Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats > Sant Cugat del Vallès > Màster > UPC School > Imprimir -

Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats

Màster Presencial.

Presentació

15a EDICIÓ
UPC School

La proposta del Màster amplia la formació per a professionals dedicats al desenvolupament local, involucrats en la gestió i la transformació de les ciutats - fonamentalment d'Amèrica Llatina- emfatitzant l'intercanvi de coneixements i experiències, a més de l'establiment de xarxes per a la cooperació i el desenvolupament.

Es tracta d'un Màster, títol propi de la UPC, promogut des del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (DUOT) i en col·laboració amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV).

El curs està dividit en dues etapes: la primera, presencial, entre gener i maig de 2018 a Barcelona. La segona, desenvolupament del Treball Final (Programa d' Investigació), entre juny i desembre de 2018. Aquesta etapa no exigeix horaris ni presència obligatòria de l' alumne i es pot realitzar des del país d' origen, doncs el seguiment es desenvolupa via internet.

Les motivacions per plantejar-ho són:

- El desfasament entre l'increment de la població urbana i la necessitat de quadres tècnics que abordin amb capacitació suficient les demandes dels governs per gestionar la ciutat i el territori.
- La creixent importància dels governs locals en els processos urbans i territorials de desenvolupament sostenible, exigint mòduls formatius específics per als tècnics municipals als quals es pretén donar suport mitjançant la docència, la investigació, la transferència tecnològica i a través d'una relació notable amb altres Governs Locals a nivell mundial.
- La possibilitat de compartir la vasta experiència de gestió urbana i territorial desenvolupada a Espanya, Catalunya i Barcelona durant els últims 20 anys. A escala local s'han protagonitzat les importants transformacions de les aglomeracions urbanes: s'han incrementat les dotacions de caràcter públic, s'ha recuperat el valor dels espais públics, s'ha revisat i reordenat la majoria dels plans urbanístics i s'han experimentat mecanismes de concertació entre el sector públic i el capital privat per gestionar conjuntament els recursos i les potencialitats existents de la ciutat i el territori.
- La proximitat cultural amb Amèrica Llatina i el Mediterrani que, a més de facilitar l'intercanvi de coneixement i experiències durant el programa, facilita la consolidació de xarxes de ciutats, de cooperació i d'investigació urbana.
- La funció social que ha de complir la Universitat, en un món cada vegada més intercomunicat, explorant les oportunitats de la investigació i la formació conjunta per ajudar a la transformació de les condicions de vida.

Per a més informació sobre el màster consulta el link
http://desarrollourbanoyterritorial.duot.upc.edu/esObjectius

OBJECTIU PRINCIPAL

Capacitar els professionals per a l'acció pública en el camp de l'ordenació, la planificació i la gestió de les ciutats, el territori i el medi ambient, amb èmfasi en l'intercanvi de coneixements i experiències tant amb professionals similars del context català com entre els mateixos professionals que assisteixen al màster, establint xarxes de cooperació i desenvolupament.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Formar coneixement tècnic a partir d'entendre les ciutats, des de l'especificitat del marc de cada context cultural i polític-administratiu.
- Conèixer i valorar noves propostes (bones pràctiques) de gestió urbana i territorial a través de la transferència de coneixements.
- Preparar al professional per al treball pluridisciplinar.

A qui va dirigit?

Dirigit a professionals de les àrees de programació, urbanisme, planificació i gestió, procedents d'Amèrica Llatina i/o països Mediterranis, tècnics d'un govern local, regional o estatal, organitzacions no governamentals i empreses de serveis, essencialment implicats amb el desenvolupament local.

El màster requereix d'una titulació reconeguda: arquitectura, urbanisme, enginyeria, dret, geografia, economia, sociologia o altres titulacions professionals amb nivell curricular a considerar per la coordinació acadèmica del màster.

Continguts

Assignatures

GOVERN LOCAL. Governança i Gestió Relacional
4 ECTS. 30 hores lectives.
COORDINADOR: Josep Centelles

Reflexions sobre el fet urbà, la ciutat, el seu nou rol en el món i la importància del seu bon govern, entenent les institucions, les gestions urbanes i de govern (formals i informals) com les regles de la convivència urbana i la seva necessitat per al desenvolupament humà sostenible.
Aproximacions als models de finançament municipal i les seves conseqüències en la prestació de serveis públics locals, sobre la base de casos pràctics, mètodes i tècniques de gestió relacional i treball en xarxa.
PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA. Estratègies de Desenvolupament
6 ECTS. 48 hores lectives.
COORDINADOR: Sebastià Jornet Forner

La "cultura del pla" com a forma de projecte, d' intervenció i de gestió en el desenvolupament local dels municipis, estructurant una visió projectual dels problemes urbans, territorials i la forma d'abordar-los en clau de proposta a través de la planificació urbanística. Estudis d'estructures, mètodes i tècniques de planificació urbanística sobre la base d'experiències reals desenvolupades a Catalunya i els instruments de gestió incorporats en la fase de formulació dels plans.
ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TERRITORIAL. Polítiques de Desenvolupament
5 ECTS. 36 hores lectives.
COORDINADOR: Josep Maria Carrera Alpuente

Presentar estratègies de desenvolupament local i sostenible a través d'experiències recents de planificació en ciutats i territoris del context europeu i llatinoamericà amb fortes dinàmiques de creixement o en procés de transformació, establint analogies entre conceptes, formulació dels plans i instruments. Revisió i anàlisi crítica sobre la implementació de polítiques i estratègies en processos d'elaboració de plans territorials de desenvolupament, mitjançant processos participatius (agenda local 21, de la cultura, etc.) i la gestió de conflictes i negociacions entre els diversos agents. Aprofundiment de noves estratègies de desenvolupament sobre la base dels recursos patrimonials (tangibles i intangibles) com a recurs per al desenvolupament de polítiques territorials que sorgeixen de la realitat local i que es llegeixen com "paisatge cultural".
PROJECTE URBÀ I DE CIUTAT. Morfologies Urbanes
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Francesc Peremiquel Lluch

Visió integral sobre els problemes d'estructura urbana presents en els teixits residencials a Amèrica Llatina i la forma d'abordar-los en clau projectual a partir de l'anàlisi del teixit com component bàsic de la ciutat des de diferents aproximacions que ens remeten tant aspectes identitaris com programàtics, de gestió i producció de la ciutat, prenent com element central de discussió els components morfològics dels mateixos: el carrer, la parcel·la, forma d'agregació, els edificis, etc., tant en els seus components individuals com agregats. Estudi d'experiències de construcció de teixits urbans en ciutats d'Amèrica Llatina i Europa coneixent nous mecanismes generadors, models o referents clau, així com bones pràctiques d'intervenció, permetent conèixer noves metodologies de caràcter generalitzable segons les característiques del teixit. Anàlisi gràfica comparativa dels components essencials i característics del projecte residencial d'habitatge públic i altres alternatives a Amèrica Llatina: la seva estructura urbana, sistema viari, estructura parcel·lària, formes d'agregació, elements de construcció, composició de l'espai públic, etc. i la seva incidència en les transformacións de les ciutats llatinoamericanes.
ESTRUCTURES I INFRAESTRUCTURES URBANES. Transports i Gestió de la Mobilitat
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Miquel Roa López

Construcció d'una visió global dels processos de mobilitat i del paper de les infraestructures en aspectes funcionals, paisatgístics, estructurals de la ciutat i el seu rol transformador. Coneixement de nous sistemes de gestió d'infraestructures i serveis públics a partir d'experiències reeixides a Amèrica Llatina i Europa.
GESTIÓ URBANÍSTICA I POLÍTIQUES URBANES
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Ferran Navarro Acebes

Descriure els elements del model de gestió de política de sòl: la forma de tinença, domini de la propietat, mecanismes de gestió, procés d'urbanització, gestió de costos i la seva repercussió, formació de rendes i plusvàlues urbanes, patrimoni del sòl públic i altres formes de tinença. Bases i nocions de la gestió urbanística, economia urbana i la seva articulació en processos de gestió de la ciutat, en base amb la legislació espanyola i en referència a altres normatives regionals, enfocant els coneixements adquirits en formulacions concretes i aplicables en les ciutats llatinoamericanes, partint de l'anàlisi comparativa de les capacitats de les ciutats intermèdies de definir polítiques urbanes i de sòl.
PRODUCCIÓ SOCIAL DE L'HÀBITAT. Habitatge Progressiu en Ciutat Progressiva
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Pedro Lorenzo Gálligo

Transferència de tecnologies apropiables com a possibles solucions a les necessitats de producció d'habitatge de baix cost i amb criteris de sostenibilitat. El taller de tecnologies se centra específicament en les tecnologies "dures" per a la construcció d'habitatge social, però fa referència a les necessitats tecnològiques "toves" (gestió, participació, formació, capacitació i economia).
PROCESSOS PARTICIPATIUS. Actors Urbans i Planificació Participativa
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADORA: María Herrero Canerla

Confrontar en temps real una situació complexa de la ciutat, amb l'obligació de "sortir dels plans" per discutir en viu amb els habitants i en particular amb els afectats per la planificació urbana, preparant i enfortint aptituds del professional de la ciutat per a comunicar idees, projectar i al mateix temps atendre i intervenir en casos d'impacte, involucrant a l'afectat en la construcció de noves idees i projectes; buscant identificar nous processos de creativitat social urbana específica, vinculant experiències i innovant en propostes comunes que afavoreixin i cobreixin les demandes dels diversos actors socials de la ciutat.
METABOLISME SOCIAL, SOSTENIBILITAT. Agenda Local 21 i Canvi Climàtic
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Marc Montlleó

La realitat urbana des d'una perspectiva sistèmica, integrant els subsistemes ambientals, socials, econòmics i les polítiques aplicades des de la institució local, a través de noves metodologies i eines per afrontar processos d'anàlisi de la sostenibilitat local de manera integrada a través d'indicadors i agendes locals 21.
AVALUACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES. Recursos i Finançament de Projectes en el Món Local
4 ECTS. 28 hores lectives.
COORDINADOR: Eduard Rodríguez i Villaescusa

A partir de casos d'estudi concrets de ciutats com ara Quito, Montevideo, La Pau, Asunción, Tegucigalpa, etc. i també Barcelona, descobrir el paper inductor que pot jugar el municipi per aconseguir el projecte de ciutat desitjat, a través de l'estímul i la gestió dels recursos que disposa. A més de les eines habituals, els ens locals han de mobilitzar altres instruments o mecanismes, directes i indirectes, que sorgeixen de la concertació entre sectors que faciliten i enriqueixen la negociació.
Seminaris
5 ECTS. 82 hores lectives.
- SEMINARI INICIAL
COORDINADOR: Carles Llop Torné

- DEBATS URBANS
COORDINACIÓ: Ma Isabel Espinosa y José Salazar

- PLANS I PROJECTES ANDALUSIA - LLATINOAMÈRICA (Condicionat a la possibilitat de gestió)
COORDINADOR: Carles Llop Torné

 - TALLER D'INTENSIFICACIÓ
COORDINADOR: Carles Llop Torné
Taller de Pla Base
6 ECTS. 52 hores lectives.
- PLA BASE
COORDINADOR: Josep Mª Llop Torné

Posada en comú i presentació de l'avenç inicial dels treballs d'investigació dels estudiants, com a resultat de totes les experiències rebudes en el període presencial del màster i la vivència en la ciutat de Barcelona, que després de reflexions es concretitzen en idees propositives per a l'entorn llatinoamericà i el seu país en concret.
Treball Final de Màster
6 ECTS. 6 hores lectives.
Incentivar i promoure la transmissió Sud-Sud mitjançant la xarxa de professionals i institucions que participant en el DUT a manera de corresponsals en diferents països contribueixin al desenvolupament, la investigació i l'intercanvi de coneixements en el camp de l'Ordenament Territorial i l'Urbanisme a través de l'estudi del metabolisme de les ciutats en l'actualitat.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Llop Torné, Carles
  Doctor Arquitecte Urbanista (UPC, 1984, 1995). Premi Extraordinari de Doctorat amb la tesi sobre "Espais projectuals d'una metròpoli. Canvis en l'estructura espacial de l'àrea central metropolitana de Barcelona 1976-1992" (Cum Laude, 1998). Director i Professor Titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial -gestió i transformació de les ciutats en països en desenvolupament-, Director del Postgrau d'Ordenació Territorial i Arquitectura de Muntanya de la Fundació Politècnica de Catalunya. Director del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis a Mèxic, gestionat al costat de la Universitat Iberoamericana i la Fundació Politècnica de Catalunya. Premi Catalunya d'Urbanisme, pel 'Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Valls' (2016). Premi Europeu d'Urbanisme 2010, Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya 2006 pel Pla de Transformació del Barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs. Premi Catalunya d'Urbanisme, pel 'Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Valls' (2016).

Coordinació

 • Espinosa Marturet, Maria Isabel
  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona- Espanya, Menció per mèrit (2007) El Barri és ciutat. cas d'estudi Tacagua Ull d'Aigua, Caracas. Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la UCV i en USB a Caracas, ponent en el Màster Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI, ETSAB UPC / Barcelona i la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia (2010). Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .

Professorat

 • Aguirre Such, Jon
  Arquitecte-urbanista per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica), amb l'especialitat en Planejament i Medi Ambient. És soci fundador de l'oficina d'innovació urbana Paisatge Transversal, especialitzada en processos de transformació urbana i territorial des d'una perspectiva integrada, ecològica i participativa.
 • Balari Muñoz, Jordi
  Arquitecte. Membre d' Arquitectes Sense Fronteres - Internacional.
 • Bernà Tejerina, Joan
  Politòleg especialista en Anàlisi de Polítiques Públiques, amb Grau multidisciplinari per la Universitat Autònoma de Barcelona en Ordenació del Territori i Postgrau en Participació i Desenvolupament comunitari sostenible per la UAB.
 • Blanco Fillola, Ismael
  Dr. en Ciències Polítiques per la UAB. Actualment és investigador Ramón i Cajal en l'Institut de Govern i Polítiques Públiques d'aquesta mateixa universitat. Ha realitzat estades d'investigació en diverses universitats estrangeres. També ha estat director acadèmic de la revista Barcelona Societat, de l'Observatori Social de l'Ajuntament de Barcelona. Està especialitzat en l'estudi de les innovacions en les formes de governança urbana, els mecanismes de participació ciutadana en les polítiques locals, i les polítiques de regeneració urbana.
 • Borthagaray, Andrés
  Arquitecte de la UBA amb un Diploma Internacional d'Administració Pública, lliurat per l' École Nationale d'Administration, França (1991), amb experiència professional i acadèmica en diverses institucions públiques, privades i ONGs. El seu camp professional inclou l'exercici i la reflexió sobre el govern de les ciutats, en particular en matèria de mobilitat urbana. És director executiu del Consell de Planejament Estratègic de la Ciutat de Buenos Aires. Des de 2006, Professor de "Tecnologia urbana II" a la Universitat Nacional de General Sarmiento i professor consultor en el Curs de postgrau sobre Intervenció i Gestió de la Ciutat UOC-CPAU-UNNE-CDLC des de 2009 i Professor Titular d'Urbanisme I i II en la Universitat de Palerm.
 • Bove, Emanuela
  Arquitecta per la Universitat Federico II de Nàpols, Itàlia. Voluntària i després Responsable a la Comissió de Cooperació Local de la Demarcació de Catalunya d'Arquitectes Sense Fronteres. Membre del Grup de Recerca sobre Participació Ciutadana, on surgeix el manual "A Barcelona, la Participació canta". És part dels col·lectius: "Repensar Bonpastor", "Accions Urbanes" i col·labora activament amb la Xarxa d'Arquitectura Col·lectiva.
 • Campos Cacheda, José Magín
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports, especialitat en Construcció, Organització i Gestió per la Universitat de Cantàbria. Postgrau en Planificació i Gestió de la Mobilitat. Màster en Gestió de la Cadena d'eLogistics & Supply. Màster en Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) i Màster en Planificació i Direcció de la Mobilitat, a més a més ha realitzat diferents cursos de Postgrau en Enginyeria municipal i de seguretat viària. Professor de la Universitat Politècnica de Catalunya des de l'any 1999.
 • Carrera Alpuente, Josep Maria
  Arquitecte per l' ETSAB des de 1983, Coordinador del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, actualment Cap de Gabinet de Presidència de l'AMB.
 • Carrillo Messa, Diego
  Arquitecte, UPC (2003). Estudis Internacionals en Arquitectura Vernacla a Oxford Brookes University, 2002. Coordinador acadèmic del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial de la FPC-UPC 2005. Membre fundador de SostreCívic per a nous models d'accés a l'habitatge a Barcelona. Ha treballat en la coordinació i gestió de projectes d'Hàbitat i millora urbana a nivell nacional i internacional en les zones de la Mediterrània amb la Fundació CEAR i en Centre Amèrica amb el CCD-UPC. Des del 2011 treballa des de la Coop. GestCívic en projectes d'hàbitat, habitatge ecològic en obra nova i rehabilitació. Premi joves arquitectes AJAC VI (2008) per l'assaig "Materials Bàsics per al Projecte Integral de l'Hàbitat. Proposta per a El Salvador, CA "publicat per la Fundació Politècnica de Catalunya, 2007. Menció honorífica en el concurs European11 per "El barri com a procés" a Cerdanyola del Vallès, Barcelona, 2011.
 • Castaño Cardenas, Natalia
  Arquitecta de la Universitat Nacional de Colòmbia seu Medellín, Magister en Paisatge, Medi Ambient i Ciutat de la Universitat Nacional de la Plata, Argentina. Va treballar en l'Empresa de Desenvolupament Urbà de Medellín entre 2004 -2007 en el disseny de projectes d'espai públic i el desenvolupament dels projectes urbans estratègics. Va treballar com a consultora en Agències de Cooperació internacional, ONG i en universitats d'Equador, Perú i Argentina. El 2011 va fer part de l'equip tècnic del Pla Director BIO 2030 per Medellín i la Vall d'Aburrá, va ser coordinadora acadèmica de Urbam i del Màster en Processos Urbans i Ambientals de la Universitat EAFIT entre 2012 i 2016, actualment és docent i fa part del grup de coordinadors de projectes del Centre d'Estudis Urbans i Ambientals (Colòmbia).
 • Castell Puig, Carles
  Doctor en Biologia, Màster en Gestió Ambiental en el Món Rural i Màster en Funció Directiva. Va ser investigador a la UAB i al CREAF sobre ecosistemes mediterranis. A la Diputació de Barcelona, ha desenvolupat programes d'anàlisi, planificació i seguiment en espais naturals. Va ser Cap de l'Oficina de Planificació i actualment és el Responsable de col·laboració externa. Ha publicat llibres i articles científics i divulgatius i col·labora en cursos de postgrau. Va presidir EUROPARC-Espanya fins al 2017. En l'actualitat és Coordinador del Programa de Treball d'aquesta organització.
 • Cendrós i Ollé, Berta
  Geografia. Llicenciada a la Universitat de Barcelona (2003). Postgrau en Globalització, cooperació i desenvolupament a la Universitat de Barcelona (2005). Postgrau en participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007). Ha treballat com a tècnica de suport de participació ciutadana a l'ajuntament de Sant Feliu de Llobregat col·laborant en processos d'urbanisme participatiu. Des de l'any 2007desarrolla seu laboren Foment de Ciutat Vella com a tècnica. Ha col·laborat en la redacció de plans de barris, plans d'usos i processos participatius. A dia d'avui desenvolupa tasques de desenvolupament local.
 • Centelles i Portella, Josep
  Enginyer Industrial (UPC 1974), Diplomat en Enginyeria del Medi Ambient (UPC-1982) i MSc en Regional and Urban Planning per la LSE ( London School of Economics & Political Science, 1987). Sub-director de l'Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya (IIG) en governabilitat local i urbana (2002-06). Des de 1980 assessor i consultor en estratègies urbanes a Catalunya i Llatinoamèrica. Pertito principal del projecte "Dialogos Setoriais União Europeia - Brasil" (Brasilia, 2011-15). Publicacions: "El Buen Gobierno de la Ciudad" (2006); "CAP al 100% Renovable" (2016) sobre Transició EnergÈTICA a Catalunya.
 • Claret i Puyal, David
  Arquitecte i geògraf. Màster universitari en Paisatgisme (UPC). Membre de l'equip redactor del PTMB (2005-2010). GRUT.
 • Delgado Artega, Manuel
  Arquitecte (UCV, 1973) i Màster of Science in Urban Studies and Planning (Massachusetts Institute of Technology, 2001). La seva carrera docent s'inicia el 1980 i és professor jubilat de la Universitat Central de Veneçuela. Actualment és professor titular del Wentworth Institute of Technology, Boston i és professor convidat a la Universitat de Girona. Des de 1999, viu als Estats Units, mantenint la seva afiliació amb la UCV i amb la Fundació per a la Cultura Urbana de Caracas. A Boston ha treballat en Organitzacions Comunitàries com Lawrence Community Works i Fenway CDC. L'any 2012, en companyia d'un equip de Medellín, Colòmbia, va guanyar el Concurs Internacional Organitzat per l'Ajuntament Metropolità de Caracas per transformar la Base Aèria de la Carlota un Parc Verd Metropolità.
 • Delpiano, Alessandro
  Enginyer. Director del Piano Territoriale di coordinamento Provinciale di Bologna, Italia.
 • Espinosa Marturet, Maria Isabel
  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Barcelona- Espanya, Menció per mèrit (2007) El Barri és ciutat. cas d'estudi Tacagua Ull d'Aigua, Caracas. Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la UCV i en USB a Caracas, ponent en el Màster Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI, ETSAB UPC / Barcelona i la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia (2010). Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
 • Esteban Noguera, Juli
  Arquitecte, Doctor Honoris Causa per la UPC (2011) per la seva llarga trajectòria en l'àmbit de l'urbanisme. Va participar en la redacció del Pla General Metropolità de Barcelona i va ser director dels Serveis d'Urbanisme de les institucions metropolitanes de Barcelona (1977-1992). Va dirigir el Gabinet d'Estudis Urbanístics de l'Ajuntament de Barcelona (1992-2004) y el Programa de Planejament Territorial de la Generalitat de Catalunya (2004-2010). Es autor de Elements d'Ordenació Urbana (1980, 1998) i de L'Ordenació Urbanística: conceptes, eines i pràctiques (2001, 2010).
 • Estela Barnet, Oriol
  Economista (UB) i Geògraf (UAB) especialitzat en planificació estratègica i desenvolupament econòmic local. Ha treballat com a consultor privat en projectes de desenvolupament local en diverses regions d'Espanya (1995-2005). Posteriorment es va incorporar a l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona, on des del 2010 va dirigir ??l'Oficina Tècnica d'Estratègies pel Desenvolupament Econòmic. Des del 2016 és el Coordinador General del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.
 • Estrada Romeu, Miquel Àngel
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Al juny de 2003 s'incorpora al CENIT. Durant el 2008 ha realitzat una estada postdoctoral a Rensselaer Polytechnic Institute, aprofundint en la modelització del transport de mercaderies amb el Prof José Holguín així com en el City University of New York (Robert Paaswell) per temes de finançament de transport públic. És professor a temps complet en el Departament d'Infraestructura del Transport i el Territori des de setembre de 2004. L'any 2008 va rebre el V Premi Abertis de Recerca en Gestió d'Infraestructures del Transport per la seva tesi doctoral "Anàlisi d'estratègies eficients en la logística de distribució de paqueteria".
 • Figueroa Monsalve, Oscar
  Economista i Enginyer Comercial, Universitat de Xile. Doctor en Urbanisme, Universitat de Paris. És professor de l'Institut d'Estudis Urbans i Territorials de la Universitat Catòlica de Xile, Vicepresident de l'Associació Llatinoamericana de Transport Públic (ALATPU) i membre de la Càtedra Internacional Ciutat en Moviment. Va ser durant més de 10 anys director del programa de postgrau en Desenvolupament Urbà de la Universitat. Té més de 30 anys d'experiència en temes de mobilitat, transport i infraestructura, com acadèmic i com a professional. A més de professor i investigador en diversos centres acadèmics, ha estat consultor del Banc Mundial, del BID, de la Corporació Andina de Foment i de Nacions Unides i ha assessorat o realitzat consultories en pràcticament tots els països de la regió llatinoamericana. En la funció pública a Xile, ha estat assessor de la Companyia de Metro de Santiago, assessor dels ministeris d'Obres Públiques i Transport i Secretari de Transport.
 • Garola Crespo, Àlvar
  Economista per la Universitat de Barcelona, ha obtingut el Diploma d'Estudis Avançats del programa de Gestió del territori i infraestructures de transport de la UPC. Ha estat investigador a la Universitat de Stanford en el disseny i l'anàlisi de models de previsió econòmica. Ha treballat al Gabinet d'Estudis Econòmics S. A. entre el 1984 i el 1999, com a gestor de projectes dirigint estudis sobre temes d'economia de transport, provisió d'infraestructures, sector de la construcció i economia urbana i territorial. Des del 1991 és professor del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya. Imparteix classes en la titulació d'Enginyeria de Camins i en els Màsters de Logística, Transport i Mobilitat, Enginyeria Ambiental, Sostenibilitat i Gestió d'Infraestructures.
 • Golda-Pongratz, Kathrin
  Doctora en Arquitectura i Urbanisme per la Universitat de Karlsruhe (2006). És professora d'urbanisme internacional a la Universitat de Ciències Aplicades a Frankfurt am Main al programa de postgrau Urban Agglomerations (www.urban-agglomerations.eu) i professora visitant de la Facultat d'Arquitectura de la Universitat Nacional d'Enginyeria de Lima. És, a més, professora del màster MIAD a la Universitat Ramon Llull i del màster Emergency Architecture a la Universitat Internacional de Catalunya a Barcelona. És autora d'una monografia sobre Lima i de diverses publicacions sobre la ciutat llatinoamericana i processos de transformació i memòria urbanes, en Architectural Design, AUT, ur [b] és i Monu, entre altres. Exposicions fotogràfiques individuals a Perú, Alemanya i Espanya: Lima, móns d'una metròpoli, a la Universitat d'Augsburg (2001), al Centre Cultural Peruà Japonès a Lima (2002) i en la Werkbund Hessen Galerie a Frankfurt (2003); Paisatges de Pressió, a la Fundació Miró.
 • Herrero Canela, Maria
  Llicenciada en Geografia. Postgrau en Desenvolupament Regional i Ordenació del Territori UB, 2000. Actualment és tècnica assessora de la Gerència de serveis d'Equipaments, Iinfraestructures Urbanes i Patrimoni Arq. Acumula 12 anys al Centre d'Estudis Territorials i 6 a la Oficina d'Igualtat i Drets Civils de la mateixa Diputació de Barcelona. Experiència en programes de recerca en polítiques de desenvolupament urbà i territorial des del programa ESPON (UE 2008-2012).
 • Hildenbrand Scheid, Andreas
  Geògraf i Politòleg. Cap de Servei de Planificació Regional i de Paisatge, Secretaria General de Planificació i Desenvolupament Territorial de la Junta d'Andalusia i Professor Associat del Departament d'Urbanística i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat de Sevilla.
 • Jordà Pempelonne, Alain Xavier
  Expert en Desenvolupament Local.
 • Jornet Forner, Sebastià
  Arquitecte Urbanista (UPC, 1987). Professor associat del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. President de l'Agrupació d'arquitectes Urbanistes de Catalunya (AAUC) Professor en diversos cursos de formació en el camp de l'urbanisme i la gestió a la UPC, Col·legi d'Advocats de Barcelona i l'Escola Sert del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Premi Europeu d'Urbanisme 2010 i Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya 2006 pel Pla al barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs amb el despatx de Jornet Llop Pastor arquitectes.
 • Llop Torné, Carles
  Doctor Arquitecte Urbanista (UPC, 1984, 1995). Premi Extraordinari de Doctorat amb la tesi sobre "Espais projectuals d'una metròpoli. Canvis en l'estructura espacial de l'àrea central metropolitana de Barcelona 1976-1992" (Cum Laude, 1998). Director i Professor Titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de la Universitat Politècnica de Catalunya. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial -gestió i transformació de les ciutats en països en desenvolupament-, Director del Postgrau d'Ordenació Territorial i Arquitectura de Muntanya de la Fundació Politècnica de Catalunya. Director del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis a Mèxic, gestionat al costat de la Universitat Iberoamericana i la Fundació Politècnica de Catalunya. Premi Catalunya d'Urbanisme, pel 'Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Valls' (2016). Premi Europeu d'Urbanisme 2010, Premi Nacional d'Urbanisme d'Espanya 2006 pel Pla de Transformació del Barri de la Mina a Sant Adrià de Besòs. Premi Catalunya d'Urbanisme, pel 'Pla d'Ordenació Urbanística municipal de Valls' (2016).
 • Llop Torné, Josep Maria
  Arquitecte Urbanista (UPC, 1973). Director d'Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 i 1991-2003). Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1987-1991), abans dels Jocs Olímpics de 1992. Professor de la Universitat de Lleida i de la Universitat Politècnica de Catalunya. Primer Premi d'Urbanisme de Catalunya pel Pla General de Lleida 1995-2015. Coordinador del Projecte "Gestió i control de la urbanització" de la Xarxa Urb-AL sobre els instruments de redistribució de la renda urbana. Director del programa de la Unió Internacional d'Arquitectes i Càtedra UNESCO sobre "Ciutats Intermèdies, Urbanització i Desenvolupament".
 • Lopez Redondo, Juan
  Geògraf. Director d'Estudis Urbans a l'Institut d'Estudis Territorials, on ha treballat, entre altres projectes, com redactor del Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Va ser professor de geografia urbana a la Universitat Autònoma de Barcelona i va treballar diversos anys a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, com investigador i Director de l'àrea de Territori posteriorment. Va treballar com consultor en Cofer Grupo Consultor S.L.
 • Lorenzo Gálligo, Pedro
  Doctor Arquitecte. Ha estat durant 20 anys professor titular del Departament de Projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Té una llarga experiència en cooperació internacional, ha estat coordinador internacional del Projecte XIV-5 amb Sostre i del Programa 10x10, ha participat en múltiples projectes del subprograma de tecnologies per a l'habitatge d'interès social del CYTED i és codirector del Programa de la UIA, Hàbitat per al Desenvolupament.
 • Mariño Bermúdez, Xavier
  Arquitecte per l'ETSAB-UPC. Ha desenvolupat la seva carrera professional principalment en el món de la planificació urbanística i territorial en el sector públic, amb excepció d'una intensa etapa (2007-2011) centrada en projectes urbans i d'edificació, en el sector privat. Ha col·laborat en el Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'ETSAB-UPC. Ha estat assessor tècnic extern de l'AMB. Actualment, Cap del Servei de redacció del Pla director Direcció de Serveis d'Urbanisme de l'AMB.
 • Martí i Costa, Marc
  Sociòleg i doctor en Polítiques Públiques. Actualment és cap d'àrea de governança i polítiques públiques al Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB). Ha treballat temes de participació ciutadana, governança urbana i avaluació de polítiques públiques, tant a Europa com a Amèrica LLatina.
 • Martínez García, David
  Arquitecte. Assessor d'Urbanisme a l' Ajuntament de Barcelona.
 • Mayor Farguell, Xavier
  Biòleg, Ecòleg.
 • Miralles i Ventimilla, Eduard
  Llicenciat en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona. Actualment és el president del patronat de la Fundació Interarts (Observatori de Polítiques Culturals amb seu a Barcelona, ​​especialitzada en la cooperació cultural internacional). Per aquesta mateixa organització va treballar, entre 1995 i 1996, en el disseny de les seves polítiques culturals tant urbanes com rurals. Des de 2007 forma part de l'equip que dissenya el sistema d'avaluació de l'estratègia de cultura i desenvolupament de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament (Aecid). En 2007 va ser nomenat membre del grup mundial d'experts de la UNESCO per al desenvolupament de la Convenció de la Diversitat. Durant el període 1996-2004 va dirigir el Centre d'Estudis i Recursos Culturals de la Diputació de Barcelona. Ha exercit com a professor de literatura a batxillerat ia l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona.
 • Montlleó Balsebre, Marc
  Biòleg, corresponsable de l'informe de sostenibilidad ambiental del PTMB (2005-2010). Agència Barcelona Regional (BR).
 • Morell i Rosell, Ramon
  Economista. ex-professor honorari de la Universitat de Lleida (UdL) en Planificació Urbana. Va ser cap del Servei Territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya a Lleida i Director de l'Organisme de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. Té gran quantitat d'articles i publicacions sobre economia urbana.
 • Moreno de Castro, Xavier
  Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública a la Universitat Pompeu Fabra i màster en Participació i Polítiques Locals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser fundador i cap de projectes de Quòrum des de l'2006 Fins al 2017. Des de febrer de 2018 és Cap de participació a la gerència d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Moret Miranda, Karina
  Estudiant de doctorat a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Investiga les connexions entre Àfrica i les seves diàspores al Carib avaluant Religiositats, Teoria Crítica de la Raça i del Gènere en l'afrodescendent i la seva refracció en el Occidental. Llicenciada en Història (2013) per la Universitat de Barcelona. Obtenir una beca per al Màster en Història del Món (2014) a la Universitat Pompeu Fabra. Aquest mateix any va començar el seu doctorat en Història en aquesta universitat obtenint en 2016 una beca de FI com a Investigador Predoctoral. Des de 2015 estudia a l'Institut de Ciències Religioses de Barcelona. Ha participat com a ponent en conferències internacionals a Boston, Jacksonville, Ciutat del Cap, St Etiene, Salzburg, etc. Pertenece al col·lectiu Black Barcelona.
 • Muñoz Ramírez, Francisco Manuel
  Doctor en Geografia i professor al Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment, és director de l'Observatori de la Urbanització, grup de recerca al Departament de Geografia de la UAB, i de diversos programes docents de mestratge i postgrau com el Màster en Intervenció i Gestió del Paisatge, també organitzat pel Departament de Geografia de la UAB. Ha publicat i editat textos sobre la ciutat, els estudis urbans i les qüestions de paisatge. Entre els seus treballs destaquen llibres com urBANALización: Paisajes Comunes, Lugares Globales (Gustau Gili, Barcelona, 2008) o Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió (Diputació de Barcelona, 2011).
 • Muxí Martínez, Zaida
  Doctora en Arquitectura. Màster per la Universitat de Barcelona. Actualment membre del Consell Assessor de l'Observatori de l'habitatge de Barcelona. Directora d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient, Ecologia Urbana, Espai Públic i Via Pública.
 • Navarro Acebes, Ferran
  Arquitecte Urbanista. Professor associat de l'ETSAV-UPC (Departament d'Urbanisme Secció Vallès). Especialista en Gestió Urbana. Autor de diverses publicacions específiques sobre gestió urbanística. Experiència en l'urbanisme municipal a Santa Coloma de Gramenet i altres municipis. Assessor de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona.
 • Pareja-Eastaway, Montserrat
  Economista, Doctora en Economia, Professora titular del departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona.
 • Peremiquel Lluch, Francesc
  Doctor Arquitecte (UPC). Professor titular del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la ETSAB (UPC). Docent en diversos programes de postgrau. Autor i director de treballs de recerca en el camp de la Transformació Urbana i el Projecte Urbà Residencial. Membre del Grup de Recerca Urbanisme. Tècnic Municipal de l'Ajuntament de Badalona (1985-2007) on ha ocupat càrrecs directius com a responsable d'ordenació urbanística.
 • Roa López, Miquel
  Arquitecte (Escola d'Arquitectura de Barcelona -1976). Professor del departament d'urbanisme i ordenació del territori des de 1976. Expert en perifèries metropolitanes participant en diferents congressos: "Metropolis 84" París, octubre 1984, "Construiré la perifèria" Milà, octubre 1985. Coordinador de la "1r Conferència de perifèries metropolitanes d'Espanya" Barcelona. Des de 1985, membre de "Les Ateliers d'ete de Cergy", París. Ha participat en diferents tallers internacionals: als tallers de Cergy a París anualment des de 1984 a 2000, Ho Chi Minh Ville, octubre de 1998, Xangai, novembre de 2000, Casablanca març de 2006. Té el seu despatx professional des de 1976. Director d'ARQUITECTURA PRODUCCIONS. Té una llarga experiència professional en planejament, reparcel · lació i urbanització, també en arquitectura a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​amb molta obra construïda.
 • Rodriguez Ferrer, Gustavo
  Enginyer Industrial en Tècniques Energètiques per la UPC i projectista-instal·lador d'energia solar. Ha treballat a l'enginyeria IDOM i des del 2002 a Barcelona Regional, com a Cap d''infraestructures energètiques, desenvolupant projectes sobre energia, infraestructures i planificació territorial. Àmbits de treball: implantació territorial d''infraestructures, diagnosis energètiques, sistemes de generació renovable o d'alta eficiència, anàlisi de la resiliència de les infraestructures urbanes i adaptació al canvi climàtic, criteris de sostenibilitat per nous barris i transformacions urbanes.
 • Rodriguez i Villaescusa, Eduard
  Arquitecte urbanista des de 1973. Membre fundador i antic president d'Arquitectes Sense Fronteres Espanya, Vice - president de la fundació FUTIC creada per celebrar el 150 aniversari de l'aprovació del Pla Cerdà de la ciutat de Barcelona i fins a juny de 2010 Secretari del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Va exercir durant deu anys com a arquitecte urbanista al "Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Saint Quentin en Yvelines" i com Director de Serveis d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat. Expert internacional des de 1985 ha treballat en projectes urbans i residencials per als principals organismes internacionals d'ajuda al desenvolupament: Unió Europea, Banc Mundial, BID-Banc Interamericà de Desenvolupament, en països d'Àfrica; Madagascar, Marroc, i també d'Amèrica Llatina: Argentina, Paraguai, Costa Rica, Brasil, Bolívia, Uruguai, Perú, Equador, Colòmbia, Hondures, República Dominicana i Mèxic.
 • Salazar Ferro, Jose Alfonso
  Arquitecte de la Universitat dels Andes (1976). Postgrau en Història de l'Urbanisme a École des Hautes Études en Sciences Socials (EHESS) de París - França (1980). Professor Universitat Nacional des de 1982. Professor del Mestratge en Urbanisme de la Universitat Nacional (des de 1990). Professor convidat (2011) Màster en Ordenament Territorial de la Universitat Politècnica de Catalunya. Premi Nacional d'Arquitectura en la categoria d'Investigació Urbana (1992 i 1996) i menció (2000). Consultor en estudis, plans i projectes urbans.
 • Sanromà Moncunill, Itzel
  Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Barcelona (2005). Des de 2004 treballa a Barcelona Regional en diferents projectes relacionats amb el medi ambient, la sostenibilitat, la planificació territorial, la gestió del litoral, el medi ambient urbà i la gestió ambiental.
 • Saurí Marchán, Sergi
  Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la UPC i Llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona. Al gener de 2007 es va incorporar al CENIT. Prèviament va estar treballant durant quatre anys en una empresa d'enginyeria (SENER, Enginyeria i Sistemes, SA) realitzant estudis i projectes de diversos temes de transports. Va rebre el IV Premi Abertis de Recerca en Gestió d'Infraestructures del Transport (2007) per la seva tesi doctoral "Modelització i regulació òptima de les concessions de terminals portuàries de contenidors". És professor del Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori de la UPC des del 2004. El 2008 va ser Visiting Scholar al Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 • Soldevilla Garcia, Irma
  Graduada en enginyeria industrial i enginyeria química a l'Institut Químic de Sarrià - Universitat Ramon Llull i post - graduada en "Eficiència Energètica i xarxes d'energia" per La universitat Politècnica de Catalunya. Directora de projectes a l'Agència Local d'Energia de Barcelona.
 • Thorson Jorgensen, Ole
  Dr. Enginyer Civil per la Universitat Tècnica de Copenhagen, Enginyer de Camins per la UPC. Director de consultoria a Ingeniería de Tràfico SL (INTRA) des de 1972 a 2011. Enginyer de Mobilitat a l'Ajuntament de Barcelona des de 1970 a 1989. Professor associat a l'escola de Camins de la UPC 1989-2007.
 • Torras i Sagristà, Laia
  Llicenciada en Ciències de la Informació i en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment és Directora de Projectes Estratègics, Comunicació i Participació a l'empres pública Foment de la ciutat. Ha estat Cap de Participació de l'àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament de Barcelona. Va ser coordinadora de projectes i de l'àrea de Democràcia de la Fundació Jaume Bofill.
 • Vinyes i Ballbé, Rosina
  Arquitecta (ETSAB, 2006), MSc en Urbanisme (UPC, 2009), Dra. en Urbanisme (UPC, 2015) 'cum laude' i premi extraordinari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des del 2006 ha treballat pel sector públic. Del 2006 al 2015 en l'Ajuntament de Barcelona, dels quals destaquen 7 anys a 22@. Des del gener de 2016, treballa al Servei de redacció del Pla Director Urbanístic a l'Autoritat Metropolitana de Barcelona (AMB). Ha estat professora convidada a diferents workshops internacionals i a Urbanística i Projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des de 2009 imparteix classes al Postgrau d'Urbanisme Sostenible a la Universitat Ramon LLull ; i des de 2017 com a professora associada d'Urbanisme a la UPC.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:28/01/2019Fi classes:07/06/2019Fi programa: 20/12/2019
Horari
Dilluns  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30Dimarts  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30Dimecres  10:00 a 14:00Dijous  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30Divendres  10:00 a 14:00  15:30 a 17:30

Entre juny i desembre s'ha de desenvolupar un projecte final (Programa d' Investigació). Aquesta etapa no exigeix horaris ni presència obligatòria dels estudiants i es pot realitzar des del país d'origen, doncs el seguiment és realitza via internet.

Lloc de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 65
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.300 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors