UP

Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers

Postgrau Presencial.

Continguts

20a EDICIÓ
UPC School

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El programa s'estructurarà al voltant de cursets temàtics, amb un total de 156 hores lectives en temes relacionats amb tècniques quantitatives, l'enginyeria financera i l'anàlisi econòmica:

Visió de Mercat, Estratègies i Implementació
Modelització de Productes Financers
Els Mercats i el seu Funcionament
Gestió d'Actius
Metodologia Numèrica per a Finances
Gestió Quantitativa de Riscos

En diverses matèries hi haurà sessions pràctiques que es desenvoluparan en una aula informàtica.

Matèries

Els Mercats i el seu Funcionament
3 ECTS. 28 hores lectives.
1. Introducció als Mercats Financers.
- Conceptes i objectius del sistema financer.
- Agents participants. Tipologies i organització.
- Tresoreria d'una entitat financera.

2. Política Monetària.
- Objectius i execució.
- Magnituds monetàries.
- Instruments de la política monetària del SEBC. Subhastes. Operacions bilaterals.

3. Mercat Interbancari i Sistemes de Pagament.

- El Sistema Europeu de Bancs Centrals.
- El paper del Banco de España en el nou marc de la UME.
- El servei de liquidació del Banco de España. Sistema TARGET.
- Mercat monetari: definició, característiques i actius negociats.
- Índex de referència en els mercats monetaris de la UME.
- Mercat Interbancari de Dipòsits.
- LLetres del Tresor. Pagarés d'empresa.
- Operacions amb actius del mercat monetari.

4. Mercats de Capitals: Renda Fixa.

- Definició, actius negociats i cararacterístiques.
- Bons i obligacions de l'Estat.
- Renda Fixa Privada o Corporativa. Euromercats i actius negociats.

5. Derivats Sobre Tipus d'Interés.

- Futurs sobre Euribor, FRA, Swaps, Call Money, Opcions directes, Caps, Floors, Collars i Swaptions.
- Altres intruments, piras i corridors.
- Derivats de crèdit.

6. El Preu d'un Títol de Renda Fixa.

- Càlcul de la TIR.
- Volatilitat.
- Casos.

7. Duració.

- Càlcul i característiques.
- Principis de Malkiel.
- Usos de la duració.
- Casos.

8. Convexitat.

- Càlcul i característiques.
- Usos i interpretació.
- Casos.

9. Aplicació de la Duració i Convexitat en la Gestió de Carteres de Renda Fixa.

- Tècniques d'inmunització i altres tècniques.
- Casos.


Modelització de Productes Financers
4 ECTS. 45 hores lectives.
1. Productes financers i primeres fórmules usant arbitratge.

2. Models discrets. Valoració i cobertura.


3. Models continus. Opcions financeres i valoració per Black-Scholes.


4. Aplicacions i extensions de la metodologia Black-Scholes.


Visió del Mercat, Estratègies i Implementació
4 ECTS. 38 hores lectives.
1. Visió Macroeconòmica.
- Fonts d'informació i nivells de sensibilitat.
- Creació d'una visió de mercat.

2. Implementacions d'Estratègies amb Derivats.
- Renda variable i divises.
- Renda fixa.

3. Opcions Exòtiques per la Implementació d'Estratègies.

4. Documentació Legal i Tancament d'Operacions a la Pràctica.
- Contractes ISDA i CMOF.
- Redacció, procediments i confirmacions.
- Errors greus.


Metodologia Numèrica per Finances
2 ECTS. 23 hores lectives.
1. Fórmules analítiques. Fórmula de Black-Scholes i anàlogues. Sensibilitats.

2. Arbres binomials i trinomials. Calibrat.

3. Mètode de Montecarlo. Valoracions d'opcions i productes depenents del Camí de Preus.


Gestió d'actius
4 ECTS. 35 hores lectives.
1. Carteres Optimals i Asset Allocation.
Models discrets de mitja i variança. Stocks en models d'un període. Frontera eficient de Markowitz.

2. El Mercat Monetari, Models de Tobin i Sharpe.
Models de mercat de capitals: CAPT i APT. Atribució de resultats.

3. Càlcul de Carteres Optimals.
Optimització amb restriccions, límits màxims, costos de transacció, drawdowns. Funcions d'utilitat. Optimització respecte a un Benchmark. Cistelles reduides. Model de Black-Litterman. Optimització amb escenaris.

4. Models Continus.
Model de Merton. Optimització amb restriccions.

5. La inversió col.lectiva.
Tipus d'IIC. Partíceps, societat gestora, dipositari. Característiques de funcionament. Valor liquidatiu, coeficients d'inversió. Categories d'IIC. Fons garantits. Gestió alternativa.


Gestió Quantitativa de Riscos
3 ECTS. 27 hores lectives.
1. Identificació i Classificació de Riscos Financers.

2. Risc de Mercat.
Modelització. Mètodes Paramètrics i No-Paramètrics. Risc en Carteres de Renda Fixa, Variable i Mixta. VaR en Instruments Derivats. Risc i Simulació.

3. Risc de Crèdit.
Modelització. CreditMetrics, KMV.

4. Normatives Basilea I i II.


La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 401 58 61

Crèdits:
20 ECTS
(156 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:16/10/2017 Fi classes:31/05/2018Fi programa: 27/09/2018
Horari:
Dilluns  19:00 a 22:00Dimecres  19:00 a 22:00
Lloc de realització:
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 5. Edifici U.
Barcelona

Import de la matrícula:
3.000 €

Idioma d'impartició:
Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs