Internet of Things (IoT) > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Internet of Things (IoT)

Màster Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

La Internet of Things (IoT), o Internet de les Coses, constitueix una revolució tecnològica que transformarà la manera que tenim d’interactuar amb el món i que tindrà un gran impacte en l’economia i l’ocupació. La IoT possibilitarà una eficiència més gran en la gestió dels recursos, ja que millorarà la nostra qualitat de vida i donarà lloc a smart cities, smart home, smart energy, smart health, industry 4.0, connected vehicle i un llarg etcètera d’escenaris intel·ligents. Prestigioses fonts com CISCO i ABI Research calculen que, amb la IoT, el nombre de dispositius connectats a Internet podrà arribar als 30.000 milions el 2020, o fins i tot superar-los, cosa que originarà un mercat global que, segons CISCO, haurà generat 14,4 bilions de dòlars fins al 2022. L’adopció de les solucions de la IoT possibilitarà noves oportunitats de negoci i la creació de noves empreses, i permetrà a les companyies reduir costos operacionals, augmentar la productivitat i desenvolupar noves ofertes de productes. Es preveu un important augment del nombre de professionals en el sector de la IoT els pròxims anys. Segons Forbes, l’increment de la demanda d’enginyers de producte relacionats amb la IoT ha estat del 214% des del 2014.

En opinió del World Economic Forum, l’ús de la IoT incidirà principalment en la seva incorporació als productes industrials ja existents i en la creació de serveis derivats. Permetrà un nou paradigma en què la venda del producte es podrà reemplaçar per un servei.

El domini de la IoT necessita coneixements transversals que inclouen des de l’obtenció de dades mitjançant sensors fins al big data, passant per la ciberseguretat, els dispositius i sistemes involucrats i els protocols que permeten la comunicació entre aquests.

El programa proposat en aquest màster pretén que l’estudiant adquireixi la qualificació necessària per al mercat de la IoT, i que sigui capaç de comprendre tant la IoT present com la seva evolució futura, així com dissenyar, implementar i dirigir projectes en l’àmbit de la IoT, i fins i tot crear una empresa que permeti dur a terme projectes d’IoT. 

En el màster es combinen conceptes teòrics i pràctics (que inclouen una part hands on). Com que la major part dels desenvolupaments en IoT sorgeixen de la mà d’emprenedors i empreses de nova creació (fet reconegut per la prestigiosa consultora Gartner), el curs dedica més del 20% del temps a presentar la cadena de valor de la IoT i aspectes empresarials i de finançament per entendre i implementar models de negoci en l'àmbit de la IoT.

El professorat del màster combina docents universitaris amb experiència pràctica i professionals del sector, molts d’ells emprenedors en diferents àmbits clau, com ara smart cities, home automation, industry 4.0, smart energy, smart health i connected vehicle.

SIMON, amb l’objectiu de contribuir a les iniciatives d’IoT i per tal d’impulsar aquest programa, ofereix fins a dos ajuts per cursar el màster. Cada ajut consisteix en la realització d’una pràctica professional remunerada a SIMON durant el curs 2018-19 i cobreix a més, 4.000€ de la matrícula del màster. Per sol·licitar aquest ajut, cal estar admès al programa. Consulta'ns!

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Conèixer les bases tecnològiques de la IoT.

 • Desenvolupar projectes integrals d’IoT en sectors com ara smart cities, smart home, industry 4.0, smart energy, smart health i connected vehicle, entre altres.

 • Millorar el valor dels productes i els processos mitjançant la incorporació de solucions IoT.

 • Conèixer el big data i l’analítica de dades, i com es poden utilitzar per treure profit de la ingent quantitat de dades que ens oferirà la IoT.

 • Identificar l’ecosistema de la IoT i les oportunitats de negoci que ofereix.

 • Conèixer les solucions i els productes de la IoT, així com les seves tendències futures.

 • Poder portar a la pràctica un producte o servei basat en IoT gràcies als coneixements tècnics i empresarials adquirits en el màster.

A qui va dirigit?

 • Professionals del sector de les telecomunicacions, la informàtica o l’electrònica que vulguin completar la seva formació en la temàtica de la IoT.

 • Professionals que ja treballin en l’àmbit TIC i vulguin reorientar la seva activitat cap a la IoT per cobrir les noves professions que se’n deriven.

 • Consultors orientats a la realització i anàlisi de projectes d’innovació mitjançant l’ús de les TIC.

 • Programadors de software que es vulguin beneficiar de les noves oportunitats que ofereix la IoT.

 • Administradors de xarxes i de servidors que hagin d’incorporar la ingent quantitat de dispositius que requerirà la IoT.

 • Titulats en els àmbits de telecomunicacions, informàtica i electrònica que vulguin adquirir noves competències en l’àmbit de la IoT.

Continguts

Assignatures

Internet: protocols
2 ECTS. 12 hores lectives.
Aquesta primera matèria ofereix una completa visió dels mecanismes fonamentals per a la comunicació entre dispositius (IPv6) i la seva configuració a Internet (uPnP, mDNA, Zeroconf). Aquests mecanismes constitueixen la base (juntament amb procediments d'adaptació que es veuran en matèries posteriors) dels mecanismes per a la connexió i la comunicació utilitzats pels dispositius de la IoT.
Seguretat en IoT
3 ECTS. 21 hores lectives.
La seguretat és un aspecte clau a Internet, i és fins i tot més crítica en l'àmbit de la IoT. Aquesta matèria descriu les principals amenaces a la seguretat i la manera d'abordar-les mitjançant l'ús d'elements com l'encriptació, els certificats, HTTPS, DTLS o l'anonimitat. També es presenta la Blockchain, així com la seva aplicació en l'àmbit de la IOT.
Interfícies de Comunicacions
4 ECTS. 24 hores lectives.
Hi ha múltiples tecnologies que possibiliten les comunicacions per a dispositius d'IoT, amb diferents característiques, segons els casos d'ús per als quals van ser dissenyades. Aquesta matèria presenta l'ampli ventall de les principals interfícies de comunicacions utilitzades pels dispositius de la IoT. S'introdueixen les interfícies sense fil de curt abast com l'RFID/NFC, IEEE 802.15.4 i Bluetooth Low Energy, o les de llarg abast com LoRa, Sigfox, IEEE 802.11ah i NB-IoT. També es descriuen les solucions cablejades, com BACnet, Modbus, KNX, Dali o, fins i tot, les que utilitzen PLC.
Arquitectures de Protocols per a IoT
2 ECTS. 18 hores lectives.
Sobre la base de les diferents interfícies de comunicacions presentades a la matèria anterior, aquesta presenta les principals arquitectures de protocols de comunicacions utilitzades pels dispositius de la IoT. La matèria inclou tant les solucions i protocols basats en el protocol IP, com les arquitectures més rellevants que no utilitzen aquest protocol de forma nativa. Entre els protocols natius d'Internet, es descriuen els de convergència, com 6LoWPAN; d'encaminament, com RPL, o d'aplicació, com CoAP. Altres protocols descrits són MQTT, ZigBee, Z-wave, Thread o ANT.
Sistemes d'Acumulació i Recol·lecció d'Energia
2 ECTS. 12 hores lectives.
L'absència de connexió a xarxa elèctrica constitueix un dels principals reptes per a la major part dels dispositius de la IoT. Aquesta matèria presenta les solucions essencials per a l'alimentació d'aquests dispositius, que inclouen els sistemes d'acumulació d'energia (bateries i supercondensadors) i els sistemes de recol·lecció d'energia a partir de la llum, el moviment o els senyals de radiofreqüència. Es presenta l'electrònica que s'utilitza per a aquesta recol·lecció d'energia, així com els sistemes d'alimentació i de gestió d'energia.
Sensors i Actuadors: Hardware
3 ECTS. 18 hores lectives.
Els dispositius de la IoT presenten limitacions significatives pel que fa al hardware, en comparació amb les característiques habituals de la resta dels equips habitualment connectats a Internet. Aquests dispositius disposen, a més, de sensors i actuadors. Aquesta matèria descriu les principals característiques hardware dels dispositius de la IoT, que inclouen els diferents tipus de transductors i actuadors disponibles, les tècniques que calen per condicionar els senyals obtinguts pels transductors, els components i les característiques dels microcontroladors, els transceptors ràdio i les principals plataformes integrades. Es faran pràctiques amb els mòduls BLE i ZigBee de Texas Instruments i amb el mòdul WiFi ESP32.
Sensors i Actuadors: Software
2 ECTS. 18 hores lectives.
Les limitacions hardware dels dispositius de la IoT requereixen l'ús d'un software eficient per a aquests dispositius. Aquesta matèria presenta les principals opcions del software específic per als dispositius de la IoT, tant pel que fa a llenguatges i entorns de programació com a sistemes operatius com ara Contiki, TinyOS o OPpenWSN.
Arquitectures per a la Gestió de les Dades
4 ECTS. 24 hores lectives.
Aquesta matèria presenta les arquitectures, i els seus diferents components, per a la gestió de les dades amb què es treballa a la IoT (per exemple, les dades obtingudes per sensors o els comandaments que s'han de transmetre a actuadors). Aquestes arquitectures requereixen el desplegament d'elements que permetin la connectivitat i interoperabilitat amb els dispositius de la IoT (com ara proxies o gateways), així com plataformes per a la gestió de les dades, que inclouen solucions cloud i fog computing. En aquest mòdul es descriuran també els smartphones i wearables com a elements sensors, i els llenguatges (JSON, XML) i semàntiques per codificar la informació. Com a plataformes de gestió de dades, es comentaran a tall d'exemple la d'IBM, la de FIWARE, Sofia2 o plataformes específiques de ciutat com ara Sentilo o CityOS.
Gestió i Anàlisi de les Dades
5 ECTS. 33 hores lectives.
La ingent quantitat de dispositius connectats a la IoT proporcionarà volums massius de dades (big data) que s'han d'emmagatzemar, processar i analitzar per extreure'n la informació d'interès per a cada servei. Aquesta matèria ofereix les principals tècniques per a l'emmagatzemament i anàlisi dels big data proporcionats pels dispositius de la IoT. Es presenten bases de dades, tècniques d'anàlisi de dades i sistemes d'aprenentatge i d'intel·ligència artificial.
Explotació de les Dades
3 ECTS. 24 hores lectives.
Les dades proporcionades pels dispositius de la IoT es poden explotar mitjançant el seu ús per a diferents serveis i apps. Aquests serveis es poden beneficiar de l'ús de tècniques de visualització i/o geolocalització de dades. D'altra banda, l'explotació de les dades requereix tenir en compte les oportunitats de l'open data, així com les consideracions legals corresponents relatives a la propietat de les dades i l'anonimitat que aquestes han d'oferir. Aquesta matèria presenta les principals tècniques i recomanacions en l'àmbit descrit.
Casos d'Ús
14 ECTS. 90 hores lectives.
La IoT dota d'intel·ligència diferents àmbits de la nostra vida quotidiana, de manera que permet una eficiència més gran en les diferents activitats i operacions, així com més qualitat de vida per a les persones. Aquesta matèria se centra en les característiques, serveis, problemàtiques i solucions propis dels casos d'ús més rellevants de la IoT: smart cities, home automation, smart energy, connected vehicle, industry 4.0 i smart health. Per a cadascun d'aquests àmbits, es descriuran els requisits i les solucions existents.
Creació de Negoci
6 ECTS. 42 hores lectives.
El sector de la IoT ofereix un ampli ventall d'oportunitats de creació de negoci. Aquesta matèria presenta els diferents models de negoci en el sector, la cadena de valor associada a la IoT, el procés de creació d'una empresa i tècniques per obtenir finançament. A més, proporciona una àmplia visió de casos d'èxit d'empreses del sector, presentats pels seus propis protagonistes, que explicaran les seves solucions, els aspectes crítics a l'hora de crear una empresa i la seva gestió.
Projecte Final de Màster
10 ECTS. 15 hores lectives.
Aquesta matèria consisteix en el projecte final de màster, en el qual l'estudiant podrà aplicar els coneixements i les capacitats que haurà adquirit durant el curs mitjançant la realització d'un projecte en l'àmbit de la IoT.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Paradells Aspas, Josep
  Catedràtic a la UPC i director de la Fundació i2CAT. Treballa en la temàtica d'IoT des de fa més de 25 anys. Ha dirigit més de 10 tesis doctorals en aquest àmbit, té més de 200 publicacions i ha participat en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament per empreses nacionals i internacionals com Simon, Seat, Alstom, Telefónica, Orange, Vodafone, Dinube o Continental. Ha participat en la creació de tres spinoffs.
 • Gomez Montenegro, Carles
  Doctor enginyer de telecomunicació per la UPC, on és professor des de fa més de quinze anys. Ha estat també investigador visitant a la University of Cambridge. Ha participat en uns vint projectes de recerca i transferència de tecnologia, i és coautor de més de 85 treballs tècnics internacionals, principalment en l'àmbit de la Internet of Things. És membre actiu de l'IETF des de fa una dècada, havent estat impulsor de diversos estàndards internacionals de protocols de comunicacions per Internet of Things.

Professorat

 • Abelló Gamazo, Alberto
  Doctor en Informàtica per la UPC. Professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Docència tant a nivell de grau com de màster oficial (MIRI - Data Science). Coordinador en la UPC del Doctorat Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence - Doctoral College (IT4BI-DC). Ha col.laborat com a consultor amb SAP, HP, Zurich Seguros, OMS entre d'altres.
 • Alguacil Sanz, Mario
  Llicenciat en Informàtica per la UPC i màster en Direcció Pública per ESADE (EMPA). Director de l'Àrea de Govern Obert i Serveis Generals a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i director de l'Oficina Sant Feliu 2.0 (20). Ha estat membre de diferents comissions d'entitats supramunicipals relacionades amb la societat de la informació. Actualment és membre de la Comissió d'Innovació i Noves Tecnologies de la FEMP.
 • Aluja Banet, Tomàs
  Professor titular de la UPC. Coordinador del Màster en Data Science-MIRI de la FIB. És autor de 60 articles publicats en revistes científiques o com a capítols d'un llibre. Temes de recerca abordats: Anàlisi multivariant, models de mineria de dades, models per a l'estimació d'intangibles i disseny de sistemes de "Learning Analytics". Membre de comitès científics de conferències internacionals (entre elles COMPSTAT i PLS). Ha participat en diversos projectes de recerca europeus i espanyols en el camp dels sistemes basats en meta-dades estadístiques, la fusió de dades i la modelització d'intangibles, i ha estat consultor estadístic de La Caixa, Kantar Media, Idescat i l'Ajuntament de Barcelona entre d'altres.
 • Argerich Herreras, Jaume
  Llicenciat en Economia. MBA per l'IESE. Doctor en empresa "Screening Criteria for Business Angels Investments". Director de desenvolupament corporatiu, reportant al director general financer i conseller a Ficosa International. Anteriorment va estar a empreses com Caixabank i IBM.
 • Bartoli, Andrea
  Llicenciat en enginyeria de Telecomunicació per la Universitá Politecnico di Milano l'any 2008 i doctorat (Cum Laude) per la UPC l'any 2012. Va treballar com a investigador i project manager al grup de seguretat de la informació de la UPC fins l'any 2014, on va ser autor i coordinador de diverses propostes H2020. En els últims anys es va unir a Worldsensing i ara és cap del departament d'innovació de l'empresa.
 • Batalla Teruel, Carles
  Enginyer tècnic de Telecomunicació i enginyer superior en Electrònica per la Universitat Ramon Llull. Actualment és customer solutions architect del sector públic català i balear a l'oficina comercial de Cisco Systems de Barcelona.
 • Batet Vilar, Alfred
  Enginyer Telemàtic per la UPC, enginyer de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull i executive màster especialitat de Màrqueting i Vendes per ESADE. Té més de 15 anys d'experiència en nous productes i serveis punters en els sectors IT, telco i industrial. Expert en tendències tecnològiques i el seu impacte en els negocis. Actualment és el responsable global de solucions digitals del Grup Simon.
 • Betzler, August
  Doctor en Telemàtica per la UPC. És responsable de projectes d'investigació europeus a la Unitat de Mobile Wireless Internet de la Fundació i2CAT. Ha contribuït a la millora de protocols de comunicació per a la IoT (ZigBee, IEEE 802.15.4, CoAP) i en particular, com a part del seu treball actiu a l'IETF, ha contribuït a l'estandardització del CoCoA, una millora del protocol CoAP per a la IoT.
 • Bons Llorens, Josep
  Enginyer Industrial per la UPC, màster en Enginyeria i Gestió Industrial a l'Automoció per la UPC. Especialització focalitzada en enginyeria elèctrica i electrònica a l'automòbil per Autouni del Grup Volkswagen. Des de 1998 desenvolupa la seva activitat al Centre Tècnic de SEAT, on actualment és gerent de desenvolupament de xarxa de bord, electrònica de carrosseria i confort, package elèctric, EMC i recepció.
 • Bragós Bardia, Ramon
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC. Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC i responsable d'innovació docent i de les assignatures de projectes. El seu camp d'investigació és l'enginyeria biomèdica. Ha participat i dirigit diversos projectes d'investigació i de transferència de tecnologia a la indústria i ha generat diverses publicacions i patents.
 • Brieva, Erik
  Enginyer Informàtic, màster en Computer Graphics. Va ser director de marketing a Red Hat i actualment és CEO d'Strands. Emprenedor múltiple i executiu d'empreses innovadores, va ser el fundador de Polymita (adquirida per Red Hat), Enzyme (adquirida per Grupo Nexe), Intelligent Software Components S.A. (adquirida per un fons de Private Equity), Altea Consulting, iSOFACT i Wannay. Conferenciant convidat a l'IESE, ESADE i la UPM.
 • Cabestany Moncusi, Joan
  Catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. És cofundador del Centre Específic de Recerca sobre la Tecnologia Aplicada a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD) de la UPC. Ha estat responsable d'un bon nombre de projectes entre els quals es poden destacar HELP, REMPARK i FATE sobre l'ús i aplicació de tecnologia i de la Intel.ligència Artificial per a la millor gestió de la malaltia de Parkinson i la detecció de les caigudes en persones grans. A més, és soci fundador de l'empresa Sense4Care S.L..
 • Calveras Auge, Anna
  Doctora enginyera de Telecomunicació per la UPC. Professora titular d'universitat a la UPC. Té experiència docent i investigadora en el disseny, avaluació i optimització de protocols de comunicacions en xarxes multisalt sense fils i xarxes de sensors, entre altres, aplicades a les comunicacions mòbils, a la IoT i a les smart cities. Ha participat en diferents projectes d'investigació i de transferència de tecnologia nacionals i internacionals.
 • Canovas Mas, Ruben
  Enginyer Informàtic i màster d'Aptitud Pedagògica per la Universitat d'Alacant. Actualment gerent responsable de IoT i Smart Cities per al sector públic i health per la consultora Everis, part del grup NTT Data. Amb més de 15 anys d'experiència al sector TIC. A més col·labora amb diferents iniciatives lligades a la IoT: membre de la IOT Catalan Alliance i de la plataforma enerTIC; professor col·laborador al Màster de Consultoria i Estratègia de la Toulouse Business School, així com al Màster d'Smart Cities de LaSalle i en la formació del KIC Innoenergy.
 • Casademont Serra, Jordi
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC. Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. Actualment és subdirector de l'ETSETB, director del màster en Enginyeria de Telecomunicació i cap d'estudis de màsters d'aquesta escola. Va ser coordinador del grau en Enginyeria Telemàtica de l'ETSETB. Ha participat en nombrosos projectes científics de l'àrea de protocols de comunicacions i xarxes sense fil.
 • Casals Ibáñez, Lluis
  Enginyer de Telecomunicació i enginyer tècnic en Equips Electrònics per la UPC, on treballa com a professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica. Forma part del grup de recerca de xarxes sense fils d'aquest departament on realitza investigació, projectes i formació al voltant de les xarxes sense fils, Internet i IoT, xarxes d'àrea local i desenvolupament d'aplicacions per Android.
 • Casamada Ros, Jordi
  Enginyer de Telecomunicació per la UPC. Va fundar Accent Systems l'any 2007 i des de llavors és líder d'una empresa que espera ser referent mundial en tecnologies de proximitat i IoT.
 • Castellví Català, Sílvia
  Enginyera Industrial per la UPC. Actualment és gerent de negoci en Indústria 4.0 a i2CAT. És responsable de l'Anella Industrial (http://anellaindustrial.cat) i gestora de producte de la Plataforma Industrial 4.0 (http://www.plataformai40.com), té prop de 20 anys d'experiència a la indústria en gestió de cadenes de subministrament i en els últims 8 anys en projectes d'investigació i d'indústria 4.0. Ha participat en diferents projectes d'Innovació i desenvolupament (R+D) europeus al voltant de cadenes de subministrament (SCM), fabricació, traçabilitat i Big Data aplicat a indústria.
 • Catalán Cid, María Luisa
  Doctora enginyera de Telecomunicació per la UPC i responsable de projectes d'investigació en l'àmbit de la IoT a la Fundació i2CAT. Des del 2003 treballa en projectes de recerca i desenvolupament enfocats a l'estudi i l'optimització de les comunicacions en xarxes cel·lulars, xarxes multisalt i xarxes de sensor, en particular: IEEE 802.15.4, Sigfox i LoRa, i al desenvolupament tant hardware com software de diferents proves pilot o prototips IoT.
 • Catalán Cid, Miguel
  Enginyer superior en Telecomunicacions i doctor en Enginyeria Telemàtica per la UPC. Des del 2007 ha realitzat diversos projectes de recerca aplicada en l'àmbit de les xarxes sense fil. Té una àmplia experiència en l'anàlisi i desenvolupament de protocols de comunicació, en eines de simulació i en la programació de sistemes embeguts i microcontroladors. Actualment treballa al grup Mobile Wireless Internet de la Fundació i2CAT en projectes europeus de 5G.
 • Caus Roqueta, Jordi
  Llicenciat en enginyeria Industrial a l'ETSEIB-UPC amb projecte final de carrera realitzat a la RWTH d'Aachen. Actualment és responsable de conceptes futurs de mobilitat urbana en R+D SEAT. Anteriorment va ser responsable de projectes d'innovació de smart mobility i responsable del team E-Mobility de SEAT i cooperacions externes. Com a projectes professionals destacats, ha estat responsable de CENIT VERD, Parkfinder i SEAT Connected Sharing.
 • Collado Escolano, Alfonso José
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial. Postgrau en Comunicacions Industrials. Postgrau en Direcció General. Va ser enginyer de desenvolupament i posteriorment director tècnic a ZURC S.A.. Va ser director de R+D+I i actualment és director d'innovació a Circutor S.A.. Ha treballat en projectes col·laboratius de recerca i innovació i en CENITS com Crisàlida (nou model de distribució elèctrica ) i Verd (integració del vehicle elèctric).
 • Comas Guerri, Pere
  La major part de la seva trajectòria professional ha estat al servei de l'Ajuntament de Barcelona. Les darreres activitats les ha desenvolupat en tasques de disseny i conceptualització de les estratègies SmartCity sota la Urban Platform per a Barcelona, i les plataformes Sentilo, Situation Room, i-City i finalment el sistema operatiu de ciutat City OS.
 • Fàbregas Bachs, Marc
  Enginyer superior de Telecomunicació i Electrònica. Fundador, director i estratega a Zolertia. Té més de 7 anys d'especialització en disseny i desenvolupament de dispositius electrònics i fa 12 anys es va estrenar com a emprenedor amb la creació de la seva pròpia empresa tecnològica. Les seves habilitats tècniques inclouen el disseny d'ultrabaix consum, les comunicacions sense fils i els sistemes basats en microcontroladors en diferents aplicacions de la tecnologia IoT.
 • Faure Ortiz, Eva
  Enginyera superior en Organització Industrial i Enginyera tècnica, especialitzada en electricitat, ambdues cursades a la UPC. Disposa de més de 10 anys d'experiència en el sector de l'energia, després d'haver treballat en diferents empreses i sectors com Gas Natural Distribució, Endesa Distribució i Enel. És especialista en Smart Grids, concretament a la gestió de la implantació de Smart Meters a nivell internacional, tant en empreses que comprenen el grup Enel com en col·laboració amb empreses externes en els projectes H2020 (Growsmarter, Flexiciency).
 • Fontanals Vidal, Ignasi
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Autònoma de Barcelona. MBA per la UAB/UB/UPC, i diplomat en Negocis Internacionals pel programa multiregional International Business Program a la Grenoble Business School. És cofundador d'OptiCits, startup que desenvolupa eines online d'anàlisi i gestió de la resiliència urbana. És membre de la City Protocol Society i col·laborador de la iniciativa City Resilience Profiling Program de la UN-Habitat.
 • García Villegas, Eduard
  Enginyer de Telecomunicació i doctor per la UPC. Actualment és professor agregat a la mateixa Universitat, membre del grup de recerca de xarxes sense fil (WNG) de la UPC i col·laborador a la Fundació i2CAT. La seva recerca es centra en temes com l'optimització de recursos ràdio en WLAN i WPANs, comerç electrònic i en tecnologies facilitadores de la IoT, etc. Actualment participa en projectes europeus de recerca enfocats al desenvolupament de tecnologies 5G.
 • Gomez Montenegro, Carles
  Doctor enginyer de telecomunicació per la UPC, on és professor des de fa més de quinze anys. Ha estat també investigador visitant a la University of Cambridge. Ha participat en uns vint projectes de recerca i transferència de tecnologia, i és coautor de més de 85 treballs tècnics internacionals, principalment en l'àmbit de la Internet of Things. És membre actiu de l'IETF des de fa una dècada, havent estat impulsor de diversos estàndards internacionals de protocols de comunicacions per Internet of Things.
 • González Alonso, Pedro
  Enginyer en Informàtica per la UPC. Màster en Innovació i Recerca en Informàtica per la UPC amb especialització en business intelligence i knowledge discoverer i master in Business Administration a ESADE. Actualment treballa com a arquitecte de Big Data i analytics a una startup vinculada al sector salut.
 • González Prats, Raul
  Enginyer tècnic de Telecomunicació i màster in Business Innovation. Responsable de desenvolupament de producte Smart Cities a Cellnex Telecom. En els últims anys ha estat involucrat en diversos projectes smart relacionats amb Barcelona o amb els plans estratègics de ciutats intel·ligents. Ha participat en el comitè assessor de Smart City Expo, en conferències en SCEWC, Green Cities, etc.
 • Gordo Domínguez, Yolanda
  Enginyera en Informàtica per la Universidad de Extremadura. Ha passat la major part de la seva trajectòria professional al sector TIC al servei de l'Administració pública, i els últims anys en l'àmbit de les smart cities. Actualment és cap de projectes a l'IMI de l'Ajuntament de Barcelona. Ha format part activa de l'equip de conceptualització de l'arquitectura TIC d'smart cities de Barcelona i lidera la iniciativa en desenvolupament de construcció de CityOS de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Hernández Serrano, Juan
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca es centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la IoT. És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Lerin Santisima Trinidad, Adolfo
  Llicenciat en enginyeria de Telecomunicació per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona i màster en Robòtica i Control Automàtic per la Universidad Complutense de Madrid. Ha desenvolupat la seva activitat en departaments de recerca públics i privats participant en projectes nacionals i internacionals. En els últims anys la seva activitat investigadora s'ha centrat en solucions de connectivitat i intel·ligència per a vehicles i xarxes 5G.
 • López Aguilera, Elena
  Enginyera de Telecomunicació i doctora per la UPC. Professora a l'Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC) i membre del grup de recerca de xarxes sense fils (WNG) de la UPC. Amb 15 anys d'experiència, ha publicat més de 30 articles en revistes i congressos internacionals, i ha participat en projectes d'investigació nacionals i finançats per la Comissió Europea.
 • Madrenas Boadas, Jordi
  Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC. Té experiència docent, d'investigació i de col·laboració amb empreses sobre disseny digital, analògic, mixt i de disseny amb microcontroladors de més de 25 anys. Actualment coordina un projecte nacional d'investigació sobre sensors integrats CMOS de molt baix consum per a la IoT.
 • Mallén Villalba, Patricia
  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Dret de la Societat de la Informació i Auditoria en Entorns Tecnològics (ICAB). Màster en Dret del Medi Ambient (ICAB). Postgrau en Administració Electrònica (UOC). Màster en Contractació Pública Local (UAM). Actualment treballa com a advocada i cap del servei de contractació electrònica al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
 • Mas Bosch, Oriol
  Enginyer de Telecomunicació per la UPC i la TU Darmstadt. Dirigeix un dels equips d¿ADAS (Advanced Driving Assistance Systems) a SEAT des de 2015, concretament el dedicat a tecnologies de visió (càmeres d¿aparcament i multifunció), ultrasò i radars posteriors. També responsable actualment de l¿electrònica d¿Airbag a SEAT. Com a projectista ha portat a la sèrie centraletes de l¿electrònica de Comfort del SEAT Ibiza (2008) i l¿Audi Q3 (2011) i els sistemes d¿aparcament de l¿Audi TT3 (2014).
 • Mataix Oltra, Jordi
  Doctor enginyer de Telecomunicació. Professor titular d'universitat (UPC) de l'àrea d'Enginyeria Telemàtica. És professor del màster universitari en Tecnologies Facilitadores per a la Indústria Alimentària i de Bioprocessos (KET4FOOD+BIO) de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona i del màster universitari en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial de l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i La Geltrú.
 • Mateu Estarellas, Miquel
  Llicenciat en enginyeria Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona i especialitzat en motors a l'IFP-School de París. Ha desenvolupat una part de la seva carrera com a enginyer responsable de projectes R+D en motors dièsel en l'IFP Energies Nouvelles de França. Actualment treballa a Altran com a manager global d'I+D i projectes de desenvolupament tecnològic a la divisió d'automoció.
 • Medina Llinàs, Manel
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1992 i Coordinador científic del capítol europeu de l'AntiPhishing Working Group (APWG). Des del 1994 dirigeix l'esCERT-UPC, el primer equip de resposta a incidents a Espanya. Ha exercit com a expert a NIS i va ser responsable de la unitat de relació amb CERTS a ENISA (European Network and Information Security Agency). Igualment va dirigir projectes científics de seguretat al Centre Barcelona Digital. Com a membre d'ESRIF (European Security Research & Innovative Forum) i ESRAB (2006-2009) va col·laborar amb la Comissió Europea en programes d'investigació en seguretat.
 • Mohammadian Santander, Darío
  Enginyer de Telecomunicació i Electrònica per la Universitat d'Edimburg, Màster pel ETH Zuric, i Agent Europeu de Patents de professió, exercint en el camp general de l'electricitat, la mecànica i la electromecànica, amb especialització en telecomunicacions mòbils i fixes, processament de senyals, micro/nano-electrònica i programari. Ha treballat durant més de 20 anys en/amb petites i grans empreses de tecnologia punta on ha guanyat experiència valuosa en tecnologia, la gestió i la transferència de la tecnologia a Alemanya, Bèlgica, Escòcia, Espanya, Singapur i Suïssa.
 • Moll Echeto, Francesc
  Llicenciat en Física per la Universitat de les Illes Balears (UIB) el 1991 i doctor en Electrònica per la UPC el 1995. Professor al Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC, i des del 1993 al grup de recerca HIPICS (High Performance Circuits and Systems). Membre sènior de l'IEEE. Els seus interessos de recerca són el disseny de la nanoelectrònica amb èmfasi en la nanoelectrònica de baixa potència i els sistemes de recol·lecció d'energia. Ha publicat més de 100 articles en conferències i revistes internacionals.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en l'àmbit de les xarxes d'ordinadors, virtualització, seguretat en xarxes, criptografia i aplicacions per blockchain. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos, així com avaluador de projectes per al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital (MINECO). Actualment és un dels investigadors principals en seguretat del projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament i pol·lució.
 • Olivé Petrus, Jaume
  Enginyer en Informàtica per la UPC i màster en Direcció i Administració d'Empreses (EAE). És impulsor del projecte whitecatboard.org. També és soci fundador de l'empresa Iberoxarxa, que té com a missió ajudar a les organitzacions a millorar els seus processos organitzatius, mitjançant la implantació de sistemes d'informació assequibles i d'accés universal basats en programari lliure.
 • Paradell Duro, Rosa Maria
  Enginyera en Telecomunicacions, diplomada en Ciències Empresarials i Màster en Enginyeria Energètica. Després de treballar gairebé 10 anys en una operadora de telecomunicacions, va començar a treballar en l'aplicació de les tecnologies de la informació en els serveis urbans i l'eficiència energètica, és a dir en l'àmbit Smart Cities. Ha estat treballant en l'impuls d'aquest sector com a directora de l'Smart Cities Expo World Congress 2013, organitzat per Fira de Barcelona. Des del 2015 és la directora de les Innovation Business Units de la Fundació i2CAT.
 • Paradells Aspas, Josep
  Catedràtic a la UPC i director de la Fundació i2CAT. Treballa en la temàtica d'IoT des de fa més de 25 anys. Ha dirigit més de 10 tesis doctorals en aquest àmbit, té més de 200 publicacions i ha participat en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament per empreses nacionals i internacionals com Simon, Seat, Alstom, Telefónica, Orange, Vodafone, Dinube o Continental. Ha participat en la creació de tres spinoffs.
 • Peman Pérez-Serrano, Javier
  Enginyer Industrial i màster MBA per l'IESE. Responsable de vendes de sector públic Catalunya a IBM. Soci fundador i membre de consell de diverses empreses de l'àmbit de serveis i d'assessoria tecnològica en àrees especialitzades.
 • Pous Marín, Marc
  Enginyer superior Informàtic per la UPC. CEO a thethings.iO. Creador IoT Barcelona i IoT Stars MWC.
 • Puga Moure, Carlos
  Enginyer superior en Informàtica per la UPC. Director de tecnologia i soci fundador d'Opentrends. Director del projecte Sentilo (plataforma IoT de l'Ajuntament de Barcelona, desenvolupada per Opentrends i publicada com a programari lliure). Dins la comunitat Sentilo és membre dels comitès executiu i tècnic.
 • Rodríguez-Martín, Daniel
  M.Sc. Automatització i robòtica (2011) i doctorat amb honors en automatització, robòtica i visió (2014) a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha participat en diversos projectes nacionals i internacionals des de 2009 en l'àmbit de la salut electrònica, centrat en els trastorns del moviment i la cura de la gent gran, més concretament en l'estudi dels moviments humans basats en sistemes inercials. Va obtenir dues beques competitives per desenvolupar el seu doctorat i postdoc, on va desenvolupar diversos sistemes inercials, algorismes d'aprenentatge automàtic per millorar la cualitat de vida de la gent gran i més de 40 publicacions en conferències i revistes. Des del 2017 és conseller delegat de Sense4care, dirigint diferents projectes internacionals en el camp del control del moviment de la gent gran i els pacients amb malalties cròniques.
 • Romero Moral, Óscar
  Doctor en Informàtica per la UPC. Professor del Departament d''Enginyeria de Serveis i Sistemes d''Informació de la UPC. Docència a nivell de grau com de màster oficial (MIRI-Data Science). Coordinador a la UPC dels Màsters Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence (IT4BI) i Big Data Managament and Analytics (BDMA). Recerca en l'àmbit de la gestió de dades i de la informació, àmbit en el qual ha publicat més 50 publicacions en conferències i revistes internacionals. Ha col·laborat com a consultor amb SAP, HP, Zurich Seguros i l''OMS, entre d''altres.
 • Rovira Simón, Jordi
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC i executive MBA per l'IESE. Va treballar durant 12 anys en diferents companyies de construcció i gestió d'infraestructures de transport. Des de fa 5 anys és el director general de Sensefields, companyia que desenvolupa tecnologia per a la gestió de la mobilitat, tant per a les infraestructures com pels vehicles, on lidera l'estratègia, el desenvolupament i l'expansió internacional del negoci.
 • Solé Pérez, Marc
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC i Executive MBA per IESE Business School. Va treballar durant 12 anys en diferents companyies de construcció i gestió d'infraestructures de transport, liderant la construcció de grans obres civils. Des de fa 5 anys és el director general de Sensefields, companyia que desenvolupa tecnologia per a la gestió de la mobilitat, tant per a les infraestructures com pels vehicles, on lidera l'estratègia, el desenvolupament i l'expansió internacional del negoci.
 • Tarradellas Olmo, Ivan
  Executive màster en Digital Business per ESADE i enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes. Més de 14 anys d'experiència desenvolupant i dirigint nous productes digitals des de la fase de concepció/anàlisi fins a la seva sortida al mercat, usant metodologies àgils. Actualment és product manager a Strands, on gestiona la línia de nous productes.
 • Valero Rovira, Emili
  Enginyer Industrial, especialitat electro-mecànica. Experiència de més de 20 anys en el disseny, fabricació i control de motors elèctrics en empreses com: ABB, AEG o General Electric. Publicacions en revistes especialitzades i congressos relacionades amb la intel·ligència artificial aplicada al control, disseny i simulació de motors elèctrics.
 • Valverde Amador, Antoni Xavier
  Enginyer superior en Telecomunicació per la UPC. Màster en Gestió de la Innovació (UCM). Curs superior en Dret Administratiu i Administració Local (UDIMA). Actualment treballa com a responsable de sistemes i transparència a l'Ajuntament de Cervelló i com a ponent en el Projecte d'investigació "Regulació i gestió de serveis d'interès general i espais públics. El repte de les ciutats intel·ligents" (UB).
 • Vicens Franquesa, Lluís
  Geògraf per la Universitat de Girona. Forma part del Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) d¿aquesta universitat, com a tècnic i analista SIG. Imparteix docència a nombrosos cursos i formació especialitzada, i forma part de l'equip docent del màster professional en SIG UNIGIS. Ha estat coordinador de les Jornades de SIG Lliure (2007-2016) i membre del comitè organitzador local de la conferència internacional FOSS4G (2009-2010).
 • Vidal Ferré, Rafael
  Enginyer de Telecomunicació i Doctor en Enginyeria Telemàtica per la UPC, on treballa com a professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica al grup de recerca de Xarxes Sense Fils. Des del 1998 fa recerca, projectes, docència i formació continuada al voltant de les xarxes sense fils, Internet i Internet de les Coses. És professor dels màsters de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial i KET4FOOD+BIO de la UPC, i el Màster en Internet of Things (IoT) de la UPC School.
 • Vidal Marti, Albert
  Enginyer de Telecomunicació per la UPC i Executive MBA per l'IESE. Ha ocupat diferents càrrecs directius en empreses de l'àmbit de la innovació tecnològica relacionada amb IOT i Big Data. Actualment és responsable de desenvolupar la divisió software de Mecalux Software Solutions, empresa de més de 50 anys focalitzada en la gestió eficient de magatzems i supply chain.
 • Vila Gómez, Marc
  Grau en Enginyeria Informàtica a la UPC, a l'especialitat de Computadors. Cursant Màster en Enginyeria Informàtica a la UPC. Desenvolupador d'aplicacions mòbils. Premiat en hackathons a nivell estatal i Europeu.
 • Vilajosana Guillén, Xavier
  Doctor en Ciència de la Computació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És investigador principal del grup de recerca Wireless Networks a la UOC i professor d'estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions. A més, és cofundador de Worldsensing i d'OpenMote Technologies. Fins al març de l'any 2016 ha estat investigador a R&D Labs d'HP. Del 2012 al 2014 va ser professor visitant a la Universitat de Califòrnia, a Berkeley. El 2008 va ser investigador visitant a France Telecom I+D Labs de París.
 • Yasinestkaya, Victoria
  Directora de màrqueting de la FinTech pionera Strands. Té més de 15 anys d'experiència en àrees de màrqueting i estratègia, amb especialització en la indústria de la tecnologia financera. Sovint participa com a ponent en conferències internacionals, parlant sobre les tendències de màrqueting i el paper de la dona en el sector financer. Professora de màrqueting i estratègia en les principals universitats europees. Autora de llibres i articles.
 • Yubero Arruga, Carlos
  Enginyer Tècnic de Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. PDD de l'IESE. IOT & Smart business line head a Cellnex Telecom, on desenvolupa solucions de IoT i smart cities, usant tecnologies de comunicacions com LPWA, 4G, o Wi-Fi. Acumula més de 30 anys d'experiència en desenvolupament de projectes i transformació d'IT. Va ser soci de comunicacions a Accenture. Ha treballat com a programador, professor i consultor, i ha residit a Barcelona, ​​Bilbao, Madrid, Andorra, Brasil i Mèxic.

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Octubre de 2019
Crèdits
60 ECTS (351 hores lectives)
Horari
Dilluns  18:30 a 21:30Dimarts  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 68 05
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
8.200 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors