UP

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques

Curs de formació contínua Presencial.

Continguts

17a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del postgrau Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials.

Assignatures

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques
12 ECTS. 111 hores lectives.
1.1. Instal·lacions de Climatització
 • Climatització o condicionament d'aire. Benestar tèrmic. L'instal·lació de climatització.
 • Mecanismes de transmissió tèrmica. Exercicis.
 • Càlcul de càrregues tèrmiques. Exercicis.
 • Psicometría. Bateries de refredament. Tractament de l'aire. Exercicis.
 • Processos de certificació ambiental i energètica.
 • Cálcul de conductes d'aire. Càlcul de càrregues tèrmiques.
 • Difusió d'aire i càlcul de tuberíes. Exercicis.
 • Eficiència en climatització. Exercicis.

1.2. Instal·lacions de Ventilació i Extracció de Fums

 • Criteris generals de la ventilació de locals. Determinació dels cabals necessaris. Normatives d'aplicació.
 • Sistemes de ventilació. Renovació ambiental. Captacions localitzades.
 • Ventiladors: tipus i característiques. Circulació d'aire en conductes. Pèrdues de càrrega i càlculs.
 • Atenuació acústica en conductes de ventilació i climatització.
1.3. Instal·lacions de Fontaneria i Impulsió de Líquids
 • Principis bàsics d'hidrostàtica.
 • Pèrdues de càrrega. Normativa de les instal·lacions d'aigua.
 • Càlcul i estimació de cabals. Tipologies de canonades i comptadors.
 • Bombes i grups de pressió. Càlcul i disseny de grups d'elevació.
 • Instal·lacions industrials d'Aigua Calenta Sanitària (ACS).
1.4. Instal·lacions de Sanejament i Tractament d'Aigües e Instal·lacions d'Aigües Grises i Pluvials.
 • Consideracions prèvies. Conceptes fonamentals.
 • Estructura d'una xarxa de sanejament. Càlcul de xarxes de sanejament.
 • Conceptes bàsics de la depuració. Tractament d'aigües.
 • Components xarxa de sanejament. Càlcul mecànic en canonades soterrades.
 • Instal·lacions d'aigües grises: estudi de consum d'aigües en edificis. Legislació actual. Equips centralitzats i descentralitzats. Dispositius. Tractaments, dimensionat i disseny d'equips. Legislació, estructura, disseny i dimensionat d'instal·lacions d'aprofiament d'aigües de pluja. Elements, tractaments i manteniments complementaris.

1.5. Instal·lacions d'Energia Solar

 • Principis bàsics. Elements d'una instal·lació solar tèrmica. Configuracions bàsiques. Circulació natural o forçada. Sistemes centralitzats i descentralitzats.
 • Càlcul i dimensió de components. Exemple de càlcul i programes.
 • Regulació i control. Muntatge, proves i posada en marxa. Ús i manteniment. Documentació.
 • Legalització de les instal·lacions. Aspectes administratius. Normativa aplicable. Anàlisi econòmic i rendibilitat.
1.6. Instal·lacions Pneumàtiques
 • Introducció i teoria de l'aire. Parts d'una instal·lació pneumàtica. Reglamentació.
 • Qualitat i condicionament de l'aire comprimit. Càlcul de seccions i pèrdues de càrrega. Manteniment.
 • Projecte d'execució d'una instal·lació d'aire comprimit.
 • Vàlvules, distribuïdors, actuadors. Normativa de seguretat en màquines. Norma ISO 1219.
1.7. Instal·lacions de Gas
 • Reglamentació i normativa d'aplicació. Criteris de disseny i situació de canonades, elements i accessoris. Aplicacions de les instal·lacions de gas.
 • Esquemes d'instal·lacions de gas natural. Components d'una instal·lació de gas. Instal·lacions que necessiten projecte.
 • Aplicacions de gas en locals comercials i industrials. Condicions d'ubicació i connexió d'aparells a gas. Dipòsits fixes i mòbils de Gasos Liquats del Petroli (GLP). Simbologia. Predimensionament de les instal·lacions de gas.
 • Projecte d'execució de les instal·lacions de gas en un edifici.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

INFORMACIÓ EDICIÓ 2018-19

Propera edició:
Octubre de 2019

Crèdits:
12 ECTS
(111 hores lectives)

Horari:
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa

Import de la matrícula:
2.800 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Imprimeix tot el curs