Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables a l'Arquitectura > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables a l'Arquitectura

Màster Presencial.

Presentació

16a EDICIÓ
UPC School

En el moment actual, l'arquitectura ha de ser plenament conscient de les necessitats mediambientals i ha de respondre amb el disseny als plantejaments d'entorns humans més sostenibles. En aquesta aproximació, el tema de l'energia és de gran importància i no només passa per l'aprofitament de les energies naturals sinó també per la bona integració d'aquestes en els edificis i les formes urbanes. Es tracta de recuperar per a l'arquitectura els aspectes tècnics i estètics positius de la integració de components energètics naturals en els edificis i en l'entorn.

Al llarg del programa de formació, es realitzen diferents visites vinculades amb els temes tractats a cadascuna de les matèries. Com exemple, a edicions anteriors, els alumnes varen visitar: La casa Bloc dels arquitectes Torres i JL Sert. El Pla de Macià, el Teatre Grec de Montjuic, visita a un auditori per treballar l'acústica de sales, la Pèrgola Fotovoltaica del Fòrum de Barcelona, la Fabrica del Sol de Barcelona, visita a una instal·lació fotovoltaica urbana amb seguiment automàtic (Ajuntament de Mediona), visita a un ACS solar i calefacció centralitzada amb comptadors d'energia i la visita al show-room de l'empresa iGuzzini de il·luminació artificial.

A més està previst la realització de viatges optatius durant el mes de maig.

Més informació de les visites i viatges organitzats en edicions anteriors:
http://www.aie.upc.edu/idera/blog/category/noticies/

Objectius

 • Formar tècnics especialistes en sistemes de control ambiental natural en l'arquitectura, amb coneixement de les tècniques d'il·luminació, de climatologia i d'acústica utilitzables amb energies naturals.
 • Oferir competències per treballar en el disseny i l'avaluació d'edificis i sistemes, en consultes sobre aquests temes o en funcions de control administratiu.
 • Formar tècnics capaços d'escollir els sistemes energètics més adequats per a casos concrets d'edificis i el seu entorn, de dissenyar les característiques generals d'aquests sistemes i d'integrar-los formalment i tècnicament en el concepte global de l'obra arquitectònica.

A qui va dirigit?

 • Arquitectes i enginyers superiors o tècnics interessats en assolir un grau alt d'especialització en l'aplicació de les energies renovables a l'arquitectura.
 • Altres professionals universitaris que necessitin ampliar les seves coneixences en aquest camp.

Continguts

Assignatures

Medi Ambient Urbà: Matèria, Energia i Informació.
15 ECTS. 130 hores lectives.
L'objectiu del primer mòdul és proporcionar les eines necessàries per seguir el màster amb èxit. Les diferents aproximacions a l'energia són fonamentals en aquest mòdul: l'energia en el món, energia primària i final, exergia, recursos energètics, energies renovables, etc. Tot això té com a objectiu final una arquitectura que proporcioni confort als usuaris. El coneixement dels principis físics, fisiològics i psicològics que intervenen en el control tèrmic, acústic i lumínic de l'ambient ocuparà les primeres sessions.

En la creació o modificació de teixits urbans no sempre es tenen en compte les repercussions sobre el medi ambient i en la vida de les persones. En acabar el mòdul, l'alumne haurà adquirit l'esperit crític necessari per intervenir en processos de planejament, ja que tindrà una visió global dels factors que hi intervenen. L'espai públic té un paper estratègic per redefinir noves pautes de comportament a nivell urbà. L'estudiant aprendrà a detectar els processos de transformació i els paràmetres que influeixen per plantejar noves estratègies instrumentals urbanes, creatives i innovadores, adequades a la nova realitat socioeconòmic-cultural. Els coneixements adquirits permetran a l'alumne proposar actuacions sobre projecte urbà o arquitectònic
Control Energètic a l'Arquitectura
10 ECTS. 75 hores lectives.
La incidència del Sol i la quantitat d'energia disponible en cada cas, haurien de ser eines per prendre decisions a nivell urbà i arquitectònic. En aquest mòdul l'estudiant s'inicia en l'ús de diferent software per a la simulació, el càlcul i l'estudi de la radiació solar aplicats a l'arquitectura. Una altra forma d'energia, menys estudiada però no menys important per l'usuari, és l'acústica, tant a les sales com a nivell urbà. En el mòdul s'utilitza software de senzilla aplicació per la simulació de recintes que ajudi a valorar i analitzar les diferents propostes amb les que un arquitecte es pot trobar en situacions quotidianes. Els conceptes teòrics i les pràctiques realitzades preparen l'alumne per a utilitzar les eines més adequades en l'exercici professional.
Energies Renovables a l'Arquitectura
10 ECTS. 70 hores lectives.
El control ambiental en l'arquitectura per mitjans naturals es pot fer per mitjans passius o per mitjans actius. Els sistemes passius són els que estan directament relacionats amb el disseny de l'arquitectura aprofitant al màxim el rendiment de les energies de l'entorn. Els sistemes actius són aquells que transformen les energies naturals en energia de servei a l'arquitectura. Aquest és el cas de les energies renovables com l'energia solar tèrmica, la fotovoltaica, l'eòlica i la geotèrmica, que es veuran en aquest mòdul.

En l'exercici pràctic s'assentaran les bases per poder afrontar projectes en diferents situacions climàtiques
Integració d'Energies Renovables a l'Arqutiectura
15 ECTS. 105 hores lectives.
La integració de sistemes de captació d'energia solar, emmagatzematge i distribució en l'arquitectura és un repte que cada vegada és més necessari afrontar. En aquest mòdul s'aplicaran els coneixements adquirits en mòduls anteriors a un exercici pràctic, en règim de taller, que integrarà els conceptes passius i actius en arquitectura. S'abordarà el projecte des del punt de vista climàtic, per obtenir un resultat confortable i que requereixi la menor quantitat d'energia per al seu funcionament. La presència i integració en el disseny d'elements generadors d'energia mitjançant fonts renovables, permetrà abastir al projecte d'energia durant els períodes en què aquesta sigui necessària, així com per a usos concrets.
Tesina
10 ECTS. 100 hores lectives.
L'estudiant ha d'elaborar un treball inèdit i individual on pugui fer una síntesi dels coneixements adquirits que s'avalua en una presentació oral, pública davant d'un tribunal.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Coch Roura, Helena
  Doctora Arquitecta. Professora titular del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Alonso Montolío, Carlos
  Doctor Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Professorat

 • Alonso Montolío, Carlos
  Doctor Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Beckers, Benoit
  Doctor Engineer. Professor Dept Génie des Systèmes Urbains. Université de Technologie de Compiègne
 • Carceller Roqué, Xavier
  Doctor Arquitecte per la UPC. Professor en cursos de Ecologia urbana, Ciutat i territori sostenible, Avaluació o Integració Ambiental del Planejament Urbanístic, Legislació, Gestió i Diagnosi Ambiental. Va desenvolupar l'activitat professional a l'administració de la Generalitat de Catalunya on, entre altres càrrecs, ha estat cap del Servei de Planificació de l'Entorn Natural (Departament de Medi Ambient); i cap del Servei de Plans i Programes, a la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat).
 • Carod de Arriba, Xavier
  Doctor en Enginyeria de Projectes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona, especialitzat en Ciència de Materials. Col·laborador de la Càtedra SEAT/UPC del 2007 al 2012. Professor associat al Departament d'Enginyeria de Projectes i Construcció de la UPC.
 • Castañer Muñoz, Luis Maria
  Enginyer en Telecomunicacions. Professor del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC
 • Coch Roura, Helena
  Doctora Arquitecta. Professora titular del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya
 • Corbat Diaz, Enrique
  Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Crespo Cabillo, Isabel
  Doctora arquitecta. Professora del Departament de Representación Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Cucurull Descarrega, Domingo
  Doctor Enginyer Industrial. Comissionat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
 • Feliu Jofre, Alvaro
  Enginyer de Camins, Canals i Ports. Assessor Estratègic en Infraestructures Sostenibles.
 • Ferrero Andreu, Lluis
  Enginyer Industrial. Professor del Departament de Projectes a l'Enginyeria (UPC)
 • Garcia Gil, Manuel
  Enginyer Industrial. Professor del Departament de Projectes d'Enginyeria de la UPC
 • Garrido Torres, Pablo
  Doctor Arquitecte. Professor del Departament de Tecnología de l'Arquitectura de la UPC.
 • Isalgue Buxeda, Antoni
  Doctor en Ciències Físiques. ​Catedràtic del Departament de Física de la UPC.
 • López Besora, Judit
  Doctora Arquitecte. Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
 • Lorenzo Gálligo, Pedro
  Doctor Arquitecte. Ha estat durant 20 anys professor titular del Departament de Projectes de la Universitat Politècnica de Catalunya. Té una llarga experiència en cooperació internacional, ha estat coordinador internacional del Projecte XIV-5 amb Sostre i del Programa 10x10, ha participat en múltiples projectes del subprograma de tecnologies per a l'habitatge d'interès social del CYTED i és codirector del Programa de la UIA, Hàbitat per al Desenvolupament.
 • Marín Herrera, Juan Antonio
  Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
 • Meseguer Sebastià, Conrad
  Enginyer Industrial per l'ETSEIB, Especialitat Tècniques energètiques. Formació postgrau de màrqueting i administració. Actualment Administrador, Conseller o Director de més de 240 empreses fotovoltaiques, distribuïdes per la península Ibèrica, dins d'una multinacional europea. Autor de l'Atles Eòlic de Catalunya. Cofundador d'Ecotècnia (fabricant d'aerogeneradors). Membre de la Comissió d'Energia de l'Associació d'Enginyers de Catalunya. Cofundador d'Actecir, de CogenSpain. Experiència professional a Fecsa, Institut Català d'Energia (ICAEN), Institut Català de la Salut (ICS i Bellvitge).
 • Montané Balagué, Eduard
  Arquitecto, especialidad Edificación por la UPC. Miembro fundador y componiendo de Siete Arquitectos. Ejerciendo desde 1993, actuando como autor y coautor de proyectos de arquitectura de varias tipologías de obra nueva, reforma y rehabilitación, tanto de promoción pública como privada.
 • Muntané Raich, Oriol
  Doctor Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
 • Navés Viñas, Francesc
  Doctor Arquitecte. Professor del Departament d'Estructures Arquitectòniques (UPC)
 • Pagès Ramon, Anna
  Doctora arquitecta. Professora i investigadora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya. Docent al Màster en Sostenibilitat, Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient i del programa de doctorat Àmbits de recerca en l'energia i el medi ambient a l'arquitectura. Realitza recerca en la "Caracterització del sector de l'edificació des del punt de vista de les emissions de gasos d'efecte hivernacle". Socia fundadora de CICLICA.
 • Pardal March, Cristina
  Doctora Arquitecta. Professora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
 • Roca i Blanch, Estanislao
  Doctor Arquitecte. Premi a la Qualitat en la Docència Universitària de la UPC 2011, i Distinció Jaume Vicens Vives 2011. Combina la seva tasca docent a l'ETSAB i a altres universitats, en cursos de grau i postgrau, amb la tasca professional d'arquitecte i urbanista, i ha rebut, per ambdós conceptes, diversos premis d'àmbit nacional i internacional.
 • Rodriguez de Pablo, Julio Luis
  Enginyer Civil i Enginyer Tècnic d'Obres Públiques, especialitat en Construccions Civils. Màster en Gestió Integrada de Projectes, Màster en Direcció i Organització d'Empreses de la Construcció. Entre 2003 i 2012 Project Manager del Departament d'Infraestructures de 22@Barcelona. Membre del Project Management Institute (PMI). Ponent en màsters d'Arquitectura Sostenible i Eficiència Energètica (URL - La Salle), Gestió de Smart-City (URL - La Salle), Planificaicó i gestió d'Infraestructures (UPC).
 • Sagrera Cuscó, Albert
  Arquitecte. Membre de Societat Orgànica.
 • Serrasolses Domènech, Jaume
  Biòleg. Fundador de l'Enginyeria Trama Tecnoambiental​
 • Solanas Cànovas, Toni
  Arquitecte per l'ETSAB. Vicepresident de l'Associació BaM (Bioarquitectura Mediterrània); membre de la Xarxa La Pera (arquitectura saludable i sostenible); Professor de sostenibilitat a l'ESARQ-UIC; representant del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya al PINSAP (Pla Interdepartamental de Salut Pública) de la Generalitat de Catalunya; Autor de la rehabilitació de l'edifici anomenat "La Fàbrica del Sol" a la Barceloneta. Premi ciutat de Barcelona per la restauració de la façana de la casa Granell, al c./ Girona 122; Autor de 4 llibres sobre sostenibilitat. Finalista dels premis FAD i Década.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (480 hores lectives)
Dates de realització
Data d'inici:octubre de 2019Data de fi:setembre de 2020
Horari
Dilluns  16:00 a 21:00Dimarts  16:00 a 21:00Dimecres  16:00 a 21:00Dijous  16:00 a 21:00
Mòdul "Energia i Confort als edificis" horari dilluns, dimarts i dimecres de 17.00 a 21.00 hores; mòdul "Medi Ambient Urbà: Matèria, Energia i Informació" horari de dilluns i dimarts de 17.00 a 21.00 hores (i puntualment dos dimecres al novembre en el matexi horari); mòdul "Control energetic a l'arquitectura dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 17.00 a 21.00 hores; mòdul "Energies renovables a l'arquitectura" dilluns i dimecres de 17.00 a 21.00 hores.
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Persona de contacte
Marta López

Telèfon: (34) 93 401 58 69
info.urbanisme@fpc.upc.edu
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.400 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa