UP

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives

Curs de formació contínua Presencial.

Continguts

3a EDICIÓ
UPC School
Aquest curs de formació contínua també forma part de l'itinerari formatiu del màster Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering i del postgrau Protecció Civil. Risk Analysis.

Matèries

Conseller de seguretat
4 ECTS. 30 hores lectives.
Aquesta matèria aporta una visió global de l'exercici professional com a conseller/a de seguretat en el transport de mercaderies perilloses (ADR).

Introducció a la seguretat en el transport
- El transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses.
- El paper de l'ONU. Reglaments vigents.

Naturalesa dels perills i classificació de les mercaderies perilloses
- Elements d'identificació de les matèries perilloses.
- Classificació segons perillositat (classes de perill). Principals característiques.

Expedicions
- Participants en qualsevol operació amb mercaderies perilloses.
- Pla de protecció de mercaderies perilloses d'alt risc (MPAR).
- Túnels i xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses (XIMP). Restriccions a la circulació. Exempcions. Successos notificables.

Tipus d'embalatges autoritzats
- Homologació. Senyalització d'embalums i sobreembalatges.
- Criteris en la utilització d'envasos, embalatges i cisternes. Adequació dels mateixos.
- Etiquetatge de vehicles i unitats de transport

Utilització de vehicles en el transport de mercaderies perilloses
- Requisits, identificació. Documentació en el transport de mercaderies perilloses.
- Equipament a bord, tripulació i equips.

Pla Especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril 

Matèries Perilloses i Atmosferes Explosives (HAZMAT-ATEX)
3 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció bàsica a les matèries perilloses

Risc Químic
- Definició de risc químic i de matèries perilloses segons diferents fonts.
- Localització de les matèries perilloses i tipologies de perill més acceptades.
- Visió general de la legislació que regula els materials perillosos a tot el món.
- Introducció als sistemes de classificació de materials perillosos.
- Presentació del Global Harmonized System (GHS).
- Similituds i diferències del GHS amb el sistema de classificació CLP (Classification Labelling and Packaging).
- Risc químic: salut humana i medi ambient.

Risc Biològic
- Classificació dels agents biològics segons la seva naturalesa i segons el risc.
- Identificació i avaluació dels riscos biològics.
- Mesures de prevenció.
- Nivells de contenció biològica i mesurament dels agents biològics.
- Transport de substàncies infeccioses i gestió de residus.
- Pandèmies.

Risc Radiològic
- El cicle del combustible nuclear i la indústria nuclear.
- Les instal·lacions nuclears i les instal·lacions radioactives. 
- La classificació de les fonts radioactives de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica.
- El transport de matèries radioactives: tipus i categories d'embalums, fluxos i fitxes d'intervenció específiques per a materials radioactius.
- Accidents nuclears i radiològics en el passat.
- Càlculs bàsics en la protecció radiològica.

Atmosferes Explosives (ATEX)
- Conceptes sobre atmosferes explosives: gasos/vapors/boires inflamables i pols/partícules combustibles.
- Les Directives europees 1999/92/CE i 2014/34/EU. Relació de ATEX amb prevenció de riscos laborals i Directiva de Máquines (Marcat CE).
- La classificació de zones. Fonaments i metologies.
- Estándards internacionals: Sèries IEC EN 60079 i ISO/IEC 80079. 
- Tècniques de prevenció i protecció contra atmosferes explosives.
- Maneres de protecció Ex per equips elèctrics i no elèctrics.
- Marcat d'equips: Marcat ATEX europeu i marcat internacional IECEx.
- Normes d'instal·lació, manteniment i reparació d'equips Ex.

Estabilitat tèrmica
- Conceptes de l'estabilitat tèrmica.
- Autoescalfament de dipòsits de pols.
- Assajos d'estabilitat tèrmica.
- Exemples d'incidents reals.

Anàlisi de risc
5 ECTS. 50 hores lectives.
Riscos Tecnològics
- Prevalença dels accidents greus, concepte de risc i tolerabilitat del mateix.
- Terme font.
- Càlcul dels efectes derivats dels accidents: incendis, explosions, BLEVE, dispersió de substàncies tòxiques.
- Vulnerabilitat.

Risc d'incendi i explosió
- Resum del mètode.
- Guia completa de l'índex d'incendi i explosió.
- Presentació d'exemples de càlcul.

Normativa Seveso III
- Antecedents i guies de referència.
- Anàlisi detallada de la Directiva 2012/18 / UE.
- Presentació d'exemples de càlcul per determinar l'afectació.

Anàlisi quantitativa del risc (ACR)
- Introducció i presentació d'un cas exemple.
- Identificació de perills.
- Successos iniciadors: genèrics, específics. Casos de fallada. Escalat.
- Estimació de freqüències dels successos iniciadors: arbres de fallades.
- Successos facilitadors o modificadors: salvaguardes tecnològiques, condicions de contorn, etc.
- Càlcul de la freqüència d'esdeveniments finals: arbres de successos.
- Simulació dels diferents fenòmens possibles durant un accident.
- Risc i els seus tipus: individual, social, agregat.

Riscos Naturals
- Riscos meteorològics: vents, sequeres, inundacions, nevades, incendis forestals.
- Riscos geològics / geomorfològics: sísmic, volcànic, moviments de vessant i subsidències, allaus.

Inicia la preinscripció
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 112 08 67

Crèdits:
12 ECTS
(105 hores lectives)

Dates de realització:
Data d'inici:26/04/2019 Data de fi:13/07/2019
Horari:
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització:
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos

Import de la matrícula:
2.000 €

Idioma d'impartició:
Català / Espanyol

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.

Imprimeix tot el curs