UP

Energies Renovables i Mobilitat Elèctrica

Postgrau Presencial.

Continguts

9a EDICIÓ
UPC School
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster Enertrònica.

Assignatures

Energies Renovables i Mobilitat Elèctrica
12 ECTS. 105 hores lectives.
Es tractaran les temàtiques més rellevants relacionades amb les energies renovables i la mobilitat elèctrica, des dels fonaments bàsics de l'enginyeria elèctrica i la generació elèctrica que permetran analitzar i entendre els circuits i les màquines elèctriques, les aplicacions d'energies renovables eòlica i fotovoltaica i les diferents tecnologies relacionades amb la mobilitat elèctrica.

Fonaments d'enginyeria elèctrica
- Sistema elèctric (BT, MT, AT).
- Lleis de Kirchhoff.
- Llei d'Ohm.
- Règim estacionari.
- Règim transitori.
- Règim estacionari sinusoïdal.
- Potències en corrent alterna.
- Ressonàncies sèrie i paral·lel.
- Sistemes trifàsics.
- Transformadors ideals.
- Transformació de tensions, corrents i impedàncies.

Generació elèctrica
- Parts d'una central de generació.
- Modelització del generadors síncrons.
- Connexió a xarxa de potència de curtcircuit infinita.
- Simulació generador síncron convencional.
- PMSM com a generador.
- Generació amb màquina d'inducció.
- Simulació generadors de rotor debanat.

Energia solar fotovoltaica
- Introducció a l'energia solar fotovoltàica, la unió pn, la celda fotovoltàica, tecnologies, tipologies de centrals fotovoltàiques i associació de panels.
- Introducció a l'electrònica de potència aplicada a inversors fotovoltaics.
- Inversors solars connectats a la xarxa.
- Introducció a la dinàmica de sistemes i control de sistemes per a la regulació del corrent a la xarxa (sistemes trifàsics i monofàsics).
- Sistemes de sincronització (PLLs).
- Algoritmes de seguiment del punt de màxima potència.
- Detecció d'illa.
- Rendiment de l'inversor.
- Disseny d'instal·lacions residencials i comercials.
- Gestació i execució de projectes fotovoltàic.
- Marc legal actual.

Energia eòlica
- Introducció a la simulació sistemes eòlics.
- Màquines elèctriques emprades per a la generació eòlica.
- Convertidors estàtics emprats per a la generació eòlica.
- Modelització i simulació de convertidors estàtics.
- Control aplicat a la generació eòlica.
- Simulació de sistemes de generació eòlica.

Mobilitat elèctrica
- Vehicles elèctrics i vehicles híbrids. Història, mercat i estat actual.
- Dinàmica del vehicle elèctric.
- Emmagatzematge i fonts d'energia.
- Tracció elèctrica. Motors i convertidors.
- Tracció elèctrica. Control, modelat i simulació.
- Hibridació de sistemes elèctrics.
Pràctica de Postgrau
3 ECTS.
Amb el projecte final, l'alumne fa un recordatori del temari treballat durant el posgrau i demostra que ha adquirit els coneixements necessaris.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
15 ECTS
(105 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:07/10/2019 Fi classes:12/02/2020Fi programa: 03/04/2020
Horari:
Dilluns  18:00 a 21:30Dimecres  18:00 a 21:30
Lloc de realització:
CITCEA-UPC
Av. Diagonal, 647. Planta 2. Aula Schneider
Barcelona

Import de la matrícula:
2.400 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs