BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

BIM Management Steering. Building Information Modeling i Nous Models de Negoci

Màster Presencial.

Presentació

8a EDICIÓ
UPC School

El BIM (Building Information Modelling) representa per al sector de la construcció un canvi transformacional, ja que ofereix noves propostes de valor a tots els agents que participen en el seu cicle de vida. Per altra banda, les actuals lleis de contractació pública dels països europeus, incloent-hi Espanya i Catalunya estableixen l'obligatorietat d'adoptar mitjans digitals per a la redacció i execució dels projectes d'edificiació i infraestructures i reconeixen el BIM com un criteri exigible en les contractacions.

El programa de Màster en BIM Management Steering. Bulding Information Modeling i Nous Models de Negoci, forma als professionals del sector de la construcció perquè siguin capaços de desenvolupar les seves especialitats en aquest nou entorn. Per a aconseguir-ho ofereix 6 especialitats:

 • Desenvolupament de projectes d'Edificació, Instal·lacions, Estructures o Obra civil: Desenvolupament de projectes d'una d'aquestes disciplines a través del modelatge d'informació, la simulació, l'automatització, la coordinació amb altres disciplines i la presa de decisions relatives a aquesta disciplina des d'un punt de vista pluridisciplinari.
 • Gestió de l'Obra: Control de costos, panificació i seguiment d'obra en entorns multidisciplinaris. Des de les fases de redacció de projecte fins al lliurament de l'equipament.
 • Operacions i Manteniment: Desenvolupament de projectes enfocats a optimitzar la fase d'Operacions i Manteniment. Disseny enfocat a l'usuari final amb visió a llarg termini. Realització de models per a Operacions i Manteniment.

Totes aquestes especialitats es desenvolupen de forma paral·lela a través d'un projecte pluridisciplinari que transcorre durant tot el curs. D'aquesta manera, els alumnes de les diferents especialitats aprenen els uns dels altres al mateix temps que van aprofundint en la seva pròpia especialitat.

Per altra banda, tots els alumnes es capaciten per al BIM Management, doncs és una matèria transversal que ocupa totes les activitats. Els rols relatius a aquesta disciplina, com ara els BIM Coordinators, els BIM Managers o els BIM Directors estan íntimament connectats de la realitat del treball que desenvolupen la resta d'agents. De forma recíproca, qualsevol professional que interactuï amb d'altres emprant BIM ha de tenir coneixements bàsics en BIM Managment, doncs el BIM estableix un context de col·laboració on la gestió del projecte és molt més participativa i corresponsable del que ho era tradicionalment.

Per tant, el nostre programa ofereix una formació que cobreix tant els aspectes instrumentals com els de gestió, fet que és molt apreciat pel mercat professional. Per aquesta raó, la majoria dels que busquen feina a començar el programa la troben abans d'acabar-lo.

Aquest programa de formació ha rebut el reconeixement per l'Agència de Certificació Professional ACP, per al compliment del requisit de formació per a l'acreditació de BIM Manager. Per a més informació contactar amb l'ACP.


Objectius

 • Entendre la metodologia BIM, saber aplicar-la i poder transmetre-la interioritzant els seus principis metodològics i ideològics.
 • Desenvolupar un projecte coordinat amb BIM, col·laborant amb els diferents agents que intervenen en el cicle de vida de la construcció: arquitectes, aparelladors, enginyers, contractistes, gestors de l'obra, promotors, operadors, gestors del projecte i usuaris finals.
 • Especialitzar-se en l'aplicació del BIM en, com a mínim, un dels següents àmbits: Edificació, Instal·lacions, Estructures, Obra Civil, Gestió d'Obra o Operacions i Manteniment.
 • Tenir una actitud proactiva i critica vers el BIM per tal de poder incorporar i aplicar ràpidament nous coneixements i valorar en cada moment la conveniència d'adoptar una tecnologia o altra.
 • Accedir a nous nínxols de mercat exclusius.
 • Participar i liderar la indústria, present i futura, de la construcció.
 • Dirigir equips de treball que treballin sota metodologia BIM des del punt de vista tècnic, estratègic i humà.

A qui va dirigit?

A titulats del sector:

 • Arquitectes
 • Enginyers d'Edificació, Arquitectes tècnics i/o Aparelladors
 • Enginyers Industrials de diferents especialitats
 • Enginyers de Camins i Enginyers tècnics d'Obra Pública
 • Enginyers en Geodèsia i Cartografia i Enginyers tècnics Topogràfics

A professionals i agents de l'edificació que aporten valor en la gestió d'aquests processos:

 • Contractistes i Promotors
 • Projectistes i Calculistes
 • Project Managers
 • Facility Managers
 • Chief Technology Officers (CTO)
 • Gerents d'empreses de serveis associats a qualsevol de les activitats del sector

A altres professionals interessats en:

 • Construcció Industrialitzada
 • Manufactura de Productes per a la Construcció
 • Comunicació mitjançant Realitat Virtual
 • Construcció Digitalitzada
 • Aixecament mitjançant escàners 3D

A persones que ja treballin a empreses que operen en el sector de la construcció o que pretenguin fer-ho i també a aquells professionals que volen reorientar el seu perfil o emprendre el seu propi projecte empresarial. El ventall és ampli, doncs la nostra innovadora metodología d’aprenentatge permet que diferents perfils professionals puguin desncoupar-se en el mateix programa

A nous perfils professionals relacionats amb el BIM management. Aquests rols multidisciplinars solen dur-se a terme per les mateixes persones en petits projectes, però en grans projectes es solen repartir entre diverses persones de diferents companyies.

BIM Director - BIM Manager - BIM Coordinator - Information Manager - BIM Designer - BIM Modeller - BIM Analyst - BIM Expert - BIM Developer - IFC Specialist - BIM Facilitator

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Modelatge i Anàlisi BIM per Obra Civil

Postgrau presencial. Data d'inici: 25/01/2019. Barcelona

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Aquest programa s'estructura al voltant de diferents matèries que s'interrelacionen entre elles a través de la realització d'un projecte multidisciplinari i col·laboratiu.

El màster s'inicia desenvolupant una primera fase, on l'alumne ha d'escollir entre la línia de Modelatge per Edificació o la línia de Modelatge per Obra Civil. Dins la línia d'Edificació tindrà l'opció d'escollir una o més d'una de les tres especialitzacions que hi ha que són edificació, instal·lacions o estructures. Durant aquesta part del programa, l'alumne treballarà de forma individual les estratègies de modelatge, coordinació, càlcul i automatització de la disciplina que esculli.

Posteriorment, comença la part col·laborativa on es treballarà en grups multidisciplinaris. En aquesta part del programa l'alumne pot especialitzar-se en una de les sis línies disponibles: Edificació, Instal·lacions, Estructures, Obra Civil, Control d'Obra o Operacions i Manteniment. Cadascuna d'aquestes especialitats inclouen el maneig de softwares específics. D'aquesta manera, s'aconsegueix que els alumnes aprenguin plegats (en el context del projecte) alhora que es focalitzen en el seu centre d'interès a través de més de 150 hores lectives de formació instrumental especialitzada.

Això no obstant, aquestes especialitats poden personalitzar-se atenent els interessos de cada alumne, fent variacions sobre l'esquema preestablert, barrejant itineraris o complementant-los.

Per altra banda, la realització d'un projecte multidisciplinari i col·laboratiu contribueix que els alumnes adquireixin nocions bàsiques de totes les especialitats tractades en el programa.

Continguts

Assignatures

BIM per a Modelatge. Edificació
Optativa. 10 ECTS. 63 hores lectives.

La generació de Models d'Informació és el primer pas per a poder desplegar tots els usos del BIM, tant pel que fa al disseny com a la gestió del projecte. En aquesta matèria es tracten de forma transversal les principals estratègies de modelatge de la informació en projectes d'edificació, Instal·lacions i Estructures, tenint en compte les particularitats de cada disciplina, així com els requeriments dels agents que hi intervenen.

Aquesta matèria es desenvolupa a través d'Autodesk Revit, en el cas de les disciplines d'Edificació, Instal·lacions i Estructures. Autodesk Revit és una de les eines de modelatge d'edificació amb més implantació a escala internacional. Amb ella es poden crear models tridimensionals que tenen el potencial de contenir informació útil per a tots els agents de l'edificació, de tal forma que esdevinguin eines eficaces de coordinació multidisciplinària. Per altra banda, la plataforma BIM d'Autodesk Revit disposa d'aplicacions especialitzades en el disseny arquitectònic, d'estructures i d'instal·lacions, així com multitud d'eines perifèriques que treballen sobre els models que genera.

Un dels seus punts forts és la seva Interface gràfica de generació de components, que permet modelar ràpidament elements paramètrics sense haver de programar. L'altre és, sens dubte, la seva API de programació, que ha permès desenvolupar un software de programació visual, Dynamo, que està revolucionant el sector.

BIM per a Modelatge. Obra Civil
Optativa. 10 ECTS. 63 hores lectives.
La generació de Models d'Informació és el primer pas per a poder desplegar tots els usos del BIM, tant pel que fa al disseny com a la gestió del projecte. En aquesta matèria es tracten de forma transversal les principals estratègies de modelatge de la informació en projectes d'Obra Civil, tenint en compte les particularitats de cada disciplina, així com els requeriments dels agents que hi intervenen.

Aquesta matèria es desenvolupa a través de Bentley OpenRoads i Subsurface Utility Engineering per a Obra civil. Bentley OpenRoads és una suite de software per a l'obra civil que permet treballar tant l'obra lineal com la urbanització des de la concepció fins a la construcció des de diverses perspectives. Donat que la majoria de les solucions de software de Bentley empren el conegut Microstation com a base, els models es poden integrar amb els generats amb altres solucions especialistes de Bentley com ara Building Designer (per a edificació) o Subsurface Utility Engineering, la qual permet modelatge de les Instal·lacions subterrànies. A més, al compartir la mateixa base, resulta fàcil aprendre la resta d'aplicacions verticals, com ara OpenRail OpenBridge, un cop apresa la primera.

Per altra banda, Bentley disposa també de la seva pròpia interface de programació Visual anomenada Generative Components a través de la qual es poden automatitzar moltes accions de modelatge i controlar algorítmicament la forma dels elements d'obra civil.
La Coordinació en el BIM
4 ECTS. 18 hores lectives.

Donat que el BIM és una activitat pluridisciplinària, es precisa que allò que representen els models estigui coordinat des d'un punt de vista multidisciplinari. Per això aquesta matèria s'ocupa dels aspectes tècnics que permeten fer-ho. Des de l'ús d'estàndards a la gestió de les incidències trobades durant els processos de coordinació, passant pels processos de coordinació emprant Entorns Comuns de Dades on-line.

L'objeciu és que l'alumne aprengui a estructurar correctament els models per tal de que es puguin fer servir per a coordinar les disciplines que representen.

Càlcul i Simulació
3 ECTS. 18 hores lectives.

De res no ens serveixen els models d'informació que es creen i es coordinen amb el BIM si no sabem explotar-ne el contingut per a prendre decisions i donar valor afegit al servei que els professionals donen a través d'ells.

El BIM permet emprar els models com a base per a tota mena de càlculs i simulacions per tal de prendre decisions molt més fonamentades que abans i, sobretot, dur-los a terme com un procés interactiu que permeti anar refinant el disseny o anticipar resultats que més tard podrien causar la necessitat de reconsiderar tot el disseny.

Per altra banda, també permet obtenir simulacions més fiables, ja que es poden automatitzar en gran mesura i es manté la traçabilitat dels elements del model que les originen.

Aquesta matèria permet especialitzar-se almenys en una de les següents àrees: Simulació Visual, Càlcul d'Estructures, Càlcul d'Instal·lacions i Càlcul de costos Econòmics i Mediambientals. No obstant això, la nostra metodologia d'aprenentatge permet que l'alumne pugui adquirir competències en més d'un àmbit de càlcul si és el que tria.

Automatització. Edificació
Optativa. 3 ECTS. 18 hores lectives.

Les activitats de modelatge geomètric i d'informació es poden automatitzar aprofitant que els models estan orientats a objectes. En aquest sentit, l'actual tendència és emprar eines de programació visual que permetin un acostament molt directe i planer a l'automatització dels processos de Modelatge de la Informació.

Per això aquesta matèria es desenvolupa de forma monogràfica a través de sessions dedicades a la programació aplicada a objectes, emprant Dynamo.

Automatització. Obra Civil
Optativa. 3 ECTS. 18 hores lectives.

Les activitats de modelatge geomètric i d'informació es poden automatitzar aprofitant que els models estan orientats a objectes. En aquest sentit, l'actual tendència és emprar eines de programació visual que permetin un acostament molt directe i planer a l'automatització dels processos de Modelatge de la Informació.

Per això aquesta matèria es desenvolupa de forma monogràfica a través de sessions dedicades a la programació aplicada a objectes, emprant Generative Components.

Disseny Col·laboratiu i Factor Humà
6 ECTS. 36 hores lectives.

El BIM implica un canvi en les relacions entre les parts que participen en un projecte. Es necessita més transparència, periodicitat i eficiència en els fluxos de col·laboració, implica una reducció considerable de la burocràcia, cosa que redunda en una major optimització global del procés BIM i en una millora dels resultats per a totes les parts. Això fa que les tècniques tradicionals de gestió de projectes quedin obsoletes, prenent protagonisme el Lean i l'Agile Project Management.

De la mateixa manera, BIM requereix d'excel·lents competències socials i de comunicació interpersonal, ja que són indispensables en la complexa tasca de mantenir equips pluridisciplinaris cohesionats i informats. Per això en aquesta matèria es tracta i aprofundeix en el BIM Human Method o les implicacions que BIM té en la intel·ligència emocional i les relacions humanes.

Per últim, la matèria s'ocupa del desenvolupament del Pla d'Execució del BIM, que permet establir com es duran a terme els processos de gestió d'informació durant les diferents fases del projecte.

Amb tot, cal estar atent a les tendències que es donen a escala internacional, és vital per entendre el BIM en si mateix. En un context global, la influència del pensament d'altres països s'acaba notant d'una manera o altra en el mateix país. Això pot servir per anticipar reaccions als canvis que han de venir però també és molt útil a l'hora d'idear nous productes o serveis.

Aplicació Pràctica de l'Integrated Project Delivery
11 ECTS. 45 hores lectives.

Totes les matèries anteriors convergeixen en aquesta matèria transversal que s'ocupa del BIM des del punt de vista del cicle de vida de la construcció. Per a tal missió, s'organitza un taller multidisciplinari que ocupa bona part del curs, a través del qual els alumnes desenvoluparan un projecte real en equip, permetent que es posi en pràctica tot l'après en un entorn col·laboratiu. En aquest taller els alumnes aprendran a coordinar-se per a desenvolupar un projecte que parteix d'un enunciat amb solució oberta. És a dir, no només posaran en pràctica els coneixements instrumentals, sinó també els de caràcter humà, estratègic i operatiu, establint una nova manera de treballar més eficient i sostenible.

Aquesta activitat es divideix en dues parts: La primera s'ocupa de la conceptualització del projecte i del disseny de la solució general, mentre que la segona s'ocupa de definir constructivament el disseny, planificar l'obra i preparar el model per a la fase d'operacions i manteniment.

Part 1. Avantprojecte i Projecte Bàsic

Durant la primera part, cada equip definirà el concepte general de la solució i dissenyarà la solució que consideri més oportuna des del punt de vista multidisciplinari. El repte consisteix a avançar tots plegats en paral·lel, trobant la forma de contribuir en la solució general des de bon principi. En aquest sentit, dos dels agents que participen en els projectes són el Promotor i l'altre l'Operador final, els rols dels quals són assumits per a professors del màster. D'aquesta manera, els alumnes aprenen a negociar l'abast de l'encàrrec i la solució final amb el client, que en aquest taller es desdobla en qui inverteix i en qui explota la inversió. Des del punt de vista de l'especialització, aquesta activitat permet que els alumnes profunditzin en les línies que més els interessi de les sis disponibles: Edificació, Instal·lacions, Estructures, Obra Civil, Gestió d'Obra o Operacions i Manteniment.

Durant el desenvolupament del projecte, els alumnes seran tutoritzats i acompanyats a classe pels professors que els han impartit les matèries anteriors, ajudant-los a aplicar tot el que han après en un cas real.

Part 2. Projecte Constructiu i d'Operacions i Manteniment

Tot l'après en la matèria BIM per a Pre-Construcció, Operacions i Manteniment, aplicarà en el context del projecte que s'ha iniciat en la primera part de l'Aplicació Pràctica de l'IPD, tot desenvolupant el Projecte Constructiu i d'Operacions i Manteniment d'una zona de l'equipament.

Com en el cas anterior, l'activitat es du a terme de forma multidisciplinària, de forma que cada alumne aplicarà el que ha après en el projecte des del punt de vista de l'especialitat que ha escollit. El seu treball serà tutoritzat i acompanyat per als mateixos professors amb qui han adquirit la formació instrumental.

BIM per a Pre-Construcció, Operacions i Manteniment
12 ECTS. 81 hores lectives.

L'ús del BIM per a pre-construcció i industrialització és un dels que més expectatives genera entre el sector. La promesa de grans estalvis en la fase d'execució s'ha mantingut durant anys i, de fet, va ser la que va motivar que els grans contractistes americans s'introduïssin aviat en aquest món.

No obstant, molts dels projectes no es desenvolupen des del punt de vista constructiu per manca de formació dels equips de redacció de projectes i de les oficines tècniques de contractistes i instal·ladors. Aquesta situació és incompatible amb l'enfoc de cicle de vida complert que actualment s'exigeix al BIM, doncs impedeix que els models puguin servir a una fase tan crítica com és la de construcció. Per això, aquesta matèria s'ocupa de dotar als alumnes de coneixements específics de modelat de la informació per a la construcció, incloent el maneig de software de disseny constructiu com ara Graphisoft ArchiCAD, Tekla Structures o Nemetschek Allplan, depenent de la especialització escollida per l'alumne.

D'aquesta manera s'aconsegueix que l'alumne pugui desenvolupar tant Projectes Executius com Constructius amb BIM, quelcom que cada cop es demanda més en les fases de redacció i d'execució del projecte.

Per altra banda, en l'entorn del BIM cada cop es parla més de com emprar la informació dels models per al Facility Management en general, especialment per a les activitats d'Operació i Manteniment, doncs dóna sentit a tot l'esforç que els altres agents fan durant les fases anteriors.

BIM com a Model de Negoci. Creació d'una Start-UP
11 ECTS. 45 hores lectives.

Aquesta matèria es divideix en dues parts. Una part teòrica-pràctica i una part pràctica:

Part 1: BIM com a model de Negoci

El BIM implica un canvi en el model de negoci en el qual s'aplica. Per tant, cal formar-se per ser capaç d'entendre les noves regles del joc en què es mou. No només canvia el producte que es lliura al client, sinó també els recursos necessaris i la forma amb què es contracten.

Per altra banda, el sector de la construcció està globalitzat. Això obre el camí a nous models de negoci possibles, però al seu torn representa un repte a l'hora d'interactuar en contextos i equips que, a banda, de multidisciplinaris, són multiculturals.

També cal conèixer com aconseguir comunicar el valor d'un producte al client, ja que d'aquesta habilitat depèn l'èxit de la majoria de projectes BIM. Abans de fer-ho, però, cal aprendre a entrevistar a un client, per tal de conèixer que és el que realment necessita i per a què està disposat a pagar.

Finalment, cal aprendre a com implementar innovació a escala d'organització i de projecte. Això implica aprendre a modificar tant les estructures organitzatives com els hàbits de relació humana i contractual.

Part 2: Pràctica BIM Startup

Amb aquesta pràctica final, el programa de Màster completa el procés formatiu. Es tracta que l'alumne trobi el seu propi camí professional alhora que aprèn a desenvolupar noves idees de negoci.

El BIM obre un ventall ampli de possibilitats en el qual cada un té l'oportunitat de desenvolupar els projectes en què se senti més còmode i capaç i pels que realment té talent. Es busca que l'alumne transformi els seus talents en fortaleses que donin resposta a necessitats reals del mercat i, d'aquesta manera, desenvolupi una actitud emprenedora que l'acompanyi tota la vida. Els professionals del present i del futur són els que aporten valor i innovació en el seu desenvolupament professional, sigui quin sigui el rol que ocupi.

Per altra banda, Innovar és essencial en el nou entorn que es planteja, ja que és l'única manera de seguir essent competitius a mesura que el BIM es vagi implantant, ja que es corre el risc que els serveis més comuns es copin de pressa. En canvi, si s'adquireixen metodologies d'innovació continua  és possible seguir aportant valor en un mercat que, per altra banda, és amplíssim i està ple d'oportunitats si se sap com aprofitar-les.

Per a aquesta raó, incorporem la metodologia Lean Startup al nostre programa per tal que els alumnes aprenguin a desenvolupar una Proposta de Valor per a un client real i desenvolupar un Prototip de servei o producte BIM per tal que un client real valori la idoneïtat de la proposta.

D'aquesta manera, s'aconsegueix que l'alumne desenvolupi la temàtica que més l'interessi al voltant del BIM, permetent-lo créixer més enllà de l'abast del propi programa.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació BIM "InBIMation®" orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic i d'steering de la Comissió BIM del Ministerio de Fomento i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence per l'ACP i és avaluador de l'ACP de tots perfils de BIM.

Coordinació

 • Armengol Aragonès, Montserrat
  Mestra i Psicopedagoga per la UAB. Sòcia fundadora de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant a nivell organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones en relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.

Professorat

 • Armengol Aragonès, Montserrat
  Mestra i Psicopedagoga per la UAB. Sòcia fundadora de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció. Desenvolupa tasques d'anàlisi de la demanda dels clients i col·laboradors, i és gestora de projectes tant a nivell organitzatiu com de comunicació, integrant la gestió emocional de les persones en relació a la seva participació en els projectes i la gestió del canvi personal i grupal. Aquest aspecte té un gran impacte en l'èxit dels processos col·laboratius.
 • Ayats Pérez, Cristina
  Arquitecte i màster en la escola de Camins per la Universitat Politècnica de Valencia (UPV). Va participar en el Integrated Proyect Delivery (IPD) de referencia mundial, el Cathedral Hill Hospital de San Francisco. Ponent internacional a congresos com: European Group for Lean Construction (Copenhague, 2015) i Lean In Public Sector (Barcelona, 2015). Es autora del llibre "Lean: disseny i Construcció". A l'actualitat, treballa com a consultora a España i dóna classes com a professora convidada a la UPV sobre construcció lean.
 • Cámara Zapata, Antolí
  Enginyer Tècnic Industrial en Mecànica d'Estructures per la UPC. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit del CAD i el BIM com a consultor, implantador i formador d'aquests sistemes. Ha realitzat implantacions en un gran nombre d'estudis d'arquitectura, enginyeries i empreses constructores. Actualment és director tècnic de "Actigrama Enginyeria de Serveis", empresa dedicada a la informatització professional d'empreses i forma part de Nemetschek Consulting i Competence Center d'Allplan.
 • Carreira Castro, Iria
  Technical Architect & Construction Manager per la Technical School of Design and Technology (KEA). Titulada com Technical Architect & Construction Manager per Copenhagen School of Design and Technology (Copenhague - Dinamarca). a l'actualitat treballa com a Coordinadora BIM per a l'empresa multinacional australiana Lend Lease a Londres.
 • Coloma Picó, Eloi
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor a l'ETSAB i l'EPSEB de la UPC. Soci fundador de "Coloma Armengol S.C.P.", empresa consultora especialitzada en processos d'innovació tecnològica en el sector de la construcció, on desenvolupa tasques de direcció tècnica i de recerca. Ha creat el seu propi mètode d'implementació BIM "InBIMation®" orientat al desenvolupament d'innovació a través del BIM. És membre del comitè tècnic i d'steering de la Comissió BIM del Ministerio de Fomento i de la Comissió "Construïm el Futur" de l'ITEC a Catalunya. Està certificat com a BIM Manager en la categoria Excellence per l'ACP i és avaluador de l'ACP de tots perfils de BIM.
 • Delgado Vendrell, David
  Màster en Arquitectura (ETSAV-UPC). - Postgrau T.A. Càlcul estructural (FPC-UPC). Postgrau T.A. Materials, construcció i instal·lacions (FPC-UPC). Postgrau Arquitectura mediambiental i urbanisme sostenible (BES La Salle). Gerent DDV Arquitectura, micro-estudi d'arquitectura i consultoria BIM, experts en ArchiCad i metodologia open BIM. Membre del Grup d'usuaris BIM de Catalunya (GuBIMcat). Soci del Building Spanish Chapter. Col·laborador de la Comissió "Construim el Futur" de l'ITEC a Catalunya, en representació del COAC. Co-autor del sistema de classificació BIM "GuBIMclass". Beta-tester de l'eina TCQ2000 de l'ITEC i de l'eina BIMx de Graphisoft i el sistema Android.
 • Fresnillo Saló, Alexis
  Arquitecte amb més de 10 anys d'experiència en projectes d'obra nova, interiorisme i rehabilitació. Fundador i consultor BIM de l'empresa 3D leap. Ha impartit cursos sobre la metodologia BIM a la Universitat de Barcelona, el Col·legi d'Aparelladors de Barcelona i de Girona, a l'espai Cibernàrium de Barcelona Activa, a la Fundació CIM de la UPC i en diversos IES i centres privats. Des de la Fundació de 3D leap l'any 2011, ha assessorat més de 20 empreses d'arquitectura, enginyeria, constructores i promotores, aplicant la metodologia BIM en més de 50 projectes.
 • García Montesinos, Javier
  Arquitecte. Màster en Facility Management per la "Fundación Camuñas". Curs superior en "Prevención de Riesgos Laborales". Docent a la Universidad Europea de Madrid, a la Universidad La Salle i a IFMA (Internacional Facility Management Association).
 • García Vogedes, Daniel
  Arquitecte per l'ETSAB i Postgrau en Bim Managment per la UPC. Professor col·laborador en els graus d'Enginyeria de l'Edificació i Arquitectura Tècnica a l'Escola Elisava de 2000 a 2013. Arquitecte associat d¿ Estudi Alfa Arquitectes ass. S.L.P' des de 2004 al 2014 realitzant fonamentalment projectes d'obra pública. Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a gestor de projectes BIM per a diferents clients.
 • Llacer Sorigué, Carlos
  Enginyer d'Obres Públiques (UPC). Responsable Tècnic del departament de Vico Office, a Construsoft SL
 • Martí Lleida, David
  Enginyer Superior informàtic per la UAB; Master of Business Administration per la UPF; Partner i Formador de Management 3.0; Certificate, Strategic Decision & Risk Management, per la Stanford University; PMP Certificate, pel Project Management Institute, USA; Scrum Master, coach i trainer per la ScrumAlliance, Scrum.org, EuropeanScrum.org. Fundador de EuropeanScrum.org i Xsfera.com. Cinc vegades membre del jurat "Project Of the Year" del PMI USA. Experiència internacional de més de 25 anys gestionant i dirigint departaments i projectes en USA, Suïssa, Alemanya, Espanya en companyies com Siemens, Banc Atlàntic, Deutsche Bank, Microsoft, CSC, DuPont, Zürich Financial Services, Layers, Xsfera, EuropeanScrum.
 • Marzàbal Estévez, David
  Arquitecte Tècnic per l'EUPB. Coordinador tècnic - BIM Coordinator a CT Ingenieros
 • Miquel Becker, Susanna
  Arquitecta per la UPC. Instructora certificada en Strengths-Based Education per Gallup. Cofundadora del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. Assessora tant a persones com a equips en l'entesa, aplicació i gestió de les fortaleses individuals i conjuntes donant solidesa a la part humana del treball col·laboratiu.
 • Molas Beykirch, Isabel
  Diplomada en Gestió d'Empreses Turístiques per la Universitat de Girona. Direcció de Màrqueting per ESMA. Màster en Gestió de la Comunicació a les Organitzacions per la UB i Màster en European Business Studies per la Sheffield University (UK). Sòcia fundadora de l'empresa MiB, consultora especialitzada en desenvolupament de persones i organitzacions, comunicació i habilitats directives. Professora especialitzada en el desenvolupament de les habilitats interpersonals i en totes les àrees de gestió de persones i equips.
 • Moya Sala, Joaquim Narcis
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor Associat de la UPC. Expert en format IFC. Expert en programació en Rhinoscript, C #, visual Basic, Rhinoscript, Autolisp, Html i JavaScript. Àmplia trajectòria en diferents despatxos en projectació i programació.
 • Pérez Carretero, Iván Francisco
  Arquitecte. Màster en BIM Management, Postgrau en Software d'Eficiència Energètica. Estudis de Disseny Industrial (2008-2012). Professor d'ArchiCAD a la UPC (2000-2005) i la URL (2012-2013). Implantació BIM sobre ArchiCAD per la prefabricación de Cases Modulars i Eficients en NOEM. Formador Autoritzat de GRAPHISOFT (des de 2002). Programador GDL i BIMobject Accredited Developer. Experiència BIM: Arquitecte de l'Estudi Meura-Pérez Carretero (des de 2004) en projectes residencials i industrials. Col·laboració amb Toyo Ito & Associates en el Museu Internacional del Barroco (Mèxic), i en el Concurs del Comitè Olímpic Internacional (Suïssa). BIM Manager de l'Estructura i Sistemes Hidràulics del Projecte d'Estació de metro de Pontegrande, Sao Paulo (Brasil) para GPO Group. Forma part de SER-BIM, agrupació de tècnics de la construcció que treballen en processos BIM.
 • Puig Soler, Pio
  Enginyer electrònic per la UPC i MBA per la URV. Líder tecnològic i de gestió de la innovació des de 2005, dissenyant i desplegant solucions Open Source tant en el sector públic com en el privat. Per la complexitat en la gestió d'equips de projecte en un entorn de treball col·laboratiu és especialista en la gestió del talent i el mentoring. Fundador i impulsor del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones.
 • Rodriguez Niedenführ, Miguel
  Enginyer de Camins per la UPC. Postgrau en Disseny i Anàlisi Avançat d'Estructures per la UPC. Professor del dept. d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Soci d'ACE (Associació de Consultors d'Estructures). Consultor d'estructures i director en STATIC Enginyeria.
 • Segarra Torres, Marc
  Graduat en Comunicació visual. Màster en disseny d'interfícies multimèdia. Màster en Programació Neurolingüística (PNL). Fundador de Micelulacreativa, formador, coach creatiu amb molta experiència en gestió de la creativitat i en dinamització de grups per a generació d'idees i gestió del canvi. Gran experiència en projectes estratègics per a la innovació prenent especial atenció en l'usuari i la Human Centered Innovation.
 • Xifra Buitñach, Jordi
  Enginyer tècnic industrial per la Universitat de Girona. Tècnic BIM i analista de càrregues tèrmiques en PGI Engineering, especialitzat en el disseny i el modelatge d'instal·lacions mecàniques.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (324 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:25/01/2019Fi classes:11/01/2020Fi programa: 30/04/2020
Horari
Divendres  16:00 a 20:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 65
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
8.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors