UP

Protecció Civil. Risk Analysis

Postgrau Presencial.

Continguts

2a EDICIÓ
UPC School

Mòduls

Aquest postgrau s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el postgrau pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Tècnic en Elaboració de PAUs

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 24/03/2017. Barcelona

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 07/04/2017. Barcelona

Matèries

Tècnic en elaboració de PAUs
7 ECTS. 46 hores lectives.
Introducció bàsica a la protecció civil
- La Protecció Civil a Catalunya:
Què és? objectius i organització
- Actuacions de la Protecció Civil a Catalunya
- Estratègia actual i futura

La Prevenció i Planificació de riscos greus a Catalunya
- Introducció a l'anàlisi i coneixement del risc. Classificació dels riscos greus
- Principis de la planificació d'emergències. Plans d'emergència vigents a Catalunya
- La implantació dels plans d'emergència

La gestió de les emergències
- Paràmetres que condicionen la gestió de les emergències
- Centres d'emergències de Protecció Civil: CECAT, Telèfon únic d'emergències 112
- Informació a la població
- Funcions dels diferents cossos durant les emergències: Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
- Funcions de la protecció civil municipal durant les emergències

Tecnologies de suport a la Protecció Civil. Xarxa d'alarmes i avisos a la població

Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d'Autoprotecció
- Normes bàsiques d'autoprotecció: L'Estatut de Catalunya i la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya. El Reial Decret 393/07 (Norma bàsica d'autoprotecció). El Decret d'autoprotecció de la Generalitat de Catalunya
- Plataforma de registre dels PAUs i signatura electrònica
- Normes tècniques d'autoprotecció: Codi Tècnic de l'Edificació, Normativa específica de seguretat contra incendis i relativa a espectacles i activitats recreatives. Normativa d'altres activitats: centres comercials i altres

Els PAUs: pautes bàsiques per a la seva elaboració i implantació
- Introducció bàsica a la redacció d'un PAU. Descripció d'activitats i centres d'interès per a la Protecció Civil Local. Continguts mínims d'un PAU
- Anàlisi del risc: riscos interns i externs que poden afectar una instal·lació, anàlisi segons el tipus de risc associat (espectacles, activitats recreatives, centres comercials, pirotècnia, riscos naturals, riscos de la societat)
- Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció d'un PAU: mitjans materials, humans, dispositius de vigilància, dispositius sanitaris, primers auxilis, mesures correctores i plànols
- Estructura organitzativa d'un PAU: fases i criteris d'activació, equips d'emergència, accions a realitzar
- Implantació, manteniment i actualització d'un PAU
- Casos pràctics
- Projecte d'avaluació continuada: elaboració d'un PAU

Conseller de seguretat
4 ECTS. 30 hores lectives.
Aquesta matèria aporta una visió global de l'exercici professional com a conseller/a de seguretat en el transport de mercaderies perilloses (ADR).

Introducció seguretat en transport
- El transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses
- El paper de l'ONU. Reglaments vigents

Naturalesa dels perills i classificació de les mercaderies perilloses
- Elements d'identificació de les matèries perilloses
- Classificació segons perillositat (classes de perill). Principals característiques

Expedicions
- Participants en qualsevol operació amb mercaderies perilloses
- Pla de protecció de mercaderies perilloses d'alt risc (MPAR)
- Túnels i xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses (XIMP). Restriccions a la circulació. Exempcions. Successos notificables

Tipus d'embalatges autoritzats
- Homologació. Senyalització d'embalums i sobreembalatges
- Criteris en la utilització d'envasos, embalatges i cisternes. Adequació dels mateixos
- Etiquetatge de vehicles i unitats de transport

Utilització de vehicles en el transport de mercaderies perilloses
- Requisits, identificació. Documentació en el transport de mercaderies perilloses
- Equipament a bord, tripulació i equips

Pla Especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (TRANSCAT)
- Característiques generals del risc en la fase de transport. Classificació accidents
- Consideració en els Plans d'autoprotecció

Matèries Perilloses i Atmosferes Explosives (HAZMAT-ATEX)
3 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció bàsica a les matèries perilloses Hazmat (Hazardous Materials)

Risc Químic
- Definició de risc químic i de matèries perilloses segons diferents fonts
- Localització de les matèries perilloses i tipologies de perill més acceptades
- Visió general de la legislació que regula els materials perillosos a tot el món
- Introducció als sistemes de classificació de materials perillosos
- Presentació del Global Harmonized System (GHS)
- Similituds i diferències del GHS amb el sistema de classificació CLP (Classification Labelling and Packaging)
- Risc químic: salut humana i medi ambient
- Resposta a incidents amb materials perillosos

Risc Biològic
- Classificació dels agents biològics segons la seva naturalesa i segons el risc
- Identificació i avaluació dels riscos biològics
- Mesures de prevenció
- Nivells de contenció biològica i mesurament dels agents biològics
- Transport de substàncies infeccioses i gestió de residus
- Pandèmies

Risc Radiològic
- El cicle del combustible nuclear i la indústria nuclear
- Les instal·lacions nuclears i les instal·lacions radioactives. Classificació segons el Reial Decret 1836/1999
- La classificació de les fonts radioactives de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica
- El transport de matèries radioactives: tipus i categories d'embalums, fluxos i fitxes d'intervenció específiques per a materials radioactius
- Accidents nuclears i radiològics en el passat
- Càlculs bàsics en la protecció radiològica

Atmosferes Explosives (ATEX)
- Reglamentació ATEX
- Conceptes generals en atmosferes explosives
- Les directives 1999/92 / CE i 94/9 / CE
- La classificació de zones
- Modes de protecció per a equips elèctrics en atmosferes explosives formades per gasos / vapors inflamables
- Modes de protecció per a equips elèctrics en atmosferes explosives formades per pols combustible
- Normes d'instal·lació, intervenció i manteniment en zones ATEX
- Els marcats Ex imposats per la Directiva 94/9 / CE

Estabilitat tèrmica
- Conceptes de l'estabilitat tèrmica
- Autoescalfament de dipòsits de pols
- Assajos d'estabilitat tèrmica
- Exemples d'incidents reals

Anàlisi de risc
5 ECTS. 45 hores lectives.
Riscos Tecnològics
- Prevalença dels accidents greus, concepte de risc i tolerabilitat del mateix
- Terme font
- Càlcul dels efectes derivats dels accidents: incendis, explosions, BLEVE, dispersió de substàncies tòxiques
- Vulnerabilitat

Risc d'incendi i explosió
- Resum del mètode
- Guia completa de l'índex d'incendi i explosió
- Presentació d'exemples de càlcul

Normativa Seveso III
- Antecedents i guies de referència
- Anàlisi detallada de la Directiva 2012/18 / UE
- Presentació d'exemples de càlcul per determinar l'afectació

Anàlisi quantitativa del risc (ACR)
- Introducció i presentació del cas exemple
- Identificació de perills
- Successos iniciadors: genèrics, específics. Casos de fallada. Escalat
- Estimació de freqüències dels successos iniciadors: arbres de fallades
- Successos facilitadors o modificadors: salvaguardes tecnològiques, condicions de contorn, etc.
- Càlcul de la freqüència d'esdeveniments finals: arbres de successos
- Simulació dels diferents fenòmens possibles durant un accident
- Risc i els seus tipus: individual, social, agregat

Riscos Naturals
- Riscos meteorològics: vents, sequeres, inundacions, nevades, incendis forestals
- Riscos geològics / geomorfològics: sísmic, volcànic, moviments de vessant i subsidències, allaus

Projecte de protecció civil
6 ECTS. 3 hores lectives.
Treball final de Programa - Projecte d'Aplicació Profesional
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 65

Crèdits:
25 ECTS
(149 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:24/03/2017 Data de fi:15/07/2017
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
3.600 €

Idioma d'impartició:
Català

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs