UP

Arquitectura i Urbanisme Mediambiental

Postgrau Presencial.

Continguts

16a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental.

Assignatures

Història Ambiental de l'Arquitectura
3 ECTS. 30 hores lectives.
El desenvolupament sostenible: les dimensions de la sostenibilitat. 
La tradició mediambiental a la història de l'arquitectura.
Desenvolupament urbà sostenible.
Disseny Bioclimàtic
3 ECTS. 24 hores lectives.
Clima i arquitectura, els paràmetres del confort. 
Disseny solar passiu i de baix consum energètic en clima tropical, clima mediterrani i climes freds. 
Il·luminació natural: disseny i càlcul. 
Urbanisme bioclimàtic.
Càlcul d'energia incorporat en materials i sistemes, i emissions de CO2. 
Paisatgisme sostenible. 
El·laboració de gràfics climàtics.
Software Bioclimàtic
4 ECTS. 64 hores lectives.
Programes informàtics: eines d'ajuda per al disseny i control bioclimàtic:
- Meteonorm
- Climate Consultant
- Archiwizard
- DesignBuilder
Casos d'Estudi
5 ECTS. 44 hores lectives.
Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats en les classes teòriques, i anàlisi d'exemples exposats per professionals convidats.
Exercici Pràctic: Projecte Bioclimàtic
2 ECTS. 12 hores lectives.
Exercici pràctic consistent en el desenvolupament d'un projecte, aplicant els coneixements i les eines proporcionades durant la impartició de les matèries.
Introducció a les Tècniques Actives de Control Medi Ambiental. Classificació de les Instal·lacions. Consums de Matèria i Energia. L'Energia i els Residus.
4 ECTS. 30 hores lectives.
INTRODUCCIÓ ALS MEDIS ACTIUS.
Medis Passius i Medis Actius.
Per què s'utilitzen els Medis Actius.
Criteris Normatius.
Les instal.lacions: obligació i solució.
Esforços per minimitzar els consums. Opcions.
Seguretat, Rendiment i Benestar.
Requisits a Satisfer. Procediments per complir-los.
Principals eixos d'actuació.
Una visió optimista del problema de la sostenibilitat.
Termes, definicions, unitats i símbols.

CLASSIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.
Nivell urbà, nivell edificatori.
Instal.lacions de Condicionament Ambiental i Instal.lacions de Serveis.
Climatització: Ventilació, Calefacció, Refrigeració, Control d'Humitat.
Il.luminació.
Instal.lacions de Subministre d'Aigua, Combustibles, Electricitat.
Instal.lacions d'evacuació de sòlids, líquids i gasos.
Instal.lacions de Protecció, Transport, Telecomunicacions i Especials.
Sobre la reserva d'espais, servituds, traçats i organització de les instal.lacions en l'àmbit de l'Arquitectura i l'Urbanisme.

ELS CONSUMS
Consums de matèria i energia.
Criteris d'eficiència en Arquitectura i Urbanisme.
El cicle de l'aigua, a la natura i al consum humà.
L'aigua de consum. Tipus d'aigües per consum. El cost de l'aigua (els serveis i conceptes impositius de construcció i gestió d'infraestructures de subministre, depuradores, clavegueram).
Captació i potabilització. Tractaments (preoxidació, clarificació, afinat, tractaments amb membranes, nanofiltració, osmosi inversa, correcció de pH i desinfecció final).

L'ENERGIA, CONSUM I ABASTAMENT ENERGÈTIC
Energia primària, energia final. Valors de consums - Eficiència.
L'etiqueta energètica, la certificació energètica.
Comptabilització i repartiment de responsabilitats entre consumidors.

GENERACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Residus de matèria, residus d'energia.
Matèria: residus sòlids, líquids i gasosos.
Recollida i evacuació de residus sòlids.
Recollida: porta a porta, contenidors de carrer (de superfície, enterrats), pneumàtica fixa i pneumàtica mòbil.
Evacuació de líquids i sòlids per via humida.
Aigües pluvials, fecals (grises i negres) i industrials.
Xarxes de recollida d'aigua.
Tractament de residus sòlids i líquids.
Ecoparcs, depuradores, abocaments controlats.
Evacuació de gasos.
Energies contaminants: alliberament de calor, contaminació acústica, contaminació lumínica, camps electromagnètics, microones d'alta freqüència, radioactivitat, càrregues electroestàtiques.
Mides d'aplicació en Arquitectura i Urbanisme.
Càrregues, Demandes i Sistemes de Climatització
5 ECTS. 35 hores lectives.
CÀRREGUES I DEMANDES DE CALEFACCIÓ ALS EDIFICIS
La transferència de calor als edificis.
Manteniment de les conficions de confort a règim.
Factors desestabilitzants.
Potències de compensació (càrregues).
Criteris i fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues.
Efectes de les oscil.lacions tèrmiques i de la radiació sobre els paraments (opacs i transparents).
Balanç energètic tèrmic.
Repercusió del balanç energètic en la variació de temperatura interior.
Conceptes de capacitat i difusibilitat tèrmica.
Càlcul senzill de càrrega i demanda tèrmica de calefacció amb aplicació de millores sobre l'aïllament i la ventilació.
Càlcul d'energia primària consumida amb aplicació de millores en el rendiment de la instal.lacio.
Càlcul de les aportacions favorables que redueixen la demanda. 

CÀRREGUES I DEMANDES DE REFRIGERACIÓ ALS EDIFICIS
Balanç higrotèrmic. Calor sensible, calor latent.
Manteniment de les condicions de confort a règim.
Factors desestabilitzants.
Potències de compensació (càrregues).
Criteris i fórmules d'aplicació en càlcul de càrregues.
Repàs a la utilització de l'Àbac Psicomètric.
Procediment de càlcul manual. Exemple senzill.
Programa de càlcul simplificat, pas a pas.
Programes de càlcul complexe disponibles en el mercat.

SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Sistemes i equips de producció de calor.
Sistemes i equips de producció de fred.
Classificació i descripció dels sistemes de climatització segons RITE.
Sistemes de ventilació. Condicions d'aire aportat (atemperat, sense tractar, com a part de l'aire de climatització).
Refredament gratuït amb aire de ventilació.
Climatització, modus de distribució del fluid caloportador.
Classificació i descripció de les instal.lacions de climatització segons el sistema de distribució de fred i/o calor i segons el sistema de producció de fred i/o calor.
Aplicacions en Arquitectura i Urbanisme.
Modus de plantejar un sistema de climatització.
Refrigeració i calefacció amb aigua per sòls i teulades.
Energies Renovables: Solar Tèrmica, Solar Fotovoltaica, Geotèrmica, Eòlica, Biomasa, Cogeneració i Trigeneració
5 ECTS. 35 hores lectives.
ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Formes de captació de l'energia solar.
Aplicacions.
Tipus de captadors i rendiments.
Conceptes i propietats referides a les radiacions electromagnètiques.
Pèrdues en la captació, per orientació, inclinació i ombres.
Components d'un sistema d'escalfament d'ACS amb panells solars.
Predimensionat de la superfície de panells.
Simulació dinàmica.
Caudal pels captadors.
Variants d'instal.lacions de sistemes solars tèrmics.
Instal.lacions d'ACS i Calefacció.
Refrigeració solar. 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Modus de disposar els panells sobre el suport arquitectònic: General, Superposició, Integració.
Tipus de panells.
Exemples d'aplicació
L'efecte fotoelèctric i el fotovoltaic.
Aplicació de l'efecte fotovoltaic. Tipus d'instal.lacions.
Elements que constitueixen una instal.lació.
Esquemes d'instal.lacions Autònomes, connectades a xarxa.
El Document Bàsic HE-5 del CTE. Descripció del contingut.
Modus de connexió dels mòduls.
La utilitat dels díodes de by-pass.
Corbes característiques de les cèl.lules fotovoltaiques.
Radiació rebuda, captada i electricitat generada.
Hores Pics Solars.
Tipus de cèl.lules fotovoltaiques.
Criteris de càlcul.
Càlcul manual explicat pas a pas.
Programes de càlcul de lliure accés recomanats. 

ENERGIA GEOTÈRMICA
Definició i tipus d'energia geotèrmica.
Recursos geotèrmics mundials.
Sistemes i aplicacions.
Els recursos geotèrmics de molt baixa temperatura.
Gradient geotèrmic en superfície.
Captadors geotèrmics i bomba de calor. Fluids d'intercanvi utilitzables.
Tipus de captadors geotèrmics: horitzontals, panells, pous especials.
Predimensionat de captadors per a fred i calor connectats a bomba de calor.
Característiques dels terrenys. 

ENERGIA EÒLICA
El vent, la seva velocitat, la seva energia abans de passar per un rotor. Predicció del vent.
Les màquines eòliques, molins i turbines. Conceptes, components i tipus.
Classificació per potències.
Classificació per la posició de l'eix rotor.
Subtipus i característiques. Corbes de potència.
Petits aerogeneradors (<50Kw).
Exemples de selecció.
Comentaris sobre ubicació arquitectònica. 

ENERGIA DE LA BIOMASSA
Biomassa, concepte, la seva energia, la fotosíntesis, piròlisi, fermentació i combustió.
Els residus del consum de la biomassa i la seva valoració en Kg CO2.
Digestió anaeròbica: biogàs.
Biocombustibles i els biocarburants líquids.
La llenya i els combustibles sòlids.
Fonts de biomassa.
Avantatges i desavantatges.
Mètodes de transformació més habituals.
Exemples d'aplicació urbana (districte i barri) i arquitectònica (edificis)

LA COGENERACIÓ I TRIGENERACIÓ
Concepte i tipus.
Sobre l'aprofitament de la calor i l'electricitat.
Energies primàries utilitzades.
Comentaris sobre motors: de combustió externa i interna i turbines.
L'aplicació de la calor per a producció de fred (el seu rendiment).
Marc legal. Viabilitat. Un cas pràctic.
Casos d'Estudi i Visites
3 ECTS. 16 hores lectives.
Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats a les classes teòriques.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 401 07 85

Crèdits:
34 ECTS
(230 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:03/10/2019 Fi classes:12/03/2020Fi programa: 14/04/2020
Horari:
Dimarts  15:30 a 20:30Dijous  10:00 a 14:00  15:30 a 20:30
Lloc de realització:
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona

Import de la matrícula:
4.200 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs