UP

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials

Curs de formació contínua Presencial.

Continguts

18a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del postgrau Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials.

Assignatures

Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Elèctriques i Especials
10 ECTS. 90 hores lectives.

2.1. Instal·lacions Oleohidràuliques.

 • Sistemes de transmissió d'energia oleohidràulica.
 • Olis olehodràulics. Propietats i classificació.
 • Bombes. Actuadors. Cilindres i motors.
 • Tècnica convencional: vàlvules de pressió, de càlcul i de control direccional. Acumuladors.
 • Tècnica proporcional: configuracions típiques.
 • Normes CEN i ISO sobre regles generals.
 • Manteniment de les instal·lacions oleohidràuliques.

2.2. Instal·lacions Elèctriques.

 • Introducció a les instal·lacions elèctriques en baixa tensió i la reglamentació que les regeix.
 • Parts o elements que conformen una instal·lació elèctrica.
 • Normativa reglamentària.
 • Instal·lació interior d'habitatges. Graus d'electrificació. Punts d'utilització, número i característiques dels circuits.
 • Defectes i proteccions. Sobrecàrregues i curtcircuits. Contactes directes i indirectes. Instal·lacions de posada a terra. Càlcul de seccions.
 • Aplicació de la normativa, dels criteris de càlcul i selecció de components.
 • Instal·lacions en indústries i serveis. Anàlisi de les necessitats.
 • Distribució elèctrica: quadre principal, subquadres, línies i canalitzacions.
 • Elecció de conductors i proteccions.
 • Locals de pública concurrència. Subministres complementaris. Commutació de xarxes.
 • Compensació d'energia reactiva.
 • El marc elèctric. Legislació actual. La tarifa elèctrica. Energia reactiva.
 • Estalvi energètic en instal·lacions industrials i comercials.
 • Casos pràctics.

2.3. Instal·lacions d'Enllumenat.

 • La llum: conceptes i magnituds. Fonts de llum i la seva tecnologia.
 • Lluminàries: components, característiques i fotometria.
 • Projectes luminotècnics: paràmetres i normativa. Enllumenat interior i industrial.
 • Projectes luminotècnics: enllumenat. Normativa, nivells, contaminació lluminosa i càlculs. 
 • Visita a una instal·lació. Mesures luminotècniques

2.4. Instal·lacions Singulars. Grups Electrògens.

 • Elements principals del grup electrògen. Modes de funcionament. Característiques tècniques i tipus de funcionament.
 • Sistemes de control de commutació entre grups i xarxes.
 • Sincronització de grups.
 • Instal·lació mecànica. Criteris d'ubicació.
 • Vibracions. Refrigeració i ventilació.
 • Instal·lació elèctrica: Postes a terra. Insonorització.
 • Normativa. Legislació.
 • Criteris de càlcul de la potència d'un grup.
 • Funcionament amb càrregues no lineals.
 • Arrancada de motors asíncrons.
 • Càlcul de la potència del grup necessari per a una instal·lació. Exemple d'aplicació.
2.5. Instal·lacions Contra Incendis i Seguretat.
 • Introducció al foc. Combustibles. Agents exteriors. Equips i instal·lacions d'extinció.
 • Sistemes de detecció i alarma contra incendis: Centrals. Sirenes. Equips, mitjans i sistemes d'extinció segons l'origen i el tipus de foc. Compartició i evacuació. Xarxes d'abastament d'aigua. Dipòsits. Extinció per Boca d'Incendi Equipada (BIE) i Columna Hidrant a l'Exterior (CHE).
 • Normativa i legislació. Codi Tècnic de l'Edificació. Reglament de seguretat contra incendis en establiments industrials. Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis i normes UNE-EN.
2.6. Instal·lacions de Fluids Gasosos.
 • Principis bàsics del vapor. Equips en sala de calderes. Distribució del vapor.
 • Selecció de vàlvules, actuadors i controladors. Purgadors. Dimensionat d'una instal·lació.
 • Càlcul i detecció de fuites. Recuperació de condensats.
Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 707 31 32

Crèdits:
10 ECTS
(90 hores lectives)

Dates de realització:
Inici classes:07/03/2019 Fi classes:27/06/2019Fi programa: 12/09/2019
Horari:
Dimarts  18:00 a 21:00Dijous  18:00 a 21:00
Lloc de realització:
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa

Import de la matrícula:
2.300 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs