UP

Arquitectura i Simulació Energètica: Softwares per al Disseny Eficient d'Edificis NZEB

Postgrau Online.

Continguts

6a EDICIÓ
UPC School

Matèries

Bases pel Disseny Bioclimàtic
6 ECTS. 52 hores lectives.

Teoria i conferències

 • Definició del confort tèrmic.
 • Introducció a les estratègies passives de climatització.
 • Generació i estudi de diagrames psicomètrics.
 • Estudi del recorregut solar al llarg de l'any.
 • Presentació de casos d'estudi reals.
Software METEONORM
 • En el curs s'ofereix llicència per utilitzar software durant 1 any.
 • Generar bases de dades climàtiques i bases de dades horaris per a qualsevol ubicació.
 • Obtenir fitxers en diferents formats per a l'anàlisi amb eines informàtiques.
 • Meteocat, AEMET, MICT: fonts fiables per a importació de dades climàtiques.
 • Interpretar, corregir i ajustar variables climàtiques obtingudes d'altres fonts.

Software CLIMATECONSULTANT

 • Aquest software és de llicència oberta.
 • Visualitzar i analitzar variables meteorològiques.
 • Exemples d'aplicació: estudi del clima mediterrani.
 • Tractament i presentació de dades climàtiques.

Eines BIM
Formació intensiva y bàsica de les 2 principals eines BIM que hi ha al mercat.

Programari BIM - ArchiCAD
Programari BIM - REVIT

En cada cas s'utilitzarà llicència d'avaluació i s'aprèn per igual:

 • Dibuix tècnic: plantes, seccions, alçats, simbologia i anotacions.
 • Possibilitats de Renderitzat i exportació del model 3D
 • Llistats d'amidaments i preus.
 • Opcions d'anàlisi energètica
Radiació Solar i Il·luminació
3 ECTS. 26 hores lectives.

Teoria i conferències

 • Classe d'iniciació a conceptes físics i arquitectònics.
 • Les radiacions, tipus i efectes.
 • La radiació solar. Filtres de reflexió i tipus de transmissió.
 • Factor d'ombra, factor solar i factor solar modificat.
 • Efectes tèrmics i efectes lumínics de la radiació solar.
 • Presentació de casos d'estudi reales.

Software ARCHIWIZARD

 • En el curs s'ofereix llicència per utilitzar aquest software durant 1 any.
 • Paràmetres luminotècnics, confort visual i nivells d'il·luminació segons l'ús, il·luminació i factors d'il·luminació natural.
 • Generació d'imatges per a l'estudi de nivells lumínics.
 • Mapejat 3D interactiu.
 • Dimensionament, verificació i optimització d'elements de protecció solar.
 • Optimització de models solars tenint en compte el comportament tèrmic.
 • Energies renovables aplicades (fotovoltaica, solar tèrmica, etc)
 • Casos d'estudi i metodologia de treball per a l'informe energètic.
 • Càlculs instantanis del comportament i rendiment del projecte.

Anàlisi Tèrmic d'Edificis
8 ECTS. 80 hores lectives.

Teoria i conferències

 • Introducció dels paràmetres físics i sistemes de climatització natural i artificial
 • El balanç energètic de l'ésser humà. El confort higrotèrmic d'un local
 • Càrregues higrotèrmiques màximes parcials i simultànies. Sensibles i latents. El àbac psicromètric.
 • Condicions exteriors, magnituds bàsiques i la seva variabilitat diària i estacional
 • Factors desestabilitzants del confort tèrmic interior d'un local (estiu, hivern)
 • Fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues i els conceptes que incorporen
 • Transmitància (Resistència a conducció i convecció), factor solar, efecte transmissió i radiació sobre paraments opacs i transparents.
 • Presentació de casos d'estudi reals.

Software Designbuilder

 • S'ofereix llicència educativa per utilitzar aquest software mentre dura el curs.
 • Designbuilder és l'eina més acceptada en el mercat per a la realització d'anàlisi tèrmic i consums energètics.
 • Models Designbuilder: situació, jerarquia, formes i elements
 • Parametrització: propietats envoltant, ponts tèrmics, espais instal·lacions, obstacles de façana i ombres, etc.
 • Simulacions tèrmiques dinàmiques amb i sense instal·lacions.
 • Definició de sistemes HVAC de calefacció i refrigeració de l'edifici.
 • Càlcul de càrregues i potències instal·lades per climatitzar
 • Demandes energètiques anuals i consum final
 • Consums econòmics i amortització
 • Reducció de la demanda amb estratègies passives.
 • Elaboració d'informes ràpids comparatius per a l'obtenció de conclusions i presa de decisions

Software THERM

 • Anàlisi de transferència de calor en 2D a través dels materials de construcció.
 • Dibuixar les seccions transversals de les finestres, tancaments i altres elements constructius
 • Generar malla d'anàlisi i algoritmes de transferència de calor d'elements finits.
Aerodinàmica i Ventilació Eficient
3 ECTS. 24 hores lectives.

Teoria i Conferències

 • Introducció a la normativa de rendiment de renovació i tractament de l'aire.
 • Sistemes de ventilació: natural, mecànica i mixta
 • La lògica del moviment de l'aire. Dinàmica de fluids. aire conduït
 • Ventilació natural per tir tèrmic i per pressió dinàmica.
 • Ventilació i climatització. Recuperació de calor (sensible i latent) de l'aire expulsat.
 • Ventilació controlada i no controlada. Procediments de control.
 • Ventilació, consums energètics i manteniment de la qualitat de l'aire interior.
 • Presentació de casos d'estudi reals.

Software CFD-DESIGNBUILDER

 • Motor CFD: Anàlisi aerodinàmic interior i exterior d'edificis
 • Simulació de l'aerodinàmica basada en els càlculs tèrmics de les superfícies i temperatures interiors.
 • Estudi de velocitats, temperatures i pressions de l'aire interior.
 • Verificació de sistemes passius relacionats amb la radiació solar: mur Trombe, xemeneia solar, torres de vent i façanes ventilades.
 • Sistemes passius, laberints geotèrmics, tubs canadencs per pretractament de l'aire i torres de vent.
 • Avaluar la reduccio del consum amb estratègies de ventilació natural.
 • Confort: Estudi comparatiu de l'índex PPD (% de descontents) i PMV (vot mig de la sensació tèrmica).
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar

Crèdits:
20 ECTS
(182 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:06/03/2018 Fi classes:29/06/2018Fi programa: 27/07/2018
Horari:
Dimarts  16:00 a 20:00Divendres  16:00 a 20:00Dissabte  10:00 a 14:00

Import de la matrícula:
2.500 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs