UP

Gestió Ambiental

Postgrau Online.

Continguts

14a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Residus Sòlids
3 ECTS. 30 hores lectives.
- Legislació en matèria de residus
- El marc legal a Catalunya
- Tipus de normatives aplicables d'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local
- Gestió de residus industrials
- Tipologies i impactes
- El catàleg de residus (CRC i CER)
- Models de gestió
- Declaració de residus
- La caracterització de residus industrials
- Etapes del procés: mostreig del residu i laboratori
- Gestió de residus municipals
- Composició i classificació
- La recollida selectiva
- Els envasos
- Instal·lacions de recuperació dels residus municipals
- Abocadors de residus industrials
- Legislació aplicable i legislació a Catalunya
- Dipòsits controlats de residus: condicions tècniques, projecte i preparació d'un abocador, gestió, explotació i tancament
- Tractaments tèrmics: Incineració, piròlisi, gasificació i altres
- Reciclatge i recuperació de residus
- Aprofitament de residus com subproductes. La borsa de subproductes
- El mercat dels productes reciclats. Problemàtica associada
Contaminació Atmosfèrica i altres
3 ECTS. 20 hores lectives.
Tema 1: Contaminació atmosfèrica
- Introducció a la contaminació atmosfèrica
- Efectes de la contaminació
- Principals contaminants
- Factors determinants del nivell de contaminació
- Vigilància de la qualitat de l'aire
- Fonts de contaminació naturals i antropogèniques
- Fonts de contaminació industrials
- Control d'emissions
- Depuració de gasos
- Accions preventives
- Sistemes de depuració
- Tecnologia del rentat de gasos

Tema 2: Contaminació acústica
- Definicions bàsiques i propietats físiques del so
- Fisiologia de l¿oïda humana
- L¿escala logarítmica
- El nivell sonor, dB i dBA
- Operacions aritmètiques amb nivells sonors
- Espectre de freqüència d¿una ona sonora
- Efectes del soroll sobre las persones
- Mesura del nivell de so
- Interacció del so amb els materials
- El soroll en la ciutat
- Actuacions sobre el soroll
- Sistemes d¿absorció del soroll
- Normativa i límits

Tema 3: Contaminació electromagnètica
- Definicions bàsiques
- Distinció entre camps i ones
- Propietats físiques dels camps i les ones
- Interacció de los camps E i H amb el cos humà (0-10 kHz)
- Reducció del camps E i H (0-10 kHz)
- Nivells de referència del camps E i H (0-10 kHz)
- Simulació de camps de baixa freqüència
- Absorció de la radiació pel cos humà (3kHz-300GHz)
- Sistema de telefonia mòbil
- Mesures de reducció de las radiacions e.m.
- Radiacions naturals
- Potències d¿emissió i densitats de potència
- Restriccions bàsiques i nivells de referència
- Possibles efectes nocius dels camps i les radiacions
- Protecció front a les radiacions i als camps
- Sistemes de mesura en baixa freqüència
- Sistemes de mesura en alta freqüència
- Normativa i límits
Aigües Residuals
3 ECTS. 30 hores lectives.
-Contaminació de l’aigua
-Aigües residuals: urbanes, industrials i rurals
-Tipus, problemàtica i tractaments
-Paràmetres físics i químics de qualitat de les aigües
-Paràmetres biològics de qualitat
-Gestió: minimització i estalvi del consum de l’aigua
-Teoria de la coagulació – floculació
-Tractaments de les aigües residuals
-Pretractaments i tractaments primaris. Tractaments Físic-químics
-Tractaments biològics i fangs
-Anàlisis i control de les aigües residuals i de fangs de depuradora
-Avaluació de la càrrega orgànica d’una aigua
-Matèries en suspensió, nitrogen i fòsfor
-Avaluació de la toxicitat
-Anàlisi dels fangs de depuradora
-Paràmetres per a la caracterització dels fangs
-Procediments analítics
-Legislació d’aigües: la DUCA
-Aplicació en la indústria. Problemàtica ambiental i solucions del sector del paper
Gestió Ambiental
6 ECTS. 60 hores lectives.
Introducció:
- Desenvolupament sostenible: conceptes i eines
- Tipologia de l'impacte ambiental
- L'impacte ambiental de l'energia

Millora del comportament ambiental de l'empresa:
- Gestió de l'Energia a l'empresa
- Introducció als Sistemes de Gestió Ambiental (SGA)
- La Revisió Ambiental Inicial en els SGA
- Indicadors ambientals
- Directiva europea sobre la prevenció i control integrats de la contaminació (IPPC)
- Ecologia Industrial

Millora del comportament ambiental del producte:
- Política Integrada de Producte (IPP)
- Anàlisi del cicle de vida (ACV); eina de gestió ambiental
- Disseny d'ecoproductes
- Ecoetiquetes
- Comunicació Ambiental i compra verda de productes
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
15 ECTS
(150 hores lectives)

Horari:

Import de la matrícula:
Contacta'ns

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs