Internet of Things (IoT) > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Internet of Things (IoT)

Màster Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School

La Internet of Things (IoT), o Internet de les Coses, constitueix una revolució tecnològica que transformarà la manera que tenim d’interactuar amb el món i que tindrà un gran impacte en l’economia i l’ocupació. La IoT possibilitarà una eficiència més gran en la gestió dels recursos, ja que millorarà la nostra qualitat de vida i donarà lloc a smart cities, smart home, smart energy, smart health, industry 4.0, connected vehicle i un llarg etcètera d’escenaris intel·ligents. Prestigioses fonts com CISCO i ABI Research calculen que, amb la IoT, el nombre de dispositius connectats a Internet podrà arribar als 30.000 milions el 2020, o fins i tot superar-los, cosa que originarà un mercat global que, segons CISCO, haurà generat 14,4 bilions de dòlars fins al 2022. L’adopció de les solucions de la IoT possibilitarà noves oportunitats de negoci i la creació de noves empreses, i permetrà a les companyies reduir costos operacionals, augmentar la productivitat i desenvolupar noves ofertes de productes. Es preveu un important augment del nombre de professionals en el sector de la IoT els pròxims anys. Segons Forbes, l’increment de la demanda d’enginyers de producte relacionats amb la IoT ha estat del 214% des del 2014.

En opinió del World Economic Forum, l’ús de la IoT incidirà principalment en la seva incorporació als productes industrials ja existents i en la creació de serveis derivats. Permetrà un nou paradigma en què la venda del producte es podrà reemplaçar per un servei.

El domini de la IoT necessita coneixements transversals que inclouen des de l’obtenció de dades mitjançant sensors fins al big data, passant per la ciberseguretat, els dispositius i sistemes involucrats i els protocols que permeten la comunicació entre aquests.

El programa proposat en aquest màster pretén que l’estudiant adquireixi la qualificació necessària per al mercat de la IoT, i que sigui capaç de comprendre tant la IoT present com la seva evolució futura, així com dissenyar, implementar i dirigir projectes en l’àmbit de la IoT, i fins i tot crear una empresa que permeti dur a terme projectes d’IoT. 

En el màster es combinen conceptes teòrics i pràctics (que inclouen una part hands on). Com que la major part dels desenvolupaments en IoT sorgeixen de la mà d’emprenedors i empreses de nova creació (fet reconegut per la prestigiosa consultora Gartner), el curs dedica més del 20% de les matèries a presentar la cadena de valor de la IoT i aspectes empresarials i de finançament per entendre i implementar models de negoci en l'àmbit de la IoT.

El professorat del màster combina docents universitaris amb experiència pràctica i professionals del sector, molts d’ells emprenedors en diferents àmbits clau, com ara smart cities, home automation, industry 4.0, smart energy, smart health i connected vehicle.

SIMON, amb l’objectiu de contribuir a les iniciatives d’IoT i per tal d’impulsar aquest programa, ofereix fins a dos ajuts per cursar el màster. Aquests consisteixen en la realització d’una pràctica professional remunerada a SIMON durant el curs 2018-19 i cobreixen a més, el 50% del cost total de la matrícula del màster. Per sol·licitar aquest ajut, cal estar admès al programa. Consulta'ns!

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Conèixer les bases tecnològiques de la IoT.

 • Desenvolupar projectes integrals d’IoT en sectors com ara smart cities, smart home, industry 4.0, smart energy, smart health i connected vehicle, entre altres.

 • Millorar el valor dels productes i els processos mitjançant la incorporació de solucions IoT.

 • Conèixer el big data i l’analítica de dades, i com es poden utilitzar per treure profit de la ingent quantitat de dades que ens oferirà la IoT.

 • Identificar l’ecosistema de la IoT i les oportunitats de negoci que ofereix.

 • Conèixer les solucions i els productes de la IoT, així com les seves tendències futures.

 • Poder portar a la pràctica un producte o servei basat en IoT gràcies als coneixements tècnics i empresarials adquirits en el màster.

A qui va dirigit

 • Professionals del sector de les telecomunicacions, la informàtica o l’electrònica que vulguin completar la seva formació en la temàtica de la IoT.

 • Professionals que ja treballin en l’àmbit TIC i vulguin reorientar la seva activitat cap a la IoT per cobrir les noves professions que se’n deriven.

 • Tècnics de l’àmbit industrial que vulguin ampliar els seus coneixements en l’àmbit de la digitalització de l’empresa i la indústria 4.0.

 • Consultors orientats a la realització i anàlisi de projectes d’innovació mitjançant l’ús de les TIC.

 • Programadors de software que es vulguin beneficiar de les noves oportunitats que ofereix la IoT.

 • Administradors de xarxes i de servidors que hagin d’incorporar la ingent quantitat de dispositius que requerirà la IoT.

 • Titulats en els àmbits de telecomunicacions, informàtica i electrònica que vulguin adquirir noves competències en l’àmbit de la IoT.

Continguts

Matèries

Internet: protocols
2 ECTS. 12 hores lectives.
Aquesta primera matèria ofereix una completa visió dels mecanismes fonamentals per a la comunicació entre dispositius (IPv6) i la seva configuració a Internet (uPnP, mDNA, Zeroconf). Aquests mecanismes constitueixen la base (juntament amb procediments d'adaptació que es veuran en matèries posteriors) dels mecanismes per a la connexió i la comunicació utilitzats pels dispositius de la IoT.
Seguretat
2 ECTS. 15 hores lectives.
La seguretat és un aspecte clau a Internet, i és fins i tot més crítica en l'àmbit de la IoT. Aquesta matèria descriu les principals amenaces a la seguretat i la manera d'abordar-les mitjançant l'ús d'elements com l'encriptació, els certificats, HTTPS, DTLS o l'anonimitat.
Interfícies de Comunicacions
4 ECTS. 24 hores lectives.
Hi ha múltiples tecnologies que possibiliten les comunicacions per a dispositius d'IoT, amb diferents característiques, segons els casos d'ús per als quals van ser dissenyades. Aquesta matèria presenta l'ampli ventall de les principals interfícies de comunicacions utilitzades pels dispositius de la IoT. S'introdueixen les interfícies sense fil de curt abast com l'RFID/NFC, IEEE 802.15.4 i Bluetooth Low Energy, o les de llarg abast com LoRa, Sigfox, IEEE 802.11ah i NB-IoT. També es descriuen les solucions cablejades, com BACnet, Modbus, KNX, Dali o, fins i tot, les que utilitzen PLC.
Arquitectures de Protocols per a IoT
3 ECTS. 18 hores lectives.
Sobre la base de les diferents interfícies de comunicacions presentades a la matèria anterior, aquesta presenta les principals arquitectures de protocols de comunicacions utilitzades pels dispositius de la IoT. La matèria inclou tant les solucions i protocols basats en el protocol IP, com les arquitectures més rellevants que no utilitzen aquest protocol de forma nativa. Entre els protocols natius d'Internet, es descriuen els de convergència, com 6LoWPAN; d'encaminament, com RPL, o d'aplicació, com CoAP. Altres protocols descrits són MQTT, ZigBee, Z-wave, Thread o ANT.
Sistemes d'Acumulació i Recol·lecció d'Energia
1 ECTS. 9 hores lectives.
L'absència de connexió a xarxa elèctrica constitueix un dels principals reptes per a la major part dels dispositius de la IoT. Aquesta matèria presenta les solucions essencials per a l'alimentació d'aquests dispositius, que inclouen els sistemes d'acumulació d'energia (bateries i supercondensadors) i els sistemes de recol·lecció d'energia a partir de la llum, el moviment o els senyals de radiofreqüència. Es presenta l'electrònica que s'utilitza per a aquesta recol·lecció d'energia, així com els sistemes d'alimentació i de gestió d'energia.
Sensors i Actuadors: Hardware
4 ECTS. 24 hores lectives.
Els dispositius de la IoT presenten limitacions significatives pel que fa al hardware, en comparació amb les característiques habituals de la resta dels equips habitualment connectats a Internet. Aquests dispositius disposen, a més, de sensors i actuadors. Aquesta matèria descriu les principals característiques hardware dels dispositius de la IoT, que inclouen els diferents tipus de transductors i actuadors disponibles, les tècniques que calen per condicionar els senyals obtinguts pels transductors, els components i les característiques dels microcontroladors, els transceptors ràdio i les principals plataformes integrades. Es faran pràctiques amb els mòduls BLE i ZigBee de Texas Instruments i amb el mòdul WiFi ESP32.
Sensors i Actuadors: Software
2 ECTS. 12 hores lectives.
Les limitacions hardware dels dispositius de la IoT requereixen l'ús d'un software eficient per a aquests dispositius. Aquesta matèria presenta les principals opcions del software específic per als dispositius de la IoT, tant pel que fa a llenguatges i entorns de programació com a sistemes operatius com ara Contiki, TinyOS o OPpenWSN.
Arquitectures per a la Gestió de les Dades
4 ECTS. 24 hores lectives.
Aquesta matèria presenta les arquitectures, i els seus diferents components, per a la gestió de les dades amb què es treballa a la IoT (per exemple, les dades obtingudes per sensors o els comandaments que s'han de transmetre a actuadors). Aquestes arquitectures requereixen el desplegament d'elements que permetin la connectivitat i interoperabilitat amb els dispositius de la IoT (com ara proxies o gateways), així com plataformes per a la gestió de les dades, que inclouen solucions cloud i fog computing. En aquest mòdul es descriuran també els smartphones i wearables com a elements sensors, i els llenguatges (JSON, XML) i semàntiques per codificar la informació. Com a plataformes de gestió de dades, es comentaran a tall d'exemple la d'IBM, la de FIWARE, Sofia2 o plataformes específiques de ciutat com ara Sentilo o CityOS.
Gestió i Anàlisi de les Dades
4 ECTS. 24 hores lectives.
La ingent quantitat de dispositius connectats a la IoT proporcionarà volums massius de dades (big data) que s'han d'emmagatzemar, processar i analitzar per extreure'n la informació d'interès per a cada servei. Aquesta matèria ofereix les principals tècniques per a l'emmagatzemament i anàlisi dels big data proporcionats pels dispositius de la IoT. Es presenten bases de dades, tècniques d'anàlisi de dades i sistemes d'aprenentatge i d'intel·ligència artificial.
Explotació de les Dades
2 ECTS. 21 hores lectives.
Les dades proporcionades pels dispositius de la IoT es poden explotar mitjançant el seu ús per a diferents serveis i apps. Aquests serveis es poden beneficiar de l'ús de tècniques de visualització i/o geolocalització de dades. D'altra banda, l'explotació de les dades requereix tenir en compte les oportunitats de l'open data, així com les consideracions legals corresponents relatives a la propietat de les dades i l'anonimitat que aquestes han d'oferir. Aquesta matèria presenta les principals tècniques i recomanacions en l'àmbit descrit.
Casos d'Ús
16 ECTS. 90 hores lectives.
La IoT dota d'intel·ligència diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, de manera que permet una eficiència més gran en les diferents activitats i operacions, així com més qualitat de vida per a les persones. Aquesta matèria se centra en les característiques, serveis, problemàtiques i solucions propis dels casos d'ús més rellevants de la IoT: smart cities, home automation, smart energy, connected vehicle, industry 4.0 i smart health. Per a cadascun d'aquests àmbits, es descriuran els requisits i les solucions existents.
Creació de Negoci
6 ECTS. 42 hores lectives.
El sector de la IoT ofereix un ampli ventall d'oportunitats de creació de negoci. Aquesta matèria presenta els diferents models de negoci en el sector, la cadena de valor associada a la IoT, el procés de creació d'una empresa i tècniques per obtenir finançament. A més, proporciona una àmplia visió de casos d'èxit d'empreses del sector, presentats pels seus propis protagonistes, que explicaran les seves solucions, els aspectes crítics a l'hora de crear una empresa i la seva gestió.
Projecte Final de Màster
10 ECTS. 15 hores lectives.
Aquesta matèria consisteix en el projecte final de màster, en el qual l'estudiant podrà aplicar els coneixements i les capacitats que haurà adquirit durant el curs mitjançant la realització d'un projecte en l'àmbit de la IoT.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Paradells Aspas, Josep
  Catedràtic a la UPC i director de la Fundació i2CAT. La seva trajectòria de treball en l'àmbit de les smart cities s'inicia el 2007 amb la construcció del que podríem identificar com la primera instal·lació d'una smart city a l'Estat, al municipi de Sant Vicenç dels Horts. Posteriorment, ha col·laborat amb empreses del sector com Urbiotica i Cellnex, i amb administracions com la Generalitat de Catalunya per impulsar el concepte d'smart region. Actualment participa en un projecte europeu liderat per l'Ajuntament de Barcelona que tracta sobre la implementació de nous models de smart city.
 • Gomez Montenegro, Carles
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC, on és professor des de fa 15 anys. Ha estat també investigador visitant a la Universitat de Cambridge. Ha participat en prop de 20 projectes de recerca i transferència de tecnologia, i és coautor de més de 80 treballs tècnics internacionals, principalment en l'àmbit de la IoT. És membre actiu de l'IETF des de fa una dècada, i ha estat impulsor de diversos estàndards internacionals de protocols de comunicacions per a la IoT.

Professorat

 • Abelló Gamazo, Alberto
  Doctor en Informàtica per la UPC. Professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Docència tant a nivell de grau com de màster oficial (MIRI - Data Science). Coordinador en la UPC del Doctorat Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence - Doctoral College (IT4BI-DC). Ha col.laborat com a consultor amb SAP, HP, Zurich Seguros, OMS entre d'altres.
 • Aluja Banet, Tomàs
  Professor titular de la UPC. Coordinador del Màster en Data Science-MIRI de la FIB. És autor de 60 articles publicats en revistes científiques o com a capítols d'un llibre. Temes de recerca abordats: Anàlisi multivariant, models de mineria de dades, models per a l'estimació d'intangibles i disseny de sistemes de "Learning Analytics". Membre de comitès científics de conferències internacionals (entre elles COMPSTAT i PLS). Ha participat en diversos projectes de recerca europeus i espanyols en el camp dels sistemes basats en meta-dades estadístiques, la fusió de dades i la modelització d'intangibles, i ha estat consultor estadístic de La Caixa, Kantar Media, Idescat i l'Ajuntament de Barcelona entre d'altres.
 • Argerich Herreras, Jaume
  Llicenciat en Economia. MBA per IESE. Doctor en empresa "Screening Criteria for Business Angels Investments". Director de Desenvolupament Corporatiu, reportant al Director General Financer i Conseller a Ficosa International. Anteriorment va estar en empreses com Caixabank i IBM.
 • Bartoli, Andrea
  Llicenciat en Enginyeria de Telecomunicacions per la "Universitá Politecnico di Milano" el 2008 i Doctorat (CUM LAUDE) per la "Universitat Politècnica de Catalunya" el 2012. Va treballar com a investigador i Project Manager al Grup de Seguretat de la Informació de la UPC fins 2014 on va ser autor i coordinador de diverses propostes H2020. En els últims anys es va unir a Worldsensing i ara és Cap del departament d'Innovació de la companyia
 • Batalla Teruel, Carles
  Enginyer Tècnic de Telecomunicacions i Enginyer Superior d¿Electrónica a la Universitat Ramon Llull (La Salle). Actualment responsable tècnic del sector públic català i balear a la oficina comercial de Cisco Systems a Barcelona, amb el càrrec de CSA (Customer Solutions Architect). Membre de la Comissió Delegada de la Fundació I2CAT
 • Batet Vilar, Alfred
  Enginyer en Telemàtica per la UPC, enginyer de Telecomunicacions per La Salle (URL) i Executive Màster, especialitat de màrqueting i vendes d'ESADE. Té més de 15 anys d'experiència en nous productes i serveis punters en el sectors IT, Telco i industrial. Expert en tendències tecnològiques i el seu impacte en els negocis. Actualment és el responsable global de solucions digitals del Grup Simon, creant i desenvolupant nous conceptes innovadors, per tal de millorar la qualitat de vida de persones, integrant la tecnologia en els entorns. És col·laborador en universitats i mentor en acceleradores IOT.
 • Betzler, August
  Doctor en Telemàtica per la UPC des de l'any 2015. Actualment treballa a la Fundació i2CAT a la Unitat de Mobile Wireless Internet com a responsable de projectes d'investigació europeus. Ha contribuït a la millora de protocols de comunicació per a la IO (ZigBee, IEEE 802.15.4, CoAP) i en particular, com a part del seu treball actiu a l'IETF, ha contribuït a l'estandardització del CoCoA, una millora del protocol sanitari CoAP Per la Internet of Things. Actualment treballa en projectes europeus H2020 dedicats a dissenyar i implementar xarxes SDN per la ràdio d'accés i de backhaul de futures xarxes 5G utilitzant tecnologies sense fils com Wifi.
 • Bons Llorens, Josep
  Enginyer industrial per la UPC, Màster en Enginyeria i Gestió Industrial a l'Automoció per la UPC. Especialització focalitzada en Enginyeria Elèctrica i Electrònica a l'Automòbil per AUTOUNI del Grup Volkswagen (Ingolstadt, Wolfsburg, Braunschweig - Alemanya). Des de 1998 desenvolupa la seva activitat al Centre Tècnic de SEAT, Grup Volkswagen, on actualment és gerent de desenvolupament de xarxa de bord, electrònica de carrosseria i confort, package elèctric, EMC i recepció. També és vocal en el "Comitè Tècnic Nacional de Equip Elèctric/Electrònic" d'ANFAC/AENOR.
 • Brieva, Erik
  Enginyer Informàtic, Màster en Computer Graphics. Va ser director de marketing a Red Hat i actualment és CEO d'Strands. Emprenedor múltiple i executiu d'empreses innovadores, va ser el fundador de Polymita (adquirida per Red Hat), Enzyme (adquirida per Grupo Nexe), Intelligent Software Components S.A. (adquirida per un fons de Private Equity), Altea Consulting, iSOFACT i Wannay. Conferenciant convidat a l'IESE, ESADE i la UPM.
 • Cabestany Moncusi, Joan
  Catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. És cofundador del Centre Especific de Recerca sobre la Tecnologia Aplicada a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD) de la UPC, on és responsable de projectes entre els quals es poden destacar HELP, Rempark i FATE sobre l'ús i aplicació de tecnologia per a la millor gestió de la malaltia de Parkinson i la detecció de les caigudes en persones grans. A més, és soci fundador de l'empresa Sense4Care S.L..
 • Calveras Auge, Anna
  Doctora en Telecomunicacions per la UPC el 2000. Professora titular d'universitat a la UPC amb docència a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB). Té experiència docent i investigadora en el disseny, avaluació i optimització de protocols de comunicacions en xarxes multisalt sense fil i xarxes de sensors, entre altres, aplicades a les comunicacions mòbils, a la IoT i a les smart cities. Ha participat en diferents projectes d'investigació i de transferència de tecnologia nacionals i internacionals. Ha publicat en l'àmbit internacional i nacional.
 • Casademont Serra, Jordi
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC. Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC, del qual va ser director del 2003 al 2006. Actualment és subdirector en cap d'Estudis de Màsters de l'ETSETB i director del màster en Enginyeria de Telecomunicació d'aquesta escola. Coordinador del grau en Enginyeria Telemàtica de l'ETSETB durant els anys 2009-2012. Ha participat en nombrosos projectes científics de l'àrea de protocols de comunicacions i xarxes sense fil.
 • Casamada Ros, Jordi
  Enginyer en Telecomunicacions per la UPC. Va fundar Accent Systems el 2007 i des de llavors és líder d'una empresa que espera ser referent mundial en tecnologies de proximitat i Internet de Coses (IOT).
 • Castellví Català, Sílvia
  Enginyera Industrial per la UPC. Actualment és gerent de negoci en Indústria 4.0 a i2CAT. És responsable de l'Anella Industrial (http://anellaindustrial.cat) i gestora de producte de la Plataforma Industrial 4.0 (http://www.plataformai40.com), té prop de 20 anys d'experiència a la indústria en gestió de cadenes de subministrament i en els últims 8 anys en projectes d'investigació i d'indústria 4.0. Ha participat en diferents projectes d'Innovació i desenvolupament (R + D) europeus al voltant de cadenes de subministrament (SCM), fabricació i traçabilitat.
 • Catalán Cid, María Luisa
  Doctora en Telemàtica per la UPC des del 2009 i actualment responsable de Projectes d'Investigació en l'àmbit de la IoT a la Fundació i2CAT. Des del 2003 treballa en projectes de recerca i desenvolupament enfocats a l'estudi i l'optimització de les comunicacions en xarxes cel·lulars, xarxes multisalt i xarxes de sensors. Els últims anys s'ha dedicat especialment a l'aplicació de les tecnologies sense fil, entre les quals hi ha IEEE 802.15.4, Sigfox i LoRa, en múltiples àmbits (smart cities, domòtica, localització, medi ambient, agricultura, etc.), i al desenvolupament tant hardware com software de diferents proves pilot o prototips IoT. En l'àmbit europeu, ha dirigit la participació d'i2CAT en el projecte FP7 TRESCIMO sobre l'ús de plataformes M2M, i actualment col·labora en la iniciativa H2020 GrowSmarter liderada per l'Ajuntament de Barcelona.
 • Catalán Cid, Miguel
  Enginyer superior en Telecomunicacions i doctor en Enginyeria Telemàtica per la UPC. Des del 2007 ha realitzat diversos projectes de recerca aplicada en l'àmbit de les xarxes sense fil. Té una àmplia experiència en l¿anàlisi i desenvolupament de protocols de comunicació, en eines de simulació i en la programació de sistemes embeguts i microcontroladors. Actualment treballa al grup Mobile Wireless Internet de la Fundació i2CAT.
 • Collado Escolano, Alfonso José
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial. Postgrau en Comunicacions Industrials i en Direcció General. Va ser enginyer de Desenvolupament i director tècnic a Zurc S.A.. Va ser director de R+D+I i actualment és director d'Innovació de Circutor S.A.. Ha treballat en projectes col·laboratius, entre els quals CENITS Crisàlida i Verd, en les temàtiques de xarxes intel·ligents i segures en aplicacions elèctriques i Investigació sobre el desplegament del vehicle elèctric i la infraestructura necessària respectivament.
 • Comas Guerri, Pere
  La major part de la seva trajectòria professional ha estat al servei de l¿Ajuntament de Barcelona. Les darreres activitats les ha desenvolupat en tasques de disseny i conceptualització de les estratègies SmartCity sota la Urban Platform per a Barcelona, i les plataformes Sentilo, Situation Room, i-City i finalment el sistema operatiu de ciutat City OS.
 • de Heras Gomez, Miguel Angel
  Enginyer Electrònic per la UPC. Ha treballat i ajudat a desenvolupar diversos projectes en l'àmbit de la IOT, tan diversos com poden ser els utilitzats en l'àmbit de les SmartCities amb el projecte SmartCitizen, o més orientats a l'ús domèstic com poden ser instruments musicals com Bhoreal i Oval; també d'altres més orientats a la domòtica, en hotels com els dispositius de BROOMX. També treballa des de fa molts anys a Hangar.
 • de la Mano Garcia, Miquel
  Enginyer Tècnic Industrial especialitat Electrònica per la UPC (2102). Postgrau en Sistemes Intel·ligents de Transport per la UPC (2015) i Màster en Tecnologia Aplicada a les Ciutats per URL (2016). Actualment centra el seu desenvolupament professional en el disseny i desenvolupament de xarxes de baixa freqüència (LPWAN). Membre de la comunitat The Things Network Barcelona. Durant la seva etapa a la Fundació i2CAT, va gestionar projectes com la IOT Català Alliance, impulsat per la Generalitat de Catalunya dins l'estratègia Smartcat, o sustainablySMART, finançat per la Comissió Europea dins del programa H2020.
 • Fàbregas Bachs, Marc
  Fundador, director i estrateg a Zolertia. Té més de set anys d'especialització en disseny i desenvolupament de dispositius electrònics, i fa 12 anys es va estrenar com a emprenedor amb la creació de la seva pròpia empresa tecnològica. Enginyer superior en Telecomunicació i Electrònica, les seves habilitats tècniques inclouen el disseny d'ultrabaix consum, les comunicacions sense cable i els sistemes basats en microcontroladors en diferents aplicacions de la tecnologia IoT. És un entusiasta de la loT i el 2010 va fundar Zolertia, una start-up de hardware loT que aplica aquesta tecnologia a les smart cities, entre altres mercats.
 • Fontanals Vidal, Ignasi
  Cofundador d'OptiCits, una start-up nascuda a l'IQS-Universitat Ramón Llull que desenvolupa eines on-line d'anàlisi i gestió de la Resiliència Urbana des del parc tecnològic de La Salle. Va iniciar la seva carrera professional col·laborant en iniciatives relacionades amb l'activitat emprenedora a internet. Posteriorment va adquirir experiència en diverses multinacionals del sector dels serveis urbans i l'enginyeria. És MBA per la UAB/UB/UPC, diplomat en Negocis Internacionals pel programa Multiregional International Business Program a la Grenoble Business School i Llicenciat en ADE per la UAB. Disposa de formació tècnica en Enginyeria Ambiental, Eficiència Energètica a IQS-URL on realitza una investigació en Resiliència Urbana. És membre de la City Protocol Society i col·laborador de la iniciativa City Resilience Profiling Program de la UN-Habitat.
 • García Villegas, Eduard
  Enginyer de Telecomunicacions i doctor per la UPC. Actualment és professor agregat a la mateixa Universitat, membre del grup de recerca de xarxes sense fil (WNG) de la UPC i col·laborador a la Fundació i2CAT. La seva recerca se centra en temes com l'optimització de recursos ràdio en WLAN i WPANs (participa en l'estandardització de l'IEEE 802.11), comerç electrònic i en tecnologies facilitadores de la IOT, com les xarxes de sensors, xarxes mallades multi-salt, etc. Actualment participa en projectes europeus de recerca enfocats al desenvolupament de tecnologies 5G.
 • Gomez Montenegro, Carles
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC, on és professor des de fa 15 anys. Ha estat també investigador visitant a la Universitat de Cambridge. Ha participat en prop de 20 projectes de recerca i transferència de tecnologia, i és coautor de més de 80 treballs tècnics internacionals, principalment en l'àmbit de la IoT. És membre actiu de l'IETF des de fa una dècada, i ha estat impulsor de diversos estàndards internacionals de protocols de comunicacions per a la IoT.
 • González Alonso, Pedro
  Enginyer en Informàtica per la UPC. Màster en Innovació i Recerca en Informàtica per la UPC amb especialització en Business Intelligence i Knowledge Discoverer i Màster in Business Administration en ESADE. Actualment treballa com a arquitecte de Big Data i analytics a una startup vinculada al sector salut.
 • Gordo Domínguez, Yolanda
  Enginyera en Informàtica per la Universitat d'Extremadura. Ha passat la major part de la seva trajectòria professional al sector TIC al servei de l'Administració pública, i els últims anys, a les smart cities. Actualment és cap de Projectes a l'IMI de l'Ajuntament de Barcelona. Ha format part activa de l'equip de conceptualització de l'arquitectura TIC de smart cities de Barcelona, i lidera la iniciativa en desenvolupament de construcció de CityOS (Sistema Operatiu de Ciutat) de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Hernández Serrano, Juan
  Professor del departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la Iot. És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • López Aguilera, Elena
  Enginyera de Telecomunicacions (2001) i doctora per la UPC (2008). Professora a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i membre del grup de recerca de xarxes sense fil (WNG) del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. Amb 15 anys d'experiència, ha publicat més de 30 articles en revistes i congressos internacionals, i ha participat en projectes d'investigació nacionals i finançats per la Comissió Europea, on ha col·laborat amb empreses clau en el sector de les telecomunicacions.
 • Madrenas Boadas, Jordi
  Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. Té experiència docent, d'investigació i de col·laboració amb empreses sobre disseny digital, analògic, mixt i de disseny amb microcontroladors de més de 25 anys. Actualment coordina un projecte nacional d'investigació sobre sensors integrats CMOS de molt baix consum per a la IOT.
 • Mallén Villalba, Patricia
  Llicenciada en Dret (UB). Màster en Dret de la Societat de la Informació i Auditoria en Entorns Tecnològics (ICAB). Màster en Dret del Medi Ambient (ICAB). Postgrau en Administració Electrònica (UOC). Màster en Contractació Pública Local (UAM). És membre de les seccions de Dret Administratiu, Dret Ambiental, Dret Constitucional i Dret TIC de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB). Ha treballat com a advocada en els bufets Garrigues i Menéndez & Asociados Abogados. Actualment, treballa com a advocada i cap del servei de contractació electrònica al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) i col·labora com a professora del màster en Dret de la Societat de la Informació "Aspectes legals en smart cities" (ICAB) des de 2013 i com a ponent en el Projecte d'investigació "Regulació i gestió de serveis d'interès general i espais públics. El repte de les ciutats intel·ligents" (UB).
 • Mataix Oltra, Jordi
  Doctor Enginyer de Telecomunicació. Professor Titular d'Universitat (UPC) de l'àrea d'Enginyeria Telemàtica. És professor del Màster Universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos (KET4FOOD + BIO) de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona de la UPC i del Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i La Geltrú de la UPC. Té experiència en docència, investigació, direcció de projectes i assessorament tecnològic tant en xarxes i serveis de comunicacions com en xarxes de industrials i control d'instal·lacions per a empreses i entitats públiques.
 • Medina Llinàs, Manel
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1992 i Coordinador científic del capítol europeu de l'AntiPhishing Working Group (APWG). Des del 1994 dirigeix l'esCERT-UPC, el primer equip de resposta a incidents a Espanya. Ha exercit com a expert a NIS i va ser responsable de la unitat de relació amb CERTS a ENISA (European Network and Information Security Agency). Igualment va dirigir projectes científics de seguretat al Centre Barcelona Digital. Com a membre d'ESRIF (European Security Research & Innovative Forum) i ESRAB (2006-2009) va col·laborar amb la Comissió Europea en programes d'investigació en seguretat.
 • Mohammadian Santander, Darío
  Enginyer de Telecomunicació i Electrònica i Agent Europeu de Patents de professió, exercint en el camp general de l'electricitat, la mecànica i l'electromecànica, amb especialització en telecomunicacions mòbils i fixes, processament de senyals, micro/nano-electrònica i programari. Ha treballat durant gairebé 20 anys en petites i grans empreses de tecnologia punta on ha guanyat experiència valuosa en tecnologia i la gestió de la tecnologia. Des de 1997 ha ocupat diversos llocs a Alemanya, Bèlgica, Escòcia, Espanya, Singapur i Suïssa.
 • Moll Echeto, Francesc
  Llicenciat en Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al 1995 i Màster en Física i Ph.D de la Universitat de les Illes Balears (UIB) al 1991. És professor de tecnologia electrònica en el Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC des de 1993 treballant en el grup de recerca HIPICS (High Performance Circuits and Systems). És membre sènior de l'IEEE. Els seus interessos de recerca són el disseny de la nanoelectrònica amb èmfasi en la nanoelectrònica de baixa potència i els sistemes de recol·lecció d'energia. Ha publicat més de 100 articles en conferències i revistes internacionals.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en l'àmbit de les xarxes d'ordinadors, virtualització, seguretat en xarxes, criptografia i aplicacions per blockchain. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos, així com avaluador de projectes per al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital (MINECO). Actualment és un dels investigadors principals en seguretat del projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament i pol·lució.
 • Paradell Duro, Rosa Maria
  Enginyera en Telecomunicacions i llicenciada en Ciències Econòmiques, màster en Enginyeria Energètica. Després de treballar gairebé 10 anys en una operadora de telecomunicacions, va començar a treballar en l'aplicació de les tecnologies de la informació en els serveis urbans i l'eficiència energètica, el que ja fa temps es coneix com a smart cities. La seva experiència la va portar a convertir-se en directora de l'edició del 2013 de l'Smart Cities Expo World Congress, organitzat per Fira de Barcelona, i després va continuar impulsant el sector de smart cities amb la posada en marxa de l'Smart City Business Institute, una plataforma de coneixement i empresa que té com a finalitat promoure i divulgar tendències i projectes sobre smart cities al món. Recentment, ha assumit de nou responsabilitats més tecnològiques, i actualment és directora de la Unitat d'Innovació de Smart Cities a la Fundació i2CAT.
 • Paradells Aspas, Josep
  Catedràtic a la UPC i director de la Fundació i2CAT. La seva trajectòria de treball en l'àmbit de les smart cities s'inicia el 2007 amb la construcció del que podríem identificar com la primera instal·lació d'una smart city a l'Estat, al municipi de Sant Vicenç dels Horts. Posteriorment, ha col·laborat amb empreses del sector com Urbiotica i Cellnex, i amb administracions com la Generalitat de Catalunya per impulsar el concepte d'smart region. Actualment participa en un projecte europeu liderat per l'Ajuntament de Barcelona que tracta sobre la implementació de nous models de smart city.
 • Peman Pérez-Serrano, Javier
  Enginyer Industrial i màster MBA per IESE. Responsable de vendes de sector públic Catalunya a IBM. Soci fundador i membre de consell de diverses empreses de l'àmbit de serveis i d'assessoria tecnològica en àrees especialitzades
 • Pous Marin, Marc
  Enginyer Superior Informàtic (FIB-UPC). CEO en thethings.iO. Creador IoT Barcelona i IoT Stars MWC
 • Puga Moure, Carlos
  Enginyer superior en informàtica per la UPC. Director de tecnologia i soci fundador d¿Opentrens. Director del projecte Sentilo (plataforma IoT de l¿Ajuntament de Barcelona, desenvolupada per Opentrends i publicada com a programari lliure). Dins la comunitat Sentilo es membre dels comitès executiu i tècnic.
 • Romero Moral, Óscar
  Doctor en Informàtica per la UPC. Professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Docència tant a nivell de grau com de màster oficial (MIRI - Data Science). Coordinador en la UPC del Màster Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) i del Màster Erasmus Big Data Managament and Analytics (BDMA). Ha col·laborat com a consultor amb SAP, HP, Zurich Segurs i OMS, entre d'altres.
 • Segarra Torres, Marc
  Graduat en Comunicació visual. Màster en disseny d'interfícies multimèdia. Màster en Programació Neurolingüística (PNL). Fundador de Micelulacreativa, formador, coach creatiu amb molta experiència en gestió de la creativitat i en dinamització de grups per a generació d'idees i gestió del canvi. Gran experiència en projectes estratègics per a la innovació prenent especial atenció en l'usuari i la Human Centered Innovation.
 • Sole Perez, Marc
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC i Executive MBA per IESE Business School. Va treballar durant 12 anys en diferents companyies de construcció i gestió d'infraestructures de transport, liderant la construcció de grans obres civils. Des de fa 5 anys és el director general de Sensefields, companyia que desenvolupa tecnologia per a la gestió de la mobilitat, tant per a les infraestructures com pels vehicles, on lidera l'estratègia, el desenvolupament i l'expansió internacional del negoci.
 • Tarradellas Olmo, Ivan
  Executive Màster en Digital Business per ESADE i Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes. Més de 14 anys d'experiència desenvolupant i dirigint nous productes digitals des de la fase de concepció / analysis fins a la seva sortida al mercat usant metodologies àgils. Actualment és Product Manager a Strands on gestiona la línia de nous productes, i exerceix com a Professor Convidat en el màster de Big Data en l'Instituo d'Empresa (IE) a Madrid.
 • Valverde Amador, Antoni Xavier
  Enginyer Superior en Telecomunicació (UPC). Màster en Gestió de la Innovació (UCM). Curs Superio en Dret Administratiu i Administració Local (UDIMA). Actualment treballa com a responsable de Sistemes i Transparència a l'Ajuntament de Cervelló, com a professor associat a la UPC i col·labora com a professor del Màster en Dret de la Societat de la Informació (ICAB) i com a ponent en el Projecte d'investigació "Regulació i gestió de serveis d'interès general i espais públics. El repte de les ciutats intel·ligents" (UB). Ha treballat com a cap de Sistemes d'Informació a l'Ajuntament de Sant Joan Despí i com a cap de Societat del Coneixement a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, on es van desenvolupar diferents projectes pioners en l'àmbit de les smart cities presentats al Barcelona Mobile World Congress, i col·laboracions amb la Generalitat de Catalunya en l'impuls de l'estratègia Smartcat i el desplegament de la Smart Region.
 • Vicens Franquesa, Lluís
  Geògraf per la Universitat de Girona (2001). Des de març de 2003 forma part del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la UdG, com a tècnic i analista SIG. Combina la seva tasca de tècnic amb la docència que s'imparteix de forma presencial a nombrosos cursos i en formació especialitzada, i des de juny de 2003 forma part de l'equip docent del màster professional en SIG UNIGIS. Ha estat coordinador de les Jornades de SIG Lliure (2007-2016) i membre del comitè organitzador local de la conferència internacional FOSS4G (2009-2010).
 • Vidal Ferré, Rafael
  Enginyer de Telecomunicacions i Doctor en Enginyeria Telemàtica per la UPC, on treballa com a professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica al grup de recerca de Xarxes Sense Fils. Des del 1998 fa recerca, projectes i formació continuada al voltant de les xarxes sense fils, Internet i Internet de les Coses. És professor dels màsters de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i KET4FOOD+BIO.
 • Vila Gómez, Marc
  Grau en Enginyeria Informàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya, a l¿especialitat de Computadors. Cursant Màster en Enginyeria Informàtica a la UPC. Col·laborador al InLab FIB UPC. Desenvolupador d¿aplicacions mòbils. Premiat en hackathons a nivell Europeu.
 • Vilajosana Guillén, Xavier
  Doctor en Ciència de la Computació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), és investigador principal del grup de recerca Wireless Networks a la UOC i professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions. A més, és cofundador de Worldsensing i d'OpenMote Technologies. Fins al març de l'any 2016, ha estat investigador a R & D Labs d'HP. Del 2012 al 2014, va ser professor visitant a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley. El 2008, va ser investigador visitant a France Telecom I+D Labs, París. Ha estat un dels principals promotors de les tecnologies sense fil de baixa potència, colíder de la iniciativa OpenWSN.org a la UC Berkeley i promotor de l'ús d'estàndards de comunicació sense fil de baixa potència per al paradigma d'Internet industrial. És autor de diferents estàndards d'Internet (RFC), com a part de les seves activitats d'estandardització de xarxes industrials de baixa potència. Contribueix activament als grups IETF 6T.
 • Yasinestkaya, Victoria
  Experta en estratègia i màrqueting, economista i màster en Corporate Finance. Actualment es Marketing Manager a Strands liderant les àrees de estratègia multicanal, màrqueting digital, desenvolupament de productes, l'experiència del usuari i disseny UX. Ponent habitual en conferències internacionals, conferenciant convidat en EADA i escriptor consistent d'articles relacionats amb la innovació i l'experiència del usuari.
 • Yubero Arruga, Carlos
  Responsable de Màrqueting Estratègic a Cellnex Telecom, on desenvolupa projectes d'IoT, connected car i smart cities, per als quals fa servir les tecnologies de comunicacions més apropiades en cada cas: LPWA (Sigfox), Wi-Fi Vehicular (WAVE o 802.11p), fibra i Wi-Fi. Acumula més de 30 anys d'experiència en desenvolupament de projectes i transformació d'IT. Va ser soci de comunicacions a Accenture. Ha treballat com a programador, professor i consultor, i ha residit a Barcelona, Bilbao, Madrid, Andorra, Brasil i Mèxic.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (330 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:16/10/2018Fi classes:17/10/2019Fi programa: 29/10/2019
Horari
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 68 05
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
8.200 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors