UP

Projecte i Rehabilitació Sismo-resistents d'Edificis i Ponts

Postgrau Online.

Continguts

4a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Metodologia:
Aquesta activitat s'imparteix a un entorn d'aprenentatge electrònic complet. Adobe Connect permet escoltar, veure, gravar, conversar i interactuar amb els professors i els altres assistents. El campus virtual My Space Tech ofereix accés a la documentació, permet crear espais personals, inclou fòrum i missatgeria, facilita el treball en equip i permet discussions.

Aquest Programa té 20 ECTS. Cada ECTS són 25 hores, incloent classes, temps d'estudi i de treball, tutories, seminaris, i qualsevol altra activitat. El temps total requerit és 20 × 25 = 500 hores.

Els instruments d'aprenentatge són:

 • Conferències enregistrades. Hi ha dos tipus de sessions: teoria i aplicacions informàtiques. Atès que aquest Postgrau està orientat a la pràctica professional, les sessions teòriques es basen principalment en exemples pràctics. Les sessions informàtiques es basen en l'ús extensiu dels codis comercials més utilitzats, com SAP, ETABS, SAFE, PLAXIS, ROBOT, SHAKE, RISA, STAAD, entre d'altres. A les sessions informàtiques, es desenvolupen exemples reals des del principi fins els últims detalls. Aquests exemples són edificis nous, edificis rehabilitats, edificis de gran alçada, ponts, aïllament de base, entre d'altres. Es demana als assistents utilitzar el mateix programari que l'instructor, podent així obtenir resultats paral·lels. Els estudiants poden fer preguntes en qualsevol moment, seran contestades a la major brevetat.
 • Fòrums. Es crearan fòrums per dinamitzar els assistents i per permetre discussions obertes sobre casos d'estudi i poder formular preguntes.
 • Documentació subministrada. Es lliurarà documentació escrita incloent apunts, documents científics i tècnics, informes, llibres, normativa, exemples resolts, arxius d'Excel o de Matlab, arxius de SAP i ETABS, etc.
 • Sessions en línia sincronitzades. S'organitzen sessions obertes i interactives en línia segons les necessitats dels alumnes. Els professors assistiran a les sessions i els estudiants podran formular preguntes i expressar les seves inquietuds; a més, es discutiran temes rellevants. Cada sessió síncrona durarà aproximadament tres hores, sent programada segons la localització geogràfica dels assistents.
 • FAQ. Les respostes a les preguntes més freqüents s'inclouen en una base de dades que s'actualitza contínuament.
 • Avaluació contínua. La progressió dels assistents serà supervisada amb proves, exàmens multi-resposta, exercicis curts, i altres activitats similars. Aquest esquema permet als assistents avaluar contínuament el seu aprenentatge.
 • Projecte Final. El Projecte Final és el resultat principal del Programa, ja que permet aplicar els conceptes apresos a projectes reals. Cada alumne proposarà un tema del seu interès; després de l'acceptació se li assignarà un tutor. Normalment, el seu Projecte Final requereix l'ús extensiu de programari.

L'ensenyament es basarà principalment en la normativa internacional més comuna (FEMA, ACI, AISC, ATC, ASCE, NEHRP, AASHTO, ENS, ISO, Eurocodi 8, etc.). Atès que la reglamentació nacional de gairebé tots els països està basada en els codis americans o en els Eurocodis, els participants seran capaços de realitzar qualsevol intervenció en un país sísmic.

Els llenguatges habituals a les corresponents edicions seran el castellà i l'anglès.

Matèries

Bases del Projecte Sísmic
6 ECTS. 59 hores lectives.

Dinàmica d'Estructures

 • Conceptes bàsics. Desplaçament, velocitat i acceleració. Freqüència i període. Excitació (entrada) i resposta (sortida). Massa, amortiment i rigidesa.
 • Anàlisi de senyals. Espectres de Fourier. 
 • Sistemes d'un sol grau de llibertat. Criteris de modelat. Freqüència natural i factor d'amortiment. Excitació harmònica. Respostes lliures i forçades. Ressonància.
 • Sistemes de diversos graus de llibertat. Models de masses concentrades. Modelat d'edificis simètrics i asimètrics. Efecte diafragma rígid. Anàlisi modal. Freqüències naturals i formes modals. Factors de participació modal. Masses modals.

Enginyeria Sísmica i Sismologia

 • Terratrèmols. Origen i propagació. Intensitat. Magnitud. Període de retorn.
 • Efectes de proximitat de falla. Impulsivitat, directivitat i direccionalitat. Influència del tipus de sòl.

Projecte Sismorresistent

 • Efectes d'excitacions sísmiques en estructures. Desplaçament relatiu, deriva entre pisos i acceleració absoluta.
 • Codis de projecte. Eurocodi 8. Normativa americana.
 • Tipus d'estructures de construcció: pòrtics, murs, travats, sistemes duals. Comportament d'estructures de edificació per a càrregues verticals i forces horitzontals.
 • Recomanacions heurístiques de projecte sísmic. Simetria, uniformitat, compacitat, lleugeresa, ductilitat, amortiment, senzillesa, separació. Columna forta-biga feble. Columnes curtes.
 • Tipus d'anàlisis sísmiques: estàtic lineal, estàtic no lineal i dinàmic no lineal.
 • Espectres de resposta. Espectres d'acceleració, velocitat i desplaçament. Influència de la sismicitat, l'amortiment, el tipus de sòl, la importància i la ductilitat. Factor de reducció de resposta.
 • Anàlisi multimodal. Nombre de modes a considerar. Criteris de combinació modal: SRSS i CQC.
 • Anàlisi no lineal estàtica ("push-over"). Ròtules plàstiques. Criteris de modelització: plasticitat concentrada i distribuïda.
 • Projecte sísmic basat en el rendiment. Punts de rendiment (derives objectiu: IO, LS, CP, DL, SD, NC). Formulacions d'Europa (N2) i Amèrica.
 • Anàlisi dinàmica no lineal. Corbes IDA.
 • Anàlisi sísmica vertical.
 • Anàlisi sísmica de components no estructurals.
 • Cops entre edificis adjacents. Separació requerida.
Projecte i Rehabilitació Sísmic d'Edificis
6 ECTS. 58 hores lectives.

Projecte Sismorresistent d'Edificis de Formigó

 • Tipus d'estructures de formigó per a edificis. Pòrtics, murs estructurals, sistemes duals. Elements primaris i secundaris. Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta.
 • Ductilitat local de regions crítiques.
 • Elements estructurals. Bigues. Lloses. Columnes. Junts. Murs. Murs acoblats. Bigues d'acoblament. Modes de fallida i models de bieles i tirants.
 • Estructures prefabricades de formigó.


Projecte Sismorresistent d'Edificis d'Acer

 • Tipus d'estructures d'acer i mixta. Pòrtics, travat concèntric, travat excèntric, sistemes duals.
 • Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta.
 • Elements estructurals. Bigues. Llosses. Columnes. Junts. Connexions pre-qualificades. Traves: diagonals, en V invertida ("chevron").
 • Encavallades especials.
 • Murs "outrigger".

Projecte Sismorresistent d'Edificis de Fusta

 • Construcció amb fusta. Tipus d'estructures de fusta.
 • Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de fusta. Ductilitat de les connexions. Criteris de projecte.
 • Exemple de projecte sísmic d'un edifici de fusta.

Projecte Sismorresistent d'Edificis de Maçoneria

 • Construcció de maçoneria (obra de fàbrica). Maçoneria sense armar, confinada i armada.
 • Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de maçoneria. Criteris de projecte
 • Exemple de projecte sísmic d'un edifici de maçoneria.

Rehabilitació Sismorresistent d'Edificis

 • Ús del projecte basat en el rendiment.
 • Estratègies bàsiques de rehabilitació. Rigidització i reforç globals. Travat. Reforç de pilars. Eliminació o reducció de irregularitats. Re-simetrització. Reducció de massa. Modificació local de components.
 • Nivells de coneixement. Decisions per a intervencions estructurals.
 • Reglaments FEMA, ATC i ASCE. Eurocodi 8 Part 3.

Projecte i Rehabilitació Sismorresistent de Fonaments

 • Conceptes bàsics de la resposta del terreny als terratrèmols.
 • Liqüefacció. Risc d'esllavissada.
 • Murs de contenció. Formulació de Mononobe-Okabe.
 • Fonaments profunds i superficials. Bigues de lligat. Fonaments "raft".
 • Efecte dels terratrèmols en els fonaments.
 • Aplicacions. Potencial de liqüefacció. Projecte sísmic de fonaments. Interacció entre sòl i estructura.
Projecte i Rehabilitació Sísmic de Ponts
2 ECTS. 14 hores lectives.

Projecte i Rehabilitació Sísmic de Ponts

 • Ponts per a vianants, de carretera i de ferrocarril.
 • Tipus de ponts. Taulers. Piles. Estreps. Ponts atirantats. Ponts penjats.
 • Criteris de projecte. Especificacions AASHTO. Eurocodi 8 Part 2.
 • Ponts de trams llargs: variació espacial del moviment del sòl.
Noves Tecnologies per a Protecció Sísmica
2 ECTS. 13 hores lectives.

Aïllament de Base

 • Concepte d'aïllament de base. Grau d'aïllament. Limitacions. Criteris de projecte. Codis.
 • Tipus d'aïlladors. Suports de goma. RB, LRB, HDRB. Durabilitat.
 • Dispositius de fricció; superfícies planes i corbes. Altres aïlladors. Amortiment suplementari.
 • Aplicacions a edificis i ponts. Altres aplicacions. Aïllament 3D.
 • Comportament sísmic observat d'edificis aïllats.
 • Aplicacions al condicionament sísmic.
 • Exemples de projecte.

Dissipadors de Energia

 • Dissipadors d'energia. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Aplicacions.Tipus de dissipadors. Dispositius de histèresi. Barres de vinclament restringit. Murs d'acer. Dispositius de fricció. Dispositius viscosos i viscoelàstics. Murs VD. Ús d'SMA. Altres dissipadors.
 • Aplicacions a edificis i ponts. Altres aplicacions.
 • Aplicacions al condicionament sísmic.
 • Exemples de projecte.

Amortidors de Massa

 • Amortidors de massa sintonitzada. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Amortidors actius i semiactius.
 • Amortidors de impactes. Amortidors líquids sintonitzats. Amortidors sintonitzats de "xipolleig" i amortidors de columna de líquid.
 • Aplicacions a edificis alts, torres de comunicació i xemeneies d'acer. Aplicacions a lloses d'edificació i ponts per a vianants i de carretera.
Projecte Final
4 ECTS. 16 hores lectives.
 • El tema del Projecte Final de cada estudiant ha de ser proposat per part seva i ser aprovat pel director del Programa, tenint en compte la seva viabilitat i interès pràctic. Els temes solen ser projectes o rehabilitacions d'edificis o ponts, però també es contemplen altres estudis teòrics o aplicats pertinents. Es recomana encaridament que el tema seleccionat estigui estretament relacionat amb els interessos professionals dels assistents.
 • A l'edició anterior, alguns projectes desenvolupats pels estudiants van ser: Anàlisi sísmica d'un edifici de formigó armat de 30 pisos, Disseny sísmic d'una estructura comercial i d'aparcament, Disseny per capacitat de ponts representatius de diversos trams, Anàlisi simplificada d'estacions de metro de Quito (Equador), i Anàlisi "pushover" per estimar el factor de reducció de la resposta de dipòsits elevats (d'aigua) de formigó armat. Notablement, alguns d'aquests treballs van consistir en el desenvolupament de solucions de disseny i construcció que poden ser utilitzades en un ampli ventall de situacions.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 62

Crèdits:
20 ECTS
(160 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:16/04/2018 Fi classes:30/11/2018Fi programa: 28/02/2019

Import de la matrícula:
3.900 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Descarregar en PDF | 510,86 kB
Imprimeix tot el curs