UP

Projecte i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts

Postgrau Online.

Continguts

5a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Bases del Projecte Sísmic
6 ECTS. 59 hores lectives.

Dinàmica d'Estructures

 • Conceptes bàsics. Desplaçament, velocitat i acceleració. Freqüència i període. Excitació (entrada) i resposta (sortida). Massa, amortiment i rigidesa.
 • Anàlisi de senyals. Espectres de Fourier. 
 • Sistemes d'un sol grau de llibertat. Criteris de modelat. Freqüència natural i factor d'amortiment. Excitació harmònica. Respostes lliures i forçades. Ressonància.
 • Sistemes de diversos graus de llibertat. Models de masses concentrades. Modelat d'edificis simètrics i asimètrics. Efecte diafragma rígid. Anàlisi modal. Freqüències naturals i formes modals. Factors de participació modal. Masses modals.

Enginyeria Sísmica i Sismologia

 • Terratrèmols. Origen i propagació. Intensitat. Magnitud. Període de retorn.
 • Efectes de proximitat de falla. Impulsivitat, directivitat i direccionalitat. Influència del tipus de sòl.

Projecte Sismorresistent

 • Efectes d'excitacions sísmiques en estructures. Desplaçament relatiu, deriva entre pisos i acceleració absoluta.
 • Codis de projecte. Eurocodi 8. Normativa americana.
 • Tipus d'estructures de construcció: pòrtics, murs, travats, sistemes duals. Comportament d'estructures de edificació per a càrregues verticals i forces horitzontals.
 • Recomanacions heurístiques de projecte sísmic. Simetria, uniformitat, compacitat, lleugeresa, ductilitat, amortiment, senzillesa, separació. Columna forta-biga feble. Columnes curtes.
 • Tipus d'anàlisis sísmiques: estàtic lineal, estàtic no lineal i dinàmic no lineal.
 • Espectres de resposta. Espectres d'acceleració, velocitat i desplaçament. Influència de la sismicitat, l'amortiment, el tipus de sòl, la importància i la ductilitat. Factor de reducció de resposta.
 • Anàlisi multimodal. Nombre de modes a considerar. Criteris de combinació modal: SRSS i CQC.
 • Anàlisi no lineal estàtica ("push-over"). Ròtules plàstiques. Criteris de modelització: plasticitat concentrada i distribuïda.
 • Projecte sísmic basat en el rendiment. Punts de rendiment (derives objectiu: IO, LS, CP, DL, SD, NC). Formulacions d'Europa (N2) i Amèrica.
 • Anàlisi dinàmica no lineal. Corbes IDA.
 • Anàlisi sísmica vertical.
 • Anàlisi sísmica de components no estructurals.
 • Cops entre edificis adjacents. Separació requerida.
Projecte i Rehabilitació Sísmic d'Edificis
6 ECTS. 58 hores lectives.

Projecte Sismorresistent d'Edificis de Formigó

 • Tipus d'estructures de formigó per a edificis. Pòrtics, murs estructurals, sistemes duals. Elements primaris i secundaris. Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta.
 • Ductilitat local de regions crítiques.
 • Elements estructurals. Bigues. Lloses. Columnes. Junts. Murs. Murs acoblats. Bigues d'acoblament. Modes de fallida i models de bieles i tirants.
 • Estructures prefabricades de formigó.


Projecte Sismorresistent d'Edificis d'Acer

 • Tipus d'estructures d'acer i mixta. Pòrtics, travat concèntric, travat excèntric, sistemes duals.
 • Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta.
 • Elements estructurals. Bigues. Llosses. Columnes. Junts. Connexions pre-qualificades. Traves: diagonals, en V invertida ("chevron").
 • Encavallades especials.
 • Murs "outrigger".

Projecte Sismorresistent d'Edificis de Fusta

 • Construcció amb fusta. Tipus d'estructures de fusta.
 • Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de fusta. Ductilitat de les connexions. Criteris de projecte.
 • Exemple de projecte sísmic d'un edifici de fusta.

Projecte Sismorresistent d'Edificis de Maçoneria

 • Construcció de maçoneria (obra de fàbrica). Maçoneria sense armar, confinada i armada.
 • Qualitats resistents a terratrèmols d'edificis de maçoneria. Criteris de projecte
 • Exemple de projecte sísmic d'un edifici de maçoneria.

Rehabilitació Sismorresistent d'Edificis

 • Ús del projecte basat en el rendiment.
 • Estratègies bàsiques de rehabilitació. Rigidització i reforç globals. Travat. Reforç de pilars. Eliminació o reducció de irregularitats. Re-simetrització. Reducció de massa. Modificació local de components.
 • Nivells de coneixement. Decisions per a intervencions estructurals.
 • Reglaments FEMA, ATC i ASCE. Eurocodi 8 Part 3.

Projecte i Rehabilitació Sismorresistent de Fonaments

 • Conceptes bàsics de la resposta del terreny als terratrèmols.
 • Liqüefacció. Risc d'esllavissada.
 • Murs de contenció. Formulació de Mononobe-Okabe.
 • Fonaments profunds i superficials. Bigues de lligat. Fonaments "raft".
 • Efecte dels terratrèmols en els fonaments.
 • Aplicacions. Potencial de liqüefacció. Projecte sísmic de fonaments. Interacció entre sòl i estructura.
Projecte i Rehabilitació Sísmic de Ponts
2 ECTS. 14 hores lectives.

Projecte i Rehabilitació Sísmic de Ponts

 • Ponts per a vianants, de carretera i de ferrocarril.
 • Tipus de ponts. Taulers. Piles. Estreps. Ponts atirantats. Ponts penjats.
 • Criteris de projecte. Especificacions AASHTO. Eurocodi 8 Part 2.
 • Ponts de trams llargs: variació espacial del moviment del sòl.
Noves Tecnologies per a Protecció Sísmica
2 ECTS. 13 hores lectives.

Aïllament de Base

 • Concepte d'aïllament de base. Grau d'aïllament. Limitacions. Criteris de projecte. Codis.
 • Tipus d'aïlladors. Suports de goma. RB, LRB, HDRB. Durabilitat.
 • Dispositius de fricció; superfícies planes i corbes. Altres aïlladors. Amortiment suplementari.
 • Aplicacions a edificis i ponts. Altres aplicacions. Aïllament 3D.
 • Comportament sísmic observat d'edificis aïllats.
 • Aplicacions al condicionament sísmic.
 • Exemples de projecte.

Dissipadors de Energia

 • Dissipadors d'energia. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Aplicacions.Tipus de dissipadors. Dispositius de histèresi. Barres de vinclament restringit. Murs d'acer. Dispositius de fricció. Dispositius viscosos i viscoelàstics. Murs VD. Ús d'SMA. Altres dissipadors.
 • Aplicacions a edificis i ponts. Altres aplicacions.
 • Aplicacions al condicionament sísmic.
 • Exemples de projecte.

Amortidors de Massa

 • Amortidors de massa sintonitzada. Criteris de projecte. Eficiència. Codis. Amortidors actius i semiactius.
 • Amortidors de impactes. Amortidors líquids sintonitzats. Amortidors sintonitzats de "xipolleig" i amortidors de columna de líquid.
 • Aplicacions a edificis alts, torres de comunicació i xemeneies d'acer. Aplicacions a lloses d'edificació i ponts per a vianants i de carretera.
Projecte Final
4 ECTS. 16 hores lectives.
 • El tema del Projecte Final de cada estudiant ha de ser proposat per part seva i ser aprovat pel director del Programa, tenint en compte la seva viabilitat i interès pràctic. Els temes solen ser projectes o rehabilitacions d'edificis o ponts, però també es contemplen altres estudis teòrics o aplicats pertinents. Es recomana encaridament que el tema seleccionat estigui estretament relacionat amb els interessos professionals dels assistents.
 • A l'edició anterior, alguns projectes desenvolupats pels estudiants van ser: Anàlisi sísmica d'un edifici de formigó armat de 30 pisos, Disseny sísmic d'una estructura comercial i d'aparcament, Disseny per capacitat de ponts representatius de diversos trams, Anàlisi simplificada d'estacions de metro de Quito (Equador), i Anàlisi "pushover" per estimar el factor de reducció de la resposta de dipòsits elevats (d'aigua) de formigó armat. Notablement, alguns d'aquests treballs van consistir en el desenvolupament de solucions de disseny i construcció que poden ser utilitzades en un ampli ventall de situacions.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 70

Crèdits:
20 ECTS
(160 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:01/04/2019 Fi classes:05/12/2019Fi programa: 28/02/2020

Import de la matrícula:
3.900 €

Idioma d'impartició:
Espanyol / Anglès

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs