UP

Digital Business Transformation: Strategy and Implementation

Postgrau Presencial.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Societat i Persones
6 ECTS. 36 hores lectives.

A nivell Societat es contextualitza el pas d'una Societat de Consum a una Societat de Serveis, en la que el coneixement esdevé un element clau. S'explica l'impacte que la transformació digital té en el món i a la Societat en general, en la transmissió del coneixement i en l'economia col·laborativa. Es tracten les implicacions de fenòmens com: les xarxes socials i la seva gestió a entitats i empreses, la transformació digital del tercer sector, les Smarts Cities (IoT + Mobility Analytics), els nous marcs de regulació necessaris en relació a la robotització, la biotecnologia i els creixents riscs associats a aspectes de seguretat.

A nivell Persones s'emmarca el nou context de treball, determinat per l'economia global i la diversitat cultural, que determina la necessitat d'adaptar i reorganitzar el treball. S'introdueixen les noves competències digitals, el lideratge digital, els rols de l'empleat en els processos d'innovació... Es tracta el concepte de lideratge digital i la nova era de gestió dels RRHH que inclouen nous models d'avaluació, com per exemple People Analytics.

Aquests continguts s'estructuren convenientment d'acord amb els nivells de maduresa definits per la transformació digital (Fonaments-bàsic, Avançat i Expert).

Estratègia i Pla Digital
6 ECTS. 36 hores lectives.

Aquesta matèria introdueix el context que fa necessària la Transformació Digital de les institucions, organitzacions, PIMES i grans empreses degut a la irrupció de les tecnologies disruptives. Es planteja com aprofitar l'ecosistema d'startup per innovar. S'explica l'evolució d'Internet i el rol central que juga el client com a motor del canvi i com a centre de les estratègies de negoci, presentant les Apps i la Gammificació com a recursos per aconseguir una autèntica connexió amb el client. I també es contextualitzen estratègicament fenòmens com el e-Commerce, Digital Marketing, Smart Commerce i Mobile Commerce on les tècniques d'intel·ligència de negoci i anàlisi de dades esdevenen claus.

Amb tot aquests elements s'expliquen eines i tècniques per posicionar l'empresa enfront del desafiament digital, concebre oportunitats i amenaces, dissenyar i aplicar nous models de negoci, etc. En fi, es donen eines per plantejar i implementar l'estratègia digital més adequada.

Aquests continguts s'estructuren convenientment d'acord amb els nivells de maduresa definits per la transformació digital (Fonaments-bàsic, Avançat i Expert).

Processos i Metodologies
6 ECTS. 36 hores lectives.

Aquesta matèria contextualitzarà el conjunt de processos i metodologies que poden ser emprats al dissenyar i implementar la transformació digital que una organització o empresa necessita. Alhora s'estableix el marc teòric-pràctic que conduirà la transformació digital del cas pràctic que es farà al llarg del curs.

A nivell de Processos es concreten transformacions necessàries per àmbits: Indústria 4.0, robotització, transport i la logística en el nou model de comerç global, ciberseguretat, etc.

Un cop introduït el marc teòric-pràctic per a la transformació digital, s'hi encaixen diverses metodologies que poden ser d'utilitat en cada una de les fases o etapes, tals com: Business Canvas, ITIL, Quickwins, LEAN, KAIZEN, AGILE, SCRUM, Service Blueprint, DevOps, Gamification and Serious Games entre altres. En termes globals es contextualitza una transformació digital alineada amb l'estratègia de negoci, que si s'escau es pugui gestionar a dues velocitats (Bimodal IT).

Finalment s'explica com plantejar si és rendible la transformació digital i com calcular el ROI de projectes disruptius. 

Aquests continguts s¿estructuren convenientment d'acord amb els nivells de maduresa definits per la transformació digital (Fonaments-bàsic, Avançat i Expert).

Plataformes i Tecnologies
6 ECTS. 36 hores lectives.

Aquesta matèria identifica i explica les plataformes i tecnologies que poden ser necessàries i útils al dissenyar i implementar la Transformació Digital de les organitzacions i empreses. L'evolució de la tecnologia s'introdueix i s'explica en base als cicles de maduresa (corba hype cycle de Gartner). Es revisen tecnologies madures i recents tals com: ERPs, CRMs, SCMs, Business Intelligence, Visual Analytics, Machine Learning, Augmented Reality, Virtual Reality, etc.

A nivell de Plataformes s'expliquen aquelles associades a models d'Indústria 4.0, models Cloud, entorns d'e-Commerce, models basats en la tecnologia Blockchain, i models d'entorn col·laboratiu a l'empresa (Enterprise Collaborative Management).

Aquests continguts s'estructuren convenientment d'acord amb els nivells de maduresa definits per la transformació digital (Fonaments-bàsic, Avançat i Expert).

Projecte de transformació
6 ECTS. 36 hores lectives.

Aquesta matèria té a veure directament amb el projecte de Transformació Digital que l'alumne realitzarà al llarg del curs, on aplicarà de manera pràctica la teoria i les eines estudiades a la resta de matèries.

El projecte tindrà diferents outputs que es correspondran amb els graus de maduresa identificats pels projectes de transformació digital. Concretament:  transformació bàsica: context entès i producte funcional viable mínim;  transformació avançada: producte funcional viable millorat; i transformació experta: producte funcional viable excel·lent.

Es programaran algunes conferències en les que es mostraran casos d'èxit de transformació digital, així com l'experiència de CDO's en la gestió d'aquests projectes.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 83

Crèdits:
30 ECTS
(180 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:14/10/2019 Fi classes:08/06/2020Fi programa: 17/06/2020
Horari:
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs