Tecnologies Blockchain > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Tecnologies Blockchain

Màster Presencial.

Presentació

2a EDICIÓ
UPC School

Les tecnologies Blockchain estan començant a madurar i desperten un gran interès tant en l'àmbit acadèmic com industrial. Startups i iniciatives industrials descobreixen i proposen nous projectes d'innovació basats en la Blockchain, fent d'aquesta tecnologia un dels principals vehicles d'innovació i de millora per als propers anys. De fet, el canvi de paradigma que suposa la Blockchain ha generat i generarà nombroses oportunitats de negoci i per tant d'ofertes de treball per a especialistes.

Segons un informe del conegut portal Upwork per freelances, el perfil de "desenvolupador Blockchain" ha estat el més interessant en termes de demanda i salari el 2017 i es preveu que la demanda continuarà creixent de forma exponencial aquest any.

Per aquest motiu, la UPC School ha volgut impulsar aquest màster, amb una gran orientació pràctica i professional, que va dirigit a professionals que vulguin entendre i desenvolupar aplicacions amb tecnologies basades en la Blockchain. Impartit per reconeguts professionals, el màster inclou formació exhaustiva en criptografia, seguretat, tecnologies de xarxa distribuïdes, projectes Blockchain i criptomonedes (Bitcoin, Ethereum, Hyperledger, IOTA, R3’s Corda, etc.), desenvolupament de Dapps i aspectes legals i de negoci.

El màster compta amb la col·laboració del consorci Alastria, primera xarxa regulada basada en Blockchain, que inclou les principals empreses de banca, energia i tecnologies de la informació.

Actes relacionats Actes relacionats :

Impulsat per:

Objectius

• Obtenir coneixements de criptografia aplicats a la Blockchain: incloent-hi, entre d'altres, signatures digitals, multifirma, signatures en anell, signatures a cegues, criptografia llindar, criptografia homomòrfica i proves de coneixement zero (ZKP).
• Entendre la criptografia quàntica i les mesures que s'han de tenir en compte a la Blockchain per abordar l'era postquàntica.
• Comprendre el funcionament de la Blockchain en les seves principals variants.
• Conèixer estructures i protocols de seguretat especialitzats com poden ser la gestió d'identitats i votacions electròniques.
• Assolir un nivell adequat per al desenvolupament i desplegament d'aplicacions distribuïdes (Dapps) sobre la Blockchain.
• Ser capaç de desenvolupar una aplicació web amb interacció amb smart contracts de la Blockchain.
• Tenir una visió general de negoci, tendències i aspectes legals al voltant de les tecnologies Blockchain.

A qui va dirigit?

 • Desenvolupadors d'aplicacions amb solvència en l'ús d'algun llenguatge de programació. També a administradors de sistemes informàtics o persones que desenvolupin funcions similars.
 • Persones que disposin d'un grau, llicenciatura o enginyeria en els àmbits d'informàtica o telecomunicacions.


Els alumnes hauran de portar un ordinador portàtil a cada sessió, que permeti l’execució de màquines virtuals amb certa fluïdesa.

Sortides professionals

 • Manager de projectes i innovació amb Blockchain per a sectors com: asset tokenization, fintech, e-Heath, eGoverment, insurance, supply chain i social services.
 • Dissenyador de solucions Blockchain públiques i empresarials.
 • Especialista en solucions integrades Blockchain-IoT.
 • Desenvolupador i auditor d'smart contracts.
 • Desenvolupador de frontends (Web i mòbils) per aplicacions Blockchain.
 • DevOps i sysAdmin especialitzat en xarxes Blockchain.
 • Dissenyador i desenvolupador d'aplicacions criptogràficament segures.
 • Especialista en solucions d'emmagatzematge de dades distribuïdes amb privacitat i compliment legal.

Continguts

Assignatures

Introducció a la Blockchain, consens, cloud i P2P
4 ECTS. 30 hores lectives.

Introducció a les tecnologies Blockchain

Sistemes distribuïts i consens

 - Consens en sistemes fail-stop: Paxos i RAFT

 - Consens en sistemes Bizantins: PBFT

 - Els atacs sybil i el consens amb proves de treball

Xarxes i aplicacions

 - Arquitectures de protocols

 - TCP / IP

 - HTTP, WebSockets i serveis Web

Virtualització, cloud i contenidors Docker

 - Virtualització de sistemes operatius

 - Virtualització de xarxes

 - Serveis Cloud

 - Contenidors Docker

Xarxes peer-to-peer (P2P)

 - Overlays p2p

 - Taules de hash distribuïdes (DHTs)

 - Kademlia

 - Emmagatzematge distribuït amb el Interplanetary File System (IPFS)

Bases de criptografia
6 ECTS. 45 hores lectives.

Criptografia clàssica

 - César

 - Juga net

 - Vigenère

 - Escítalo

 Criptografia teòrica

 Criptografia simètrica

  - Algorismes: DES i AES

  - Maneres de funcionament

 Aritmètica modular

  - Congruències

  - Teorema d'Euler

  - Algorisme d'Euclides

  - Exponenciació modular ràpida

  - Teorema xinès de les restes

 Criptografia moderna de clau pública o asimètrica

  - RSA

  - Diffie-Hellman

  - Elgamal

 Signatura digital

  - Funcions de hash

  - La paradoxa de l'aniversari

  - Exemples i aplicacions

 Corbes el·líptiques

  - Definició i propietats de les corbes el·líptiques

  - Aparellaments bilineals

 Firmes en corbes el·líptiques

  - ECDSA

  - BLS

 Complexitat

  - Tipus de problemes

  - Problemes NP-complets

 Seguretat demostrable

  - Models de atacant

  - Proves de seguretat

 Altres paradigmes criptogràfics

  - Criptografia homomórfica

  - Criptografia llindar

  - Criptografia basada en atributs i en identitat

 Proves de coneixement nul o ZKP (Zero Knowledge Proofs)

  - Definició

  - ZK-Snarks

 Firmes amb propietats addicionals

  - Firmes cegues

  - Firmes en anell

  - Firmes amb coneixement nul

  - Firmes intermediari

  - Firmes de grup

 Esquemes de re-xifrat i intercanvi de claus

Computació quàntica i criptografia postquàntica
2 ECTS. 15 hores lectives.

Elements bàsics de mecànica quàntica

 - El qubit

 - Mesures quàntiques generalitzades

 - Entrellaçament

 - Portes lògiques

 Protocols bàsics quàntics

 - Tele-transport

 - Codificació densa

 - Desigualtats de Bell

 Protocols de computació quàntica

 - Deutsch-Josza

 - Recerca en un registre no estructurat (algoritme de Grover)

 - Factorització de nombres primers (algorisme de Shor).

 Distribució quàntica de claus

 Criptografia post-quàntica basada en reticles (lattices)

 - Integer lattice

 - q-ari lattice

 - Dual lattice

 Problemes amb lattices

 - SVP (Shortest Vector Problem)

 - CVP (Closest Vector Problem)

 - lwe (Learning With Errors)

 - SIS (Short Integer Solution)

 - ISIS (Inhomogeneous Short Integer Solution)

 Ideal lattices

 - ring-lwe

 - ring-SIS

 Exemples de sistemes de xifrat, signatures i commitments amb lattices

 ZKP amb lattices

 - Sigma-protocols

 - Fiat-Shamir with aborts

 - Stern code-based protocols

Bitcoin
4 ECTS. 24 hores lectives.
Descripció general del sistema Bitcoin 

- Tecnologia Blockchain i Bitcoin

- Visió general de la tecnologia Bitcoin

- Comptes, claus i direccions 

Transaccions de Bitcoin

- Definicions bàsiques

- Format de transacció Bitcoin

- Llenguatge de scripting de Bitcoin

- Repositoris de transaccions 

Blocs de Bitcoin

- Estructura de blocs de Bitcoin

- La Blockchain

- El procés de mineria 

La xarxa Bitcoin P2P

- Propietats de xarxa

- Descobriment de xarxa i connexió

- Mecanismes de transmissió de dades 

Solucions de segona capa de Bitcoin

- Canals de micropagament

- Lightning network
Eines pel desenvolupament de Dapps Web
7 ECTS. 48 hores lectives.

Introducció a Javascript

- Orientació a objectes

- Funcions i programació funcional

Control de versions GIT

nodejs

- Gestió de paquets

- Programació asíncrona

Aplicacions client/servidor

- Desenvolupament d'una aplicació client / servidor

- JSON-RPC: definició i aplicacions a Blockchain

Aplicacions Web

- Frontend / backend versus aplicacions client / servidor

- Express

- AJAX i server push

- WebSockets

Desplegament de serveis web en cloud

- Arquitectures de microservicios

- Desplegament d'un servei amb docker

Testeig d'aplicacions JavaScript

- Tipus de test i els tests unitaris i test d'integració

- Testeig amb mochajs i les llibreries de assertion

- Introducció al testeig de smart contracts des Javascript

Interfícies d'aplicació (API)

- APIs REST

- graphQL

- gRPC

Programació d'aplicacions que fan servir APIs en Javascript

- APIs amb callbacks

- APIs amb Promises

- APIs amb Async / await

Desenvolupament de Frontend

- Typescript per al frontend

- Webpack

- React

Seguretat
8 ECTS. 54 hores lectives.

Critpografia aplicada a xarxes

Infraestructura de clau pública (PKI)

Criptografia híbrida

Autenticació

- Protocols d'autenticació

- Gestió de contrasenyes

Protocols de seguretat

- TLS i atacs MITM

- SSH i VPNs

Seguretat Web

- CSRF (Cross-site Request Forgery)

- XSS (Cross-site Scripting)

- CORS (Cross-origin Requests)

- JWT (JSON Web Tokens)

- Seguretat en Web Storage i aplicació a crypto wallets

Sistemes avançats per a seguretat/privacitat

- eCash

- Identitat anònima

- Compartició de secrets

- Onion Routing

- Computació multipart: DC networks

Estructures amb hash

- Cadenes de hash

- Arbres de Merkle

- Firmes de Lamport

Sistemes de votació electrònica

- Secret del vot i anonimat dels votants

- elegibilitat dels votants

- Integritat dels vots i les urnes

- Auditoria transparent

- Privadesa i integritat del vot i privacitat a llarg termini

- Protocols per garantir privacitat: Pollsterless, dues agències, mix-nets, homomorphic Tally

- Protocols per facilitar la verificabilitat: proves de verificabilitat individual, proves de verificabilitat universal, rebut de l'vot i bulletin Board

-Exemples de sistemes de votació electrònica: Suïssa, Estònia i Austràlia

Programació segura

- Security by design

- SSDLC (Secure Software Development Life Cycle) i el common criteria

- Aplicació a nivell bàsic amb github

- Mecanismes de verificació de programari: formals, semi-formals i manuals

- Derivació, SMT, KEVM, reviews de codi i el reversing

- Thread modelling i un catàleg de bones pràctiques

- Exemples de fallades amb pràctiques d'anàlisi de seguretat

Ethereum
8 ECTS. 54 hores lectives.

Bases de Ethereum

- Transaccions i blocs en Ethereum

- El patricia tree

- El minat: ethash, DAG i uncles

Devops: desplegament d'una xarxa privada amb Ethereum

- Desplegament automatitzat amb Puppeth

- Ús de diferents nodes: Geth, Parity i Quorum

- Alastria i casos d'ús

La màquina virtual Ethereum o EVM (Ethereum Virtual Machine)

- L'Ether, el gas i l'gasprize

- Esdeveniments i el filtre de bloom

- Codis bàsics (Opcodes)

Smart Contracts

- Programant amb Solidity

- Patrons d'implementació amb Solidity

- Mappings, Arrays i Estructures

- Propietats intel·ligents (Smart Properties)

- Llibreries, contractes i interaccions entre contractes

Desenvolupament d'una DAPP

- Interacció amb els Smart Contracts des de la nostra DAPP amb Web3

- Metamask

- Gestió d'esdeveniments

- Testing de contractes

- Desenvolupament amb Truffle

- Serveis Off-chain: Swarm / IPFS & Whisper

Anàlisi de seguretat de contractes intel·ligents

- Anàlisi de fallades típics

- Bones pràctiques

Aplicacions i casos d'ús

- DAPPs (xarxes socials, mercats de predicció, identitat, ¿)

- DAOs

- Els Ethereum Request for Comments (ERCs)

- Estudi de ERCs: ERC-20, ERC-223, ERC-721, ERC-777

- Identitat Digital

Escalabilitat

- Plasma

- Micro-raiden

- Sharding

- Simuladors per escalabilitat

Altcoins i altres projectes Blockchain
7 ECTS. 42 hores lectives.

Hyperledger

- L'ecosistema Hyperledger

- Hyperledger Fabric, conceptes teòrics de la plataforma: consens, mecanismes criptogràfics, tipologia de la xarxa, etc.

- Com crear una testnet de Hyperledger Fabric des de zero

- Implementar contractes en golang

- El SDK de go per interactuar amb Hyperledger

R3 Corda

- La xarxa i el ledger

- Identitats

- Estats i contractes

- Transaccions i fluxos

- Algorismes de consens utilitzats

- Notaris

- Finestres temporals

- Oracles

IOTA

- Descripció de l'projectes

- tangle versus Blockchain

Sessions convidades d'altres projectes de la comunitat

Aplicacions, casos d'ús, negoci i aspectes legals
4 ECTS. 33 hores lectives.

Cryptourbanomics

- Principis de Blockchain aplicats a ciutats i territoris

- Garantint les principals característiques Blockchain en projectes: disrupció, distribució i des-centralització

- Cas d'ús: auto-consum energètic compartit

- Com les solucions basades en Blockchain canvien el rol dels actors de projectes

- Cas d'ús en polítiques urbanes

- Les connotacions físiques de la distribució com a increment de la resiliència

- Cas d'ús: planificació urbana

- Regles de governança comuns i democràtiques en els sistemes distribuïts

- Cas d'ús: regulacions i estàndards urbans

Economia i negoci

- Tokenomics

- Cryptonomics

Aspectes legals i de contractació pública

Iniciatives institucionals per a l'impuls de la tecnologia Blockchain

- Declaració europea per a l'impuls de les tecnologies Blockchain

- Convocatòries d'ajuts nacionals i europees

- Estat de l'art de l'estandardització: ISO, UIT, ETSI, CEN / CENELEC i UNE

- Casos d'ús. GDPR, identitat digital, energia, salut, automoció, logística

- Qui és qui en Blockchain a Espanya, actors

Projecte final de màster
10 ECTS. 15 hores lectives.
Desenvolupament d'un projecte basat en la Blockchain

Els projectes podran ser desenvolupats sobre Alastria.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Medina Llinàs, Manel
  Catedràtic a la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1992 i Coordinador científic del capítol europeu de l'AntiPhishing Working Group (APWG). Des del 1994 dirigeix l'esCERT-UPC, el primer equip de resposta a incidents a Espanya. Ha exercit com a expert a NIS i va ser responsable de la unitat de relació amb CERTS a ENISA (European Network and Information Security Agency). Igualment va dirigir projectes científics de seguretat al Centre Barcelona Digital. Com a membre d'ESRIF (European Security Research & Innovative Forum) i ESRAB (2006-2009) va col·laborar amb la Comissió Europea en programes d'investigació en seguretat.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en l'àmbit de les xarxes d'ordinadors, virtualització, seguretat en xarxes, criptografia i aplicacions per blockchain. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos, així com avaluador de projectes per al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital (MINECO). Actualment és un dels investigadors principals en seguretat del projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament i pol·lució.

Coordinació

 • Hernández Serrano, Juan
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca es centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la IoT. És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Puig Pascual, Àlex
  De formació acadèmica enginyer però desenvolupador des de jove, sempre ha estat relacionat amb el món del desenvolupament i les startups. El 2013 descobreix Bitcoin i des d'aquest moment es converteix en la seva passió. Sempre interessat en aprendre més sobre la tecnologia i les seves implicacions a la societat, crea Digital Currency Summit, una de les primeres conferències del món centrades en la part econòmica de les moneda digital. Des d'aquest moment ha organitzat esdeveniments per tot el món, des de la Comissió Europea a les Nacions Unides. Sempre combinant la seva faceta pública amb la de desenvolupador, el 2017 va llançar Alastria: un consorci multisectorial per a l'establiment d'una infraestructura semipública permisionada Blockchain a Espanya. La seva idea principal era dotar el país d'un marc regulador segur per potenciar la innovació sobre Blockchain. A més, la seva faceta de programador el porta a fundar Caelum Labs.

Professorat

 • Baylina Melé, Jordi
  Enginyer de Telecomunicacions per la UPC i MBA per IESE. Desenvolupador amb 30 anys d'experiència, actualment és un dels membres més destacats de la comunitat d'Ethereum. És l'autor de diversos contractes àmpliament utilitzats per la comunitat com són el Minime Contract o la Llibreria de corbes el·líptiques amb Solidity entre molts d¿altres. Fundador de la plataforma de donacions Giveth. És el portaveu del "White Hat Group" on va participar en el rescat de la DAO i de la Parity Multisig recuperant més de 300 milions d'euros. També ha realitzat moltes auditories importants dins la comunitat com són "makerDAO Stable Coin" o el projecte Aragon. Participa activament en la redacció de diversos estàndards, entre el que destaca l'EIP777.
 • Esparza Martin, Oscar
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor agregat del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en l'àmbit de les xarxes (p2p, vanet, manet, satèl·lit), la seguretat en xarxes i la criptografia. És coautor de desenes d'articles en revistes i congressos, membre de diversos comitès de programa i editor d'una revista. Actualment participa com a investigador en el projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament i pol·lució.
 • Foz Giralt, Xavier
  Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra i màster en Corporate Finance & Law per ESADE. Soci del despatx d'advocats Roca Junyent. Professor del Màster d'Accés a l'Advocacia del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Co-autor del llibre "Blockchain: la revolución industrial de internet".
 • Guàrdia Güell, Montserrat
  Enginyera de Telecomunicacions (ETSETB-UPC), màster (La Salle, UPF), amb 20 anys d'experiència liderant programes de transformació en les operacions de multinacionals, i de llançament de nous negocis. Construeix ponts entre el món Start-Ups i el de les multinacionals treballant molt propera als equips multidisciplinaris i multiculturals d'alta experiència en tecnologies de darrera generació i amb competències emprenedores. Anteriorment a la seva posició actual al Banc Sabadell (Digital Challenge/Emerging Tecnologies Director), va treballar a França, dirigint globalment equips internacionals en el sector de Oil&Gas Services. El seu treball li ha permès adaptar i adoptar la riquesa cultural d'Amèrica, Àsia, Àfrica, i Orient Mitjà. Ha estat responsable de les Tecnologies de la Informació de 4 Jocs Olímpics, Jocs Panamericans, campionats del Món i cimeres de la ONU, i és contribuïdora habitual en programes de mentoring i innovació social.
 • Hernández Serrano, Juan
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca es centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la IoT. És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Herranz Sotoca, Javier
  Doctor en Matemàtiques per la UPC, l'any 2005, especialitzat en criptografia. Experiències post-doctorals a l'École Polytechnique (França), al CWI (Holanda), a l'IIIA-CSIC (Bellaterra, Espanya), i contracte post-doctoral Ramón y Cajal a la UPC. Des de juliol de 2015 és professor agregat al Departament de Matemàtiques de la UPC. Experiència docent en matemàtiques (grau) i criptografia (màster). Direcció de projectes d'investigació i publicació de més de 70 articles en revistes i congressos internacionals.
 • Herrera Joancomartí, Jordi
  Llicenciat en Matemàtiques per la UAB i doctor per la UPC és professor del departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions de la UAB. La seva activitat docent i de recerca se centra en la criptografia i més concretament en l'estudi de les propietats de les criptomonedes i l'aplicabilitat de la tecnologia blockchain en diferents àmbits. Ha estat investigador principal de diversos projectes nacionals i internacionals, avaluador de projectes per agències estatals i europees i autor de més de 100 publicacions científiques. Participa en diferents comitès de programa i revistes científiques focalitzats en criptomonedes i tecnologia blockchain.
 • Mallén Villalba, Patricia
  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona. Màster en Dret de la Societat de la Informació i Auditoria en Entorns Tecnològics (ICAB). Màster en Dret del Medi Ambient (ICAB). Postgrau en Administració Electrònica (UOC). Màster en Contractació Pública Local (UAM). Actualment treballa com a advocada i cap del servei de contractació electrònica al Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC).
 • Massanet, Adrià
  BCompSc amb més de 20 anys d'experiència en les àrees de seguretat, criptografia i desenvolupament de programari d'identitat digital. Ha desenvolupat programari i solucions des de la codificació de controladors de baix nivell fins al disseny de requisits per a la creació de programari de seguretat i operacions per a sistemes fiduciaris, així com la revisió de dissenys i implementacions per a la mitigació d'amenaces. Ara enfocat a Ethereum i sistemes descentralitzats.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la UPC i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en l'àmbit de les xarxes d'ordinadors, virtualització, seguretat en xarxes, criptografia i aplicacions per blockchain. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos, així com avaluador de projectes per al Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital (MINECO). Actualment és un dels investigadors principals en seguretat del projecte CE H2020 BIG IOT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb trànsit, aparcament i pol·lució.
 • Nieto Galán, María Teresa
  Graduada en Enginyeria Informàtica per la Universitat Carlos III de Madrid i desenvolupadora full-stack de Blockchain. Amb una gran passió per la tecnologia i descentralització, desenvolupa un paper de core team global en l'equip de Blockchain en UST Global. La seva tasca al llarg dels últims 2 anys s'ha centrat en la investigació de noves solucions tecnològiques basades en la tecnologia blockchain, especialitzant-se en les plataformes Hyperledger i Ethereum. En l'actualitat exerceix un paper de divulgació, investigació i docència col·laborant amb Blockchain Espanya i diferents universitats.
 • Pérez Solà, Cristina
  Doctora en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la KU Leuven i Enginyera en Informàtica per la UAB. Actualment la seva investigació se centra en les criptomonedes basades en blockchain, dedicant especial èmfasi a l'estudi de les garanties de seguretat i privacitat que ens aporten i a l'anàlisi de la xarxa P2P que les sustenta. En aquest àmbit, és coautora de múltiples publicacions acadèmiques i participa activament com a membre de diversos comitès de programa de conferències i workshops sobre blockchain i criptomonedes.
 • Pindado Tost, Zaira
  Llicenciada en Matemàtiques per la UB l'any 2011, on també va realitzar el Màster Advanced and Professional Mathematics l'any 2012. Actualment està cursant un doctorat de Criptografia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). La seva tasca de recerca se centra en millorar protocols de seguretat especialitzant-se sobretot en les proves Zero-Knowledge, concretament les de tipus no interactives, com són ara els Snarks. També treballa com a professora d'àlgebra lineal i criptografia per enginyeries a la UPF. Té experiència laboral com a consultora informàtica en diferents tecnologies.
 • Puig Pascual, Àlex
  De formació acadèmica enginyer però desenvolupador des de jove, sempre ha estat relacionat amb el món del desenvolupament i les startups. El 2013 descobreix Bitcoin i des d'aquest moment es converteix en la seva passió. Sempre interessat en aprendre més sobre la tecnologia i les seves implicacions a la societat, crea Digital Currency Summit, una de les primeres conferències del món centrades en la part econòmica de les moneda digital. Des d'aquest moment ha organitzat esdeveniments per tot el món, des de la Comissió Europea a les Nacions Unides. Sempre combinant la seva faceta pública amb la de desenvolupador, el 2017 va llançar Alastria: un consorci multisectorial per a l'establiment d'una infraestructura semipública permisionada Blockchain a Espanya. La seva idea principal era dotar el país d'un marc regulador segur per potenciar la innovació sobre Blockchain. A més, la seva faceta de programador el porta a fundar Caelum Labs.
 • Ràfols Salvador, Carla
  Doctora en Matemàtica Aplicada per la UPC. Actualment és investigadora postdoctoral Marie Curie al departament de tecnologies de la informació i les comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra. Acumula una llarga experiència treballant en l'àmbit de la recerca en criptografia, tant a nivell nacional (UPC, URV,UPF) com internacional (Ruhr University Bochum).

Informació general

Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:octubre de 2019Data de fi:novembre de 2020
Horari
Dilluns  18:30 a 21:30Dimecres  18:30 a 21:30Dijous  18:30 a 21:30

Es podran programar al voltant de 4 sessions extraordinàries divendres tarda/dissabte matí.

Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 83
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
9.200 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors