UP

Arquitectura i Estalvi Energètic: Eines Informàtiques per al Disseny i l'Avaluació

Postgrau Online.

Continguts

6a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Bases pel Disseny Bioclimàtic
6 ECTS. 52 hores lectives.

Teoria

 • Definició del confort tèrmic.
 • Introducció a les estratègies passives de climatització.
 • Generació i estudi de diagrames psicomètrics.
 • Estudi del recorregut solar al llarg de l'any.
Software METEONORM
 • En el curs s'ofereix llicència per utilitzar software durant 1 any.
 • Generar de dades climàtiques i bases de dades horaris per a qualsevol ubicació.
 • Obtenir fitxers en diferents formats per a l'anàlisi amb eines informàtiques.

Software CLIMATECONSULTANT

 • Aquest software és de llicència oberta.
 • Visualitzar i analitzar variables meteorològiques.
 • Exemples d'aplicació: estudi del clima mediterrani.
Ajustar variables climàtiques.
 • Meteocat, AEMET, MICT: fonts fiables per a importació de dades climàtiques.
 • Interpretar, corregir i ajustar variables climàtiques obtingudes d'altres fonts.
Presentació de gràfics climàtics.
 • Tractament i presentació de dades climàtiques.
 • Edició de dades en Excel: Definició de rangs, taules dinàmiques, funcions i macros.
 • Importació de dades .csv o separats per caràcters.
 • Presentació final i preparació de les bases per a l'informe energètic.

Es considera part de la primera matèria del curs, l'aprenentatge bàsic de les 2 principals eines BIM que hi ha al mercat.

Programari BIM - ArchiCAD
Programari BIM - REVIT

En cada cas s'utilitzarà llicència d'avaluació i s'aprèn per igual:

 • Explorar les possibilitats del BIM per a la realització de la documentació tècnica del projecte d'arquitectura.
 • Dibuix tècnic: plantes, seccions, alçats, simbologia i anotacions.
 • Layouts: dibuixos a escala i caixetins d'informació.
 • Possibilitats de Renderitzat i exportació del model 3D
 • Llistats d'amidaments i preus.
 • Eines d'anàlisi energètica
Radiació Solar i Il·luminació
3 ECTS. 26 hores lectives.

Teoria

 • Classe d'iniciació a conceptes físics i arquitectònics.
 • Les radiacions, tipus i efectes.
 • La radiació solar. Filtres de reflexió i tipus de transmissió
 • Factor d'ombra, factor solar i factor solar modificat.
 • Efectes tèrmics i efectes lumínics de la radiació solar

Software ARCHIWIZARD

 • En el curs s'ofereix llicència per utilitzar aquest software durant 1 any.
 • Paràmetres luminotècnics, confort visual i nivells d'il·luminació segons l'ús, il·luminació i factors d'il·luminació natural.
 • Generació d'imatges per a l'estudi de nivells lumínics.
 • Mapejat 3D interactiu.
 • Dimensionament, verificació i optimització d'elements de protecció solar.
 • Optimització de models solars tenint en compte el comportament tèrmic.
 • Energies renovables aplicades (fotovoltaica, solar tèrmica, etc)
 • Casos d'estudi i metodologia de treball per a l'informe energètic.
 • Càlculs instantanis del comportament i rendiment del projecte.

Software SEFAIRA

 • En el curs s'ofereix llicència per utilitzar aquest software durant 1 any.
 • És una eina intuïtiva d'anàlisi energètic en temps real des SketchUp o RevitSefaira, aplicable en etapes de disseny inicial d'edificis.
 • Visualització d'ombres, anàlisi de la radiació solar i anàlisi de llum diürna i autonomia lumínica.
 • Anàlisi del rendiment energètic d'edificis interpretant els models 3D i lliurant resultats mentre es dissenya.
 • "Cloud computing": exportar el projecte al núvol i realitzar càlculs avançats.
Anàlisi Tèrmic d'Edificis
8 ECTS. 80 hores lectives.

Teoria

 • Introducció dels paràmetres físics i sistemes de climatització natural i artificial
 • El balanç energètic de l'ésser humà. El confort higrotèrmic d'un local
 • Càrregues higrotèrmiques màximes parcials i simultànies. Sensibles i latents. El àbac psicromètric.
 • Condicions exteriors, magnituds bàsiques i la seva variabilitat diària i estacional
 • Factors desestabilitzants del confort tèrmic interior d'un local (estiu, hivern)
 • Fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues i els conceptes que incorporen
 • Transmitància (Resistència a conducció i convecció), factor solar, efecte transmissió i radiació sobre paraments opacs i transparents.

Software Designbuilder

 • S'ofereix llicència educativa per utilitzar aquest software mentre dura el curs.
 • Designbuilder és l'eina més acceptada en el mercat per a la realització d'anàlisi tèrmic i consums energètics.
 • Introducció a EnergyPluS i Format gbXML: edifici i zonificació.
 • Models Designbuilder: situació, jerarquia, formes i elements
 • Parametrització: propietats envoltant, ponts tèrmics, espais instal·lacions, obstacles de façana i ombres, etc.
 • Simulacions tèrmiques dinàmiques amb i sense instal·lacions.
 • Definició de sistemes HVAC de calefacció i refrigeració de l'edifici.
 • Consum energètic i emissions de CO2. Estratègies per a la reducció de demanda amb sistemes actius i millora de la qualificació energètica.
 • Càlcul de càrregues i potències instal·lades per climatitzar
 • Demandes energètiques anuals i consum final
 • Consums econòmics i amortització
 • Reducció de la demanda amb estratègies passives.
 • Elaboració d'informes ràpids comparatius per a l'obtenció de conclusions i presa de decisions

Software THERM

 • Anàlisi de transferència de calor en 2D (dues dimensions) a través dels materials de construcció.
 • Dibuixar les seccions transversals de les finestres, tancaments i altres elements constructius
 • Generar malla d'anàlisi i algoritmes de transferència de calor d'elements finits.
Aerodinàmica i Ventilació Eficient
3 ECTS. 24 hores lectives.

Teoria

 • Introducció a la normativa de rendiment de renovació i tractament de l'aire.
 • La densitat i l'estratificació dels continguts de l'aire
 • Sistemes de ventilació: natural, mecànica i mixta
 • La lògica del moviment de l'aire. Dinàmica de fluids. aire conduït
 • Ventilació natural per tir tèrmic i per pressió dinàmica.
 • Conseqüències de la variació de temperatura de l'aire exterior (diària i estacional).
 • Ventilació i climatització. Recuperació de calor (sensible i latent) de l'aire expulsat. Ventilació controlada i no controlada. Procediments de control.
 • Ventilació, consums energètics i manteniment de la qualitat de l'aire interior.

Software CFD-DESIGNBUILDER

 • Motor CFD: Anàlisi aerodinàmic interior i exterior d'edificis
 • Simulació de l'aerodinàmica basada en els càlculs tèrmics de les superfícies i temperatures interiors.
 • Estudi de velocitats, temperatures i pressions de l'aire interior.
 • Verificació de sistemes passius relacionats amb la radiació solar: mur Trombe, xemeneia solar, torres de vent i façanes ventilades.
 • Sistemes passius, laberints geotèrmics, tubs canadencs per pretractament de l'aire i torres de vent.
 • Càlcul d'estratègies generalitzades a la reducció del consum amb estratègies de renovació d'aire.
 • Confort: Estudi comparatiu de l'índex PPD (% de descontents) i PMV (vot mig de la sensació tèrmica).
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
20 ECTS
(182 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:febrer de 2018 Data de fi:juliol de 2018
Horari:
Divendres  09:00 a 14:00  16:00 a 20:00Dissabte  10:00 a 14:00

Import de la matrícula:
2.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs