UP

Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials

Postgrau Presencial.

Continguts

23a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Projecte Final
3 ECTS. 15 hores lectives.
Els alumnes hauran de realitzar un projecte final sobre climatització, instal·lacions elèctriques i instal·lacions de seguretat i contra incendis amb la tutorització del professor que ha desenvolupat la seva respectiva part durant el programa.
Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques
12 ECTS. 111 hores lectives.
1.1. Instal·lacions de Climatització
 • Climatització o condicionament d'aire. Benestar tèrmic. L'instal·lació de climatització.
 • Mecanismes de transmissió tèrmica. Exercicis.
 • Càlcul de càrregues tèrmiques. Exercicis.
 • Psicometría. Bateries de refredament. Tractament de l'aire. Exercicis.
 • Processos de certificació ambiental i energètica.
 • Cálcul de conductes d'aire. Càlcul de càrregues tèrmiques.
 • Difusió d'aire i càlcul de tuberíes. Exercicis.
 • Eficiència en climatització. Exercicis.

1.2. Instal·lacions de Ventilació i Extracció de Fums

 • Criteris generals de la ventilació de locals. Determinació dels cabals necessaris. Normatives d'aplicació.
 • Sistemes de ventilació. Renovació ambiental. Captacions localitzades.
 • Ventiladors: tipus i característiques. Circulació d'aire en conductes. Pèrdues de càrrega i càlculs.
 • Atenuació acústica en conductes de ventilació i climatització.
1.3. Instal·lacions de Fontaneria i Impulsió de Líquids
 • Principis bàsics d'hidrostàtica.
 • Pèrdues de càrrega. Normativa de les instal·lacions d'aigua.
 • Càlcul i estimació de cabals. Tipologies de canonades i comptadors.
 • Bombes i grups de pressió. Càlcul i disseny de grups d'elevació.
 • Instal·lacions industrials d'Aigua Calenta Sanitària (ACS).
1.4. Instal·lacions de Sanejament i Tractament d'Aigües e Instal·lacions d'Aigües Grises i Pluvials.
 • Consideracions prèvies. Conceptes fonamentals.
 • Estructura d'una xarxa de sanejament. Càlcul de xarxes de sanejament.
 • Conceptes bàsics de la depuració. Tractament d'aigües.
 • Components xarxa de sanejament. Càlcul mecànic en canonades soterrades.
 • Instal·lacions d'aigües grises: estudi de consum d'aigües en edificis. Legislació actual. Equips centralitzats i descentralitzats. Dispositius. Tractaments, dimensionat i disseny d'equips. Legislació, estructura, disseny i dimensionat d'instal·lacions d'aprofiament d'aigües de pluja. Elements, tractaments i manteniments complementaris.

1.5. Instal·lacions d'Energia Solar

 • Principis bàsics. Elements d'una instal·lació solar tèrmica. Configuracions bàsiques. Circulació natural o forçada. Sistemes centralitzats i descentralitzats.
 • Càlcul i dimensió de components. Exemple de càlcul i programes.
 • Regulació i control. Muntatge, proves i posada en marxa. Ús i manteniment. Documentació.
 • Legalització de les instal·lacions. Aspectes administratius. Normativa aplicable. Anàlisi econòmic i rendibilitat.
1.6. Instal·lacions Pneumàtiques
 • Introducció i teoria de l'aire. Parts d'una instal·lació pneumàtica. Reglamentació.
 • Qualitat i condicionament de l'aire comprimit. Càlcul de seccions i pèrdues de càrrega. Manteniment.
 • Projecte d'execució d'una instal·lació d'aire comprimit.
 • Vàlvules, distribuïdors, actuadors. Normativa de seguretat en màquines. Norma ISO 1219.
1.7. Instal·lacions de Gas
 • Reglamentació i normativa d'aplicació. Criteris de disseny i situació de canonades, elements i accessoris. Aplicacions de les instal·lacions de gas.
 • Esquemes d'instal·lacions de gas natural. Components d'una instal·lació de gas. Instal·lacions que necessiten projecte.
 • Aplicacions de gas en locals comercials i industrials. Condicions d'ubicació i connexió d'aparells a gas. Dipòsits fixes i mòbils de Gasos Liquats del Petroli (GLP). Simbologia. Predimensionament de les instal·lacions de gas.
 • Projecte d'execució de les instal·lacions de gas en un edifici.
Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials
10 ECTS. 90 hores lectives.

2.1. Instal·lacions Oleohidràuliques.

 • Sistemes de transmissió d'energia oleohidràulica.
 • Olis olehodràulics. Propietats i classificació.
 • Bombes. Actuadors. Cilindres i motors.
 • Tècnica convencional: vàlvules de pressió, de càlcul i de control direccional. Acumuladors.
 • Tècnica proporcional: configuracions típiques.
 • Normes CEN i ISO sobre regles generals.
 • Manteniment de les instal·lacions oleohidràuliques.

2.2. Instal·lacions Elèctriques.

 • Introducció a les instal·lacions elèctriques en baixa tensió i la reglamentació que les regeix.
 • Parts o elements que conformen una instal·lació elèctrica.
 • Normativa reglamentària.
 • Instal·lació interior d'habitatges. Graus d'electrificació. Punts d'utilització, número i característiques dels circuits.
 • Defectes i proteccions. Sobrecàrregues i curtcircuits. Contactes directes i indirectes. Instal·lacions de posada a terra. Càlcul de seccions.
 • Aplicació de la normativa, dels criteris de càlcul i selecció de components.
 • Instal·lacions en indústries i serveis. Anàlisi de les necessitats.
 • Distribució elèctrica: quadre principal, subquadres, línies i canalitzacions.
 • Elecció de conductors i proteccions.
 • Locals de pública concurrència. Subministres complementaris. Commutació de xarxes.
 • Compensació d'energia reactiva.
 • El marc elèctric. Legislació actual. La tarifa elèctrica. Energia reactiva.
 • Estalvi energètic en instal·lacions industrials i comercials.
 • Casos pràctics.

2.3. Instal·lacions d'Enllumenat.

 • La llum: conceptes i magnituds. Fonts de llum i la seva tecnologia.
 • Lluminàries: components, característiques i fotometria.
 • Projectes luminotècnics: paràmetres i normativa. Enllumenat interior i industrial.
 • Projectes luminotècnics: enllumenat. Normativa, nivells, contaminació lluminosa i càlculs. 
 • Visita a una instal·lació. Mesures luminotècniques

2.4. Instal·lacions Singulars. Grups Electrògens.

 • Elements principals del grup electrògen. Modes de funcionament. Característiques tècniques i tipus de funcionament.
 • Sistemes de control de commutació entre grups i xarxes.
 • Sincronització de grups.
 • Instal·lació mecànica. Criteris d'ubicació.
 • Vibracions. Refrigeració i ventilació.
 • Instal·lació elèctrica: Postes a terra. Insonorització.
 • Normativa. Legislació.
 • Criteris de càlcul de la potència d'un grup.
 • Funcionament amb càrregues no lineals.
 • Arrancada de motors asíncrons.
 • Càlcul de la potència del grup necessari per a una instal·lació. Exemple d'aplicació.
2.5. Instal·lacions Contra Incendis i Seguretat.
 • Introducció al foc. Combustibles. Agents exteriors. Equips i instal·lacions d'extinció.
 • Sistemes de detecció i alarma contra incendis: Centrals. Sirenes. Equips, mitjans i sistemes d'extinció segons l'origen i el tipus de foc. Compartició i evacuació. Xarxes d'abastament d'aigua. Dipòsits. Extinció per Boca d'Incendi Equipada (BIE) i Columna Hidrant a l'Exterior (CHE).
 • Normativa i legislació. Codi Tècnic de l'Edificació. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials. Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i normes UNE-EN.
2.6. Instal·lacions de Fluids Gasosos.
 • Principis bàsics del vapor. Equips en sala de calderes. Distribució del vapor.
 • Selecció de vàlvules, actuadors i controladors. Purgadors. Dimensionat d'una instal·lació.
 • Càlcul i detecció de fuites. Recuperació de condensats.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
25 ECTS
(216 hores lectives)

Horari:
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa

Import de la matrícula:
4.200 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Imprimeix tot el curs