Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses

Màster Presencial.

Presentació

32a EDICIÓ
UPC School

"Una idea solament és vàlida quan apareix algú que té l'energia i l'habilitat per fer-la fructificar." William Feather.

El nostre repte diari és aportar a l'alumnat els coneixements més idonis que impulsen la seva carrera i el capaciten per aconseguir els seus objectius professionals. Per assolir aquest propòsit, creiem que hem d'intervenir en dues vies: ajudar a desenvolupar la capacitat innovadora i potenciar el talent personal de tots els nostres alumnes.

El progrés és dels inconformistes, dels inconformistes capaços d'aplicar el pensament creatiu a la resolució dels problemes i extreure de tot una experiència innovadora capaç de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Però també és necessari tenir capacitat de lideratge per aplicar els canvis i només és líder aquell que sap aprofitar les seves pròpies habilitats per convertir-les en avantatges competitives que impulsin el canvi.

Objectius

 • Impartir els coneixements sobre direcció, administració i organització que els seran necessaris a tots aquells titulats universitaris en les diferents facultats i escoles tècniques superiors, de primer o segon cicle, que sense haver realitzat estudis específics sobre el tema, al llarg dels seus estudis universitaris o una vegada finalitzats els mateixos, els són o seran requerits en la seva tasca professional.
 • Complimentar i augmentar els coneixements de totes aquelles persones que es troben exercint un càrrec de responsabilitat dins de l'empresa, desenvolupant la seva capacitat en la presa de decisions.

A qui va dirigit

 • Llicenciats i diplomats universitaris amb experiència professional.

Continguts

Matèries

Estratègia Empresarial
7 ECTS. 72 hores lectives.
Estratègia i política d'empresa:
 • Concepte d'estratègia i direcció estratègica, elements de la direcció estratègica i classes d'estratègia.
 • Procés estratègic i les seves etapes: anàlisis estratègic, formulació de l'estratègia, implantació de l'estratègia i evaluació del grau de compliment dels objectius.
 • Anàlisi estratègic intern: anàlisi dels recursos i capacitats de l'empresa.
 • Anàlisi estratègic extern: anàlisi del sector i de la competència.
 • Estratègia de negoci: naturalesa i fonts d'avantatge competitiva.
 • Estratègia corporativa i pla estratègic.
Estructura organitzativa:
 • L'estructura organitzativa, el seu context com variable directa i la seva relació amb el rendiment.
 • L'estructura organitzativa com element captador de coneixement.
 • La cultura organitzativa.
 • Processos de generació d'idees. Etapes en la creació d'una empresa. Concepte d'emprenedor.
Business game:
 • Simulador de gestió on vàries empreses dirigides per grups de participants competeixen entre sí.
Màrqueting i Gestió Comercial
8 ECTS. 81 hores lectives.
Màrqueting:
 • Introducció, origen i desenvolupament del Màrqueting.
 • Funcions i instruments de la direcció de màrqueting i la seva contribució a l'estratègia de l'empresa.
 • Anàlisis DAFO. Identificar les fortaleses i les debilitats de l'empresa. Anàlisi de l'entorn i de la competència.
 • El consumidor. Les necessitats del consumidor. Identificació de les necessitats per part de l'empresa. Conducta i comportament del consumidor.
 • Compradors i tipus de compra. Factors que influeixen en les decisions de compra dels consumidors.
 • Investigació de mercats, definició i funcions. Procés de la investigació de mercats.
 • Màrqueting estratègic. Funcions del màrqueting estratègic.
 • Màrqueting Operacional. Procés d'identificació i desenvolupament de nous productes.
 • Estratègies de màrqueting. Màrqueting Mix.
 • El mercat. Tipus de mercat. Procés de segmentació de mercat. Posicionament estratègic.
 • Elaboració i continguts d'un pla de màrqueting.
 • El producte, definició, nivells i atributs de producte. Cicle de vida del producte. Estratègies de línies de producte. Decisions sobre productes.
 • El preu del màrqueting. Objectiu de preus. Estratègies per la fixació del preu.
 • Determinació de la demanda. Elasticitat de la demanda.
 • Distribució. Canals de distribució. Els intermediaris. Sel·leccció de canals de distribució. Estratègies de cobertura de mercat.
 • La promoció del producte o servei. Publicitat. Packaging. Promoció de vendes. Merchandising. Relacions públiques. Patrocini i mecenatge. Màrqueting directe. Màrqueting digital.

Gestió comercial:

 • Elements fonamentals de les negociacions empresarials. Tipus de negociacions. Estils de negociació. Tècniques pel coneixement de l'altre part. El procés de negociació.
 • Creativitat i innovació en l'empresa. Condicions de la creativitat. Tipus de persones en el procés creatiu. Frens a la creativitat. Tècniques creatives.
 • Procés de vendes: argumentació, objeccions, venda i seguiment.
 • Promoció de vendes i relacions públiques.
 • Habilitats comunicatives en la venda. Com actuar en l'entrevista de vendes. Capacitat d'observació i anàlisi en l'entrevista de vendes
 • Pla d'acció comercial. Animació d'equips comercials. Tècniques de vendes.

Comerç exterior:

 • Necessitat d'internacionalització de les empreses. Estratègies per introduir-se en mercats internacionals.
 • Concepte d'empresa multinacional. Avantatges competitives de l'empresa multinacional. Punts febles de l'empresa multinacional.
 • Conceptes, mecanismes i barreres del comerç internacional.
 • Operativa de l'activitat importadora i exportadora. Modalitats de cobrament i pagaments internacionals. Funcionament del mercat de divises.
 • Incoterms. Documents més usuals en el comerç internacional.
 • El comerç intracomunitari. El despatx aduaner.
 • L'IVA en el comerç exterior.
Comptabilitat i Finances
15 ECTS. 150 hores lectives.
Comptabilitat financera:
 • La comptabilitat com a sistema d'informació de l'empresa. El pla general comptable. Els comptes anuals.
 • Funcionament comptable, registre i valoració dels comptes d'actiu, passiu, ingressos i despeses.
 • Determinació del resultat de l'exercici i la seva distribució. Cicle comptable.
Comptabilitat analítica:
 • Models de costos. Full cost i direct cost.
 • Costos indirectes i costos estàndars.
 • Producció equivalent. NIC.
 • Control i gestió de costos per activitats: model ABC.
 • Punt d'equilibri, marge de seguretat i apalancament dels costos fixes.
 • Informació comptable per a la presa de decisions. Decisions de preu i de producte.
Operacions financeres:
 • Operacions financeres de capitalització i descompte.
 • Interés nominal i efectiu.
 • Càlcul d'equivalències financeres. Funcionament, classificació i valoració de les rendes financeres.
 • Prèstams i emprèstits.
 • Mètodes de valoració i selecció de projectes d'inversió, els seus avantatges i limitacions.
Direcció financera:
 • Comptes anuals i instruments d'anàlisi d'estats comptables. Tipus d'anàlisi dels estats comptables: patrimonial, financer, d'eficiència empresarial, de rendabilitat, liquidació, endeutament i de valor.
 • Decisions de financiació. Necessitats financeres. Fonts de finançament.
 • Operacions i instruments de la gestió financera a curt termini.
 • Cicles financers: d'explotació i d'inversió.
 • Planificació financera: pressupostos de caixa. Balanç previsional. Pla financer a mig termini.
 • Política de financiació: el cost del capital. Endeutament i objectius financers. Estructura de financiació. Autofinanciació i distribució de dividends.
 • Valoració d'empreses. Decisions d'inversió en diferents escenaris. Problemes en el finançament d'inversions. El concepte financer de l'amortització i el significat del valor residual. Actius i passius tòxics.
 • Fuentes de Finançament. Cash Poolig vs Pooling Bancari. La importància financera de l'optimització de cada partida de l'actiu. Fonts externes de finançament: Entitats Financeres, Administracions Públiques, socis i mercat de valors.
 • Anàlisi de la viabilitat financera d'una empresa. Resultats vs tresoreria. Cash flow i cash flow lliure. Rendibilitat financera vs rendibilitat econòmica.
 • Consolidació comptable. Grup consolidat. Perímetre de consolidació. Fases de la consolidació comptable.
Control de gestió:
 • Planificació i control pressupostari.
 • Control de gestió mitjançant indicadors.
 • Metodologies de valoració d'empreses.
 • Anàlisi i gestió de riscos.
Mercats financers:
 • Fonaments dels mercats financers de deute públic, renda fixa privada, accions i derivats.
Economia i Dret
7 ECTS. 69 hores lectives.
Anàlisi sòci-econòmic de l'empresa:
 • Conceptes bàsics de l'activitat econòmica. Principals indicadors de seguiment de la conjuntura econòmica i la seva metodologia de càlcul.
 • L'economia de mercat, funcionament i limitacions.
 • La dinàmica del capitalisme.
 • Els diners i el sistema financer.
 • Dèficit públic i el deute públic.
 • Les economies Keynesiana i neoclàssica.
 • L'economia a nivell mundial.
 • La situació econòmica actual.

Entorn mercantil:

 • Normes jurídiques bàsiques que regulen l'activitat econòmica. Conceptes bàsics del Dret Patrimonial: dret de crèdit, dret real, acreedor, deutor, obligació i contractes, entre altres.
 • Elements bàsics del Dret Mercantil: empresa, empresari i activitat empresarial. Fonts del Dret Mercantil.
 • Conceptes fonamentals de la contractació mercantil, característiques dels principals contractes mercantils. Drets i obligacions dels contractes. Conseqüències de l'incompliment d'obligacions contractuals.
 • Forma i ordenació jurídica de les organitzacions empresarials i les diferents tipologies de societats mercantils. Requisits fundacionals i normes de funcionament de cadascuna de les tipologies societàries mercantils.
 • Funcionament econòmic i jurídic dels títols de valor que s'utilitzen en el desenvolupament d'activitats empresarials i personals, en les seves diferents modalitats: lletra de canvi, xec i pagaré, entre d'altres.
 • Signes distintius de les empreses. Propietat industrial. Marca. Patents d'invenció, models d'utilitat i dibuixos industrials.
 • Règim de protecció de: consumidors, competència i propietat industrial.
 • Previsions legals per donar sortida a les situacions de crisi de l'activitat econòmica: Dret Concursal i institucions que l'integren.


Entorn fiscal:

 • Estructura del sistema tributari: recursos d'àmbit estatal, autonòmic, local i europeu. Terminologia jurídica i fonts del Dret Tributari. Fiscalitat aplicable a qualsevol operació econòmica.
 • Conceptes bàsics de l'estructura de qualsevol impost: fet imponible, subjecte passiu, base imponible, base liquidable i tipus impositiu.
 • Impost progressiu, regressiu i proporcional. Diferències de les mesures de la capacitat de pagament: renda, riquesa i consum. Figures impositives que graben les mesures anteriors i la seva estructura impositiva, avantatges i inconvenients de cadascuna.
 • Impost sobre la renda de: persones físiques, persones jurídiques i dels no residents. Impost sobre el tràfic: IVA, impostos especials i impostos aduaners.

    Entorn laboral:
 • Terminologia, institucions jurídiques i fonts del Dret del Treball. Dinàmica de la relació laboral i funcions dels poders públics en aquest àmbit. Elements que determinen l'existència d'una relació laboral i les seves especialitats. Drets i obligacions que genera la relació laboral.
 • Formular i gestionar les diferents modalitats de contractes de treball i les situacions possibles al llarg del temps: modificació, suspensió i extinció. Acomiadament disciplinari i acomiadament objectiu. Expedients de regulació d'ocupació.
 • Relacions col·lectives, els seus agents (sindicats i patronal) i els seus instruments (negociació col·lectiva, conflictes col·lectius, vaga i tancament patronal).
Recursos Humans
6 ECTS. 60 hores lectives.
 • Funció de gestió de les persones, i el paper que juga dins la gestió de l'empresa.
 • Contribució de la gestió de les persones a l'avantatge competitiu de l'organització.
 • Visió general del comportament humà que afecta el funcionament empresarial.
 • Activitats dels responsables de recursos humans de les empreses.
 • Reptes actuals de la tasca de gestionar les persones.
 • Rols directius i competències i habilitats associades.
 • Processos de direcció i de participació en reunions.
 • Processos de delegació i pressa de decisions.
 • Procés per establir relacions interpersonals eficaces.
Gestió d'Operacions
5 ECTS. 51 hores lectives.
 • Conceptes bàsics i terminologia de la direcció d'operacions, així com la seva contribució a la competitivitat empresarial.
 • Decisions estratègiques, tàctiques i operatives de l'àmbit de la direcció d'operacions.
 • Causes, funcions i problemàtica dels estocs.
 • Tècniques de planificació agregada de la producció i de càlcul de necessitats.
 • Conceptes bàsics de gestió de la qualitat, i els seus elements.
 • Sistema de producció de Toyota i la metodologia kaizen.
 • Gestió de la cadena logística, identificant-la com avantatge competitiva de l'organització.
 • Decisió de localització.
 • Concepte, característiques i aplicació de la distribució en planta.
 • Gestió de projectes.
Projecte Final de Màster
12 ECTS.
 • Desenvolupament d'un pla d'empresa en grup.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Garriga Garzón, Federico
  Doctor Enginyer Industrial. Professor titular d'universitat del DOE-UPC. Assessor d'empreses.
 • Solé Parellada, Francesc
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech i Llicenciat en Economia per la UB. Màster en Ciència i Tecnologia UPC. Entrepreneurship program MIT Sloan School of Management. Catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Professorat

 • Abad Pous, Antoni
  Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE. Assesor d'Empreses.
 • Beltri Gebrat, Francesc
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diplomat en Psicodiagnòstic i Psicoteràpia per CIIP de Miami. Postgrau en Desenvolupament Organitzacional GR Institute. Màster en Direcció i Organització d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya. Coach certificat per la Internacional Coach Federation. Consultor i Fundador del Grup Mediterrani Consultors.
 • Bover de Soto, Armand
  Llicenciat en Ciències Econòmiques per la UB. Professor mercantil. Director Financer de Sandrigham (Empresa Holding d'un Grup Familiar). Amb anterioritat ha desenvolupat els càrrecs de Controller en GE Power Controls, Director Administratiu en Kepro i Director Administratiu en Arbora&Ausonia.
 • Cabeza Lambán, Manuel
  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. Analista financer. Ha ocupat càrrecs directius en gestores de patrimoni i empreses industrials.
 • Cirera Cabeza, Ascensión
  Llicenciada en Dret. Advocada en exercici. Diplomada en Comerç Exterior. Assessora del Servei de Comerç Exterior de la CECOT.
 • Esmendia Baltasar, Albert
  Llicenciat en Dret per la UAB. Màster en Dret concursal per la UB. Advocat mercantilista. Assessor empresarial.
 • Garriga Garzón, Federico
  Doctor Enginyer Industrial. Professor titular d'universitat del DOE-UPC. Assessor d'empreses.
 • Guallarte Nuez, Carlos
  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular del Departament d'Economia de l'Empresa de la UAB.
 • Jover Díaz, Carme
  Llicenciada en Ciències Econòmiques. Assessora fiscal. Professora associada de Dret financer i tributari de la UAB.Asesora d'empreses.
 • Lujan Montero, Josep
  Enginyer Industrial. MBA Business Administration and Management per la Universidad Politécnica de Madrid. Chief Operations Officer en Coesia. Amb anterioritat ha exercit els càrrecs de Industrial Planning Corporate Director en Ficosa International, Process Engineering Director en Ficosa International, Director Industrial en Flamagás i Responsable de producció en Hewlett Packard entre d'altres.
 • Marfil Sánchez, Fernando
  Enginyer Industrial per l'E.T.S.E.I.B (UPC). Màster en Direcció i Organització d'Empreses. Interim General Manager a VIDURGLASS, S.L.
 • Martin Peña, Francisco
  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Censor jurat de comptes. Auditor de comptes. Membre del ROAC. Professor titular d'universitat del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat de la UB.
 • Maspons Bosch, Ramon
  Enginyer Industrial. Director d'innovació en l'Agència d'informació, avaluació i qualitat en Salut. Director de la unitat de projectes estratègics en Biocat, BioRegió de Catalunya. Director Científic de la Fundació Parc de Salut. Ex Subsecretari d'Estratègia en la Conselleria de Salut.
 • Mir Albertí, Elena
  Màster en comunicació per l'Institut Superior de Màrqueting. Sòcia Directora i planner estratègic de Cyrano Màrqueeting emocional 360º. Creativitat estratègica i màrqueting operatiu. Amb anterioritat ha exercit els càrrecs de Directora de Barcelona i posteriorment de Madrid de MC Màrqueting i Comunicació, Directora de Barcelona del Grupo Moliner Consultors, Tècnica de màrqueting directe i promocional de Mailgrafica Direct i de Roberto Zubiri Document on Demand, i Directora de comptes de "L'Agència" de Publicitat SA.
 • Peláez Temprano, Ana María
  Llicenciada en Psicologia. Diplomada en Negocis Internacionals. Màster en Gestió i Comerç Internacional. Consultora Internacional.
 • Portabales, Jose Luis
  Llicenciat en Dret. Graduat Social. Diplomat en Direcció de Personal per ESADE. Ex Director de Recursos Humans i Organització de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Director de Recursos Humans del Grup CELSA.
 • Rajadell Carreras, Manel
  Doctor Enginyer Industrial. Màster en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Madrid (CEPADE). Màster en Gestió Medi Ambiental de l'Institut d'Investigacions Ecològiques (A.M.E.I.C), amb la col·laboració The Open Internacional University (Málaga). Professor Titular d'Universitat del DOE-UPC.
 • Rajadell Carreras, Pere
  Enginyer Industrial. Quality Program Manager a Hewlett Packard.
 • Ramos Sánchez, Montse
  Llicenciada en Ciències Socials. Diplomada en Màrqueting i Assessoria Tècnica Comercial. Màster en Direcció General per EADA. Consultora especialitzada en la capacitació d'equips humans en habilitats comercials.
 • Remolina Carral, Jose Ramon
  Enginyer Industrial. Llicenciat en Ciències Econòmiques. Analista d'inversions de Banca Corporativa. Amb anterioritat ha exercit els càrrecs de: analista d'inversions en el BIB, cap d'empreses del Banc de Comerç, director de planificació, pressupostos i control del gestió del BBV. Director territorial del Banc Crèdit i Estalvi, responsable de la Fundació BBV Catalunya.
 • Resa Navarro, Xavier
  Doctorand en Direcció i Organització d'Empreses per la UPC. Màster Oficial en eLearning i Educació (UOC). Màster Oficial en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC). Diplomat en Ciències Empresarials per la UPC. Postgrau en Direcció de Màrqueting (EADA). Postgrau en Direcció Comercial i Màrqueting (EUNCET). Tècnic Superior en Informàtica de Gestió (IPFP Terrassa). Professor-Investigador associat al Departament d'Organització d'Empreses del ETSEIAT (UPC). Responsable de l'Àrea Digital del Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari de la UPC. Col·laboració en dissenys tecnopedagògics i creació i manteniment d'entorns virtuals de formació via webinars, amb CRESCA i CDEI (Centre de Disseny d'Equips Industrials). Professor-investigador en centre universitari privat.
 • Rex Valldepérez, Josep Maria
  Titulat mercantil. Tècnic Diplomat en Publicitat. Diplomat en Màrqueting i Comunicació Publicitària per la Universitat de la Sorbona. Soci Director de Leia Grup i Passaport del Sol.
 • Ronco Baquedano, Emilio
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid. Màster en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE. Diplomat en Desenvolupament de Lideratge Universitat de Harvad. Diplomat en Planificació Estratègica per la Universitat de San Diego. Director de Desenvolupament Corporatiu del Grup Epise.
 • Rúa Costa, Carles
  Enginyer Industrial per la UPC i Diploma d'Estudis Avançats en Administració i Direcció d'Empreses. Responsable de projectes estratègics i innovació de l'Autoritat Portuària de Barcelona. Professor del Departament d'Organització d'Empreses i de l'Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials de la UPC, així com de l'Escola Europea de Short Sea Shipping. Consultor i investigador centrat en logística, organització industrial, comerç internacional i gestió portuària.
 • Valoira Miqueo, Josep Maria
  Llicenciat en Dret. Llicenciat en Ciències Polítiques i l'Administració. Màster executiu de Societats i expert tributari. Diplomat en Dret Arbitral. Advocat en exercici.
 • Zaragoza Gras, Josep
  Llicenciat en Ciències Econòmiques. Màster en Economia i Direcció d'Empreses IESE. Diplomat en Estudis Tributaris EADA. Interim Management - Director Financer. Amb anterioritat ha exercit els càrrecs de Director d'Administració i Finances de La Sirena, Director d'Anàlisi Financera de Arbora & Ausonia, Analista financer sènior de Procter & Gamble, i responsable de control de gestió i planificació d'Arbora Holding.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (483 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:19/10/2018Fi classes:23/11/2019Fi programa: 30/11/2019
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 67
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.700 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa