Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering

Màster Presencial.

Presentació

6a EDICIÓ
UPC School

Aquest programa dóna als seus participants la possibilitat d'accedir a acreditacions oficials (carnets) de l'àrea d'Incendis i de Protecció Civil.

Les matèries perilloses, les instal·lacions amb risc, els incendis, les explosions, els riscos tecnològics o els riscos naturals són exemples dels perills que ens envolten i que cal tractar d'una manera global i integrada. La necessitat de protegir les persones, els béns i el medi ambient d'aquests riscos requereix d'unes organitzacions preparades per detectar-los, analitzar-los i per desenvolupar les respostes necessàries que garanteixin els nivells de seguretat adequats per a la societat.

El Màster en Incendis i Protecció Civil prepara professionals amb els coneixements i les habilitats per donar resposta des d'una visió global i transversal a les necessitats que les empreses i les institucions tenen actualment en l'àmbit de la seguretat 'safety engineering'.

El màster combina una formació tècnica de qualitat amb la capacitació en la gestió al voltant de dos eixos: la protecció contra incendis i explosions i l'anàlisi del risc i la protecció civil. Tots dos recorreguts també poden ser cursats com a postgraus.

Els estudis capaciten professionals per actuar de manera coordinada amb els actuals actors -públics o privats- que intervenen en la gestió de la seguretat, esdevenint un capital necessari i de gran valor per a les empreses de l'àmbit de l'enginyeria de la seguretat i la prevenció, com són consultories, grans empreses, companyies d'assegurances, laboratoris d'assaigs, enginyeries, entre d'altres i també per a les administracions públiques de l'àmbit dels incendis i la protecció civil.

Els estudiants també rebran la preparació necessària per accedir a habilitacions com experts en les àrees d'incendis i protecció civil.

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i la UPC donen resposta amb el Màster en Incendis i Protecció Civil a les necessitats de protecció de la societat actual i l'alt nivell de coneixement i d'especialització que requereixen les empreses per assegurar la seva eficiència i competitivitat.

Els alumnes que finalitzin programa, es podran registrar gratuïtament a la Society of Fire Protection Engineers (SFPE Internacional i nacional) per ser-ne membres durant un any.

Organitzat en col·laboració amb:
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
ISPC

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Conèixer i dominar les tècniques necessàries per dissenyar i gestionar les mesures de protecció en l'àmbit de la 'safety engineering' amb una visió global del sector.
 • Ser competents en el disseny de les mesures de protecció contra incendis tant actives i passives, com prestacionals i prescriptives.
 • Conèixer les eines de simulació numèriques en els camps de la combustió i la dinàmica del foc; el comportament estructural davant l'incendi i els sistemes de control de temperatura i evacuació de fums.
 • Estar capacitats per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit local, així com les anàlisis de risc prèvies necessàries.
 • Gestionar les matèries perilloses (HAZMAT, hazardous materials), formar-se com a conseller de seguretat en el transport de mercaderies perilloses i en la gestió d'atmosferes explosives (ATEX), utilitzant metodologies de 'risk analysis'.
 • Entrar en contacte a nivell professional amb la terminologia específica internacional (anglès) de les matèries estudiades.
 • Obrir l'horitzó d'exercici professional donant la possibilitat d'aplicar els coneixements directament en projectes i casos pràctics.

A qui va dirigit

 • Enginyers, titulats científic-tècnics i arquitectes gestors de projectes, professionals d'empreses que vulguin especialitzar-se en la prevenció de riscos.
 • Tècnics d'enginyeries i consultories de l'àmbit de la 'safety engineering'.
 • Inspectors tècnics de companyies d'assegurances, mediadors, perits de sinistres, assegurances i serveis d'inspecció i control d'entitats públiques i privades.
 • Tècnics que desenvolupin la seva professió, o bé pretenguin fer-ho, en entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de prevenció d'incendis, en Ajuntaments, Consells Comarcals o d'altres administracions públiques dels àmbits de protecció civil, tramitació de llicències d'obres i/o d'activitats.
 • Consellers de seguretat en empreses que transportin mercaderies perilloses.
 • Gestors de la seguretat i la prevenció en establiments, activitats, edificis i infraestructures.
 • Tècnics d'empreses instal·ladores i que ofereixin manteniment de sistemes i equips de PCI.
 • Professionals responsables en empreses i institucions usuàries dels sistemes de PCI.
 • Tècnics dels laboratoris d'assaigs i professionals que fan investigació en la matèria.
 • Tècnics en prevenció de riscos laborals.
 • Tècnics d'empreses que elaboren o han d'elaborar Plans d'Autoprotecció.
 • Professionals de Protecció Civil.
 • Membres dels cossos de Bombers, Cossos de Seguretat i Protecció Civil, així com bombers voluntaris que vulguin aprofundir coneixements i completar la carrera professional.
 • Persones sense experiència prèvia que vulguin desenvolupar la seva trajectòria professional en l'àmbit de la 'safety engineering'.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Protecció Civil. Risk Analysis

Postgrau presencial. Data d'inici: 06/04/2018. Barcelona

Incendis. Fire Engineering

Postgrau presencial. Data d'inici: 19/10/2018. Barcelona

Tècnic en Elaboració de PAUs

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 06/04/2018. Barcelona

Anàlisi del Risc: Matèries Perilloses, Conseller de Seguretat i Atmosferes Explosives

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 13/04/2018. Barcelona

Tècnic d'Incendis

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 19/10/2018. Barcelona

Enginyeria de Seguretat contra Incendis

Curs de formació contínua presencial. Data d'inici: 11/01/2019. Barcelona

Continguts

Matèries

Projecte final de màster
13 ECTS. 6 hores lectives.
Prevenció i seguretat en cas d'incendi
8 ECTS. 57 hores lectives.

Introducció
- Regulació dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de Catalunya
- La Llei de prevenció i seguretat en cas d'incendi a les activitats, establiments, edificis i infraestructures

Conceptes bàsics
- Interpretació de Plànols
- Construcció i estructures edificatòries. Tipus d'estructures segons els elements i els materials que les formen
- Hidràulica bàsica
- El risc d'incendi. Concepte de la càrrega de foc i mètodes de càlcul. Nivell de risc intrínsec d'incendi
- Conceptes de reacció i resistència al foc dels materials constructius, decoratius i de mobiliari. Classificació. Certificats d'assaig. Marcatge CE dels productes de la construcció

Protecció passiva
- Protecció estructural i sectorització
- Intumescències. Panells resistents al foc. Morters

Protecció activa
- El Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)
- Les instal·lacions de protecció contra incendis (sistemes automàtics de detecció, sistemes manuals d'alarma d'incendis, abastament d'aigua contra incendis, hidrants, extintors d'incendis, boques d'incendi equipades, columna seca, ruixadors d'aigua, aigua nebulitzada, escuma física, extinció per agents gasosos, sistemes de control de temperatura i evacuació de fums d'incendi). Identificació, components i funcionament. Condicions d'ús i manteniment

Senyalització de les vies d'evacuació i dels equips manuals de protecció. Enllumenat d'emergència

Els procediments administratius en l'edificació
- La Llei d'ordenació de l'edificació
- Els agents de l'edificació. Funcions i responsabilitats

Reglamentacions
- El Codi tècnic de l'edificació (CTE). Documents bàsics de seguretat en cas d'incendi (DB SI) i seguretat d'utilització i accessibilitat (DB SUA)
- El Reglament de Seguretat contra incendis als establiments industrials (RSCIEI)
- L'Ordenança reguladora de les condicions de protecció contra incendis de l'Ajuntament de Barcelona
- Reglamentacions de seguretat en cas d'incendi anteriors al Codi Tècnic de l'Edificació. Períodes de vigència

Guies, documents i instruccions tècniques en matèria de prevenció d'incendis publicades o reconegudes per l'Administració

Aquesta matèria desenvolupa el programa de preparació oficial per a l'examen de Certificació tècnica de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi de Nivell Bàsic, expedit per l'ISPC, que permet tramitar l'habilitació com a tècnic/a de nivell bàsic en entitat col·laboradora de l'Administració en matèria de prevenció de incendis (Llei 3/2010, de 18 de febrer i Ordre INT / 22/2013, d'1 de febrer).

Sistemes constructius i instal·lacions
4 ECTS. 25 hores lectives.
Bases de l'anàlisi i el disseny de les estructures
- Resistència de materials. Estructures de barres. Estat límit últim i estat límit de servei
- Estructures metàl·liques. Dimensionament de bigues a flexió. Vinclament de barres. Inestabilitats. Unions
- Formigó armat. Materials. Càlcul de les armadures. Detalls constructius

Tipologies estructurals i sistemes constructius
- Tipologies estructurals emprades habitualment segons el tipus d'edifici i els materials: edificis residencials i d'oficines, magatzems i establiments industrials, grans superfícies comercials, EGA

- Interpretació de plànols. Exercicis i exemples pràctics

Instal·lacions als edificis
- Instal·lacions i xarxes bàsiques: elèctriques BT, climatització, aigua i ACS, gas i comunicacions. Instal·lacions PCI: detecció, alarma i extinció
- Exemples pràctics d'identificació de les instal·lacions de climatització, subministrament d'energia i PCI

Comportament termo-mecànic dels materials estructurals
- L'acció tèrmica del foc sobre els materials. Les dilatacions tèrmiques a altes temperatures
- Comportament de les estructures de formigó. Comportament de les estructures d'acer

Fonaments de dinàmica del foc
2 ECTS. 14 hores lectives.
Introducció. Aspectes fonamentals de la combustió
- Fisicoquímica de la combustió en un incendi
- Flames de difusió i flames de premescla
- Incendis amb flama, sense flama i combustió explosiva
- Equacions de conservació i mecanismes de transferència de calor

Dinàmica del foc
- La ignició en líquids i en sòlids
- La propagació de la flama
- Velocitat de combustió
- Característiques dels plomalls d'incendi

Dinàmica del foc en incendis forestals
- Introducció a l'estudi dels incendis forestals
- La combustió en incendis forestals
- Mecanismes de transferència de calor
- Característiques físiques

L'extinció: mecanismes i agents
- Mecanismes bàsics d'extinció
- L'aigua i les escumes
- Els gasos inerts
- El pols química

Resistència al foc de les estructures
3 ECTS. 25 hores lectives.
Accions mecàniques i tèrmiques sobre les estructures en situació d'incendi
- El mètode semiprobabilístic basat en els coeficients de seguretat i els coeficients de simultaneïtat. Càrregues de càlcul sobre l'estructura. El temps equivalent. Eurocodi-1 UNE-EN 1991-1-2/ CTE DB SE AE i DB SI.
- Resolució general del problema tèrmic. Equacions de govern; conducció, convecció i radiació. Plantejament del problema mitjançant el mètode dels elements finits. Utilització del programari

Tecnologia de la protecció passiva
- Aplicació dels recobriments de morter projectat i de plaques. Les pintures intumescents. Tècniques d'execució i control de la protecció passiva. Càlculs senzills utilitzant el criteri de limitació de la temperatura
- Exemples d'aplicació amb productes comercials i valoracions econòmiques

Verificació de la resposta estructural enfront d'un incendi
- Estructures de formigó armat i pretensat. Solucions tabulades mitjançant l'ús del coeficient de sobredimensionament. Bigues, pilars i forjats convencionals. El mètode de la isoterma de 500°C. Spalling o eclosió del formigó. Utilització del programari. Normes: Eurocodi-2 / CTE DB SI-6 Annex C/ EHE Annex6
- Estructures d'acer. Concepte de la temperatura crítica. Tractament general de les inestabilitats en situació d'incendi. Utilització del programari. Normes: Eurocodi-3 / CTE DB SI-6 Annex D/ EAE Capítol XII
- Estructures mixtes acer-formigó. Solucions tabulades en bigues i pilars mixtes. Cas particular de les lloses mixtes. Norma: Eurocodi-4
- Estructures de fusta. Mètode de la secció reduïda. Velocitat de carbonització. Unions. Normes: Eurocodi 5 / CTE DB SI-6 Annex E
- Estructures d'obra de fàbrica. Solucions tabulades. Criteris resistents i d'aïllament tèrmic a la sectorització. Normes: Eurocodi-6 / CTE DB SI-6 Annex F

Simulació computacional d'incendis
4 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció a la modelització d'incendis en compartiments. Dinàmica del foc en compartiments
- Fases de l'incendi confinat
- Dinàmica de fluids en moviment. Stackeffect
- Pla neutre i ventilació natural, equacions físiques i correlacions
- Càlculs per a casos estratificats (pre-flashover) i sense estratificació (post-flashover)
- Càlcul de la temperatura de la capa de fums, corbes de creixement de foc i el temps per flashover

Models de dues zones
- Equacions de conservació del model de dues zones
- Modelització de la transferència de calor
- Pràctiques de modelització amb els simuladors CFAST i OZONE

Modelització avançada. Turbulència i models de camp (FDS)
- Turbulència, naturalesa, efectes i implicacions
- Estratègies de simulació de la turbulència
- Fonaments de mecànica de fluids computacional
(Computational Fluid Dynamics - CFD)
- Equacions fonamentals i mallat
- Introducció al simulador FDS

Introducció a la modelització en incendis forestals
- Models d'incendis forestals: sistema físic, enfocaments matemàtics i variables de sortida
- Simuladors d'incendis, operatius i de recerca

El disseny basat en prestacions (Performance Based Design, PBD) i l'ús de la modelització avançada
- Bases i etapes del PBD
- Guies d'aplicació del PBD existents a nivell internacional
- Cas pràctic d'aplicació mitjançant l'ús del simulador FDS

Casos pràctics. Noves tecnologies i disseny prestacional
4 ECTS. 33 hores lectives.
L'excepcionalitat al compliment reglamentari
- Objectius i requisits bàsics
- Requisits funcionals o prestacionals
- Aplicacions a projecte
- Exemples pràctics i visites a establiments

El disseny basat en prestacions (PBD)
- Disseny PDB i normatives prescriptives
- Metodologia del PDB: criteris, escenaris, incendis de disseny, desenvolupament i avaluació de dissenys de prova
- Enfocaments típics del PDB: moviment de persones, moviment de fums, anàlisis estructural
- Mesures addicionals i manteniment
- Validació i verificació
- Fonts d'informació a nivell internacional
- Exercicis d'aplicació pràctica

La visió des del món de les asseguradores

Anàlisi i simulació d'evacuació de persones

El fenomen de la propagació del foc per façana

Noves tecnologies
- Noves tecnologies de sistemes de protecció contra incendis
-Enfocament prestacional dels sistemes de control de fums
- Sistemes d'extinció per aplicacions especials
- Casos pràctics

Seguretat industrial i enginyeria legal
3 ECTS. 20 hores lectives.
Àmbit legal i responsabilitats
- Introducció a la normativa
- Tipus de disposicions legals. Administració i procediments administratius
- Responsabilitat Civil. Responsabilitat Administrativa. Responsabilitat Penal

Seguretat
- Seguretat de producte. Marcatge CE
- Seguretat de màquines (RD 1644/2008)
- Seguretat d'utilització d'equips de treball (RD 1215/1997)

Instal·lacions i energia
- Aparells elevadors (RAE i RD 88/2013 AEM-1)
- Baixa tensió (REBT) i alta tensió (RLAT i RAT)
- Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE)
- Prevenció de la legionel·losi
- Instal·lacions frigorífiques (RSIF)
- Equips a pressió (REP)
- Subministrament d'aigua (HS4 del CTE)
- Reglament d'emmagatzematge de productes químics (RD 379/2001)
- Instal·lacions petrolíferes (RD2085 / 1994)
- Instal·lacions de gas (RD 919/2006)

Medi ambient i activitats
- Llei de prevenció i control ambiental. Aplicació a Catalunya i afectació municipal
- Llei 6/2009, d'avaluació ambiental de plans i programes
- Regulació administrativa d'espectacles públics i activitats recreatives
- Llicència urbanística

Urbanisme, construcció i rehabilitació
- Planejament urbanístic.
Llei d'ordenació de l'edificació 38/1999
- Codi Tècnic de l'Edificació. Accessibilitat

Peritatges judicials i forenses
- Organització judicial. Els que poden ser perits. Control d'imparcialitat dels perits: el rebuig i l'abstenció i la recusació. El dictamen pericial
- Criteris generals per a l'elaboració d'informes i dictàmens pericials (UNE 197001)
- Casos pràctics

Tècnic en elaboració de PAUs
7 ECTS. 46 hores lectives.
Introducció bàsica a la protecció civil
- La Protecció Civil a Catalunya:
Què és? objectius i organització
- Actuacions de la Protecció Civil a Catalunya
- Estratègia actual i futura

La Prevenció i Planificació de riscos greus a Catalunya
- Introducció a l'anàlisi i coneixement del risc. Classificació dels riscos greus
- Principis de la planificació d'emergències. Plans d'emergència vigents a Catalunya
- La implantació dels plans d'emergència

La gestió de les emergències
- Paràmetres que condicionen la gestió de les emergències
- Centres d'emergències de Protecció Civil: CECAT, Telèfon únic d'emergències 112
- Informació a la població
- Funcions dels diferents cossos durant les emergències: Bombers, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
- Funcions de la protecció civil municipal durant les emergències

Tecnologies de suport a la Protecció Civil. Xarxa d'alarmes i avisos a la població

Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del Decret d'Autoprotecció
- Normes bàsiques d'autoprotecció: L'Estatut de Catalunya i la Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya. El Reial Decret 393/07 (Norma bàsica d'autoprotecció). El Decret d'autoprotecció de la Generalitat de Catalunya
- Plataforma de registre dels PAUs i signatura electrònica
- Normes tècniques d'autoprotecció: Codi Tècnic de l'Edificació, Normativa específica de seguretat contra incendis i relativa a espectacles i activitats recreatives. Normativa d'altres activitats: centres comercials i altres

Els PAUs: pautes bàsiques per a la seva elaboració i implantació
- Introducció bàsica a la redacció d'un PAU. Descripció d'activitats i centres d'interès per a la Protecció Civil Local. Continguts mínims d'un PAU
- Anàlisi del risc: riscos interns i externs que poden afectar una instal·lació, anàlisi segons el tipus de risc associat (espectacles, activitats recreatives, centres comercials, pirotècnia, riscos naturals, riscos de la societat)
- Descripció dels mitjans i mesures d'autoprotecció d'un PAU: mitjans materials, humans, dispositius de vigilància, dispositius sanitaris, primers auxilis, mesures correctores i plànols
- Estructura organitzativa d'un PAU: fases i criteris d'activació, equips d'emergència, accions a realitzar
- Implantació, manteniment i actualització d'un PAU
- Casos pràctics
- Projecte d'avaluació continuada: elaboració d'un PAU

Anàlisi de risc
5 ECTS. 45 hores lectives.
Riscos Tecnològics
- Prevalença dels accidents greus, concepte de risc i tolerabilitat del mateix
- Terme font
- Càlcul dels efectes derivats dels accidents: incendis, explosions, BLEVE, dispersió de substàncies tòxiques
- Vulnerabilitat

Risc d'incendi i explosió
- Resum del mètode
- Guia completa de l'índex d'incendi i explosió
- Presentació d'exemples de càlcul

Normativa Seveso III
- Antecedents i guies de referència
- Anàlisi detallada de la Directiva 2012/18 / UE
- Presentació d'exemples de càlcul per determinar l'afectació

Anàlisi quantitativa del risc (ACR)
- Introducció i presentació d'un cas exemple
- Identificació de perills
- Successos iniciadors: genèrics, específics. Casos de fallada. Escalat
- Estimació de freqüències dels successos iniciadors: arbres de fallades
- Successos facilitadors o modificadors: salvaguardes tecnològiques, condicions de contorn, etc.
- Càlcul de la freqüència d'esdeveniments finals: arbres de successos
- Simulació dels diferents fenòmens possibles durant un accident
- Risc i els seus tipus: individual, social, agregat

Riscos Naturals
- Riscos meteorològics: vents, sequeres, inundacions, nevades, incendis forestals
- Riscos geològics / geomorfològics: sísmic, volcànic, moviments de vessant i subsidències, allaus

Conseller de seguretat
4 ECTS. 30 hores lectives.
Aquesta matèria aporta una visió global de l'exercici professional com a conseller/a de seguretat en el transport de mercaderies perilloses (ADR).

Introducció seguretat en transport
- El transport, càrrega i descàrrega de mercaderies perilloses
- El paper de l'ONU. Reglaments vigents

Naturalesa dels perills i classificació de les mercaderies perilloses
- Elements d'identificació de les matèries perilloses
- Classificació segons perillositat (classes de perill). Principals característiques

Expedicions
- Participants en qualsevol operació amb mercaderies perilloses
- Pla de protecció de mercaderies perilloses d'alt risc (MPAR)
- Túnels i xarxa d'itineraris de mercaderies perilloses (XIMP). Restriccions a la circulació. Exempcions. Successos notificables

Tipus d'embalatges autoritzats
- Homologació. Senyalització d'embalums i sobreembalatges
- Criteris en la utilització d'envasos, embalatges i cisternes. Adequació dels mateixos
- Etiquetatge de vehicles i unitats de transport

Utilització de vehicles en el transport de mercaderies perilloses
- Requisits, identificació. Documentació en el transport de mercaderies perilloses
- Equipament a bord, tripulació i equips

Pla Especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (TRANSCAT)
- Característiques generals del risc en la fase de transport. Classificació accidents
- Consideració en els Plans d'autoprotecció

Matèries Perilloses i Atmosferes Explosives (HAZMAT-ATEX)
3 ECTS. 25 hores lectives.
Introducció bàsica a les matèries perilloses Hazmat (Hazardous Materials)

Risc Químic
- Definició de risc químic i de matèries perilloses segons diferents fonts
- Localització de les matèries perilloses i tipologies de perill més acceptades
- Visió general de la legislació que regula els materials perillosos a tot el món
- Introducció als sistemes de classificació de materials perillosos
- Presentació del Global Harmonized System (GHS)
- Similituds i diferències del GHS amb el sistema de classificació CLP (Classification Labelling and Packaging)
- Risc químic: salut humana i medi ambient
- Resposta a incidents amb materials perillosos

Risc Biològic
- Classificació dels agents biològics segons la seva naturalesa i segons el risc
- Identificació i avaluació dels riscos biològics
- Mesures de prevenció
- Nivells de contenció biològica i mesurament dels agents biològics
- Transport de substàncies infeccioses i gestió de residus
- Pandèmies

Risc Radiològic
- El cicle del combustible nuclear i la indústria nuclear
- Les instal·lacions nuclears i les instal·lacions radioactives. Classificació segons el Reial Decret 1836/1999
- La classificació de les fonts radioactives de l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica
- El transport de matèries radioactives: tipus i categories d'embalums, fluxos i fitxes d'intervenció específiques per a materials radioactius
- Accidents nuclears i radiològics en el passat
- Càlculs bàsics en la protecció radiològica

Atmosferes Explosives (ATEX)
- Reglamentació ATEX
- Conceptes generals en atmosferes explosives
- Les directives 1999/92 / CE i 94/9 / CE
- La classificació de zones
- Modes de protecció per a equips elèctrics en atmosferes explosives formades per gasos / vapors inflamables
- Modes de protecció per a equips elèctrics en atmosferes explosives formades per pols combustible
- Normes d'instal·lació, intervenció i manteniment en zones ATEX
- Els marcats Ex imposats per la Directiva 94/9 / CE

Estabilitat tèrmica
- Conceptes de l'estabilitat tèrmica
- Autoescalfament de dipòsits de pols
- Assajos d'estabilitat tèrmica
- Exemples d'incidents reals

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial per la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és director general de Ms Consultors.
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Doctor enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer- formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la Resistència de Materials i director de tesi. Col·laborador i professor a l'ISPC i a l'EBPC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals. Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).

Coordinació

 • Osorio Galindo, Marta
  Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat al Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Coordinadora dels cursos per obtenir la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic i nivell avançat), i professora en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.
 • Tisaire Berga, David
  Director de T&Associats. MBA per la URV. Expert en Planificació i Emergències. Responsable de la Subcomissió de Plans d'Emergència del COEIC.

Professorat

 • Bendicho Alonso, Santos
  Enginyer Industrial, especialitat en tècniques energètiques per la UPC. Màster en Direcció de Màrqueting i Gestió Comercial per l'ISM-ESIC. Membre d'AENOR CTN123/SC5 i CTN100. Membre de CEN TC191/SC1 WG5, WG6 i WG9. Director de projectes i obres de SODECA, S.A.
 • Bernechea, Esteban
  Doctor en Enginyeria per la UPC. Especialista en el camp de l'anàlisi de riscos i l'enginyeria de seguretat en els sectors de l'oil&gas i la indústria química. Ha participat en estudis per a empreses com Técnicas Reunidas, Sonatrach, Petronas, Repsol, Lyondellbasell, BASF o Saudi Aramco, i ha fet estudis HAZOP, HAZID, QRA i d'avaluació de riscos en edificis, entre altres. És ponent en congressos i simposis internacionals, i autor en revistes com Safety Science o Process Safety and Environmental Protection. Actualment és enginyer sènior al departament d'anàlisi de Riscos i seguretat de processos de Bureau Veritas.
 • Blasco Miguel, Jorge
  Arquitecte. Professor associat del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Cap d'Àrea Tècnica de ACE (Associació Consultors d'Estructures) i membre de l'Associació d'Arquitectes Experts Pericials i Forenses de Catalunya, és consultor d'estructures a l'Estudi m103, SLP. Professor en diversos màsters i cursos en estructures de fusta i foc i professor col·laborador de l'ISPC, va ser col·laborador en la redacció de la "Guia d'aplicació de la Instrucció EHE".
 • Bogunyà i Rossinyol, Josep
  Format en Prevenció i Gestió d'Emergència, acreditat com a personal tècnic competent per elaborar plans d'autoprotecció d'activitats i centres d'interès per a la protecció civil local (Annex I.C del Decret 82/2010). Postgrau en Planificació i Gestió de l'Emergència. Postgrau en Tècniques de Seguretat, Prevenció, Planificació i Gestió de l'Emergència. Cap del Servei de Protecció Civil de l'Ajuntament de Rubí.
 • Carmona Bailo, Hector
  Enginyer Industrial. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats en seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia en el treball. Tècnic de la Unitat de Protecció Civil i Cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona. Professor en diversos cursos de l'ISPC i col·legis professionals. Representant de Bombers de Barcelona a la Taula d'Interpretació i Desplegament dels Plans d'Autoprotecció (TID-PAU).
 • Carretero Sesé, Francisco
  Tècnic especialista en Seguretat integral per la Universidad Pontifícia de Comillas. Va ser director de Autoprotecció JJ.OO (Palau Municipal de Sports de Badalona. Basket). Ha treballat com a Director de Seguretat del FC BARCELONA. Va portar la Direcció del projecte de RRHH per a la Seguretat en el FÒRUM UNIVERSAL DE LES CULTURES BARCELONA el 2004. A l'actualitat és subdirector territorial de Seguretat a l'Àrea Territorial de Catalunya de MAPFRE.
 • Casafont Ribera, Miquel
  Doctor enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l¿Enginyeria de la UPC. Especialista en estabilitat d'estructures i estructura metàl·lica lleugera.
 • Cuerva Contreras, Eva
  Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Especialista en elements i sistemes constructius per a edificació.
 • de Vicente Jofre, Ángel
  Doctor enginyer Industrial. Investigador i professor de l'àmbit d'Enginyeria de Projectes i del Transport a la UPC. Ha estat responsable d'activitats a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
 • Delgado Molina, Sergio
  Màster i llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Polítiques Públiques de Seguretat (UOC-ISPC). Sotsdirector de Coordinació i Gestió d'Emergències de la Direcció General de Protecció Civil (DGPC) de la Generalitat de Catalunya. Responsable dels informes per a la prevenció de riscos greus en la planificació urbanística i l'ordenació territorial (2008-2010).
 • Espejo Delgado, Vicenç
  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Experiència de més de 15 anys al departament tècnic de Trámites, Informes y Proyectos, S.L. (TIPs). És responsable de l'elaboració d'informes de seguretat, anàlisis quantitatives del risc (AQR) i estudis afins per a les industries químiques i energètiques. És Certified Functional Safety Expert, essent facilitador habitual d'anàlisis HAZOP, HAZID i assignació de SIL, elaborant càlculs de verificació de SIL i altres activitats del cicle de vida de la seguretat funcional.
 • Francès Tudel, Joan Carles
  Llicenciat en Geografia per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Postgrau en Economia i Gestió del Medi Ambient per la UB. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la URV. Tècnic de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya a Tarragona. Professor d'Anàlisi de Riscos a la URV.
 • Galán Penalva, Antonio
  Llicenciat en Química. Consultor Freelance de seguretat contra incendis especialitzat en reacció al foc. Postgrau de pèrit d¿assegurances, incendis i riscos diversos (UB). Diplomat curs europeu superior de seguretat contra incendis (Cepreven y CFPA). Durant 10 anys. La seva carrera professional es va desenvolupar en un laboratori d¿assajos de reacció al foc, sent destacable la posició de Director Tècnic. A nivell nacional, ostenta el càrrec de President del subcomitè de la normalització dels assajos de reacció al foc de materials. A nivell europeu, assisteix com a delegat espanyol a les reunions internacionals dels CEN/TC 127 ¿fire safety in buildings¿ I com expert nacional en grups de treball europeu inclosos en el comitè europeu.
 • Gallart Olivé, Joan
  Enginyer Industrial. Sotsinspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Cap del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professor en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitats en seguretat, higiene i ergonomia i psicosociologia en el treball.
 • Garcia Jimenez, Carlota
  Enginyera de l'Edificació. Màster en Incendis i Protecció Civil. Safety Engineering. Tècnica de planificació a T&Associats, enginyeria dedicada a la realització i implantació de plans d'emergència.
 • Garcia Romero, Rosa
  Llicenciada en Biologia per la UB. Tècnica Biòloga al Servei de Gestió del Risc i Planificació (DGPC) de la Generalitat de Catalunya.
 • Gasulla Fernández, Nuria
  Llicenciada en Ciències Físiques. Subdirectora general de Programes de Protecció Civil (DGPC), del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
 • Giraldo Forero, María Pilar
  Doctora Arquitecta per la UPC. Especialista en propagació del foc en façanes. Responsable de recerca del departament de Construcció de l'Institut Català de la Fusta (INCAFUST). Les seves recerques se centren en la propagació del foc i la protecció contra incendis. Forma part de grups europeus de recerca centrats en el comportament de materials i elements constructius de base biològica per a la construcció sotmesos al foc. Col·labora com a docent en dos màsters de Construcció de la UPC i en cursos de l'ISPC.
 • González Mayans, Albert
  Arquitecte i arquitecte Tècnic. Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en seguretat. Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Membre de la Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat contra Incendis (TINSCI). Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professor en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.
 • Gracia Forcadas, Joan Frederic
  Enginyer Industrial. Va ser professor a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Va ser inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, cap de la Brigada de Barcelona, cap del Servei de Planificació i Responsable de Plans d'Autoprotecció de la DGPC. Actualment és cap del Servei de Gestió del Risc i Planificació de la DGPC del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
 • Guamis Tohà, Jaume
  Enginyer Industrial i inspector del cos de Bombers. Ha estat responsable de formació a l'Escola de Bombers i a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Responsable d'Informació i Formació en protecció civil. Responsable d'Informació de la Direcció General d'Emergències i Seguretat Civil. Cap del Servei de Sensibilització de la DGPC. Cap dels Serveis Territorials de Protecció Civil a Barcelona (DGPC) i sotsdirector general de Programes en Protecció Civil de la DGPC.
 • Homar Martí, Lluis Manuel
  Enginyer Tècnic en Electrònica Industrial. Màster en Seguretat i Gestió del Risc Industrial per la UPC. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (nivell avançat) i Seguretat en el Treball per la UPC. Postgrau en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada per la UPC. Postgrau en Higiene Industrial per la UPC. Postgrau en Seguretat i Salut al Sector de la Construcció per la UPC. Responsable de Protecció Civil a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
 • Jönsson , Jimmy
  Ha treballat en un ampli nombre de projectes de seguretat contra incendis a nivell internacional i nacional. Posseeix un gran coneixement i una àmplia experiència en enginyeria de SCI, disseny basat en prestacions i gestió de riscos. Posseeix doble graduació per la Universitat de Lund a Suècia: BSc Fire Protection Engineering i MSc Risk Management & Safety Engineering. És el president del Capítol Espanyol de la Society of Fire Protection Engineers (SFPE), i forma part de la junta directiva de l'SFPE europea.
 • Llosa Oliva, Maria Llum
  Enginyera Industrial i enginyera Tècnica Industrial Mecànica. Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Estalvi i Eficiència Energètica. Postgrau en Coordinador de Seguretat i Salut en la Construcció. Postgrau en Competències Directives per la UAB. Màster en Prevenció de Riscos Laborals (nivell superior) i Seguretat Industrial per la UPC. Màster en Gestió Integral del Litoral per la UB. Tècnica acreditada per a l'elaboració de plans d'autoprotecció. Cap de la Secció de Seguretat en Obres i Autoprotecció a la Diputació de Barcelona.
 • López Díaz, Ángel
  Arquitecte. Postgrau en Reforços Estructurals per l'Escola Sert (COAC). Tècnic responsable de Formació a la Divisió de Planificació i cap de Guàrdia de Bombers de Barcelona. Coredactor del procediment d'actuació en patologia de l'edificació. Professor de postgrau del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEB) i formador de Construcció a l'ISPC.
 • Magdaleno Moreno, Daniel
  Enginyer Tècnic Industrial. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosociologia aplicada. Tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professor en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.
 • Marcobal Barbarà, Gemma
  Enginyera en Organització Industrial. Va iniciar la seva carrera en l'enginyeria i la construcció de la mà de l'empresa Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.A. Actualment és tècnica de Planificació a T&Associats, realitza i redacta plans d'emergència (PAM i PAU) en l'àmbit públic i privat, i duu a terme la seva formació i implantació, la realització d'informes tècnics, la redacció d'estudis de seguretat d'instal·lacions químiques i la realització de la cartografia adjunta.
 • Marimon Carvajal, Frederic
  Doctor enginyer Industrial. Professor del Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la UPC. Especialista en estructures metàl·liques, estructures mixtes, acer- formigó i verificació de la resistència al foc de les estructures. Chair Cluster de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Autor de nombrosos articles en l'àmbit de la Resistència de Materials i director de tesi. Col·laborador i professor a l'ISPC i a l'EBPC.
 • Martínez Torrado, Pedro
  Enginyer Tècnic en Explotació de Mines. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en Seguretat, Higiene i Ergonomia i Psicosociologia en el treball. Tècnic del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS) de Barcelona, de la Divisió de Prevenció i Protecció Civil. Cap de Guàrdia. Professor en diversos cursos de l'ISPC i col·legis professionals. És autor de diversos articles i ponències en congressos i jornades de protecció contra incendis.
 • Osorio Galindo, Marta
  Enginyera Industrial. Responsable en l'àmbit de la verificació de les mesures de seguretat al Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Coordinadora dels cursos per obtenir la certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic i nivell avançat), i professora en diversos cursos de l'ISPC i l'EBPC.
 • Pardo Sabartés, Manel
  Màster i llicenciat en Ciències Físiques per la UB. Màster en Prevenció de Riscos Laborals. Màster en Enginyeria i Gestió Ambiental (ICT-UPC). Exdirector general de Protecció Civil. Professor de Meteorologia Aplicada als Incendis Forestals a l'ISPC. Tècnic acreditat per elaborar PAU en l'àmbit local i de Catalunya per a tots els sectors. Actualment és director de l'SPEIS de l'Ajuntament de Barcelona
 • Pastor Ferrer, Elsa
  Doctora Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Investigadora del CERTEC.
 • Planas Cuchi, Eulàlia
  Doctora enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria Química de la UPC. Responsable del Centre d'Estudis del Risc Tecnològic (CERTEC). Autora de nombrosos articles i llibres sobre risc industrial i incendis forestals. Col·laboradora de l'EBPC, en especial del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF).
 • Planas Rodríguez, Carla
  Enginyera Industrial. Professora del Departament d'Enginyeria de la Construcció de la UPC. Consultora energètica i de sostenibilitat. Especialitzada en eines de simulació aplicades als edificis, en eficiència energètica i en certificacions ambientals (LEED, BREEAM i VERDE).
 • Poy Quintana, Xavier
  Enginyer Químic per l'IQS. Màster en Prevenció de Riscos Laborals, especialitat en Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia en el treball. MBA per La Salle-URL. Especialista en atmosferes explosives (ATEX), amb experiència en els sectors oil&gas, químic, farmacèutic, cosmètic, alimentari i tractament de residus. Actualment ocupa el càrrec d'OHS Specialist & Business Developer a SGS.
 • Ríos Rubiras, Oriol
  Llicenciat en Física. International Master of Science in Fire Safety Engineering, cotitulat per la Universitat d'Edimburg (Regne Unit), Universitat de Gant (Bèlgica) i Universitat de Lund (Suècia). Investigador del CERTEC de la UPC.
 • Rodríguez Campoy, Ferran
  Enginyer Industrial. Tècnic superior en Prevenció de Riscos Laborals. Administrador de Foc i Seguretat, S.L. (FISEG), membre de la Comissió d'Instal·lacions contra Incendis de Tecnifuego-Aespi. Membre de la Subcomissió de Prevenció d'Incendis del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). Membre de l'Asociación Profesional de Ingeniería de Protección contra Incendios (APICI). Professor de Sistemes contra Incendis a l'ISPC, al Col·legi d'Enginyers Tècnics, a Bombers de Barcelona, a Cepreven - Catalana Occident, etc.
 • Roher Armentia, Jordi
  Enginyer Industrial. Cap de la Unitat de Qualitat de Productes del Departament de Qualitat de Productes de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITeC).
 • Sánchez Martín, Antonio
  Llicenciat en Ciències Químiques. Tècnic Superior en Riscos Laborals. Conseller de Seguretat ADR. Expert en Transport Multimodal de Mercaderies Perilloses. Tècnic de Planificació en Riscos Tecnològics (mercaderies perilloses i Seveso). Professor en diversos cursos especialitzats al Centre Específic de Recerca per a la Millora i Innovació de les Empreses (CERpIE) de la UPC.
 • Sans Armenter, Marc
  Enginyer Industrial. Màster en Polítiques Públiques de Seguretat (UOC). Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Membre de la TINSCI i vocal del Subcomitè SC-5 del CTN-23 d'AENOR. Ha estat tècnic del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professor en diversos cursos de l'ISPC. Actualment és tècnic dels Serveis Tècnics del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.
 • Sans Pinyol, Jordi
  Enginyer Industrial per la UPC. Diplomat en Prevenció d'Incendis pel Ministeri de l'Interior de França (Brevet Prevention). Va ser professor del Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció de la UPC. Va ser responsable de Recerca de l'Escola de Bombers i Protecció Civil de Catalunya (EBPC), de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) (2010-2014), director de l'Escola de Bombers (2002-2010), sotsdirector general de Protecció Civil (1997-2002) i inspector del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i cap de la Divisió de Planificació del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment és director general de Ms Consultors.
 • Seguí Julià, Xavier
  Enginyer Químic per la UPC. Ha realitzat gran part de la seva recerca en els àmbits de la seguretat industrial i el risc mediambiental, en els quals és autor de publicacions i col·laboracions en revistes i llibres científics. En el marc de la recerca duta a terme durant el seu treball final de màster, d'aplicació actual en els estudis Seveso que es fan a Catalunya, va ser guardonat amb el Premi Sant Jordi de la Societat Catalana de Tecnologia (2015). També ha participat en diversos projectes de la Comissió Europea (FP7).
 • Serrano Torres, Pedro
  Enginyer Tècnic Industrial. Especialista en enginyeria de prevenció de sinistres industrials d'FM Global: tasques de consultoria exclusiva per a empreses assegurades per FM Global, relacionada tant amb l'anàlisi i la minimització de riscos (per a la propietat i l'activitat) com amb nous projectes (construcció, protecció contra incendis, riscos naturals, activitat productiva). Col·labora amb organismes oficials locals relacionats amb la prevenció de sinistres (ISPC i Bombers de la Generalitat de Catalunya).
 • Surrallés Escobar, Francesc
  Graduat Social per la UB. Tècnic superior en Ergonomia i Psicosociologia. Conseller de Seguretat ADR. Conseller de Seguretat extern. Administrador de Zaudera, S.L.
 • Tisaire Berga, David
  Director de T&Associats. MBA per la URV. Expert en Planificació i Emergències. Responsable de la Subcomissió de Plans d'Emergència del COEIC.
 • Toldrà Sabaté, Ramon
  Doctor en Física per la UAB. Ha estat professor a la UB i investigador a la Universitat d'Oxford. Va ser responsable de Recerca en Previsió del Risc a la DGPC. Actualment és tècnic de recerca i desenvolupament Tecnològic de l'SPEIS de Bombers de Barcelona.
 • Trabalón Carricondo, Cristóbal
  Enginyer Industrial per la UPC. Enginyer Tècnic Industrial en Electricitat i en Mecànica per la UPC. Llicenciat en dret per la UOC. Arbitre del Tribunal Arbitral Tècnic de Catalunya (TATC). Inspector de seguretat acreditat en instal·lacions elèctriques i d'ascensors. Responsable de Enginyeria Legal en TMB. Autor de diferents llibres de manteniment, enginyeria i construcció legal. Professor d'enginyeria legal a UPC.
 • Valero Pérez, Mario Miguel
  Enginyer Aeronàutic per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i investigador del CERTEC de la UPC. La seva recerca se centra en la monitorització i simulació d'incendis forestals i confinats. Col·labora en la docència de diverses assignatures sobre foc i combustió a la UPC.
 • Ventura Casanova, Anna
  Arquitecta. Tècnica del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya. Curs de nivell avançat en Prevenció d'Incendis. Programa d'intensificació en la pràctica del planejament urbanístic. Professora en diversos cursos a l'ISPC i l'EBPC.
 • Vilchez Sánchez, Juan Antonio
  Doctor enginyer Industrial. Director tècnic de Trámites, Informes y Proyectos, S.L. (TIPs), especialista en càlcul de conseqüències, estudis Seveso i tècniques d'identificació i avaluació de perills de procés HAZOP, QRA i SIL/LOPA.
 • Villar i Moratalla, Mª Vicenta
  Diplomada en Infermeria per la UAB. Màster en Gestió i Planificació dEmergències per la UPC. Tècnica competent per a la redacció de plans d'autoprotecció d'interès municipal i dinterès de la Generalitat de Catalunya del grup 6. 2011. Cap de Protecció Civil i Prevenció dIncendis de l'Ajuntament de Terrassa.
 • Xampeny Haendler, Maria
  Enginyera en Organització Industrial i enginyera Tècnica Industrial. Tècnica del Servei de Prevenció de Bombers de la Generalitat de Catalunya i professora en diversos cursos a l'ISPC i l'EBPC.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (351 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:19/10/2018Fi classes:13/07/2019Fi programa: 04/10/2019
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Es realitzaran 9 sessions en dijous a la tarda (veure calendari del programa).
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.


Diplomes dels àmbits d'incendis i protecció civil expedits per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC):

- Diploma del curs de formació per a tècnics competents per a l'elaboració de plans d'autoprotecció (àmbit local), expedit per l'Institut de Seguretat pública de Catalunya (ISPC) que permet acreditar-se de la forma prevista al Decret 30/2015, de 3 de març, i a l'Ordre IRP/516/2010, de 8 de novembre com a tècnic per elaborar plans d'autoprotecció en l'àmbit de la protecció civil local. Per a la seva obtenció és necessari superar el curs i comptar com a mínim amb el 80% d'assistència. Es requereix tenir, com a màxim abans de la data d'inici de la formació, una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura.

- Certificació tècnica de prevenció i seguretat en cas d'incendi (nivell bàsic), que expedeix l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) prèvia superació d'un examen lliure (previ pagament de la taxa d'examen corresponent). Aquesta certificació permet habilitar-se per desenvolupar l'activitat tècnica professional en entitats col·laboradores de l'Administració de l'àmbit de prevenció i la seguretat en matèria d'incendis, de nivell bàsic, de la forma prevista a la Llei 3/2010, de 18 de febrer i a l'Ordre INT/22/2013, d'1 de febrer. Per accedir a l'examen lliure és necessari superar el curs i comptar com a mínim amb el 80% d'assistència. Es requereix tenir, com a màxim abans de la data d'inici de la formació, una titulació universitària oficial o bé un títol propi d'universitat equivalent a un grau, diplomatura o llicenciatura de tipus científic o tècnic.En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
7.000 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors