Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses

Màster Presencial.

Presentació

32a EDICIÓ
UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

L’Executive MBA en Direcció i Gestió d’Empreses obre noves oportunitats en la carrera dels professionals, i en millora substancialment el valor, les competències i les perspectives laborals. El programa s’imparteix en modalitat part-time, cosa que facilita als participants continuar exercint la tasca professional habitual. Aquest fet contribueix a què aportin el saber fer diari a la resta dels companys, tot explorant i compartint a classe situacions reals amb què conviuen en el dia a dia de la pròpia empresa.

Amb aquest MBA els participants obtenen una visió estratègica i global de les diferents àrees de l’empresa, i alhora desenvolupen capacitats i competències que l’empresa actual requereix. A més, es prepararan per aconseguir càrrecs de més responsabilitat en les organitzacions i per desenvolupar el projecte empresarial propi.

El perfil dels participants és d’una mitjana d’edat de 32 anys, i amb una experiència professional que raneja els 6 anys. La convivència, el treball en equip i la presa constant de decisions amb companys de perfils acadèmics, professionals i culturals molt diferents, fa molt enriquidor el desenvolupament professional de cadascun dels participants, tot contribuint a aconseguir l'èxit en les carreres professionals respectives.

L’equip de professors, de perfil predominantment professional, està format principalment per empresaris, directius i professionals liberals. El programa, des dels inicis, s’ha actualitzat constantment, tot seguint l’evolució contínua dels canvis que hi ha en les organitzacions. Anualment es revisen els continguts del curs per adaptar-los a les necessitats reals de les empreses i del mercat. La metodologia docent té en compte, fonamentalment, ponències, casos pràctics, treballs en grup, dinàmiques de grup i el projecte final de màster, en què es desenvolupa un pla d’empresa en grup.

Objectius

 • Potenciar-ne el talent personal esdevenint un líder amb habilitat en la presa de decisions mitjançant l’aprenentatge basat en competències.

 • Obtenir, per mitjà de l’aprenentatge col·laboratiu i amb l’intercanvi de coneixements en un entorn divers, una visió de conjunt de l’empresa i de la repercussió que les decisions que prengui tenen en les diferents àrees funcionals de l’empresa.

 • Assolir una visió global de models de negoci intercanviant coneixements i experiència tot treballant en un equip amb diversitat de realitats culturals.

 • Aprendre a afrontar situacions complexes que sorgeixen en el si de les organitzacions, a gestionar processos de canvi i equips plurals per assolir un objectiu, i en la posada en marxa de nous projectes, entre d’altres.

 • Adquirir nous coneixements que permetin detectar oportunitats, desenvolupar la capacitat innovadora i la posada en marxa d’una idea de negoci.

A qui va dirigit?

 • Titulats universitaris amb experiència professional que volen ampliar coneixements en l’àmbit empresarial.

 • Professionals amb potencial directiu.

 • Responsables de departament.

 • Professionals de qualsevol sector interessats a ampliar coneixements en l’àmbit de la direcció d'empreses, primordialment motivats quant al desenvolupament de les habilitats i capacitats; i que tinguin com a objectius impulsar la carrera professional i aconseguir llocs de més responsabilitat.

Continguts

Assignatures

Estratègia Empresarial
7 ECTS. 40 hores lectives.

Estratègia i política d'empresa

 • Funció directiva (coneixements, aptituds i actituds). Concepte i tasques de direcció (identificar oportunitats, amenaces, canvis, tendències i problemes, prendre decisions en l'ambigüitat, dirigir equips humans, dirigir processos, planificar, organitzar, coordinar, integrar, analitzar problemes i controlar).
 • Concepte d'estratègia. Funcions de la direcció estratègica. El procés de formulació de l'estratègia. El pla estratègic. Models de negoci.
 • Anàlisi sectorial. Model de les cinc forces competitives de Porter. Identificació dels factors clau d'èxit. Anàlisi de la segmentació.
 • Anàlisis interna: anàlisi de recursos i capacitats. Gestió del coneixement i perspectiva de l'empresa basada en el coneixement.
 • Estratègia de negoci. Fonts d'avantatge competitiu. Estratègies de lideratge en costos i de diferenciació. Evolució del sector. Sectors basats en la tecnologia i la gestió de la innovació. Sectors madurs i en declivi.
 • Estratègia corporativa. Integració vertical. Estratègies globals i l'empresa multinacional. Avantatge competitiu en un context internacional. Estratègies multinacionals: globalització versus diferenciació nacional. Estratègia de diversificació. Avantatge competitiu de la diversificació.

 

Business game

 • Simulador de gestió en què vàries empreses dirigides per grups de participants competeixen.

 

Màrqueting i Gestió Comercial
8 ECTS. 70 hores lectives.

Màrqueting

 • Introducció, origen i evolució del màrqueting. Màrqueting estratègic: definició del mercat, consumidors, oportunitats i amenaces.
 • Pla de màrqueting: objectius, anàlisi estratègica (entorn, demanda, competència, sector), diagnòstic de la situació (DAFO, CAME, cinc forces de Porter, matriu de creixement BCG), estratègies (segmentació i posicionament, creixement, diferenciació, etc.)
 • El consumidor. Necessitats i comportament. El procés de compra.
 • El mercat (classes, límits i evolució). Segmentació de mercat i posicionament. Estratègies de segmentació. Estratègies de posicionament.
 • La demanda. Mètodes de previsió. Cicle de vida del producte.
 • Investigació comercial. Aplicacions de la investigació de mercats. Procés de la investigació de mercats.
 • Màrqueting operatiu: màrqueting mix: producte, preu, distribució i promoció/comunicació.
 • Màrqueting digital Mitjans socials. Màrqueting de contingut. Màrqueting mòbil.
 • Tendències actuals de màrqueting. Casos d'èxit del màrqueting actual

 

Gestió comercial

 • Elements fonamentals de les negociacions empresarials. Tipus de negociacions. Estils de negociació. Tècniques per al coneixement de l'altra part. El procés de negociació.
 • Creativitat i innovació a l'empresa. Tipus de persones davant el procés creatiu. Traves per a la creativitat Tècniques creatives.
 • Procés de vendes: argumentació, objeccions, venda i seguiment.
 • Com actuar en l'entrevista de vendes. Capacitat d'observació i anàlisi en l'entrevista de vendes.
 • Pla d'acció comercial. Animació d'equips comercials. Tècniques de venda.

 

Comerç exterior

 • Comerç exterior. Barreres comercials. Política comercial.
 • Compravenda internacional. Incoterms. Documents en el comerç internacional.
 • Classificació i origen de les mercaderies. La tarifa aranzelària.
 • Fiscalitat en les operacions de comerç internacional. Mitjans de pagament internacionals.
Comptabilitat i Finances
15 ECTS. 150 hores lectives.

Comptabilitat

 • Fonaments de la comptabilitat financera i la seva mecànica. Pla general comptable. Principis comptables. Estats comptables. Cicle comptable.
 • Actiu no corrent. Amortització. Actius financers. Passiu i arrendament. Patrimoni net. Reconeixement de ingressos i provisions.
 • Estats comptables com a eina per a la presa de decisions. Decisions comptables. Models de costos.
 • Costos rellevants per a la presa de decisions.
 • Control de gestió mitjançant indicadors.

 Anàlisi financera i finances corporatives

 • Necessitats de fons: planificació i previsions.
 • Creixement i fons de maniobra. Fons propis i benefici.
 • Rendes financeres. Valor actual net i taxa interna de rendibilitat.
 • Anàlisi de projectes d'inversió. Rendibilitat de les inversions.
 • Estat de fluxos d'efectiu. Anàlisi d'estats comptables.
 • Gestió de tresoreria. Fonts de finançament internes i externes.
 • Optimització de les partides d'actiu. Pool bancari. Cashpooling.
 • Planificació economicofinancera. Pressupostos de caixa. Finançament de maquinària.
 • Política de finançament: el cost del capital. Endeutament i objectius financers. Estructura de finançament. Autofinançament i distribució de dividends.
 • Valoració d'empreses. Decisions d'inversió en diferents escenaris. Problemes en el finançament d¿inversions. Actius i passius tòxics. Informes d'auditoria i la seva interpretació. Adquisició d'empreses. Sistemes d'obtenció de finançament. Detall de la diligència deguda en la compravenda d'una empresa.
 • Fonts de finançament. Instruments especials de finançament. Finançament internacional. Males praxis en el finançament i les seves conseqüències. Fons voltor.
 • Anàlisi de la viabilitat financera d¿una empresa. Resultats vs tresoreria. Fluxos d'efectiu i fluxos d'efectiu lliure. Rendibilitat financera vs rendibilitat econòmica. Palanquejament financer. Pool de beneficis.
 • Consolidació comptable. Increments i disminucions en la participació. Participacions indirectes i recíproques.

 
Mercats financers

 • Mercats d'intervenció. Mercats interbancaris. Mercats monetaris. Mercats de títols de renda fixa. Mercats de renda variable. Mercats de divises.
Economia i Dret
7 ECTS. 65 hores lectives.

Economia

 • Magnituds macroeconòmiques relacionades amb l'activitat econòmica. Formació bruta de capital fix.
 • L'estabilitat dels preus. Índex de preus de consum. Inflació i tipus d'interès.
 • Atur. Tipus d'atur. Taxa d'atur. Estagflació.
 • Corba de Lafter. Efecte de les variacions dels tipus impositius en la recaptació.
 • Accions governamentals de mix d'elements macroeconòmics: política de F. Roosevelt entre 1933 i 1938 per a mitigar els efectes de la gran depressió, política econòmica de R. Reagan en la dècada dels 80, i polítiques de S. Abe al Japó.
 • La connexió entre els indicadors macroeconòmics i les magnituds i indicadors principals en l'anàlisi dels estats comptables d'una empresa. Aplicació a un cas pràctic.

 

Dret mercantil, fiscal i laboral

 • Conceptes mercantils bàsics. Empresari. Empresa. Registre Mercantil. Propietat industrial. Marques i patents.
 • Contractes mercantils (compravenda, lísing, etc.). Societats mercantils (anònimes. col·lectives, etc.). El concurs de creditors.
 • Aspectes clau de la fiscalitat de societats. Impost de societats. Impost del valor afegit.
 • Drets i obligacions que genera la relació laboral.
 • Modalitats de contractes laborals i situacions possibles al llarg del temps: modificació, suspensió i extinció.
 • Comiat disciplinari i comiat objectiu. Expedients de regulació d'ocupació.
 • Relacions col·lectives i els seus instruments (negociació col·lectiva, conflictes col·lectius, vaga i tancament patronal.
Recursos Humans
6 ECTS. 60 hores lectives.
 • La gestió de persones com a avantatge competitiu de l'organització. Visió de l'organització en l'aspecte humà.
 • El canvi i la seva gestió: en l'organització i en la persona.
 • La comunicació interna en l'empresa.
 • Lideratge: Habilitat personal i directiva.
 • Motivació i compromís.
 • Avaluació de l¿acompliment, competències, objectius...
 • Rol de manager. Gestió de la diversitat.
 • Models de lideratge. Lideratge situacional.
 • Treball en equip. Gestió de conflictes.
 • Reunions eficaces. Presa de decisions.
 • Negociació.
 • Eficiència relacional. Assertivitat.
 • Intel·ligència emocional.

 

Gestió d'Operacions
5 ECTS. 40 hores lectives.
 • La direcció d'operacions: contribució a la competitivitat empresarial i problemàtica.
 • Decisions de localització i distribució en planta.
 • Causes, funcions i problemàtica dels inventaris. Càlcul del lot econòmic.
 • Estratègies de planificació agregada de la producció i càlcul de necessitat de materials MRP.
 • Producció ajustada.
 • Gestió de la cadena logística com a avantatge competitiu de l'organització.
 • Innovació tecnològica.
 • Gestió de la qualitat. Qualitat total. Six Sigma.
 • Gestió de projectes en l'empresa, de la idea a la realitat.
Projecte Final de Màster
12 ECTS. 15 hores lectives.
 • Desenvolupament d'un pla d'empresa en grup.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Garriga Garzón, Federico
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech. Professor titular d'universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Professorat

 • Abad Pous, Antoni
  Llicenciat en Ciències Empresarials i MBA per ESADE. Empresari en els sectors metal·lúrgic, consultoria financera i serveis educatiu i turístic. Conseller a diverses empreses. President de BANC Business Angels Network Catalunya.
 • Beltri Gebrat, Francesc
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Diplomat en Psicodiagnòstic i Psicoteràpia per CIIP de Miami. Postgrau en Desenvolupament Organitzacional GR Institute. Màster en Direcció i Organització d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya. Coach certificat per la International Coach Federation. Consultor i fundador del Grupo Mediterráneo Consultores.
 • Bover de Soto, Armand
  Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Professor mercantil. Director financer de Sandrigham (empresa holding d'un grup familiar). Anteriorment ha ocupat els càrrecs de Controller a GE Power Controls, director administratiu a Kepro i director administratiu a Arbora & Ausonia.
 • Cabeza Lambán, Manuel
  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Analista financer. Ha ocupat els càrrecs de director general a Adema Traders, director general a Catalunya de General de Valores y Bolsa SVB, i director del Departament d'Accionistes i del Departament d'Assegurances de Fomento de Construcciones y Contratas FCC.
 • Cirera Cabeza, Ascensión
  Llicenciada en Dret. Advocada en exercici. Diplomada en Comerç Exterior. Assessora del Servei de Comerç Exterior de la CECOT.
 • Coduras Martínez, Oscar
  Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona a l'any 1979. Doctor en Economía, Empresa i Finances per la Universitat Camilo José Cela a l'any 2011. Actualment és Director de l'Institut de Formació Directiva de Barcelona (IFD).
 • Esmendia Baltasar, Albert
  Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Dret Concursal per la Universitat de Barcelona. Advocat mercantilista. Assessor empresarial.
 • Garriga Garzón, Federico
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona Tech. Professor titular d'universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Guallarte Nuez, Carlos
  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Professor titular del Departament d'Economia de l'Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Jover Díaz, Carme
  Llicenciada en Ciències Econòmiques. Assessora fiscal. Professora associada de Dret Financer i Tributari de la Universitat Autònoma de Barcelona. Assessora d'empreses.
 • Lujan Montero, Josep
  Enginyer Industrial. MBA Business Administration and Management per la Universitat Politècnica de Madrid. Chief Operations Officer a Coesia. Anteriorment ha ocupat els càrrecs d'Industrial Planning Corporate Director i Process Engineering Director a Ficosa International, director industrial a Flamagás i responsable de Producció a Hewlett Packard, entre altres.
 • Marfil Sánchez, Fernando
  Enginyeria Industrial per la UPC. Màster en Organització i Direcció d''Empreses per la UPC School. Actualment Responsable de Gestió Industrial i Administració a ICORSA, S.A.. Acumula una experiéncia de 20 anys al Sector Automoció en empreses multinacionals (Valeo, CIE Automorive, MMM i Wafa) i empreses familiars com a Plant Manager, Director Industrial. Diverses experiècnies de posta en marxa de plantes a l''estranger (Marroc i Romania), projectes de Interim Manager e implantació de sistemes de gestió (ERP, ISO/TS, Lean Manufacturing, ..)
 • Martin Peña, Francisco
  Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Censor jurat de comptes. Auditor de comptes. Membre del ROAC. Professor titular d'universitat del Departament d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona.
 • Maspons Bosch, Ramon
  Enginyer Industrial. Director d¿Innovació a l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Director de la Unitat de Projectes Estratègics a Biocat, BioRegión de Cataluña. Director científic de la Fundació Parc de Salut. Exsotssecretari d'Estratègia a la Conselleria de Salut.
 • Mir Albertí, Elena
  Màster en Comunicació per l'Instituto Superior de Marketing. Sòcia directora i Planner estratègic a Cyrano Marketing Emocional 360º. Creativitat estratègica i màrqueting operatiu. Anteriorment ha ocupat els càrrecs de directora a Barcelona, i posteriorment a Madrid, de MC Marketing y Comunicación, directora a Barcelona de Grupo Moliner Consultores, tècnica de Màrqueting Directe i Promocional a Mailgráfica Direct i a Roberto Zubiri (Document on Demand), i directora de Comptes a La Agencia de Publicidad SA.
 • Peláez Temprano, Ana María
  Llicenciada en Psicologia. Diplomada en Negocis Internacionals. Màster en Gestió i Comerç Internacional. Consultora internacional.
 • Portabales, Jose Luis
  Llicenciat en Dret. Graduat social. Diplomat en Direcció de Personal per ESADE. Col·laborador a KTC&R Global. Anteriorment ha ocupat els càrrecs de director de Recursos Humans a Grupo CELSA, director de Personal, Processos i Organització a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, director de Personal i Relacions Laborals a Hispano Mecano Eléctrica (HIMEL), i adjunt a la Direcció de Personal de Lavis. Ha estat president de la Fundació per a la Motivació dels Recursos Humans.
 • Rajadell Carreras, Manel
  Doctor Enginyer Industrial. Màster en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Madrid (CEPADE). Màster en Gestió Mediambiental a l'Instituto de Investigaciones Ecológicas (INEC), amb la col·laboració de The Open International University (Màlaga). Professor titular d'universitat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Rajadell Carreras, Pere
  Enginyer Industrial. Quality Program Manager a Hewlett Packard.
 • Ramos Sánchez, Montse
  Llicenciada en Ciències Socials. Diplomada en Màrqueting i Assessoria Tècnica Comercial. Programa Màster en Direcció General per EADA. Acumula una experiencia de més de 20 anys com a Consultora y Formadora especialitzada en Màrqueting, Comunicació i Vendes.
 • Remolina Carral, Jose Ramon
  Enginyer Industrial. Llicenciat en Ciències Econòmiques. Analista d'inversions de Banca Corporativa. Anteriorment ha ocupat els càrrecs d'analista d'inversions al BIB, cap d'empreses del Banco de Comercio, director de Planificació, Pressupostos i Control de Gestió del BBV. Director territorial del Banco Crédito y Ahorro.
 • Resa Navarro, Xavier
  Doctorand en Direcció i Organització d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster oficial en eLearning i Educació (UOC). Màster oficial en Societat de la Informació i el Coneixement (UOC). Diplomat en Ciències Empresarials per la UPC. Postgrau en Direcció de Màrqueting (EADA). Postgrau en Direcció Comercial i Màrqueting (EUNCET). Tècnic superior en Informàtica de Gestió (IPFP Terrassa). Professor-investigador associat al Departament d'Organització d'Empreses de l'ETSEIAT (UPC). Responsable de l'Àrea Digital del Centre de Recerca en Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Col·laboració en dissenys tecnopedagògics i creació i manteniment d'entorns virtuals de formació via webinars, amb CRESCA i CDEI (Centre de Disseny d¿Equips Industrials). Professor-investigador en centre universitari privat.
 • Rex Valldepérez, Josep Maria
  Pèrit i Professor Mercantil per l'Escola d'Alts Estudis Mercantils i Economista. Diplomat en Márqueting i Vendes per la Sorbonne de Paris (8ºem). Diploma de Tècnic Publicitari (Grupo A Espanya). Professor titular de l'EUNCET (Escola de negocis Terrassa). Professor de Màrqueting UPC. Màster de Gestió de la Comunicació per l'Indiana University de Pennsylvania. CEO de Fidelicat S.L. Assessor de Màrqueting de diverses signatures: Nestlé, Codorniu, Bimbo, Frigo, Colonial, Gonzalez Byas, entre otros. Autor de "Me han dicho que no lo diga" Hakka-Books.
 • Ronco Baquedano, Emilio
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Complutense de Madrid. Màster en Direcció i Administració d'Empreses per ESADE. Diploma en Desenvolupament de Lideratge per l'Universitat de Harvard. Diploma en Planificació Estratègica per l'Universitat de San Diego. Actualment és Managing Partner a Talent Development Institute centrat en gestió estratègica de talent, desenvolupament de lideratge i executive coaching per a persones i equips a organitzacions del sector públic i privat tals com banca, assegurances, telecomunicacions, consum. etc. Ha treballat com a directiu a diferents empreses i publicat 4 llibres.
 • Rúa Costa, Carles
  Enginyer Industrial. Responsable de Projectes Estratègics i Innovació del Port de Barcelona. Professor associat del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Valoira Miqueo, Josep Maria
  Llicenciat en Dret. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració. Màster executiu de Societats i expert tributari. Diplomat en Dret Arbitral. Advocat en exercici
 • Zaragoza Gras, Josep
  Llicenciat en Ciències Econòmiques. Màster en Economia i Direcció d'Empreses per IESE. Diplomat en Estudis Tributaris per EADA. Interim Management director financer. Anteriorment ha ocupat els càrrecs de director d'Administració i Finances de La Sirena, director d'Anàlisi Financera d'Arbora & Ausonia, analista financer sènior de Procter & Gamble, i responsable de Control de Gestió i Planificació d'Arbora Holding.

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Octubre de 2019
Crèdits
60 ECTS (440 hores lectives)
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 67
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.700 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa