Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business)

Màster Presencial.

Presentació

22a EDICIÓ
UPC School

Des dels seus inicis, el transport marítim ha estat i continua sent un transport globalitzat, i un dels motors de desenvolupament econòmic internacional, ja que el 90% del comerç mundial de mercaderies es realitza per via marítima, a més a més, gran part de les matèries primeres i determinats productes elaborats només es poden transportar d'aquesta manera.

Hi han més de 50.000 bucs mercants dedicats al comerç internacional, que transporten tot tipus de mercaderies. La flota mercant mundial es troba registrada en més de 150 Estats. L'activitat i negoci marítim, té gran importància com a sector generador de llocs de feina. Això és degut als diferents sectors que hi incideixen, com el comerç exterior, importadors, les assegurances, els consignataris i agent de duanes, els despatxos jurídics, l'àmbit logístic, les empreses navilieres i els ports, així com el transport marítim.

Espanya, amb 7.880 km de costa, una posició geogràfica estratègica i porta d'entrada a la UE, ha de potenciar la seva activitat marítima. Per aquest motiu, necessita comptar amb excel·lents professionals i directius que tinguin una vocació marcadament internacional.

El Màster en Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) és un punt de referència per a tots aquells professionals que vulguin desenvolupar la seva carrera als àmbits del negoci i dret marítim i la gestió portuària. Per a aconseguir-ho, el curs compta amb la participació de prestigiosos professionals del sector marítim que traslladaran als alumnes les seves experiències, la col·laboració de centres com, l'Escola Europea de Short Sea Shipping, visites tècniques a empreses i institucions i un viatge d'estudis a Londres, seu mundial del negoci marítim. La qualitat del contingut del programa, l'excel·lència del professorat i les activitats complementàries permetran als participants prendre contacte directe i de manera privilegiada amb la situació real del sector. El màster compta amb un prestigi al sector empresarial gràcies a la qualitat de la formació i la seva llarga trajectòria.

Objectius

Proporcionar als participants una especialització jurídica en l'àrea del dret marítim completada amb una formació sobre el negoci marítim i portuari adreçada a professionals que desenvolupen la seva activitat dintre del sector marítim o desitgin iniciar-se en aquest.

A qui va dirigit?

El programa va adreçat a professionals amb més de 5 anys d'experiència en el sector marítim-portuari i que desitgin millorar el seu perfil professional. Empresaris i directius que vulguin implementar matèries de dret i negoci marítim i gestió portuària. Tècnics de les administracions que vulguin especialitzar-se en aquest àmbit.

El màster també s'adreça a titulats en diversos àmbits:

- Nàutic- Marítim- Portuari: Graduats en Enginyeria Naval. Llicenciats en Nàutica i Transport Marítim i en Màquines Navals. Graduats en Navegació Marítima i en Màquines Navals.
- Dret i Economia: Graduats en Dret, ADE, Economia, Empresarials, etc.
- Enginyeria o llicenciatures científicques - tècniques: Graduats en Enginyeria Civil. Altres especialitats d'enginyeria.

Continguts

Assignatures

Dret Públic de la Navegació i Dret Portuari
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Fonts i caràcters del dret marítim.
 • Dret del mar aplicat a la navegació.
 • Ordenació administrativa de la navegació.
 • Dret portuari: administració, serveis i tarifes.
La Seguretat de la Navegació i Protecció del Fons Marí
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Convenis específics de l'Organització Marítima Internacional (OMI) i normativa de la Unió Europea.
 • Seguretat de vaixell: projecte, construcció, estructura i equips de construcció naval.
Subjectes de la Navegació
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Propietaris, copropietaris i naviliers.
 • Gestors navals (ship managers).
 • Personal de bord: capità, oficials i tripulació.
 • Relacions marítimes laborals.
 • Col·laboradors terrestres del navilier.
L'Estatut Jurídic del Vaixell
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Concepte, naturalesa i mètodes d'adquisició.
 • Matrícula i abanderament de vaixells.
 • Publicitat registral jurídico privada.
 • Contracte de construcció naval.
 • Contracte de compravenda de vaixell.
 • Hipoteca naval.
 • Crèdits marítims privilegiats.
Contracte d'Explotació del Vaixell i Contractes Auxiliars
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • Introducció, classificació i fonts.
 • Contracte d'arrendament del vaixell.
 • Contracte de noliejament per temps.
 • Contracte de noliejament per viatge.
 • Contracte de transport marítim en règim de coneixement d'embarcament.
 • Contracte de transport de passatgers.
 • Contractes de remolc.
 • Contracte de transport multimodal.
 • Contracte de pràctiques.
 • Contracte de càrrega i descàrrega.
Els Accidents de Navegació i la Limitació de Responsabilitats
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Introducció, classificació i fonts.
 • Abordatge.
 • Salvament.
 • Avaria grossa.
 • Responsabilitat de contaminació marina.
 • Limitació de responsabilitat.
Dret de l'Assegurança Marítima
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Introducció, fonts aplicables i condicions generals.
 • Elements formals i personals del contracte.
 • Elements reals: els interessos assegurables.
 • Obligacions de l'assegurat.
 • Els riscos assegurats en la cobertura de cascs.
 • Els riscos assegurats en la cobertura de mercaderies.
 • Cobertures especials.
 • Liquidació de la indemnització: accions d'avaries.
 • Els clubs de protecció i indemnització.
 • Les cobertures de responsabilitat de vaixells noliejadors i agents.
Procediments Marítims
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Competència judicial.
 • Embargament preventiu de vaixells.
 • Execució sobre el vaixell i jurisdicció voluntària.
 • Arbitratge marítim.
Tecnologia i Operacions Marítimes Portuàries
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Teoria del vaixell.
 • Nomenclatura naval.
 • Classificació de vaixell segons servei.
 • Documents del vaixell.
 • El procés de construcció naval.
 • Societats de classificació.
 • Navegació.
 • Reparacions i manteniment.
 • Transformacions.
 • Inspeccions i peritatges (vaixell i càrrega).
Anàlisi de Tràfics
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Línia regular versus la línia discrecional: la línia regular i la comparació de nolis.
 • Tràfic de cru i productes petrolífers i químics.
 • Transport de contenidors.
 • Transport de passatge.
 • Tràfic de creuers.
 • Transport de gasos.
 • Transport de mercaderia a granel seca.
 • Transports marítims diversos.
Explotació Comercial del Vaixell. Noliejaments
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • Empreses del negoci marítim.
 • L'empresa naviliera, consignatària i transitària.
 • El broker marítim.
 • Costos de capital.
 • Costos fixos.
 • Costos variables.
 • Costos totals.
 • Costos en línia regular: la compta d'escala.
 • El transport en règim de c/e.
 • El noliejament per temps.
 • Negociació del noliejament.
 • Noliejament per viatge.
 • Planxa i demora.
 • Arrendament a casc despullat.
 • Formes alternatives de noliejament.
 • Ingressos versus despeses.
 • El vetting.
 • El mercat de nolis.
 • Equivalència de nolis.
 • Bunker.
Transport Internacional de Mercaderies
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • Introducció al comerç internacional.
 • Terminis de lliurament.
 • Incoterms.
 • Medis de cobrament i pagament internacionals.
 • Dret uniforme del comerç internacional.
 • Transport multimodal.
 • Operació de càrrega i descàrrega.
 • Transport de mercaderies per carretera.
 • La funció de la duana en el transport.
 • Intermodalitat i logística avançada eficient.
 • Intermodalitat portuària.
 • Configuració d'una xarxa logística.

CURS/TALLER EN LOGÍSTICA MARÍTIMA I SHORT SEA SHIPPING.

Els alumnes del Màster participaran en un curs-creuer sobre Logística Marítima que organitza l'Escola de Short Sea Shipping de quatre dies de durada, a bord d'un dels cruise-ferri que la companyia Grimaldi té destinats a la ruta Barcelona-Roma.

El curs inclou classes teòriques, tallers pràctics sobre el vaixell (visita de les diferents parts operatives d'un vaixell: càrrega i estiba de la càrrega, pont de comandament, sala de màquines ...), treball en equip per resoldre un cas i visita als ports de Barcelona i Civittavecchia.

Política Marítima
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Introducció a la política marítima.
 • Política marítima internacional.
 • Política marítima comunitària.
 • Registres oberts.
 • El cabotatge i el short sea shipping.
Assegurança Marítima
3 ECTS. 30 hores lectives.
 • Introducció a l'assegurança marítima.
 • Rams tècnics.
 • L'assegurament dels bucs.
 • L'assegurament de mercaderies.
 • La gestió del sinistre en l'assegurament del transport.
 • Els clubs de protecció i indemnització.
 • La reassegurança de transports.
Economia Marítima
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • Balanç i compte de resultats.
 • Introducció a l'economia.
 • Comptabilitat i PGC.
 • Matemàtiques financeres.
 • Préstecs i la seva devolució.
 • Immobilitzat i amortitzacions.
 • Finançament bàsic.
 • Finançament naval.
 • El circulant.
 • Anàlisi de balanços.
 • Ràtios.
 • Estats financers d'empreses navals.
 • Anàlisi d'inversions.
 • Valoració d'empreses.
 • Suspensió de pagaments i fallides.
 • Macroeconomia.
 • Sistema fiscal espanyol.
 • Aplicació al sector marítim.
Gestió Empresarial
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Gestió de Recursos Humans.
 • Curriculum vitae.
 • Tècniques de presentació eficaç.
 • Tècniques de selecció de personal.
 • Pla estratègic i presa de decisions.
 • Estratègia logística.
 • Sistemes d'informació i la nova economia.
 • Gestió de qualitat.
 • Creació d'empresa.
 • Prevenció de blanqueig de capitals.
Màrqueting
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Introducció al màrqueting.
 • Conceptes funcions i eines.
 • Direcció estratègica.
 • Estratègia comercial.
 • Força de vendes.
 • Política de producte.
 • Política de preu.
 • Pla de màrqueting.
Anglès Marítim
3 ECTS. 25 hores lectives.
 • Anglès nàutic i tècnic.
 • Anglès comercial.
 • Anglès jurídic.
Gestió Portuària
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Tipologia de ports.
 • Planificació de la demanda i del tràfic.
 • Planificació estratègica.
 • Ports comercials.
 • Anàlisi de capacitat portuària.
 • Concessions administratives.
 • ZAL.
 • Codi PBIP.
Marina d'Esbarjo
2 ECTS. 20 hores lectives.
 • Introducció a la nàutica d'esbarjo.
 • Ports esportius.
 • Registre i abanderament.
 • El contracte d'assegurança d'embarcacions d'esbarjo.
 • Els contractes d'explotació d'embarcacions d'esbarjo.
Projecte final màster
6 ECTS. 20 hores lectives.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • de Melo Rodríguez, Germán
  Doctor en Marina Civil. Professor de la Facultat Nàutica de Barcelona, Universidad Politècnica de Catalunya.

Professorat

 • Álvarez Arroyo, Soledad
  Ex-Cap de Noliejaments de CEPSA.
 • Arrazola Méndez, Francisco José
  Consultor
 • Barbadillo Eizaguirre, Jesús
  Bufet Garrigues Walker & Associats
 • Bonelo Martínez, Álvaro
  Director General de CEMCO Cement Trading, SL
 • Campos Cacheda, José Magín
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports, especialitat en Construcció, Organització i Gestió per la Universitat de Cantàbria. Postgrau en Planificació i Gestió de la Mobilitat. Màster en Gestió de la Cadena d'eLogistics & Supply. Màster en Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) i Màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat, a més a més ha realitzat diferents cursos de Postgrau en Enginyeria municipal i de seguretat viària. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya des de l'any 1999.
 • Candomeque Echave-Sustaeta, Andrés Javier
  Bufet A. Mestre i Asociados
 • Cobos Delgado, Ismael
  Head, Maritime Training and Human Element (IMO).
 • de Candia, Matteo
  Director de Grandi Navi Velocci (GNV) en Barcelona.
 • de la Ossa Martínez, Antonio
  Consultor. Ex director general de Duanes.
 • de la Vega Alemparte, Ricard
  Consultor en qualitat del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat de la Universitat Politècnica de Catalunya i professor associat de la Universitat de Barcelona.
 • de Melo Ponce, Clara
  Llicenciada en Periodisme. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses. Màster en Comunicació. Master Executive in Business Administration per ESADE. Professora associada de Comunicació Corporativa al Màster Oficial de Comunicació Especialitzada.
 • de Melo Ponce, Germán
  Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i Llicenciat en Dret per la UNED. Exfiscal i inspector de duanes en l'Agència Nacional de l'Administració Tributària. ExCap de la Duana espanyola a Tenerife i a Algesires. ExDelegat del Ministeri d'Hisenda a Melilla. Actualment treballa com a Oficial de la Comissió Europea en Legislació Duanera.
 • de Melo Rodríguez, Germán
  Doctor en Marina Civil. Professor de la Facultat Nàutica de Barcelona, Universidad Politècnica de Catalunya.
 • Díez i Besora, Josep Lluís
  Advocat. Director de Domini Públic i Seguretat Integral de l'Autoritat Portuaria de Tarrgona. Professor associat de Dret Marítim, Transport i Logística a la Facultat de Dret de la URV. Màster en Dret Marítim pel Col.legi d'Advocats de Barcelona, Màster en Shipping Business i Postgraduat en Direcció d'Operacions Portuàries per la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Fernández Arderius, Francisco
  Enginyeria Naval i Oceànica, Universidad Politécnica de Madrid. Professor de la Facultat de Nàutica de Barcelona-UPC
 • Font Ferrer, Maria Teresa
  Advocada al Bufet Anna Mestres i Associats.
 • Galobart Regas, Isidro
  Advocat Professor Facultat de Nàutica de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Grau Lara, Joel
  Broker. Director de Marmedsa Chatering. Ha estat Director de Clarkson a Ginebra.
 • Gross Rocher, Enrique
  Consignatari. Coordinador General ARCAS Spain
 • Gual i Palau, Sílvia
  Llicenciada en Dret. Professional de la Banca.
 • Hill Prados, Concepción
  Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona. Professora de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
 • Martínez de Carvajal Hedrich, Ernesto
  Llicenciat en Nàutica i Transport Marítim i Màster en Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) per la UPC. Màster Universitari en Formació del Professorat de Batxillerat FP i AIXÒ (UNIR). Tècnic Superior en Informàtica de Gestió. Màster en Comerç Electrònic (UAH). Comissari d'Avaries (Bucs Mercants, Pesquers, Iots) (COMME). Perit Judicial Informàtic. CEO d'HEDRICH Computer Forensic. Autor de 14 llibres (Informàtica, Peritatge, Robòtica, Domòtica, Aeronàutica, Drons).
 • Martinez Jiménez, Isabel
  Catedràtica de Dret Mercantil a la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Montori Díez, Agustín
  Capità de la Marina Mercant
 • Orts Llopis, Mª Angeles
  Professora de la Universitat de Múrcia. Doctora en Filologia Moderna (Anglès). Docent de Llengües per a Fins Professionals i Específics i traductora especialitzada . A l'actualitat adscrita al Departament de Traducció i Interpretació, on imparteix les Traduccions Especialitzades.
 • Pachá Vicente, Esteban
  Ambaixada d'Espanya a Londres, representant permanent d'Espanya a la Organització Marítima Internacional. Director Internacional Mobile Satellite Organization (IMSO).
 • Padrón Santiago, Antonio Manuel
  Capità de la Marina Mercant, Conseller Tècnic en Seguretat i Medi ambient de la DGMM (Ministeri de Foment) i Ambaixador Marítim de l'OMI. Ha estat Secretari General del COMME i Professor de la Universitat de Cadis (UCA) a més de Capità Marítim (Autoritat Marítima) de Tenerife entre 2004 i 2018. En el plànol internacional ha participat projectes de recerca i cooperació amb estades a Albània, Bèlgica, Bòsnia i Hercegovina, Cap Verd, Colòmbia, Costa Rica, Eslovènia, Estats Units d'Amèrica, França, Hondures, Jordània, Líban, Panamà, Polònia, Regne Unit, Senegal i Turquia.
 • Pardo de Santallana Bustillo, Alfredo
  Enginyer Naval
 • Pavón García, Narcis
  Director de Operacions de la Terminal de Contenidors de Barcelona SL. Llicenciat en Marina Civil per la FNB (UPC). Master en Supply Chain Management (ICIL). Experiencia profesional com a Director de Terminal a K5 Oil Centre (Guinea Ecuatorial). Country Manager Gabangare (West Africa). Direcció de Operacions i OPIP de Terminal.
 • Paz Burgos, Jaime
  Head of Customer Service en Ocean Network Express
 • Pendón Meléndez, Miguel Angel
  Vicerector de Docència i Formació a la Universitat de Cadis.
 • Peris Lull, Jacobo
  Advocat. Bufet Peris Walter.
 • Pesquera Gonzalez, Miguel Angel
  Professor titular de la Universidad de Cantabria.
 • Portales Rodríguez, Javier
  Advocat a Albors & Galiano
 • Pozo Tamarit, Jordi
  Senior Marine Underwriter RSA
 • Quiñones Ruiz, José Miguel
  Graduat Social per la UB. Llicenciat en Ciències del Treball (UOC). Màster en Relacions Laborals i Desenvolupament de l'Empresa per la UPC. Doctorant del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC Tècnic de Gestió de la Universitat Politècnica de Catalunya Actualment amb càrrec d'Administrador i Cap UTG Campus UPC Vilanova i la Geltrú.
 • Ruiz-Galvez Villaverde, Félix
  S.F. Ruiz - Gálvez Abogados
 • Saurí Marchán, Sergi
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC i Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona. Al gener de 2007 es va incorporar al CENIT. Prèviament va estar treballant durant quatre anys en una empresa d'enginyeria (SENER, Enginyeria i Sistemes, SA) realitzant estudis i projectes de diversos temes de transports. Va rebre el IV Premi Abertis de Recerca en Gestió d'Infraestructures del Transport (2007) per la seva tesi doctoral "Modelització i regulació òptima de les concessions de terminals portuàries de contenidors". És professor del Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori de la UPC des del 2004. El 2008 va ser Visiting Scholar al Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 • Sierra Noguero, Eliseo
  Professor agregat de Dret mercantil de la Universitat Autònoma de Barcelona. Premi extraordinari de promoció. Doctor en Dret. Premi "Mario Jacchia". Autor de nombrosos llibres i articles sobre Dret mercantil i Dret marítim publicat en revistes nacionals i internacionals. Ha exercit com a advocat i jutge substitut.
 • Soriano Sanz, Francisco
  Marí Mercant. Consultor.
 • Trius Traserra, Jordi
  Llicenciat en Econòmiques. Director general de Marmedsa.
 • Veras Sepúlveda, Luis Armando
  Broker
 • Vidal Comas, José Francisco
  Professor de l'Escola Europea Short Sea Shipping

Informació general

Crèdits
60 ECTS (515 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:18/10/2019Fi classes:19/06/2020Fi programa: 18/12/2020
Horari
Dilluns  18:00 a 22:00Dimarts  18:00 a 22:00Dimecres  18:00 a 22:00Dijous  18:00 a 22:00Divendres  17:00 a 21:00Dissabte  10:00 a 14:30

De dilluns a dijoys de 18 a 22 h. (aquestes sessions són en setmanes alternes).
Divendres de 17 a 21 h.
Disabtes de 10 a 14 h.

Lloc de realització
Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB)
Pla de Palau, 18
Barcelona
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
9.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Patrocinadors

Col·laboradors