UP

Project Management Avançat

Postgrau Presencial.

Continguts

27a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Introducció al Project Management. Projectes Industrials y de Serveis. Metodologia PMBOK
4 ECTS. 40 hores lectives.
 • Presentació i enfocament general. Estratègia d'empresa i Gestió de Projectes. El Quadre de Comandament Integral (MI) i la gestió de projectes.

 • Gestió de/per Projectes. Cicle de vida d'un projecte. Temps, qualitat, recursos, cost i àmbit. Direcció de projectes. Objectius. Rols. Equips de projecte.

 • Projectes de serveis. Característiques específiques. Indicadors propis. Serveis genèrics i serveis perifèrics.

 • Projectes industrials. Característiques i metodologies específiques. Control de projectes i gestió del risc. APQP.

 • Metodologia PMBOK (Project Management Body of Knowledge) del Project Management Institute (PMI). Pla de direcció d'un Projecte. Processos d'inici. Abast, temps, costos, RR.HH, qualitat i riscos. Execució i tancament. Grup de processos. Àrees de coneixement d'un projecte. Elements i fases per al seu desenvolupament.

Gestió dels Recursos Humans en els Projectes. Habilitats Directives. Coaching
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • Lideratge, poder i eficàcia empresarial. Poder i lideratge. El talent.
 • Formació d'equips de projecte d'alt rendiment. Metodologia Belbin. Rols d'un equip equilibrat. Test per als assistents i els seus rols.
 • Habilitats directives i perfil del directiu responsable d'un projecte. Test 16PF. Test de Lusher. Anàlisi de la personalitat dels assistents.
 • L'activitat emprenedora i la direcció de projectes. Creativitat. Model Canvas. Emprenedoria en projectes en Lean Management: Lean Start Up.
 • Emprenedoria i gestió estratègica del canvi cultural: projectes estratègics. Canvi cultural amb eines de qualitat total.
 • Coaching para la Direcció d'equips de projectes. Habilitats crítiques. Desenvolupament d'habilitats comunicatives.
 • Coaching para la Direcció d'equips de projectes. Creativitat, Innovació, resolució de problemes i diversitat.
Desenvolupament de Projectes. Enginyeria Concurrent. Planificació. Tècniques Avançades AQP i Lean
3 ECTS. 35 hores lectives.
 • Projectes de desenvolupament de nous productes i serveis. Enginyeria Concurrent. Concept to Customer.
 • Projectes desenvolupats amb Enginyeria Concurrent. Casos reals d'estudi.
 • Planificació de projectes. Metodologies basades en el camí crític. PERT I CPM. Diagrama de GANTT. Estimació de costos i temps.
 • Gestió avançada de projectes. Advanced Quality Planning (AQP). Control avançat de projectes. Casos. El Portfoli Management.
 • Noves tècniques per a la gestió avançada de projectes: eines del Lean Management en projectes (Lean Project). SIPOC.
 • Noves tècniques per a la gestió avançada de projectes: resolució de problemes. metodologia PDCA i A3.
 • Lean Management en projectes. Eines per a l'anàlisi del flux de valor en els projectes: Value Stream Mapping (VSM).
Externalització en Projectes i Gestió Econòmica i Financera
4 ECTS. 40 hores lectives.
 • Externalització de processos de projectes. Estratègia de Compres i Aprovisionament. Projectes de externalització de processos. Contractes.
 • Disseny estratègic de compres. Outsourcing en projectes. Projecte de redissenyo de la cadena de subministrament. Externalització de core competences.
 • Disseny i Gestió de projectes de externalització de processos industrials i de serveis. Cas.
 • Aspectes econòmics de la Direcció de Projectes. Costos. Metodologies Direct i Full Costing. Costos derivats de les desviacions a la planificació. Sistemes avançats: Costos basats en les activitats (Activity Based Costing ¿ ABC). Cost Drivers. Target costing. ABM (Activity Based Management). ABB (Activity Based Budget)
 • Aspectes econòmics i financers en el desenvolupament de projectes. Balanç. Compta de Resultats. Ràtios per identificar punts forts i febles. Necessitats de fons. Avaluació econòmica i financera de projectes. Gestió d'inversions.
 • Fonts de finançament de projectes. Plantejament i actuació d'una entitat financera davant les operacions de risc. Concessió i renovació de crèdits.
Preparació per a la Certificació Project Management Professional (PMP)
2 ECTS. 10 hores lectives.
 • Preparació per obtenir el certificat Project Management Professional (PMP) del PMI. Revisió del PMBOK. Revisió dels conceptes clau a practicar a fons per a l'examen: aspectes fonamentals del PMBOK. Training per preparar l'examen. Realització d'un examen de prova.
 • Preparació per obtenir el certificat Project Management Professional (PMP) del PMI. Metodologia del simulador. Procés de candidatura per al certificat PMP. Metodologia per a l'accés al simulador, per a la preparació de l'examen.
Projecte Project Manager Avançat
3 ECTS. 15 hores lectives.
 • Realització tutoritzada d'un projecte, en grups d'alumnes, durant el desenvolupament del curs, basat en la realització d'un projecte concret i realitzable, sigui de desenvolupament o de millora.
 • El projecte s'elaborarà en una memòria i una presentació pública final, que es prepararà en sessions especials al final del curs. Cada integrant de l'equip de projecte, haurà de realitzar una part de la presentació.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Febrer de 2020

Crèdits:
20 ECTS
(175 hores lectives)

Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
4.100 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Descarregar en PDF | 563,44 kB
Imprimeix tot el curs