UP

Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers

Postgrau Presencial.

Continguts

22a EDICIÓ
UPC School

Assignatures

Els Mercats i el seu Funcionament
3 ECTS. 28 hores lectives.
1. Introducció als Mercats Financers
- Conceptes i objectius del sistema financer
- Agents participants. Tipologies i organització
- Tresoreria d'una entitat financera

2. Política Monetària
- Objectius i execució
- Magnituds monetàries
- Instruments de la política monetària del SEBC. Subhastes. Operacions bilaterals

3. Mercat Interbancari i Sistemes de Pagament

- El Sistema Europeu de Bancs Centrals
- El paper del Banco de España en el nou marc de la UME
- El servei de liquidació del Banco de España. Sistema TARGET
- Mercat monetari: definició, característiques i actius negociats
- Índex de referència en els mercats monetaris de la UME
- Mercat Interbancari de Dipòsits
- LLetres del Tresor. Pagarés d'empresa
- Operacions amb actius del mercat monetari

4. Mercats de Capitals: Renda Fixa

- Definició, actius negociats i cararacterístiques
- Bons i obligacions de l'Estat
- Renda Fixa Privada o Corporativa. Euromercats i actius negociats

5. Derivats Sobre Tipus d'Interés

- Futurs sobre Euribor, FRA, Swaps, Call Money, Opcions directes, Caps, Floors, Collars i Swaptions
- Altres intruments, PIRAs, CORRIDORs
- Derivats de crèdit

6. El Preu d'un Títol de Renda Fixa

- Càlcul de la TIR
- Volatilitat
- Casos

7. Duració

- Càlcul i característiques
- Principis de Malkiel
- Usos de la duració
- Casos

8. Convexitat

- Càlcul i característiques
- Usos i interpretació
- Casos

9. Aplicació de la Duració i Convexitat en la Gestió de Carteres de Renda Fixa

- Tècniques d'inmunització i altres tècniques
- Casos


Modelització de Productes Financers
4 ECTS. 45 hores lectives.
1. Productes financers i primeres fórmules usant arbitratge
- Definicions bàsiques: forward, calls i puts
- Arbitratge. Paritat Put-call

2. Models discrets. Valoració i cobertura
- Arbre binomial
- Probabilitat risc-neutral
- Valoració i cobertura en el cas discret

3. Models continus. Opcions financeres i valoració per Black-Scholes
- Model continu
- Equació de Black-Scholes
- Preus calls i puts
- Interpretació de la fórmula de Black-Scholes

4. Aplicacions i extensions de la metodologia Black-Scholes
- Gregues
- Valoració d'altres derivats


Metodologia Numèrica per Finances
2 ECTS. 23 hores lectives.
1. Fórmules analítiques. Fórmula de Black-Scholes i anàlogues. Sensibilitats
- Fórmula de Black Scholes i anàlogues
- Càlcul de sensibilitats

2. Arbres binomials i trinomials. Calibrat
- Conceptes associats
- Implementació de Trigeorgis i d'altres
- Exemples i Aplicacions. Exercici Anticipat

3. Mètode de Montecarlo. Valoracions d'opcions i productes depenents del Camí de Preus
- Simulacions d'evolució dels preus dels actius
- Montecarlo correlacionat i valoració de cistelles
- Implementació d'exercici anticipat


Visió del Mercat, Estratègies i Implementació
4 ECTS. 38 hores lectives.
1. Visió Macroeconòmica
- Fonts d'informació i nivells de sensibilitat
- Creació d'una visió de mercat

2. Implementacions d'Estratègies amb Derivats
- Renda variable i divises
- Renda fixa

3. Opcions Exòtiques per la Implementació d'Estratègies

4. Documentació Legal i Tancament d'Operacions a la Pràctica
- Contractes ISDA i CMOF
- Redacció, procediments i confirmacions
- Errors greus


Gestió d'actius
4 ECTS. 35 hores lectives.
1. Carteres Optimals i Asset Allocation
Models discrets de mitja i variança. Stocks en models d'un període. Frontera eficient de Markowitz

2. El Mercat Monetari, Models de Tobin i Sharpe
Models de mercat de capitals: CAPT i APT. Atribució de resultats

3. Càlcul de Carteres Optimals
Optimització amb restriccions, límits màxims, costos de transacció, drawdowns. Funcions d'utilitat. Optimització respecte a un Benchmark. Cistelles reduïdes. Model de Black-Litterman. Optimització amb escenaris

4. Models Continus
Model de Merton. Optimització amb restriccions

5. La inversió col.lectiva
Tipus d'IIC. Partícips, societat gestora, dipositari. Característiques de funcionament. Valor liquidatiu, coeficients d'inversió. Categories d'IIC. Fons garantits. Gestió alternativa
Gestió Quantitativa de Riscos
3 ECTS. 27 hores lectives.
1. Identificació i Classificació de Riscos Financers

2. Risc de Mercat
Modelització. Mètodes Paramètrics i No-Paramètrics. Risc en Carteres de Renda Fixa, Variable i Mixta. VaR en Instruments Derivats. Risc i Simulació

3. Risc de Crèdit
Modelització. CreditMetrics, KMV

4. Normatives Basilea I i II


La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 35

Crèdits:
20 ECTS
(196 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:14/10/2019 Data de fi:22/05/2020
Horari:
Dilluns  19:00 a 22:00Dimecres  19:00 a 22:00
Lloc de realització:
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona

Import de la matrícula:
3.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs