrics.
Estratigrafies. Reconstruccions interpretatives del procés de transformació dels monuments i conjunts.
Anàlisi de les patologies.
Redacció de fitxes de catalogació i definició dels nivells de protecció.
Història i teoria de la restauració a Espanya (1836-2010)
5 ECTS. 37 hores lectives.
La restauració monumental al segle XIX a Catalunya i Espanya. Les desamortitzacions. Primeres visions romantico-literàries. Primers inventaris i comissions de monuments. Vicente Lampèrez, Juan de Madrazo, Elies Rogent, Domènech i Muntaner, Puig i Cadafalch, Adolf Florensa, Torres Balbàs, Jeroni Martorell, Juan Bautista Lázaro.
La Llei de 1933 sobre Defensa, conservació i acreixement del patrimoni històric espanyol. Intervencions posteriors a la guerra civil.
Les intervencions sobre el patrimoni del XIX i el XX. El patrimoni industrial i el patrimoni del Moviment Modern.
Les lectures estructuralistes de la ciutat: Bologna i el Pla de Cervellatti. Aldo Rossi i la città anàloga.
El cas de Barcelona: la transformació dels barris sota l'ideal modernitzador, contradiccions d'un model. Els problemes de la refuncionalització. L'elitització de la ciutat.
La carta europea del Patrimoni arquitectònic (Amsterdam 1975).
Patologies, tècniques d'intervenció i accessibilitat
5 ECTS. 38 hores lectives.
Conceptes generals i causes principals: físiques, mecàniques, biològiques, químiques, humanes.
Lesions en murs, voltes i arcs de fàbrica. Fissures, despreniments i esquerdes. Anàlisi d'estabilitat i comportament mecànic d'arcs i voltes mitjançant l'estàtica gràfica. Mètodes avançats de modelat i anàlisi estructural.
La consolidació estructural: recomposició, millora, injeccions, contraforts, tirants, cosits, empresillats, cèrcols, coronacions. Bastides, cindris, estintolaments i fitacions.
Humitat a les construccions antigues: capilaritat, filtració i condensació. Tractaments per ventilació, drenatge, higroconvecció, electromagnetisme, interceptació capilar i cambres d'aire.
Paraments i façanes als edificis antics. Brutícia, eflorescències, erosions, cuarteraments, esquarteraments, escrostonats. Neteja, lliscat, consolidació, protecció i reintegració de paraments.
Oxidacions i corrosions. Neteja, protecció i reintegració d'estructures metàl.liques, baranes i ferratges. Deshidratació, podriment, trencament, insectes. Reparació, reforços, tractaments antixilòfags i reintegració de parts lígnees.
L'enllumenat d'espais i edificis patrimonials.
Anàlisi d'intervencions al patrimoni europeu
4 ECTS. 24 hores lectives.
Anàlisi d'intervencions al patrimoni clàssic:
Termes de Diocleciano i Palazzo Altemps.
Duomo de Prato i Catedral de Ruvo di Puglia (Bari).
Teatre Olímpic de Sabbioneta.
Sant'Eliggio degli Orefici i Castelo Sant'Angelo (Roma).
Palazzo della Ragione (Milano).
Capella de Santa Maria (Abbbazia della Novalesa, Torino).
Vila Barbaro (Vicenza).
Vila Biberatica i Palazzo Poli (Roma).
Anàlisi d'intervencions al patrimoni aragonès i català.
Anàlisi d'intervencions a l'arquitectura moderna a Holanda, Itàlia i Espanya.
Redacció i gestió de catàlegs i plans de protecció del patrimoni arquitectònic
4 ECTS. 30 hores lectives.
El patrimoni, culte modern. La valoració del patrimoni i la catalogació. Metodologies. Contradiccions entre el marc teòric i el marc legal. Estructura urbana i territorial. Delimitació d'àrees i unitats d'intervenció. Monuments, paisatges i teixits. Els nivells de protecció. El tractament dels entorns. Centres històrics. Ciutats monuments, conjunts i subconjunts.
Protecció del patrimoni cultural immoble: llei 9/1993 de Protecció del patrimoni cultural català. Béns culturals d'interès nacional (BCIN). Béns culturals d'interès local (BCIL). Procediments de declaració. Problemes entre el dret públic i el privat.
Instruments d'intervenció urbanística. Text refós de la Llei d'urbanisme 1/2005. Reglament de la Llei d'Urbanisme 305/2006. Planejament urbanístic general: plans directors. Plans d'ordenació urbanística municipal (POUM). Normes de Planejament, Programes d'actuació municipal. Planejament urbanístic derivat: Plans parcials, urbanístics, plans parcials de delimitació, plans especials, catàleg de béns protegits, ordenances, projectes d'urbanització.
El Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i/o natural, i/o arqueològic. Categories i nivells de protecció. Els Béns d'Interès (BEI). Els Béns d'Interès Documental (BID). El Catàleg de Masies i Cases Rurals. Formes d'intervenció. Anàlisi dels plans especials de protecció i reforma interior dels centres històrics de Tarragona, Girona, Lleida i Barcelona.
Arxius, museografia i gestió del patrimoni
4 ECTS. 18 hores lectives.
Models administratius dels serveis de patrimoni de l'administració. Els informes de restauració. Anàlisi històric, cronològic i tècnic. Difusió dels treballs de restauració. Memòria dels treballs executats durant la restauració. El llibre de manteniment. Control de les patologies. El pressupost a l'obra de la restauració.
El treball d'arxiu. Les fonts. Arxius històrics familiars, municipals, provincials, nacionals, institucionals. Arxius administratius. Arxius fotogràfics. Arxius a Internet. Programari per el treball d'arxiu. Protocols per al tractament de dades.
La interpretació del patrimoni. La funció social i econòmica del patrimoni. La difusió i dinamització dels espais culturals i patrimonials. Els nous valors del patrimoni aplicats a les estratègies d'empresa.
Taller de projectes d'intervenció
8 ECTS. 48 hores lectives.
Elaboració d'un projecte de restauració total o parcial d'un edifici descrit i analitzat al Taller d'anàlisi previ. El projecte es composa de plànols generals i de detall, memòria justificativa històrica, arquitectònica, funcional i tècnica (patologies, diagnòstic, propostes d'intervenció i incorporació d'elements nous).
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 636 03 83

Crèdits:
60 ECTS
(392 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:02/10/2019 Fi classes:05/06/2020Fi programa: 30/09/2020
Horari:
Dimecres  15:30 a 21:00Dijous  15:30 a 21:00Divendres  15:30 a 21:00
Lloc de realització:
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona

Import de la matrícula:
6.900 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs