Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental

Màster Presencial.

Presentació

18a EDICIÓ
UPC School

Aquest màster parteix de la consideració que l'arquitectura del futur estarà sotmesa a dos tipus d'influències: l'Ecologia i l'Alta Tecnologia. A partir d'aquesta premissa i coherentment amb els principis del desenvolupament sostenible, la primera part del màster d'Arquitectura i Sostenibilitat proporciona una formació enfocada a entendre, conscienciar i saber minimitzar l'impacte en el seu entorn ambiental, dels edificis en particular i del creixement urbà en general, sense superar els límits de suport dels ecosistemes, mantenint al mateix temps les condicions de confort.

El curs aporta teoria i pràctica d'una arquitectura sostenible que controla de principi a fi el projecte de construcció: materials, estratègies solars passives, instal·lacions energèticament eficients amb l'aprofitament actiu de les energies renovables, mínima producció de residus i posterior tractament. La segona part del màster se centra en els sistemes de control, regulació i gestió centralitzada, entesos com a elements de gestió que optimitzen les estratègies en projecte sostenible: infraestructures de telecomunicacions, sistemes domòtics, automatització i amortització de les instal·lacions.

A part de les classes, hi ha sessions amb empreses especialitzades, per conèixer els productes i les seves aplicacions. També s'utilitza un software especialitzat per a la simulació virtual dels fenòmens físics i la valoració energètica i, s'aprenen les exigències del nou Codi Tècnic d'Edificació i altres certificacions energètiques vigents. En els exercicis d'aplicació pràctica es fan servir eines de disseny i càlcul per incorporar al Projecte els principis del disseny bioclimàtic apresos.

Al llarg de la formació es realitzen múltiples visites d'exemples reals. El curs es completa amb un viatge d'estudis per visitar exemples d'eco barris i edificis sostenibles construïts sota criteris de sostenibilitat en altres països de la Unió Europea.

Més informació:

http://www.arquitecturaysostenibilidad.com

Objectius

A partir d'una docència teòrica i pràctica, enfocada a l'aplicació del principi general de sostenibilitat en el projecte arquitectònic i el seu entorn urbà, el Màster pretén:

- Proporcionar una formació acadèmica sobre arquitectura i urbanisme sostenibles.
- Familiaritzar-se amb les últimes tecnologies i eines tècniques de disseny i càlcul.
- Aprendre de les experiències innovadores en aquest camp desenvolupades en aquest i altres països de la resta del món.
- Fomentar l'intercanvi de coneixements entre un grup pluridisciplinar.
- Augmentar el camp de treball professional dels participants.

A qui va dirigit?

Arquitectes i enginyers, tècnics o superiors, i llicenciats en disciplines mediambientals.

Sortides professionals

 • Gestor energètic d'edificis.
 • Especialista en rehabilitació energètica d'edificis.
 • Especialista en planejament urbanístic sostenible i smart cities.
 • Especialista en BEST (Building Energy Simulation Tools).
 • Project Manager de NZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Arquitectura i Urbanisme Mediambiental

Postgrau presencial. Data d'inici: 03/10/2019. Barcelona

Continguts

Assignatures

Història Ambiental de l'Arquitectura
3 ECTS. 30 hores lectives.
El desenvolupament sostenible: les dimensions de la sostenibilitat. 
La tradició mediambiental a la història de l'arquitectura.
Desenvolupament urbà sostenible.
Disseny Bioclimàtic
3 ECTS. 24 hores lectives.
Clima i arquitectura, els paràmetres del confort. 
Disseny solar passiu i de baix consum energètic en clima tropical, clima mediterrani i climes freds. 
Il·luminació natural: disseny i càlcul. 
Urbanisme bioclimàtic.
Càlcul d'energia incorporat en materials i sistemes, i emissions de CO2. 
Paisatgisme sostenible. 
El·laboració de gràfics climàtics.
Software Bioclimàtic
4 ECTS. 64 hores lectives.
Programes informàtics: eines d'ajuda per al disseny i control bioclimàtic:
- Meteonorm
- Climate Consultant
- Archiwizard
- DesignBuilder
Casos d'Estudi
5 ECTS. 44 hores lectives.
Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats en les classes teòriques, i anàlisi d'exemples exposats per professionals convidats.
Exercici Pràctic: Projecte Bioclimàtic
2 ECTS. 12 hores lectives.
Exercici pràctic consistent en el desenvolupament d'un projecte, aplicant els coneixements i les eines proporcionades durant la impartició de les matèries.
Introducció a les Tècniques Actives de Control Medi Ambiental. Classificació de les Instal·lacions. Consums de Matèria i Energia. L'Energia i els Residus.
4 ECTS. 30 hores lectives.
INTRODUCCIÓ ALS MEDIS ACTIUS.
Medis Passius i Medis Actius.
Per què s'utilitzen els Medis Actius.
Criteris Normatius.
Les instal.lacions: obligació i solució.
Esforços per minimitzar els consums. Opcions.
Seguretat, Rendiment i Benestar.
Requisits a Satisfer. Procediments per complir-los.
Principals eixos d'actuació.
Una visió optimista del problema de la sostenibilitat.
Termes, definicions, unitats i símbols.

CLASSIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS.
Nivell urbà, nivell edificatori.
Instal.lacions de Condicionament Ambiental i Instal.lacions de Serveis.
Climatització: Ventilació, Calefacció, Refrigeració, Control d'Humitat.
Il.luminació.
Instal.lacions de Subministre d'Aigua, Combustibles, Electricitat.
Instal.lacions d'evacuació de sòlids, líquids i gasos.
Instal.lacions de Protecció, Transport, Telecomunicacions i Especials.
Sobre la reserva d'espais, servituds, traçats i organització de les instal.lacions en l'àmbit de l'Arquitectura i l'Urbanisme.

ELS CONSUMS
Consums de matèria i energia.
Criteris d'eficiència en Arquitectura i Urbanisme.
El cicle de l'aigua, a la natura i al consum humà.
L'aigua de consum. Tipus d'aigües per consum. El cost de l'aigua (els serveis i conceptes impositius de construcció i gestió d'infraestructures de subministre, depuradores, clavegueram).
Captació i potabilització. Tractaments (preoxidació, clarificació, afinat, tractaments amb membranes, nanofiltració, osmosi inversa, correcció de pH i desinfecció final).

L'ENERGIA, CONSUM I ABASTAMENT ENERGÈTIC
Energia primària, energia final. Valors de consums - Eficiència.
L'etiqueta energètica, la certificació energètica.
Comptabilització i repartiment de responsabilitats entre consumidors.

GENERACIÓ I ELIMINACIÓ DE RESIDUS
Residus de matèria, residus d'energia.
Matèria: residus sòlids, líquids i gasosos.
Recollida i evacuació de residus sòlids.
Recollida: porta a porta, contenidors de carrer (de superfície, enterrats), pneumàtica fixa i pneumàtica mòbil.
Evacuació de líquids i sòlids per via humida.
Aigües pluvials, fecals (grises i negres) i industrials.
Xarxes de recollida d'aigua.
Tractament de residus sòlids i líquids.
Ecoparcs, depuradores, abocaments controlats.
Evacuació de gasos.
Energies contaminants: alliberament de calor, contaminació acústica, contaminació lumínica, camps electromagnètics, microones d'alta freqüència, radioactivitat, càrregues electroestàtiques.
Mides d'aplicació en Arquitectura i Urbanisme.
Càrregues, Demandes i Sistemes de Climatització
5 ECTS. 35 hores lectives.
CÀRREGUES I DEMANDES DE CALEFACCIÓ ALS EDIFICIS
La transferència de calor als edificis.
Manteniment de les conficions de confort a règim.
Factors desestabilitzants.
Potències de compensació (càrregues).
Criteris i fórmules d'aplicació en el càlcul de càrregues.
Efectes de les oscil.lacions tèrmiques i de la radiació sobre els paraments (opacs i transparents).
Balanç energètic tèrmic.
Repercusió del balanç energètic en la variació de temperatura interior.
Conceptes de capacitat i difusibilitat tèrmica.
Càlcul senzill de càrrega i demanda tèrmica de calefacció amb aplicació de millores sobre l'aïllament i la ventilació.
Càlcul d'energia primària consumida amb aplicació de millores en el rendiment de la instal.lacio.
Càlcul de les aportacions favorables que redueixen la demanda. 

CÀRREGUES I DEMANDES DE REFRIGERACIÓ ALS EDIFICIS
Balanç higrotèrmic. Calor sensible, calor latent.
Manteniment de les condicions de confort a règim.
Factors desestabilitzants.
Potències de compensació (càrregues).
Criteris i fórmules d'aplicació en càlcul de càrregues.
Repàs a la utilització de l'Àbac Psicomètric.
Procediment de càlcul manual. Exemple senzill.
Programa de càlcul simplificat, pas a pas.
Programes de càlcul complexe disponibles en el mercat.

SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ
Sistemes i equips de producció de calor.
Sistemes i equips de producció de fred.
Classificació i descripció dels sistemes de climatització segons RITE.
Sistemes de ventilació. Condicions d'aire aportat (atemperat, sense tractar, com a part de l'aire de climatització).
Refredament gratuït amb aire de ventilació.
Climatització, modus de distribució del fluid caloportador.
Classificació i descripció de les instal.lacions de climatització segons el sistema de distribució de fred i/o calor i segons el sistema de producció de fred i/o calor.
Aplicacions en Arquitectura i Urbanisme.
Modus de plantejar un sistema de climatització.
Refrigeració i calefacció amb aigua per sòls i teulades.
Energies Renovables: Solar Tèrmica, Solar Fotovoltaica, Geotèrmica, Eòlica, Biomasa, Cogeneració i Trigeneració
5 ECTS. 35 hores lectives.
ENERGIA SOLAR TÈRMICA
Formes de captació de l'energia solar.
Aplicacions.
Tipus de captadors i rendiments.
Conceptes i propietats referides a les radiacions electromagnètiques.
Pèrdues en la captació, per orientació, inclinació i ombres.
Components d'un sistema d'escalfament d'ACS amb panells solars.
Predimensionat de la superfície de panells.
Simulació dinàmica.
Caudal pels captadors.
Variants d'instal.lacions de sistemes solars tèrmics.
Instal.lacions d'ACS i Calefacció.
Refrigeració solar. 

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Modus de disposar els panells sobre el suport arquitectònic: General, Superposició, Integració.
Tipus de panells.
Exemples d'aplicació
L'efecte fotoelèctric i el fotovoltaic.
Aplicació de l'efecte fotovoltaic. Tipus d'instal.lacions.
Elements que constitueixen una instal.lació.
Esquemes d'instal.lacions Autònomes, connectades a xarxa.
El Document Bàsic HE-5 del CTE. Descripció del contingut.
Modus de connexió dels mòduls.
La utilitat dels díodes de by-pass.
Corbes característiques de les cèl.lules fotovoltaiques.
Radiació rebuda, captada i electricitat generada.
Hores Pics Solars.
Tipus de cèl.lules fotovoltaiques.
Criteris de càlcul.
Càlcul manual explicat pas a pas.
Programes de càlcul de lliure accés recomanats. 

ENERGIA GEOTÈRMICA
Definició i tipus d'energia geotèrmica.
Recursos geotèrmics mundials.
Sistemes i aplicacions.
Els recursos geotèrmics de molt baixa temperatura.
Gradient geotèrmic en superfície.
Captadors geotèrmics i bomba de calor. Fluids d'intercanvi utilitzables.
Tipus de captadors geotèrmics: horitzontals, panells, pous especials.
Predimensionat de captadors per a fred i calor connectats a bomba de calor.
Característiques dels terrenys. 

ENERGIA EÒLICA
El vent, la seva velocitat, la seva energia abans de passar per un rotor. Predicció del vent.
Les màquines eòliques, molins i turbines. Conceptes, components i tipus.
Classificació per potències.
Classificació per la posició de l'eix rotor.
Subtipus i característiques. Corbes de potència.
Petits aerogeneradors (<50Kw).
Exemples de selecció.
Comentaris sobre ubicació arquitectònica. 

ENERGIA DE LA BIOMASSA
Biomassa, concepte, la seva energia, la fotosíntesis, piròlisi, fermentació i combustió.
Els residus del consum de la biomassa i la seva valoració en Kg CO2.
Digestió anaeròbica: biogàs.
Biocombustibles i els biocarburants líquids.
La llenya i els combustibles sòlids.
Fonts de biomassa.
Avantatges i desavantatges.
Mètodes de transformació més habituals.
Exemples d'aplicació urbana (districte i barri) i arquitectònica (edificis)

LA COGENERACIÓ I TRIGENERACIÓ
Concepte i tipus.
Sobre l'aprofitament de la calor i l'electricitat.
Energies primàries utilitzades.
Comentaris sobre motors: de combustió externa i interna i turbines.
L'aplicació de la calor per a producció de fred (el seu rendiment).
Marc legal. Viabilitat. Un cas pràctic.
Casos d'Estudi i Visites
3 ECTS. 16 hores lectives.
Visites a diferents edificis que són exemples interessants de l'aplicació dels conceptes explicats i analitzats a les classes teòriques.
Infraestructures de Telecomunicacions
3 ECTS. 30 hores lectives.
Coneixements sobre infraestructures d'instal.lacions, amb la incorporació de sistemes de telecomunicacions i senyals d'informació de qualsevol tipus, amb l'objectiu d'unificar tot el projecte en un únic sistema. Disseny de sistemes de telecomunicacions i sistemes de control a tots els àmbits: domèstic, corporatiu i industrial.
Automatització
3 ECTS. 26 hores lectives.
Coneixements sobre els principis bàsics d'automatització. Desenvolupament d'aplicacions mitjançant propostes d'automatització als diferents tipus de projecte arquitectònic. Exemples i aplicacions basats en autòmates programables. Programa de simulació de sistemes.
Sistemes Domòtics
3 ECTS. 26 hores lectives.
Descripció i avaluació dels sistemes existents al mercat, classificats segons les seves característiques diferencials. Anàlisi d'Estàndards existents. Propostes adaptades a la construcció de l'equipament. Avaluació de les propostes en termes energètics i econòmics.
Control i Regulació. Gestió Centralitzada
4 ECTS. 40 hores lectives.
Tecnologies per al desenvolupament dels sistemes de gestió. Avaluació de diferents propostes orientades al coneixement de sistemes integrables. Programes de simulació per a l'adaptació dels sistemes de gestió a les propostes d'eficiència energètica de l'edificació. Descripció detallada de les possibilitats de control i regulació per a diferents aplicacions. Adaptació del sistema a la proposta arquitectònica.
Viatge d'Estudis
4 ECTS. 50 hores lectives.
Visites a ecobarris amb el suport de les administracions i els tècnics del lloc.
Visites a edificis construïts amb estratègies d'eficiència energètica i baix impacte ambiental.
Anàlisi i debat amb les autoritats locals sobre polítiques urbanes de desenvolupament sostenible.
Taller Pluridisciplinar de Projectes
9 ECTS. 50 hores lectives.
Taller de projectes integral amb l'objecte d'aplicar tots els coneixements teòrics impartits durant el curs en un projecte real, amb seguiment tutoritzat dels professors del Màster.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Dept. de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1978, impartint docència a l'ETSAB i a l'ETSAV. Actualment codirigeix el Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental. Professionalment i com a expert en temes d'instal·lacions de Serveis i de Condicionament Ambiental, ha treballat associat amb l'arquitecte Juan Briz Car, amb el qual ha projectat i dirigit individualment i en col·laboració amb altres arquitectes, obres d'edificació, urbanisme i instal·lacions.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Doctor Arquitecte i Màster en Edificis Intel·ligents i Construcció Sostenible (MEICS) per la Universitat Ramon Llull i Màster en Urbanisme per IEAL, a l'actualitat és professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC a l'ETSAB i director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL. Codirector del Màster "Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny i tècniques de control mediambiental". És també "Bye Fellow" del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències i és autor d'articles i de llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.

Professorat

 • Aranda Moreno, Fernando
  Enginyer d'edificació i arquitecte tècnic Coordinació tècnica INCASÒL. Generalitat de Catalunya.
 • Barbeta Sola, Gabriel
  Doctor Arquitecte (ETSAB 1992). Professor Ecoarquitectura Departament Arquitectura de la Universitat de Girona des de 1996. Director Màsters : Bioconstrucció Aplicada i Ecoarquitectura UdG (V ed.); Construcció en Terra UdG; i Máster Holístic en Transformació Social. Dir. Postgrau Salut i Harmonia del Habitat (V ed.). ed.). Investigador.
 • de Bobes Picornell, Arcadi
  Arquitecte. Professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès de l'UPC. Forma part del grup de recerca GAT (Grup d'Arquitectura i Tecnologia) de la UPC.
 • Ferrer Prat, Núria
  Arquitecta. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat.
 • Fumadó Alsina, Juan Luis
  Doctor Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) i Catedràtic del Dept. de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1978, impartint docència a l'ETSAB i a l'ETSAV. Actualment codirigeix el Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental. Professionalment i com a expert en temes d'instal·lacions de Serveis i de Condicionament Ambiental, ha treballat associat amb l'arquitecte Juan Briz Car, amb el qual ha projectat i dirigit individualment i en col·laboració amb altres arquitectes, obres d'edificació, urbanisme i instal·lacions.
 • Gallego Moras, Guillermo
  Arquitecte. Direcció de Projectes de l''Institut Català del Sòl. Generalitat de Catalunya
 • Guillén Amigó, Carles
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (ETSEIB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC School of Professional and Executive Developement. Compta amb 8 anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en programari d'anàlisi bioclimàtica.
 • Labeur, Alejandro
  Arquitecte i investigador per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Expert en Arquitectura Bioclimàtica. Actualment treballa a l'empresa GAC 3000 com a Director d'Arquitectura.
 • Llop Torné, Josep Maria
  Arquitecte Urbanista (UPC, 1973). Director d'Urbanisme i Medi Ambient de Lleida (1979-1988 i 1991-2003). Director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona (1987-1991), abans dels Jocs Olímpics de 1992. Professor de la Universitat de Lleida i de la Universitat Politècnica de Catalunya. Primer Premi d'Urbanisme de Catalunya pel Pla General de Lleida 1995-2015. Coordinador del Projecte "Gestió i control de la urbanització" de la Xarxa Urb-AL sobre els instruments de redistribució de la renda urbana. Director del programa de la Unió Internacional d'Arquitectes i Càtedra UNESCO sobre "Ciutats Intermèdies, Urbanització i Desenvolupament".
 • Poppe, Jeroen
  Arquitecte. Asessor tècnic de la Passiefhuis-Platform de Bèlgica.
 • Riol Jurado, Ricard
  Enginyer Tècnic d'Obres Públiques especialitzat en Transports i Serveis Urbans per la UPC. President de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
 • Tarrida Llopis, Marçal
  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat per la UPC School of Professional and Executive Developement. Compta amb 6 anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en programari d'anàlisi bioclimàtica.
 • Tricas Costa, Xavier
  Enginyer de Telecomunicacions i Màster en Edificació i Construcció Sostenible. Expert en Infraestructures de Telecomunicacions i Sistemes de Control i Regulació.
 • Tudo Gali, Roger
  Arquitecte. Cofundador de l'estudi H Arquitectes.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Doctor Arquitecte i Màster en Edificis Intel·ligents i Construcció Sostenible (MEICS) per la Universitat Ramon Llull i Màster en Urbanisme per IEAL, a l'actualitat és professor del Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC a l'ETSAB i director Tècnic de la Càtedra UNESCO de la UdL. Codirector del Màster "Arquitectura i Sostenibilitat: eines de disseny i tècniques de control mediambiental". És també "Bye Fellow" del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències i és autor d'articles i de llibres sobre l'Aplicació d'Estratègies de Sostenibilitat a l'Arquitectura i Urbanisme.
 • Vázquez González-Román, Carlos
  Cap del Departament de Gestió de Residus - Neteja i Gestió de Residus. Medi Ambient i Serveis Urbans - Hàbitat Urbà. Ajuntament de Barcelona.
 • Vives Rego, José
  Doctor en Microbiologia. Llicenciat i Graduat en Biologia. Màster en Gestió de Tecnologia (ESADE). Catedràtic de Microbiologia (1991- 2015) de la Universitat de Barcelona. Estudis de Filosofia (1997-2015). Actualment Professor Honorífic des del 2015. Entre 1968 i 1997 ha estat consultor d'empreses en diversos sectors. Membre de comitès científics de la Comissió Europea (1997-2006), Forense ambiental i pèrit en Judicis per delicte contra el medi ambient (1992-2014). Autor d'articles científics en l'àmbit de la microbiologia, biotecnologia, forense, reflexió filosòfica, ètica i gestió pública.
 • Wadel, Gerardo
  Doctor Arquitecte. Especialista en Tecnologia i Producció de l'Hàbitat. Soci fundador de l'assessoria ambiental Societat Orgànica. Professor i Investigador a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull. Director de la revista Constructiva, entre 1999 i 2005, i Professor Adjunt i Secretari General de la Facultat d'Arquitectura i Urbanisme de la Universitat Nacional de la Plata, Argentina, entre 1994 i 1998.

Informació general

Crèdits
60 ECTS (512 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:03/10/2019Fi classes:18/06/2020Fi programa: 21/07/2020
Horari
Dimarts  15:30 a 20:30Dijous  10:00 a 14:00  15:30 a 20:30
Lloc de realització
EPSEB - Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Av. Doctor Marañón, 44-50
Barcelona
Persona de contacte
Núria Ferrer Prat

Telèfon: (34) 93 401 07 85
arq.sost@talent.upc.edu
Horari d'atenció: Dilluns i dimecres de 16h a 21h
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
6.600 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors