UP

Enginyeria en Seguretat Industrial i Ambiental

Postgrau Presencial.

Continguts

UPC School

Matèries

Entorn legislatiu de la seguretat industrial, producte i màquines. Llicències.
4 ECTS. 35 hores lectives.
1.Entorn legislatiu i normatiu de la seguretat industrial i el medi ambient.
- Tipus de disposicions legals. Normes de la Unió Europea. Institucions i organismes d'Europa.
- Lleis de seguretat industrial estatals i autonòmiques.
- Estructura de l'administració en seguretat industrial. Institucions.
- Infraestructura per a la qualitat i la seguretat industrial.
- Els organismes de control. Règim jurídic.
- Peritatges judicials i forenses: requisits i funcions. Redacció de l'informe pericial.

2.Responsabilitat dels agents de la seguretat industrial i medi ambient.
- Agents de la seguretat industrial.
- Responsabilitat administrativa.
- Responsabilitat civil.
- Responsabilitat penal.

3.Seguretat del Producte Marc Jurídic de la UE.
- Directives de nou enfocament.
- Normes harmonitzades. Normes no harmonitzades.
- Marcat CE, declaració de conformitat i expedient tècnic.
- Vigilància del mercat: Control de seguretat dels productes.
- Seguretat de les màquines, RD 1644/2008. Directives màquines, (2006/42/CEE). Seguretat i fiabilitat dels sistemes de comandament. La norma en ISO 13849.
- Ascensors. Registre/comunicació manteniment i règim d'inspeccions.
- Grues mòbils autopropulsades: Registre/comunicació manteniment i règim d'inspeccions.
- RD1215/97 Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Equips d'elevació industrial: ponts grua, polispasts, semipòrtics, pòrtics, gòndoles, carretons automotors, vehicles industrials, grues auto-carregoses.
- Equips de protecció individual segons Reglament UE 2016/425 i Directiva 89/686/CEE (fins al 20/4/2018).
- Productes de la construcció segons Reglament UE 305/2011.
Metrologia, seguretat en mitjans de transport i en infraestructures.
2 ECTS. 20 hores lectives.

1.Llicència ambiental, activitats i urbanisme.
- Conceptes bàsics d'urbanisme.
- Àmbit legal i objectius de la llicència d'activitat.
- Aplicació de les normes urbanístiques.
- Tipus de tràmits administratius: declaració responsable.
- Instruments de control i prevenció ambiental.

2.Metologia de les inspeccions i assajos.
- L'inspector, figura i responsabilitats. Integració en entitats d'inspecció acreditades.
- Procés de la inspecció (reglamentària: delegada per l'OTC de la CCAA).
- Els assajos no destructius (END).
- Certificat de Calibratge. Interpretació de resultats. Laboratoris acreditats.

3.Seguretat mitjans de transport i de vehicles. ITV.
- Els sistemes de seguretat del vehicle terrestre. Homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs.
- Règim jurídic de la inspecció tècnica de vehicles (ITV).
- Procediment d'inspecció de les estacions d'ITV.
- Transport de mercaderies perilloses per carretera ADR.
- Transport de productes alimentaris a temperatura reglada ATP.
- Seguretat vehicles ferroviaris.
- Seguretat de mitjans de navegació marítima.
- Seguretat d'aeronaus i seguretat aeroportuària.

4.Seguretat en la gestió de grans infraestructures.
- Dispsociones legals i normatives de seguretat aeroportuària.
- Seguretat ferroviària.
- Seguretat de ports.
- Seguretat d'infraestructures diverses.

5.Metrologia.
- Llei 32/2014, de 22 de desembre, de metrologia.
- Legislació complementària. Tràmits i requisits legals.
- Comptadors d'energia elèctrica, aigua, gas, hidrocarburs i altres.
- Els organismes de verificació metrològica.

Reglaments de seguretat industrial
8 ECTS. 73 hores lectives.

1.Seguretat de les instal·lacions elèctriques.
- Introducció a l'àmbit reglamentari. Inspeccions i manteniment obligatori.
- Instal·lacions elèctriques de baixa tensió.
- Instal·lacions elèctriques d'alta tensió.
- Línies elèctriques d'alta tensió.
- Eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior RD 1980/2008.
- Productes de baixa tensió (Directiva 2014/35/UE).
- Compatibilitat electromagnética (Directiva 2014/30/UE).

2.Seguretat enfront de productes químics perillosos i residus perillosos. Emmagatzematge.
- Introducció a l'àmbit reglamentari. Inspeccions i revisions periòdiques. Manteniment obligatori.
- Productes químics perillosos. Reglament REACH i CLP.
- Residus perillosos: concepte i característiques.

3.Instal·lacions petrolíferes.
- Introducció a l'àmbit reglamentari. Inspeccions i revisions periòdiques. Manteniment.
- Instal·lacions de manteniment de carburants i combustibles líquids per al seu consum a la mateixa instal·lació.
- Instal·lacions i parcs d'emmagatzematge destinats a la distribució i subministrament de productes petrolífers.
- Estacions de servei per a ús propi o amb canvi de despositario.
- Refineries.

4.Combustibles gasosos.
- Introducció a l'àmbit reglamentari. Inspeccions i manteniment.
- Posada en servei d'instal·lacions.
- Posada en marxa, manteniment, reparació i adequació d'aparells de gas.
- Manteniment d'instal·lacions. Revisions i inspeccions.
- Instal·ladors de gas i empreses instal·ladores de gas habilitades.
- Aparells a gas segons Reglament UE 2016/426 i Directiva 2009/142/CE (fins 20/04/2018).

Seguretat davant risc, incendi o explosió i medi ambient
4 ECTS. 32 hores lectives.

1.Instal·lacions de protecció contra incendis.
- Introducció. Instal·lacions de pci industrials i no industrials.
- Normativa reguladora. RIPCI; RSCIEI; CTE-DB SI.
- Posada en servei d'instal·lacions de protecció contra incendis.
- Manteniment de la instal·lació: revisions periòdiques.
- Obligacions i responsabilitats del titular.
- Empreses instal·ladores i / o mantenidores habilitades.
- Procediment per a la inspecció reglamentària. Seguretat contra incendis en els establiments industrials. Normes UNE 195.005.
- Nou reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI).

2.Instal·lacions tèrmiques en els edificis.
- Introducció i normativa reguladora.
- Posada en servei de la instal·lació.
- Manteniment de la instal·lació.
- Inspeccions inicials i periòdiques. Eficiència energètica en la generació.
- Resum esquemàtic de les obligacions i responsabilitats del titular.
- Empreses instal·ladores i / o mantenidores habilitades.

3.Instal·lacions frigorífiques.
- Normativa reguladora. Altres reglamentacions compelementàries.
- Posada en servei de la instal·lació.
- Manteniment preventiu i correctiu de la instal·lació.
- Resum esquemàtic de les obligacions i responsabilitats del titular.
- Empreses instal·ladores i / o mantenidores frigoristes de Nivell 1 i de Nivell 2.
- Verificació revisions i inspeccions periòdiques.
- Control de fugues de refrigerants fluorats.

4.Equips a pressió.
- Introducció.
- Calderes.
- Centrals generadores d'energia elèctrica.
- Refineries de petroli i plantes petroquímiques.
- Dipòsits criogènics.
- Ampolles d'equips respiratoris autònoms.
- Canonades i conduccions.
- Empreses instal·ladores i / o reparadores habilitades.
- Recipients a pressió simples (Directiva 2014/29 / UE), en instal·lacions d'equips a pressió.
- Equips a pressió (Directiva 2014/68/UE) en instal·lacions d'equips a pressió.
- Equips a pressió transportables (Directiva 2010/35/UE).

5.Seguretat en entorns ATEX.
- Atmosferes explosives. Directiva ATEX. RD 681/2003.
- Equips per atomósferas potencialment explosives (Directiva 2014/34/UE).
- Procediments de conformitat i marcat d'equips.
- Document de protecció contra explosions.
- Classificació d'Aras de risc en zones.
- Anàlisi de fuites per a gasos i vapors.
- Ventilació i càlcul de l'extensió de zones per gasos, vapors i boires.
- Classificació per zones per a pols.

6.Anàlisi de risc ambiental.
- Seguretat i medi ambient.
- Responsabilitat mediambiental. Llei 26/2007 i reglaments.
- Qualitat de l'aire i protecció de la atmosfera.
- Residus i sòls contaminats.
- Protecció enfront del soroll.
- Aigües continentals i costes.
- L'anàlisi del risc ambiental en la normativa SEVESO.
- Mètodes d'anàlisi del risc ambiental.
- Legislació de soroll, controls i inspeccions.

Projecte final
2 ECTS. 10 hores lectives.
Desenvolupament del projecte final de postgrau
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
610548181

Crèdits:
20 ECTS
(170 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:23/11/2018 Fi classes:03/05/2019Fi programa: 24/05/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.200 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs