Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials

Màster Presencial.

Presentació

30a EDICIÓ
UPC School

En un món cada vegada més globalitzat, on les empreses han de competir amb altres països que ofereixen costos de producció més baixos, és molt important treballar de forma eficient i competitiva. Per aconseguir aquest objectiu, les companyies han d'adoptar les tendències més avançades que els permetin un alt nivell d'eficiència.

En l'actualitat, la indústria de l'automòbil lidera aquestes tendències amb una gestió avançada i eficaç, i els seus mètodes de gestió es poden aplicar a altres sectors empresarials.

El Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) treballa tots aquests aspectes que han de donar valor econòmic a l'empresa, i tracta aspectes relacionats amb l'enginyeria i de gestió dels processos fabrils, de la planificació de la producció i de les necessitats de materials i recursos, del disseny de plantes industrials i de la implantació de sistemes productius. Tot això, relacionat amb aspectes de gestió: logística, qualitat, manteniment, recursos humans, etc..., amb una dedicació especial a les tendències més avançades, de manera que els participants intervenen activament, treballant en equip i estudiant casos reals que poden haver tingut lloc a les seves pròpies empreses. Una metodologia docent molt completa i enfocada als aspectes pràctics.

El Màster està concebut per aconseguir una formació conceptual i pràctica completa d'acord amb la realitat de l'organització i la gestió industrial. Per això, tant els continguts, com el professorat (experts del món industrial) i la realització del projecte final sobre un cas real són aspectes que avalen l'èxit del programa.

Per tal de fer més àgil el seguiment del curs, en formalitzar la matrícula tots els participants rebran un iPad on podrà descarregar-se tota la documentació del Màster.

Aquest Màster també té edicions de postgrau a Pamplona. Consulta'ns més informació.

Objectius

 • Conèixer els processos clau que composen globalment una empresa.
 • Conèixer les especificitats de les plantes de producció industrial, les seves característiques i problemàtiques.
 • Oferir formació teòrica i pràctica en l'organització i la gestió eficient i competitiva de les operacions de les empreses industrials, d'acord amb les tendències més avançades.
 • Oferir participació directa de l'alumnat en activitats de treball en equip, en la utilització de paquets informàtics, en el disseny i la presa de decisions amb simuladors, en la resolució de casos pràctics i en la realització del projecte final del programa.
 • Assolir els coneixements de com implantar un sistema productiu òptim des del punt de vista de l'eficiència i la competitivitat, per no perdre el tren del futur.

A qui va dirigit?

 • Titulats de grau universitari i llicenciats amb titulació superior, amb validesa a efectes oficials.
 • Titulats de diplomatura o de primer cicle si provenen d'estudis de caràcter tècnic (enginyeries o similars) o d'Administració i Direcció d'Empreses.
 • Persones amb títols homologables d'universitats estrangeres.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Certificació Institut Lean Management

El Instituto Lean Management de España reconeix la formació realitzada al Màster en Engiplant, tot convalidant-la amb la formació en Lean Manufacturing que realitza l'Institut. Els alumnes que estiguin interessats en l'obtenció del certificat, hauran d'acreditar la formació realitzada (títol del màster), realitzar la inscripció i la prova addicional que convoca l'Institut Lean Management per a l'acreditació d'aquesta formació.

Continguts

Assignatures

L'Empresa Industrial. Direcció. Quadre de comandament. World Class Manufacturing
1 ECTS. 10 hores lectives.
 • Presentació del programa Màster Engiplant. Estratègia de l'àrea d'Operacions. Diagnòstic.
 • Quadre de Comandament Integral. Sistema i instruments. Aplicació a la gestió d'operacions. Cas pràctic d'operacions.
 • Excel·lència en la gestió industrial: World Class Manufacturing (WCM). Qualitat total (TQC), processos (Just in Time) i equipaments (TPM). Enginyeria total (TIE).
Enginyeria de Productes i Processos. Enginyeria concurrent. Estratègia de les Operacions. Planificació de la Producció
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Disseny i desenvolupament de productes. Mètodes i Tecnologies. Enginyeria de productes. Anàlisi i enginyeria del Valor. Fases del mètode. Anàlisi Funcional. Millora del producte: Creativitat. Brainstorming. Propostes. Mètode Combinex. Casos pràctics.
 • Enginyeria de productes i processos: Enginyeria Concurrent. Desenvolupament de nous productes. Corba Payback. Disseny en fabricació i muntatge. Concept to customer. Fabricació enfocada. Casos: IDEO-Sony Workstation-Land Rover Freelander.
 • Planificació i anàlisis estratègica d'operacions. Hoshin Kanri. DAFO: Missió, Visió i Valors. Direcció per objetius. Hoshin Kanri. Business Intelligence.
 • Estratègia de les operacions industrials. Mercat, preu, servei, qualitat, flexibilitat i innovació. Processos, capacitat, compres, integració i planificació.
 • Planificació de la producció. Planificació de les necessitats de materials i de recursos. Sistemes MRP.  
Gestió Avançada de Processos i Plantes Industrials. Lean Manufacturing
3 ECTS. 20 hores lectives.
 • Models avançats de gestió industrial. Lean Manufacturing. Principis essencials. Valor, flux de valor, flux d'activitats i pull. Sistemes Kanban. Valor i desaprofitament (waste). Millora contínua. Eines Lean.
 • Lean Manufacturing com a sistema integrat de gestió. Muri, Mura i Muda. Estandardització.
 • Lean Manufacturing: flux de valor. Value Stream Mapping (VSM). Identificació d'inventaris i desaprofitament. Anàlisi del lead time i temps d'absència de flux.
 • Lean Manufacturing. Metodologia A3 per a la resolució de problemes. La cultura del PDCA. Mesures i plans d'acció. L'A3 mitjançant la metodologia PDCA. 
La Cadena de Subministrament. Logística. Aprovisionament i Distribució. Outsourcing. Internacionalització de la Producció Industrial
7 ECTS. 50 hores lectives.
 • Lean Operations Strategy. Orientació al mercat de les decisions en l'àmbit de les operacions (enfocament a client). Coherència amb l'estratègia de l'empresa.
 • Supply Chain Management (SCM). Logística integral. Disseny estratègic de la cadena de subministrament. SCM com a integració d'operacions, clients i proveïdors.
 • Lean Supply Chain management. Estratègia de la cadena de subministrament en funció del posicionament de l'empresa. Punts clau a gestionar.
 • Lean Distribution / Supplying. Logística. Lean per a la distribució i aprovisionament. Lean en compres i aprovisionament. Velocitat de canvi en la seva estratègia i gestió.
 • Estratègia de compres. Outsourcing. Lean buying. Desintegració vertical en les compres: fabricació vs. subcontractació. Deslocalització de les plantes industrials.
 • Simulació de la direcció i gestió de plantes industrials i la seva logística. Presa de decisions per part d'equips d'alumnes i anàlisis dels resultats.
Disseny, Organització i Gestió de Processos i Plantes Industrials. Models de Gestió i Tipus de Producció
9 ECTS. 70 hores lectives.
 • Disseny i implantació de processos i plantes de producció. Factors, processos, productes i valor afegit. Models actuals de gestió de les operacions. Tipus d'implantació dels processos: disposició funcional i en flux.
 • Models de gestió de processos industrials. Característiques. Model convencional en massa, model basat en les limitacions o colls d'ampolla i Lean Manufacturing. Aspectes diferencials i comparació dels models per la competitivitat.
 • Disseny de línies i plantes de producció. Programari. Flux, equilibrat i estoc. Temps de treballador i de màquina. Llocs multitasca. Disseny Lean Manufacturing: cèl·lules flexibles. Takt Timei. Nagare. Programari específic. Aplicació cas real.
 • La producció multiproducte. Producció monomodel i producció barrejada. Condicionants. Nous aspectes a resoldre: agrupació per famílies, seqüenciació d'operacions en la línia i anivellat de la producció. Programació Heijunka.
 • Producció en procés continu. Aspectes específics i característiques diferencials de la producció continua en relació amb la producció discreta. Gestió integrada Keep Running. Gestió Lean Manufacturing en processos continus.
 • Automatització de línies de producció. Nou rol dels treballadors i de les màquines. Fabricació i assemblatge automatitzats. Disseny d'una cèl·lula de muntatge automatitzada. Ciclograma. Model de gestió Flexible Manufacturing System (FMS).
 • Control de producció i captació automatitzada de dades. Necessitat de control de la producció en procés o acabada. Sistemes PLC /SCADA. Sistemes de captura distribuïts. Comunicacions Industrials. Gestió de projectes Scada.
 • Estudi del treball. Anàlisi i millora de Mètodes. Estudi del treball: producció i productivitat, mètodes, contingut del treball i repercussió en el cost. Millora de mètodes. Anàlisi del treball. Mostreig de treball.
 • Mesurament del treball. Determinació de temps. Unitats de temps. Cronometratge. Càlcul de rendiments. Activitat. Fatiga. Anivellació. Cicle de treball. Temps òptim o cicle. Equilibrat de llocs de treball. Taules de suplements.
 • Els nous sistemes per a la determinació de temps: Temps Predeterminats. Normes. Sistemes més divulgats. El Sistema MTM. MTM-1. MTM per a la millora de mètodes. Anàlisi de moviments. El sistema MTM-2.
 • Simulació per al disseny de processos industrials. Programari per al disseny de processos i plantes amb optimització de magnituds clau.
 • Utilització del software de simulació per dissenyar processos. Sistema Witness.
 • Ètica i Responsabilitat Social Empresarial (RSE). Norma ISO 26000. Sostenibilitat.
Enginyeria de Plantes. Manteniment Industrial. Gestió de la Qualitat. Excel.lència en Operacions. Metologia Six Sigma
8 ECTS. 60 hores lectives.
 • Gestió de la Qualitat en el sistema productiu. Implantació, auditoria i certificació. Norma ISO 9001:15. L'Excel·lència Empresarial. El Model EFQM d'Excel·lència.
 • AMFE. Detecció precoç dels defectes. Assegurament de la qualitat. Maneres, causa i probabilitat de fallades. NPR. AMFE de disseny i de procés.
 • Dispositius i sistemes Poka-Yoke. L'estratègia zero defectes. Detecció, avís i separació. QFD (Quality Function Deployement). Adaptació de productes a la demanda.
 • Tècniques per al control de la qualitat. Control Estadístic de Processos (SPC). Capacitat dels processos. Gràfics de control.
 • Optimització de la relació qualitat / cost: Disseny d'Experiències (DOE).
 • Nous enfocaments de la gestió de la qualitat: mètodes de Taguchi.
 • L'excel·lència en la qualitat dels processos industrials. Projectes Six Sigma. Metodologia DMAIC.
 • L'excel·lència en la qualitat dels processos industrials. Projectes Six Sigma. Minitab. Statapult.
 • Manteniment productiu total (TPM). Desplegament estratègic de la funció de manteniment. Les sis grans pèrdues.
 • Manteniment productiu total (TPM). Gestió Lean del manteniment (Lean Maintenance). Ràtios i indicadors. Eficiència operacional OEE.
 • Gestió del manteniment assistit per ordinador (GMAO). Aplicació a diversos tipus de manteniment.
 • Tècniques de preparació ràpida SMED. Organització 5S. Tècniques de resolució de problemes en la preparació i desenvolupament de processos industrials.
Millora Contínua dels Processos Industrials. Kaizen. Innovació. Resolució de Problemes
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Millora contínua dels processos industrials. Kaizen. Eines i tècniques Kaizen. Gemba Kanri (gestió del taller). El Cicle PRCA. Eines de control. Metaplan. Brainstorming. Benchmarking. Aspectes humans: formació. polivalent.
 • Millores de processos en les empreses industrials. Business Process Management.
 • Millora i flexibilitat de plantes industrials. Canvis estructurals. Polivalència i equips.
 • Cas complet d'implantació d'un sistema de producció Lean Manufacturing en una planta industrial. Flux continu, flexibilitat i anivellat. Kanban. Gestió visual.
Projectes Industrials. Gestió i Risc. Indústria 4.0 i Smart Industry. Serveis Industrials
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Projectes industrials. Metodologia PMBOK aplicada a l'activitat industrial.
 • Planificació de projectes. El camí crític. La cadena crítica.
 • Project Management en la indústria: APQP. Planificació avançada de la Qualitat i el Producte. ISO 21500 i PMBOK. ISO 10006 i ISO 21500: certificació de projectes.
 • Norma UNE 166000 i projectes d'innovació. Mapes de projectes i matrius de decisió. Portfolio Management. Elecció i creació d'idees de projectes.
 • Gestió industrial i tecnologies de la informació: Indústria 4.0. Smart industry. Start-Up. E-Commerce. Noves eines: Lean IT, Lean Start Up. Model de Canvas.
 • Gestió dels processos de serveis de les empreses industrials. Model de gestió de la qualitat total en els serveis i disseny d'un mapa de processos. Quadre d'indicadors i mapa de processos. Processos de serveis de les empreses industrials.

Recursos Humans en l'Empresa Industrial. El Directiu Industrial. Coaching. Responsabilitat Social Corporativa
4 ECTS. 35 hores lectives.
 • L'entorn de les organitzacions i el seu impacte en la gestió de les persones, la cultura organitzativa i els valors. Factors clau. Motivació. Comunicació. Equips de treball.
 • Desenvolupament directiu. Competències per dirigir i gestionar equips de treball. Intel·ligència emocional. Lideratge i direcció. Anàlisi del perfil directiu. Test 16pf.
 • Equips de treball. Equips humans de projecte d'alt rendiment. Metodologia Belbin. Els nou rols d'un equip equilibrat.
 • Coaching per al directiu industrial. Autolideratge. Lideratge vs. gestió. Model de Covey.
 • Coaching per al directiu industrial. Competències crítiques en el lideratge d'altres persones.
 • Coaching per al canvi. La corba del canvi. Gestió de la resistència emocional al canvi. Rol del capdavanter.
 • Els entorns laborals actuals i futurs: diversitat i generacions. Característiques. Factors per a un lideratge diferenciat. Estratègies i eines per liderar.


>>  S'inclouen 3 hores de Coaching personalitzat per a cada alumne.

Economia i Finances en l'Empresa Industrial. Costos, Inversions i Finançament. Anàlisi del Risc en la Concessió de Crèdit
4 ECTS. 30 hores lectives.
 • Costos de l'activitat industrial. Determinació. Cas pràctic: fabricació d'engranatges. Fixació de costos en una empresa metal·lúrgica. Metodologies Direct i Full Costing.
 • Sistemes avançats per determinar el cost: costos basats en activitats. Metodologia Activity Based Costing (ABC). Cost Drivers. Target Costing. Activity Based Management. Pressupostos. Activity Based Budgeting.
 • Costos i recursos financers en les operacions industrials. Captació dels recursos financers per a l'operativa de les plantes industrials: business angels.
 • Aspectes econòmics i financers en la gestió de les Operacions. Balanç. Compte de Resultats. Ràtios de gestió. Necessitats operatives de fons. Gestió de les inversions. Cas pràctic de l'anàlisi d'inversions.
 • Gestió econòmica per a l'operativa Lean Manufacturing. Aproximació dels costos adequada al pensament Lean (Lean Accounting). Indicadors específics. La creació de valor des del punt de vista econòmic. Lean StartUp i els seus avantatges.
 • Finançament de les operacions. Plantejament d'una entitat financera davant les operacions de risc. Concessió i renovació de crèdits. Cessions de diners. Acord de capitals de les entitats financeres: Basilea II i III. Scoring. Rating.
Internacionalització d'Operacions i Plantes. Xarxes Globals
2 ECTS. 15 hores lectives.
 • Internacionalització i operacions. Estratègies. Motius per a la internacionalització. Model AKONDIA. Aplicació pràctica. Desenvolupament de casos.
 • Gestió multiplanta. Benchmarking global de plantes productives, rol de planta i assignació de competències d'operacions. Obertura de noves plantes. Desenvolupament de casos.
 • Xarxa global d'operacions. Principals problemes. Desenvolupament de casos. Gestió multiplanta, benchmarking global, rol de planta i assignació de competències d'operacions.
Activitats Pràctiques. Projecte Final
12 ECTS. 40 hores lectives.

Direcció d'operacions i pressa de decisions: Business Game (simulador informàtic). Simulació de la direcció i gestió de plantes industrials. Presa de decisions personalitzades amb simuladors informàtics de gestió i avaluació de resultats.

Visites a plantes industrials d'interès.

Projecte final del programa Màster, tutoritzat i en equip. Realització del projecte en grups d'alumnes al llarg del curs. Basat en situacions reals relacionades amb una planta industrial, per a les que es planteja la implantació, organització, gestió i/o millora, a àmbits tals com:

 1. Logística interna /externa.
 2. Implantació física de processos industrials.
 3. Anàlisi de mètodes de treball i determinació de temps.
 4. Implantació / millora de la qualitat.
 5. Implantació / millora del manteniment productiu.
 6. Aspectes relacionats amb la gestió dels recursos humans.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic de la UPC. President de l'Institut Lean Management d'Espanya. Autor de diversos llibres. Assessor d'empreses industrials.

Coordinació

 • Sardà Ferrer, Joan
  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.

Professorat

 • Abad Pequeño, Severino
  Doctor en Química por la Universidad de Vigo. Formador y consultor especializado en Lean Management con amplia experiencia en entornos industriales, de servicios, administración pública, educación y de gestión de proyectos. Miembro del Instituto Lean Management de España. Profesor Asociado de la UPC en el Departament d'Organització d'Empresas.
 • Amores Bravo, Xavier
  Doctor en empresa, tesi sobre la gestió de la innovació en les empreses de serveis intensives en coneixement tecnològic. Postgrau al programa "Innovation, Information Technologies and Organisations" i enginyer industrial per la UdG. Ha realitzat cursos sobre innovació en diverses escoles de negoci, com en Design Thinking a l'Innovation Lab de la HBS (Boston). Actualment és el gerent del Catalan Water Partnership, clúster de l'aigua de Catalunya que gestiona projectes d'R + D i innovació. Professor associat a EADA i director del MBA de la Universitat de Girona. Més de 15 anys d'experiència en consultoria i projectes de gestió de la innovació en empreses.
 • Asensio García, José
  Enginyer Tècnic Mecànic, durant 30 anys ha treballat a Nissan Motor Ibérica SA en diversos càrrecs de responsabilitat en Logística, Producció i Nissan Production Way. Ha participat en diversos seminaris sobre producció sincronitzada i JIT Kaizen (al Japó i EUA). La seva especialitat dins del màster Engiplant és la resolució de problemes dins l'entorn de Kaizen. Actualment és Director de Projectes de Lean i Supply Chain en Itemsa.
 • Blanch Martell, Francesc
  Enginyer Químic IQS. Llicenciatura en química. PDD IESE. Director de R&D de Gallina Blanca Purina S.A.. Vice-president de R&D de Affinity Petcare S.A. Actualment Jubilat i assessor en la Indústria de Petfoods
 • Blasi i Darner, Alexandre
  Doctor enginyer Industrial per la UPC, President de Mútua Intercomarcal, soci de Caudexpe i conferenciant en temes de tecnologia i de renovació. Ha ocupat llocs com a vicepresident del Patronat de la Fundació Rinaldi, membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona i del Comitè de Direcció del Barcelona Institut d'Emprenedoria, Vicepresident i Conseller Delegat de Samsung a Espanya, coordinador de la Taula Sectorial per a la Electrònica de Consum, Director de Divisió i de Recerca en Mai, en Junta Directiva de la patronal AMETIC, Gerent en Brescó i Blasi, director tècnic en Telesincro.
 • Calvo Simón, Albert
  Soci i Director Tècnic de la Consultora ITEMSA PRODUCTIVITAT, SL , Enginyer Tècnic Industrial, branca mecànica, especialitat construcció de maquinària, per la UPC-EUVG. Membre titular, en representació de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, de la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA. Instructor oficial de l'Associació MTM Espanyola. Màster en Prevenció de riscos laborals (Nivell intermedi). Tècnic de nivell superior en ergonomia.
 • Casanovas Villanueva, August
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Doctor per la UPC en Direcció i administració d'empreses. Màster en Direcció i administració d'empreses en ESADE. Diversos cursos d'Adreça d'Operacions i Logística per la Cranfield University (UK), la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EUA). Programa de Direcció general (PDG) en IESE. Director d'operacions i logística en companyies multinacionals dels sectors: industrial (GRUP CELSA), cosmètica (COTY ASTOR), farmàcia (ALMIRALL PRODESFARMA) i gran consum (RALSTONPURINA, SCHW).
 • Castillejo Hernandez, Ricard
  Enginyer Industrial. Director de Garantia de Qualitat de Boehringer Ingelheim.
 • Consolación Segura, Carolina
  Doctora i Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. Experta en el àrea de màrqueting estratègic i operatiu i gestió de serveis.
 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic de la UPC. President de l'Institut Lean Management d'Espanya. Autor de diversos llibres. Assessor d'empreses industrials.
 • Cuatrecasas Castellsagués, Oriol
  Doctor en Enginyeria Industrial per la UPC. Especialitzat en Lean Manufacturing. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya, i de la Lean Global Network.
 • Deulofeu Aymar, Joaquim
  Llicenciat i Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Soci-fundador i gerent de Qualitat, Serveis Empresarials, S.L., empresa en la qual desenvolupa la seva activitat professional com a consultor des de fa més de 25 anys. Professor associat al Departament d'Organització d'empreses de la UPC. Professor en altres entitats com la UAO-CEU, a l'Escola Superior de Comerç i Distribució-ESCODI-UB. Actualment és President del Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny i Secretari del Patronat Fundació Privada Hospital de Sant Celoni.
 • Gavilan Ferrer, Nestor
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, de la UPC. Soci fundador del Instituto Lean Mangement. Ha exercit de formador i consultor lean. Ha estat Lean and Industrial Engineering Manager a Delphi Diesel Systems. Actualment a Coty-Astor. Professor associat de l'EETAC.
 • Genescà Palau, Enric
  Enginyer Industrial. Consultor-asesor en direcció de projectes, amb amplia experiència en el sector de l'automòbil.
 • González Babón, Jesús
  Doctor en Administració i Direccií d'Empreses per la UPC. Grau en Enginyeria Mecànica per la ULE. Màster en Logística per la UVA. Màster en Invevestigació en Economia de l'Empresa per la UVA. Premi CEL Universidad 2013. Professor col·laborador honorífic al Departament d'Organització d'Empreses de la UVA. Exresponsable d'Enginyeria de la Qualitat i Auditories de FASA Renault (Renault España).
 • Imaz Larrea, Iñigo
  Operations Manager de Magna Mirrors España. Responsable de l'eficiència global de la planta, a tots els nivells.
 • León Márquez, Domingo Miguel
  Llicenciat en ADE y Màster en Negoci Bancari per la UPC. Professional de la banca, amb experiència en operacions i instruments financers de Banca.
 • Mediavilla Guisasola, Miguel
  Doctor Enginyer Industrial. Doctorant en Economia per la Universitat de Deusto. Programa de Direcció general (PDG) en IESE Business School. Six-Sigma Black Belt. Certificat pedagògic per Harvard Business School per a la formació basada en casos d'estudi. Experiència prèvia en diversos llocs directius en el grup BSH Bosch & Siemens Hausgeräte GmbH (Alemanya i Espanya). Actualment Fundador i Director de OPERATIONS Management Engineers. Professor en escoles de negoci i universitats a Espanya, Regne Unit, Alemanya i Llatinoamèrica.
 • Moya Valladares, Aránzazu
  Enginyer Industrial. Màster Engiplant per la UPC. Responsable de projectes i implantacions industrials a Magna-Donelli.
 • Murcia Navarro, Jose Manuel
  Enginyer Industrial. PDG per IESE. Postgraus en Operacions i SCM. Formador, Consultor i Assessor d'empresa a través de 5pl. Ha estat Director general a Akershus Invex SL, Director d'Operacions de TechnalAlcan Ibèrica, Director de Catalunya d'Hachette Filipacci, director de Viles Olímpiques en COOB 92, director de Logística d'Ahold Ibèrica.
 • Mussons Sellés, Jaume
  Doctor Enginyer Industrial. Professor OBS. Consultor empresarial.
 • Pons Peregort, Olga
  Psicòloga Industrial. Doctora en Administració i Direcció d'Empreses i Màster en Direcció i Organització d'Empreses. Professora del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Assessora en RRHH.
 • Prats Solé, Juan Alberto
  Enginyer Industrial. PADE del IESE. President de l'Associació Catalana d'Anàlisi del Valor (ACAV). Soci Director de CEIV Consulting. Membre de la Comissió de Gestió Empresarial del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Ha estat Director General de diverses empreses Multinacionals, Japoneses, Espanyoles i Alemanyes.
 • Puente Quer, Josep
  Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Enginyeria d'Automoció per la UPC. Màster en Assegurances per la UPC. Experiència de 16 anys en gestió de projectes d'automoció, industrialització de la planta de Ficosa a Polònia. Director de projectes a Àsia i Direcció comercial de l'enginyeria Idneo. Actualment és Project Manager de negocis globals a Ficosa ADAS.
 • Puig Esteban, Marc
  Enginyer de telecomunicacions. Expert en sistemes PLC, SCADA i MES. . Director de Mapex
 • Romero Cuadros, Antònia
  Psicòloga i Màster en Coaching. Consultora coach d'Argos Coaching, S.L. Col·laboradora del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Santiago López, Ana
  Psicòloga. Màster en Coaching. Consultora coach d'Argos Coaching, S.L. Responsable de l'Àrea de Polítiques i Programes en el Departament de RRHH d'Intermón Oxfam.
 • Sardà Ferrer, Joan
  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC.
 • Soler Carbonell, Josep Maria
  Enginyer Industrial per la Universitat de Girona. Master of Science Mechanical & Aerospace Engineering, University of California, Irvine. Actualment és EMEA Sales Program Manager - Personal Care a l'empresa Velcro. Acumula més de 10 anys en la gestió d'Unitats de Negoci i Operacions en empreses industrials Business to Business.
 • Teixidó Escobar, Jordi
 • Consultor especialista en Project Management amb més de 20 anys d'experiència internacional com a Director de Projectes. Consultor i formador en grans empreses. Certificat PMP per el Project Management Institute (PMI)
 • Torrell Martínez, Francesca
  Enginyera Superior de Telecomunicacions. Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant). Consultora en Gestió del Manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Vilalta Beltri, José Miguel
  Economista i Advocat per la UB. PDG per IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by Hoop i Conseller i Assessor en temes d'Estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (405 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:18/10/2019Data de fi:23/10/2020
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 112 08 35
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
10.300 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors