UP

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques

Curs de formació contínua Presencial.

Continguts

18a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del postgrau Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials.

Assignatures

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques
12 ECTS. 114 hores lectives.
 • Instal·lacions de Climatització (39h lectives)
  • Climatització o condicionament d'aire. Benestar tèrmic. L'instal·lació de climatització.
  • Mecanismes de transmissió tèrmica. Exercicis.
  • Càlcul de càrregues tèrmiques. Exercicis.
  • Psicometría. Bateries de refredament. Tractament de l'aire. Exercicis.
  • Processos de certificació ambiental i energètica.
  • Cálcul de conductes d'aire. Càlcul de càrregues tèrmiques.
  • Difusió d'aire i càlcul de tuberíes. Exercicis.
  • Eficiència en climatització. Exercicis.

 • Instal·lacions de Ventilació i Extracció de Fums (12h lectives)
  • Criteris generals de la ventilació de locals. Determinació dels cabals necessaris. Normatives d'aplicació.
  • Sistemes de ventilació. Renovació ambiental. Captacions localitzades.
  • Ventiladors: tipus i característiques. Circulació d'aire en conductes. Pèrdues de càrrega i càlculs.
  • Atenuació acústica en conductes de ventilació i climatització.

 • Instal·lacions de Fontaneria i Impulsió de Líquids (12h lectives)
  • Principis bàsics d'hidrostàtica.
  • Pèrdues de càrrega. Normativa de les instal·lacions d'aigua.
  • Càlcul i estimació de cabals. Tipologies de canonades i comptadors.
  • Bombes i grups de pressió. Càlcul i disseny de grups d'elevació.
  • Instal·lacions industrials d'Aigua Calenta Sanitària (ACS).

 • Instal·lacions de Sanejament i Tractament d'Aigües e Instal·lacions d'Aigües Grises i Pluvials (15h lectives)
  • Consideracions prèvies. Conceptes fonamentals.
  • Estructura d'una xarxa de sanejament. Càlcul de xarxes de sanejament.
  • Conceptes bàsics de la depuració. Tractament d'aigües.
  • Components xarxa de sanejament. Càlcul mecànic en canonades soterrades.
  • Instal·lacions d'aigües grises: estudi de consum d'aigües en edificis. Legislació actual. Equips centralitzats i descentralitzats. Dispositius. Tractaments, dimensionat i disseny d'equips. Legislació, estructura, disseny i dimensionat d'instal·lacions d'aprofiament d'aigües de pluja. Elements, tractaments i manteniments complementaris.

 • Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica (12h lectives)
  • Principis bàsics. Elements d'una instal·lació solar tèrmica. Configuracions bàsiques. Circulació natural o forçada. Sistemes centralitzats i descentralitzats.
  • Càlcul i dimensió de components. Exemple de càlcul i programes.
  • Regulació i control. Muntatge, proves i posada en marxa. Ús i manteniment. Documentació.
  • Legalització de les instal·lacions. Aspectes administratius. Normativa aplicable. Anàlisi econòmic i rendibilitat.

 • Instal·lacions Pneumàtiques (12h lectives)
  • Introducció i teoria de l'aire. Parts d'una instal·lació pneumàtica. Reglamentació.
  • Qualitat i condicionament de l'aire comprimit. Càlcul de seccions i pèrdues de càrrega. Manteniment.
  • Projecte d'execució d'una instal·lació d'aire comprimit.
  • Vàlvules, distribuïdors, actuadors. Normativa de seguretat en màquines. Norma ISO 1219.

 • Instal·lacions de Gas (12h lectives)
  • Reglamentació i normativa d'aplicació. Criteris de disseny i situació de canonades, elements i accessoris. Aplicacions de les instal·lacions de gas.
  • Esquemes d'instal·lacions de gas natural. Components d'una instal·lació de gas. Instal·lacions que necessiten projecte.
  • Aplicacions de gas en locals comercials i industrials. Condicions d'ubicació i connexió d'aparells a gas. Dipòsits fixes i mòbils de Gasos Liquats del Petroli (GLP). Simbologia. Predimensionament de les instal·lacions de gas.
  • Projecte d'execució de les instal·lacions de gas en un edifici.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
12 ECTS
(114 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:01/10/2019 Fi classes:27/02/2020Fi programa: 24/04/2020
Horari:
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa

Import de la matrícula:
2.800 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs