BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci

Màster Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

El BIM (Building Information Modelling) representa per al sector de la construcció un canvi transformacional: genera noves eines que canvien el valor del producte que s'ofereix, implica canvis en els canals de comunicació, els recursos que es necessiten, els canals d'accés als clients, així com la relació amb els col·laboradors. Comporta, per tant, nous models de negoci.

La implantació de nous models de negoci al voltant del BIM precisa de coneixements relacionats amb la direcció d'empreses, la gestió d'equips, la contractació i el project management. El BIM Management Director assumeix la responsabilitat de tenir una visió global sobre els interessos i necessitats de les parts que participen en tot el cicle de vida de la construcció per tal de formular estratègies per a la implementació i l'ús del BIM tant des del punt de vista tecnològic com cultural. Per tant, ha d'entendre el llenguatge dels directius i de tècnics amb la finalitat de prendre decisions que facin que el BIM aporti beneficis a totes les parts. També ha de ser capaç de comunicar-les de manera eficaç a les parts ja que, per tenir èxit, s'ha de contribuir a canviar les regles del joc al mateix temps que es desenvolupa l'activitat.

El concepte de Steering es refereix a l'acció de conduir una organització cap un determinat rumb de forma col·lectiva i acordada. Per a tal missió, els responsables d'aquest comandament han de defensar els seus arguments basant-se en criteris de lideratge i organigrama, però també des dels seus coneixements tècnics i la seva experiència professional. Els contractes col·laboratius (IPD), per exemple, requereixen que diversos interessos individuals s'alineïn en una determinada direcció i per això es precisen pràctiques directives diferents a les habituals i un alt grau de confiança mútua. En aquest context, els professionals del BIM amb formació tan estratègica com operativa són clau, ja que poden oferir solucions concretes a curt i mig termini i, alhora, influir en la presa de decisions sobre el rumb a prendre a mig i llarg termini.

El programa de màster parteix dels continguts desenvolupats en el programa de postgrau i els amplia per capacitar l'alumne en la implementació efectiva de les innovacions desenvolupades en aquest. Amb aquest objectiu, comptem amb professionals experts provinents d'altres sectors que aporten continguts innovadors al programa.

Per altra banda, l'emprenedoria en el BIM és una actitud fonamental en aquest moment, doncs el futur del sector s'està escrivint ara mateix. Per a nosaltres la millor estratègia és formar per entendre el present i per ser capaç de construir el futur que desitgem. Aquesta actitud no només és útil per a crear un negoci propi, sinó que també ho és a l'hora de millorar en el lloc de treball, doncs els anomenats intraemprenedors són un bé molt buscat per les organitzacions que necessiten renovar-se contínuament (actualment, la majoria). El sector de la construcció tendeix a copar-se ràpidament, i el nínxol del BIM no es una excepció. Per això cal aprendre a aportar valor diferencial, no només per desmarcar-nos d’aquells que no són competents en BIM, sinó també d’aquells que també ho són. L’enfoc multi-plataforma d’aquest programa reforça el valor i competitivat dels professionals que s’hi formen. Una formació BIM limitada a una única plataforma no ajuda a cobrir les demandes actuals i encara menys les futures d’un mercat en constant evolució. L’experiència viscuda durant les 5 edicions anteriors amb els alumnes del Posgrau BIM Mangament ens ha demostrat que els alumnes amb capacitat de treballar amb diferents plataformes BIM s’han pogut posicionar com a professionals amb un valor diferencial respecte la resta, ocupant diferents rols dins els organigrames de les empreses i institucions del sector.  

Finalment, el BIM implica un canvi en les relacions entre les parts. Un cop entesos els fonaments teòrics de la col·laboració BIM, cal aprendre a com implementar-los. Això implica aprendre a modificar les estructures organitzatives i els hàbits de relació humana i contractual.

Aquest programa de formació ha rebut el reconeixement per l'Agència de Certificació Professional ACP, per al compliment del requisit de formació específica d'alguns dels seus perfils. Per a més informació contactar amb l’ACP.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Entendre la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la. El més important del BIM és arribar a interioritzar els seus principis metodològics i ideològics. Donat que el BIM s'aplica a contextos molt diferents, és necessari saber adaptar els seus requeriments a les condicions socials, industrials i tecnològiques de cada situació. Per altra banda, la coordinació multidisciplinar requereix d'actors que assumeixin la tasca de formador vers els implicats en l'ús adequat d'aquesta metodologia.
 • Entendre els processos que es donen durant tot el cicle de vida dels edificis i les infraestructures. Des de la planificació inicial fins a l'explotació. Aprofitem el perfil multidisciplinar dels nostres alumnes per a fer-los treballar plegats per tal de maximitzar el seu coneixement del context global on s'hauran de moure en el futur.
 • Formar als alumnes en l'ús d'instruments específics per al modelat i anàlisi de models BIM. Els continguts d'aquest màster capaciten a l'alumnat per a emprar eficaçment eines concretes de software. De totes les existents al mercat, s'han escollit les més representatives per tal de cobrir diferents àmbits de la construcció (Edificació, Enginyeria, Obra Civil, Pre-Costrucció i Gestió de la Informació). Això els serà de gran utilitat a l'hora d'aprofitar les noves oportunitats de feina que estan sorgint al voltant del procés d'adopció del BIM a nivell global. Per altra banda, la seva expertesa en l'aplicació pràctica del BIM també contribuirà a millorar els mètodes de treball de les organitzacions on s'incorporin. Aquesta formació, transmesa en primera persona per professionals amb experiència en l’aplicació del BIM, es complementa amb material d’autoaprenentatge expressament elaborat per a que els alumnes puguin aprofundir fins allà on ho necessitin.
 • Fomentar una actitud proactiva i critica vers el BIM. El Building Information Modeling és una metodologia que es troba en plena expansió. Això fa que hi hagi una gran pressió informativa per part dels mitjans de comunicació especialitzats i dels desenvolupadors de software. Per tant, és necessari que els professionals que l'adoptin mantinguin sempre una actitud proactiva, que els permeti incorporar i aplicar ràpidament nous coneixements, i també crítica, per tal que puguin valorar en cada moment la conveniència d'adoptar una o altra tecnologia. Per aquesta raó, la nostra estratègia no és basa en l’ús d’una única plataforma de software. Volem donar l’oportunitat als nostres alumnes de poder escollir i d’accedir a nínxols de mercat exclusius.
 • Millorar la competitivitat de l'alumnat. El sector de l'edificació està experimentant un procés de profunda transformació. En aquest nou escenari, estar versat en qualsevol de les facetes del BIM serà essencial per a poder participar en aquesta industria i també per a liderar-la en un futur. En l'actualitat existeix un gran buit formatiu en competències relatives a la direcció d'equips que treballin sota metodologia BIM, no només des del punt de vista tècnic, sinó, especialment, des del punt de vista estratègic i humà.

A qui va dirigit

A persones que ja treballin en empreses que operen en el sector de la construcció o que pretenguin fer-ho i també a aquells professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial.

A titulats del sector:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics

A professionals i agents de l'edificació que aporten valor en la gestió d'aquests processos:

 • Contractistes i Promotors
 • Projectistes i Calculistes
 • Project Managers
 • Facility Managers
 • Chief Technology Officers (CTO)
 • Gerents d'empreses de serveis associats a qualsevol de les activitats del sector

A altres professionals interessats en:

 • Construcció Industrialitzada
 • Manufactura de Productes per a la Construcció
 • Comunicació mitjançant Realitat Virtual
 • Construcció Digitalitzada
 • Aixecament mitjançant escàners 3D

A nous perfils professionals relacionats amb el BIM management. Aquests rols multidisciplinars solen dur-se a terme per les mateixes persones en petits projectes, però en grans projectes es solen repartir entre diverses persones de diferents companyies.

BIM Director - BIM Manager - BIM Coordinator - Information Manager - BIM Designer - BIM Modeller - BIM Analyst - BIM Expert - BIM Developer - IFC Specialist - BIM Facilitator

Continguts

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Gràcies a l'especial disseny i metodologia d'aquest programa de formació, l'alumne pot explorar i conèixer diverses realitats BIM que li permetran obtenir una visió holística i estratègica. Només així, serà capaç d'entendre l'abast actual del BIM, Building Information Modeling, i la seva projecció de futur. La metodologia es basa principalment en:

 • Desenvolupament i context de conceptes en funció de l'ús d'eines de programari concretes
 • Material d'autoaprenentatge
 • Casos d'estudi reals, capacitació professional basada en l'experiència directa dels docents
 • Workshops / tallers. Simulacions reals
 • Debats i sessions sobre tendències, evolució i innovacions BIM
 • Creació de models de negoci individuals o grupals, en funció dels interessos o prioritats de l'alumne
 • Disseny de projectes d'innovació BIM i aplicació real en empreses seleccionades

El Màster en "BIM Management Steering. Nous Models de Negoci" està orientat a un aprenentatge actiu per part de l'alumne per aconseguir desenvolupar el seu potencial i talent de manera personalitzada.

Consulteu l'itinerari formatiu del curs en el gràfic següent.

Matèries

BIM per a Edificació
5 ECTS. 36 hores lectives.

L'edificació és, potser, l'àmbit d'aplicació del BIM més popular de tots. En aquesta matèria es tracten de forma transversal les principals estratègies de modelat de la informació en projectes d'edificació, tenint en compte les particularitats d'aquest tipus constructiu, així com els requeriments dels agents que hi intervenen.

Aquesta matèria es desenvolupa a través de diverses solucions de software, entre les que destaca Autodesk Revit Architecture, Nemetshcek Allplan i Graphisoft ArchiCAD.

Autodesk Revit Architecture és una de les eines de modelat d'edificació amb més implantació a nivell internacional. Amb ella es poden crear models tridimensionals que tenen el potencial de contenir informació útil per a tots els agents de l'edificació, de tal forma que esdevinguin eines eficaces de coordinació multidisciplinar. Per altra banda, la plataforma BIM d'Autodesk Revit disposa d'aplicacions especialitzades en el disseny arquitectònic, d'estructures i d'instal·lacions, així com multitud d'eines perifèriques que treballen sobre els models que genera.

Un dels seus punts forts és la seva Interface gràfica de generació de components, que permet modelar ràpidament elements paramètrics sense haver de programar. L'altre és, sens dubte, la seva API de programació, que ha permès desenvolupar un software de programació visual, Dynamo, que està revolucionant el sector.

Graphisoft ArchiCAD és el software per al disseny paramètric d'arquitectura BIM més antic i per això té l'avantatge de tenir un bon bagatge tècnic a les seves esquenes. Això fa que hi hagi professionals que l'empren des de fa més d'una dècada i que existeixi un ampli ventall d'aplicacions de tercers fabricants que el complementen. Capella Garcia, autors de l'Heron City i Nikken Sekkei, guanyadors del concurs per a la redacció del Nou Camp Nou, en són experts usuaris i professors d'aquest programa de formació.

Es tracta d'una aplicació coherent i robusta, amb una organització del model semblant a la de Revit, però que conserva la flexibilitat del sistema de capes i plometes propi de les aplicacions de CAD. Treballa amb un arxiu únic amb possibilitat d'accés simultani que emmagatzema les llibreries fora d'ell (tot i que també s'hi poden incloure). En aquest mòdul s'aprèn en profunditat l'ús d'aquests softwares i els seus punts estratègics i de valor diferencial.

Per altra banda, gaudeix d'un llenguatge de programació propi (el GDL) que permet desenvolupar objectes paramètrics amb una gran llibertat d'acció, podent configurar fins i tot la interface amb l'usuari. A més, enguany s'ha llençat al mercat la integració amb Grasshopper, un conegut software de modelat algorítmic que treballa sobre Rhinoceros.

Nemetchsek Allplan
és el software estrella de la companyia Nemetscheck, un grup de referència en el desenvolupament de software per a la construcció. Com ArchiCAD, es tracta d'un software amb molta història amb un sistema integrat de gestió del projecte que li permet manegar projectes de grans dimensions sense pràcticament limitacions computacionals mantenint una bona proporció entre escalabilitat i usabilitat. Així, els alumnes aprenen, entre altres coses, com és poden gestionar projectes veritablement grans sense patir limitacions inherents de les plataformes que empren models-arxiu, com ara Revit.

Per altra banda, des de la compra de Graphisoft per part de Nemetscheck, Allpan incorpora també el llenguatge GDL per a la creació d'objectes paramètrics mantenint l'anterior sistema basat en macros. Altres punts forts és  la seva capacitat per a exportar PDF i treballar-hi directament, així com la seva capacitat per a integrar arxius de CAD en models BIM.

BIM per a Enginyeria
5 ECTS. 36 hores lectives.

Les empreses d'enginyeria més avançades han emprat sistemes de simulació tridimensional per a desenvolupar els seus dissenys. No obstant, no va ser fins que el BIM es va començar a implantar que aquest fenomen es va generalitzar. Actualment és difícil seguir sent competitiu si no s'és capaç d'oferir serveis d'enginyeria en entorns BIM, especialment, en els àmbits del disseny i càlcul d'instal·lacions i estructures.

En aquest sentit, ja no n'hi ha prou en desenvolupar bons projectes d'enginyeria, sinó que resulta crucial comprendre com es desenvolupen la resta de disciplines i, sobretot, treballar compassadament per a poder optimitzar el resultat global del projecte.

Aquesta matèria es desenvolupa a través de diverses solucions de software, entre les que destaca Autodesk Revit MEP, Graphisoft MEP Modeler, Autodesk Revit Structure i Tekla Structures. En aquest mòdul s'aprèn en profunditat l'ús d'aquests softwares i els seus punts estratègics i de valor diferencial.

BIM per a Obra Civil
5 ECTS. 36 hores lectives.

Els beneficis del BIM en el disseny i gestió de projectes d'obra civil, com ara obres lineals, ponts, moviments de terres, mines, etc. han trigat una mica més en arribar que en la resta dels sectors de la construcció. No obstant, la creixent demanda de professionals formats en aquesta nova metodologia ha motivat la inclusió de contingut específic per a ells en aquest programa.

Per altra banda, la interacció d'enginyers civils amb altres professionals del sector resulta beneficiosa per a ambdues parts, ja que poden aprendre els uns dels altes i, a més, és força comú veure projectes que integren obra civil, edificació i enginyeria.

Aquesta matèria es desenvolupa a través de diverses solucions de software, entre les que destaca Nemetschek Allplan.

BIM per a Pre-Construcció i Industrialització
5 ECTS. 36 hores lectives.

L'ús del BIM per a pre-construcció i industrialització és un dels que més expectatives genera entre el sector. La promesa de grans estalvis en la fase d'execució s'ha mantingut durant anys i, de fet, va ser la que va motivar que els grans contractistes americans s'introduïssin aviat en aquest món.

No obstant, molts dels projectes no es desenvolupen des del punt de vista constructiu per manca de formació dels equips de redacció de projectes i de les oficines tècniques de contractistes i instal·ladors. Aquesta situació és incompatible amb l'enfoc de cicle de vida complert que actualment s'exigeix al BIM, doncs impedeix que els models puguin servir a una fase tan crítica com és la de construcció. Per això, aquesta matèria s'ocupa de dotar als alumnes de coneixements específics de modelat de la informació per a la construcció, incloent el maneig de software de disseny constructiu com ara Nemetschek Allplan, Graphisoft ArchiCAD, Graphisoft  MEP Modeler i Tekla Structures, així com eines de planificació avançada de l'obra, com ara VIco Office.

BIM per a la Gestió de la Informació
5 ECTS. 36 hores lectives.

El modelat tridimensional és una competència molt important en la fase de disseny, doncs té un gran impacte en els usos més populars del BIM, com  ara la coordinació espacial i els amidaments. No obstant, la Gestió de la Informació juga un paper clau en molts altres, doncs de la seva correcta estructuració en depèn gran part del processos multidisciplinars, així com l'assoliment dels objectius marcats tant pels promotors com pels futurs gestors dels immobles que es projecten.

Per tant, l'objectiu d'aquesta matèria és la de dotar a l'alumne d'una àmplia formació en l'ús de tecnologies i metodologies per a desenvolupar un BIM de qualitat des del punt de vista del coneixement que ha d'emmagatzemar. Per tant, es tracta d'una matèria que es desenvolupa transversalment amb l'ús de les diferents eines de modelat i gestió que s'empren durant el curs. D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne adquireixi un criteri propi sobre el grau d'idoneïtat de les diferents eines vers aquesta disciplina alhora que serveix d'introducció a la matèria "Gestió automatitzada de la Informació".

Aplicació Pràctica de l'Integrated Project Delivery
10 ECTS. 54 hores lectives.

Les matèries anteriors convergeixen en aquesta matèria transversal que s'ocupa del BIM des del punt de vista del cicle de vida de la construcció. Per a tal missió, s'imparteixen diverses sessions monogràfiques, com ara la configuració d'un organigrama adequat, la gestió integrada d'un projecte, les operacions relacionades amb el format IFC, el control de qualitat, les tècniques de coordinació de models o l'ús i configuració d'un Common Data Enviroment.

Aquestes sessions s'acompanyen d'un taller multidisciplinar que ocupa bona part del curs, a través del qual els alumnes desenvoluparan un projecte real en equip, permetent que es posi en pràctica tot l'après en un entorn col·laboratiu. En aquest taller els alumnes aprendran a coordinar-se per a desenvolupar un projecte que parteix d'un enunciat amb solució oberta. És a dir, no només posaran en pràctica els coneixements instrumentals, sinó també els de caire humà, estratègic i operatiu, establint una nova manera de treballar més eficient i sostenible.

Durant aquesta activitat els alumnes comptaran amb el recolzament dels professors que els han impartit la resta de matèries, que els ajudaran a resoldre els reptes que sorgeixin o que els mateixos alumnes plantegin.

Gestió Automatitzada de la Informació
5 ECTS. 27 hores lectives.

Donat que l'abast del BIM és cada cop més ambiciós, és necessari aprendre a optimitzar els processos que el fan possible. Això es pot aconseguir des de dos vies, mitjançant cicles de millora contínua i estandarització, i optimitzant els propis models BIM, especialment pel que fa als requisits d'entrada i de la gestió de la informació continguda en ells.

Paral.lelament, els processos del Building Information Modeling han de ser gestionats de manera eficaç si es vol que el model de negoci de qui l'empra reporti beneficis. Per una banda, el tractament dels models BIM com a bases de dades obre la porta a metodologies de gestió del coneixement inèdites en el sector i, per l'altra, els propis processos BIM han de ser gestionats de forma diferent, fent que la capacitat de programar petites rutines de sofware sigui indispensable.

En aquesta matèria es tracten, doncs, les estratègies i eines necessàries per fer més eficient el Building Information Modeling, tant des del punt de vista de la gestió com de  la optimització dels seus continguts i processos interns.

La Col·laboració en el BIM
5 ECTS. 27 hores lectives.

El BIM implica un canvi en les relacions entre les parts que participen en un projecte. Un cop entesos els fonaments teòrics de la col·laboració amb BIM, cal aprendre a com implementar-los. Això implica aprendre a modificar tant les estructures organitzatives com els hàbits de relació humana i contractual.

Per altra banda, les eines que faciliten la col·laboració entre les parts estan revolucionant la manera com  es gestionen els projectes i de passada la manera de treballar. Més transparència, periodicitat i eficiència en els fluxos de col·laboració implica una reducció considerable de la burocràcia, cosa que redunda en una major optimització global del procés BIM i en una millora dels resultats per a totes les parts. No obstant, això fa que les tècniques tradicionals de gestió de projectes quedin obsoletes, prenent protagonisme el Lean i l'Agile Project Management.

De la mateixa manera, BIM requereix d'excel·lents competències socials i de comunicació interpersonal, ja que són indispensables en la complexa tasca de mantenir equips pluridisciplinars cohesionats i informats. Per això en aquesta matèria es tracta i aprofundeix en el BIM Human Method o les implicacions que BIM té en la intel·ligència emocional i les relacions humanes.

BIM com a Model de Negoci
5 ECTS. 27 hores lectives.

El BIM implica un canvi en el model de negoci en el qual s'aplica. Per tant, cal formar-se per ser capaç d'entendre les noves regles del joc en què es mou. No només canvia el producte que es lliura al client, sinó també els recursos necessaris i la forma amb què es contracten. També cal conèixer com aconseguir comunicar el valor d'un producte al client, ja que d'aquesta habilitat depèn l'èxit de la majoria de projectes BIM. Abans de fer-ho, però, cal aprendre a entrevistar a un client, per tal de conèixer que és el que realment necessita i per què esta disposat a pagar.

El nou escenari del sector de la construcció està globalitzat. Això obre el camí a nous models de negoci possibles, però al seu torn representa un repte a l'hora d'interactuar en contextos i equips que, a banda, de multidisciplinaris, són multiculturals.

Finalment, estar atent a les tendències que es donen en el nivell internacional és vital per entendre el BIM en si mateix. En un context global, la influència del pensament d'altres països s'acaba notant d'una manera o altra en el propi país. Això pot servir per anticipar reaccions als canvis que han de venir però també és molt útil a l'hora d'idear.

Pràctica BIM Start-UP
10 ECTS. 9 hores lectives.

Amb la pràctica final del programa de Màster es completa el procés formatiu basat en el Desenvolupament de Projectes i la Resolució de Problemes. Es tracta de que l'alumne trobi el seu propi camí professional alhora que aprèn a desenvolupar noves idees de negoci.

El BIM obre un ventall ampli de possibilitats en el qual cada un té l'oportunitat de desenvolupar els projectes en què se senti més còmode i capaç. Es busca que l'alumne transformi els seus talents en fortaleses que donin resposta a necessitats reals del mercat i, d'aquesta manera, desenvolupi una actitud emprenedora que l'acompanyi tota la vida. Els professionals del present i del futur són els que aporten valor i innovació en el seu desenvolupament professional, sigui quin sigui el rol que ocupi.

Per altra banda, Innovar és essencial en el nou entorn que ens planteja, ja que és la única manera de seguir essent competitius a mesura que el BIM es vagi implantant, ja que es corre el risc que els serveis més comuns es copin de presa. En canvi, si s'adquireixen metodologies d'innovació continua és possible seguir aportant valor en un mercat que, per altra banda, és amplíssim i està ple d'oportunitats si es sap com aprofitar-les.

Per a questa raó, incorporem la metodologia Lean Start-up al nostre programa per tal que els alumnes aprenguin a desenvolupar una Proposta de Valor per a un client real i desenvolupar un Prototip de servei o producte BIM per tal que un client real valori la idoneïtat de la proposta.

D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne desenvolupi la temàtica que més l'interessi al voltant del BIM, permetent-lo créixer més enllà de l'abast del propi programa.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació BIM "InBIMation®" orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic i d'steering de la Comissió BIM del Ministerio de Fomento i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence per l'ACP i és avaluador de l'ACP de tots perfils de BIM.

Coordinació

 • Armengol Aragonès, Montserrat
  Mestra i Psicopedagoga per la UAB. Sòcia fundadora de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant a nivell organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones en relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.

Professorat

 • Armengol Aragonès, Montserrat
  Mestra i Psicopedagoga per la UAB. Sòcia fundadora de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant a nivell organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones en relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.
 • Ayats Pérez, Cristina
  Arquitecte i màster en la escola de Camins per la Universitat Politècnica de Valencia (UPV). Va participar en el Integrated Proyect Delivery (IPD) de referencia mundial, el Cathedral Hill Hospital de San Francisco. Ponent internacional a congresos com: European Group for Lean Construction (Copenhague, 2015) i Lean In Public Sector (Barcelona, 2015). Es autora del llibre "Lean: disseny i Construcció". A l'actualitat, treballa com a consultora a España i dóna classes com a professora convidada a la UPV sobre construcció lean.
 • Bouzas Cavada, Manuel
  Arquitecte por la Universitat de A Coruña i PMP (Project Management Professional). Actualment desenvolupa a la UPC la seva tesis doctoral sobre desenvolupaments en entorns BIM. Amb vint-i-cinc anys d'experiència en disseny, gestió i direcció de projectes d'edificació i planejament urbà, exerceix com a consultor d'implantacions BIM i imparteix docència com a professor convidat en programes universitaris de postgrau.
 • Cámara Zapata, Antolí
  Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica d'Estructures per la UPC. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit del CAD i el BIM com a consultor, implantador i formador d'aquests sistemes. Ha realitzat implantacions en un gran nombre d'estudis d'arquitectura, enginyeries i empreses constructores. Actualment és director tècnic de "Actigrama Enginyeria de Serveis", empresa dedicada a la informatització professional d'empreses i forma part de Nemetschek Consulting i Competence Center d'Allplan.
 • Carreira Castro, Iria
  Technical Architect & Construction Manager per la Technical School of Design and Technology (KEA). Titulada com Technical Architect & Construction Manager per Copenhagen School of Design and Technology (Copenhague - Dinamarca). a l'actualitat treballa com a Coordinadora BIM per a l'empresa multinacional australiana Lend Lease a Londres.
 • Coll Amargant, Xavier
  Arquitecte per la UPC i consultor BIM, per l'empresa Nemetschek. Experiència en la gestió d'obres d'edificació, en tot el seu cicle de vida. Treballa en el desenvolupament d'eines de gestió i metodologia de treball que facin productiu l'ús del programari BIM.
 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació BIM "InBIMation®" orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic i d'steering de la Comissió BIM del Ministerio de Fomento i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence per l'ACP i és avaluador de l'ACP de tots perfils de BIM.
 • Fresnillo Saló, Alexis
  Arquitecte amb més de 10 anys d'experiència en projectes d'obra nova, interiorisme i rehabilitació. Fundador i consultor BIM de l'empresa 3D leap. Ha impartit cursos sobre la metodologia BIM a la Universitat de Barcelona, el Col·legi d'Aparelladors de Barcelona i de Girona, a l'espai Cibernàrium de Barcelona Activa, a la Fundació CIM de la UPC i en diversos IES i centres privats. Des de la Fundació de 3D leap l'any 2011, ha assessorat més de 20 empreses d'arquitectura, enginyeria, constructores i promotores, aplicant la metodologia BIM en més de 50 projectes.
 • García Montesinos, Javier
  Arquitecte. Màster en Facility Management per la "Fundación Camuñas". Curs superior en "Prevención de Riesgos Laborales". Docent a la Universidad Europea de Madrid, a la Universidad La Salle i a IFMA (Internacional Facility Management Association).
 • García Vogedes, Daniel
  Arquitecte per l'ETSAB i Postgrau en Bim Managment per la UPC. Professor col·laborador en els graus d'Enginyeria de l'Edificació i Arquitectura Tècnica a l'Escola Elisava de 2000 a 2013. Arquitecte associat d¿ Estudi Alfa Arquitectes ass. S.L.P' des de 2004 al 2014 realitzant fonamentalment projectes d'obra pública. Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a gestor de projectes BIM per a diferents clients.
 • Llacer Sorigué, Carlos
  Enginyer d'Obres Públiques (UPC). Responsable Tècnic del departament de Vico Office, a Construsoft SL
 • Martí Lleida, David
  Enginyer Superior informàtic per la UAB; Master of Business Administration per la UPF; Partner i Formador de Management 3.0; Certificate, Strategic Decision & Risk Management, per la Stanford University; PMP Certificate, pel Project Management Institute, USA; Scrum Master, coach i trainer per la ScrumAlliance, Scrum.org, EuropeanScrum.org. Fundador de EuropeanScrum.org i Xsfera.com. Cinc vegades membre del jurat "Project Of the Year" del PMI USA. Experiència internacional de més de 25 anys gestionant i dirigint departaments i projectes en USA, Suïssa, Alemanya, Espanya en companyies com Siemens, Banc Atlàntic, Deutsche Bank, Microsoft, CSC, DuPont, Zürich Financial Services, Layers, Xsfera, EuropeanScrum.
 • Marzàbal Estévez, David
  Arquitecte Tècnic per l'EUPB. Coordinador tècnic - BIM Coordinator a CT Ingenieros
 • Miquel Becker, Susanna
  Arquitecta per la UPC. Instructora certificada en Strengths-Based Education per Gallup. Cofundadora del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. Assessora tant a persones com a equips en l'entesa, aplicació i gestió de les fortaleses individuals i conjuntes donant solidesa a la part humana del treball col·laboratiu.
 • Molas i Beykirch, Isabel
  Diplomada en Gestió empresarial i màrqueting per ESMA, Màster en Gestió de la Comunicació a les Organitzacions per la UB. Màster en European Business Studies per la Sheffield University (UK). Coordinadora del mòdul d'Habilitats Interpersonals del Master In Business Innovation a la UPC School of Professional & Executive Development. Socia fundadora de l'empresa MiB. Consultora especialitzada en desenvolupament organitzacional i gestió de serveis i comunicació. Formadora especialitzada en el desenvolupament d'habilitats gerencials i de comunicació.
 • Moya Sala, Joaquim Narcis
  Doctor Arquitecte per la UPC. Expert de programació en Rhinoscript, C #, visual Basic, Rhinoscript, Autolisp, Html i JavaScript. Àmplia trajectòria en diferents despatxos en projectació, programació i delineació. Va col·laborar diversos anys com a professor de la UPC.
 • Pérez Carretero, Iván Francisco
  Arquitecte per la UPC. Formador autoritzat de Graphisoft des de 2002. Postgrau en BIM Management per la UPC School. Treballa a l'Estudi Meura & Pérez-Carretero des de 2004.
 • Puetter, Boris
  Arquitecte per la Technische Universität Braunschweig (Alemanya) i soci a Ona arquitectes amb experiència en redacció de projectes i direcció d'obra. Ha desenvolupat el model de treball amb simulació de processos amb programes de disseny BIM i la implementació de passarel.la de dades. Exerceix de BIM Manager en el departament d'Industrialització de Continuum Project, una col·laboració de les empreses Ehisa grup Elecnor i Ona arquitectes.
 • Puig Soler, Pio
  Enginyer electrònic per la UPC i MBA per la URV. Líder tecnològic i de gestió de la innovació des de 2005, dissenyant i desplegant solucions Open Source tant en el sector públic com en el privat. Per la complexitat en la gestió d'equips de projecte en un entorn de treball col·laboratiu és especialista en la gestió del talent i el mentoring. Fundador i impulsor del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones.
 • Rodriguez Niedenführ, Miguel
  Enginyer de Camins per la UPC. Postgrau en Disseny i Anàlisi Avançat d'Estructures per la UPC. Professor del dept. d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Soci d'ACE (Associació de Consultors d'Estructures). Consultor d'estructures i director en STATIC Enginyeria.
 • Rueda Pérez, Éber
  Arquitecte tècnic des de 1999. Va passar per Diverses empreses d'arquitectura, constructora d'envoltants Singulars, consultora de Envolvents Singulars, etc .. Va ser de 2005 a 2007 Responsable de Producció en Algeco Construccions Modulares. El 2007 entra a Acieroid, filial del Grup Francès Bouygues, sent Director Tècnic entre 2012 i 2015 del Grup Acieroid. Des 2015 és el director d'Enginyeria de CT Enginyers AEC. Està especialitzat en Construcció industrialitzada, Envolvents arquitectòniques i Metodologia BIM aplicada en fase de construcció.
 • Segarra Torres, Marc
  Graduat en Comunicació visual. Màster en disseny d'interfícies multimèdia. Màster en Programació Neurolingüística (PNL). Fundador de Micelulacreativa, formador, coach creatiu amb molta experiència en gestió de la creativitat i en dinamització de grups per a generació d'idees i gestió del canvi. Gran experiència en projectes estratègics per a la innovació prenent especial atenció en l'usuari i la Human Centered Innovation.
 • Xifra Buitñach, Jordi
  Enginyer tècnic industrial per la Universitat de Girona. Tècnic BIM i analista de càrregues tèrmiques en PGI Engineering, especialitzat en el disseny i el modelatge d'instal·lacions mecàniques.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (324 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:26/01/2018Fi classes:12/01/2019Fi programa: 30/04/2019
Horari
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 114 68 05
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
8.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors